Lietuvoje

2020.07.07 17:03

Pasitikrinkite, ar išlaikytumėte valstybinį istorijos egzaminą: profesionalai pateikė ir atsakymus

LRT.lt2020.07.07 17:03

Nuo Vietnamo karo iki Vytauto Landsbergio ir Algirdo Brazausko politikos palyginimo. Tokias užduotis teko įveikti antradienį istorijos egzaminą laikiusiems abiturientams. Siūlome pasitikrinti, ar jūs išlaikytumėte šį egzaminą, net jei mokyklą baigėte ir prieš daug metų. 

Užduočių atsakymus pateikia papildomo ugdymo akademijos „Alfa klasė“ pedagogės Liveta Urbonaitė ir Kristina Mačulska.

„Atliekant testo dalį šių metų egzamine reikėjo daug tikslių istorijos faktinių žinių, tačiau šaltinių dalys buvo palankios tiems mokiniams, kurie gebėjo gerai nagrinėti šaltinius, nes daugelį atsakymų buvo galima nustatyti remiantis šaltiniais, cituojant iš jų.

Kartu su Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo 30-mečiu šiemet pasitaikė ir užduotys, susijusios su to meto įvykiais bei Brazausko ir Landsbergio asmenybėmis, tad mokiniai galėjo tokios temos tikrai tikėtis. Egzaminą vertinčiau kaip lengvesnį nei praeitais metais”, – komentavo L. Urbonaitė.

Taip pat skaitykite

Egzamino užduotis galite rasti čia.

ATSAKYMAI

TESTAS

1. C (tautai)

2. C (sėslumo)

3. D (sudaro Vyriausiąją rinkimų komisiją ir keičia jos sudėtį)

4. C (3)

5. B (Ispanijoje)

6. B (3, 2, 1, 4)

7. A (pabaigtas Livonijos karas)

8. C (Liudvikui XVI)

9. C (Šarlis de Monteskjė)

10. D (Panaikintos luominės privilegijos)

11. B (Leonardas da Vinčis)

12. D (sustabdyti karai su užsienio valstybėmis)

13. B (neleisti kilti revoliuciniam judėjimui)

14. C (remdamasis Prūsijos karine galia)

15. D (Urbanizacija)

16. D (Vudras Vilsonas)

17. B (Krikščionių demokratų)

18. D (sumažinti reparacijas)

19. C (SSRS)

20. B (nuteisti Klaipėdos krašto naciai)

21. B (2)

22. B (Jaltos konferencijoje)

23. B (Karibų krizės)

24. C (1949 m. vasario 16-osios LLKS Tarybos deklaracijoje)

25. D (Vagiliavimas)

26. Nurodykite dvi ūkines veiklas, kuriomis galėjo užsiimti vienuoliai (A šaltinis)

1. Gali arti pievas ir dirvas (žemdirbystė)

2. Gali laikyti gyvulius (gyvulininkystė)

27. Remdamiesi žiniomis, nurodykite dar dvi veiklas, kuriomis, be ūkinių, viduramžiais užsiimdavo vienuolynai.

Galimi variantai:

1. Knygų perrašymas

2. Mokyklų steigimas

3. Ligonių ir vargšų slauga

28. Kokios dvi vienuolių gyvenimo vertybės pabrėžiamos A šaltinyje?

Galimi variantai:

1. Griežtas vienuolių regulos laikymasis

2. Pamaldumas

3. Saikingumas ir kuklumas maitinantis, puošiantis

29. Kokios dvi priežastys paskatino vyskupą kreiptis į visuomenę (B šaltinis)?

1. Studentų diskusijos, prieštaraujančios Šventajam raštui

2. Siekis sustabdyti idėjų, neatitinkančių katalikų teologijos, sklaidą visuomenėje

30. Dviem teiginiais paaiškinkite, kodėl B šaltinyje pateiktos studentų tezės prieštaravo katalikų mokymui.

1. Pripažįstamas filosofų pranašumas prieš dvasininkus/teologus

2. Vieno (bažnyčios) autoriteto atmetimas

31. Nurodykite dvi mokymo viduramžių universitetuose ypatybes.

Galimi variantai:

1. Universitetuose egzistavo 4 fakultetai: Teologijos, Teisės, Filosofijos ir Medicinos.

2. Universitete studentams reikėjo pirmiausia baigti Filosofijos fakultetą, o tuomet galėjo studijuoti kituose

3. Taikomi scholastiniai mokymosi metodai

4. Vyksta disputai - mokymas diskusijos pagrindu

5. Vartojama lotynų kalba

32. Įvardykite architektūros stilius, kuriems priskiriamos C ir D šaltiniuose pavaizduotos bažnyčios. Palyginkite šiuos architektūros stilius, nurodydami du esminius jų skirtumus.

C šaltinis Gotika (gotikinis) D šaltinis Romanika (romaninis)

1. XI – XII a. romaniniam stiliui būdingi storų mūrinių sienų pastatai, turintys gynybinę funkciją, o XII-XVI a. vyravusiam gotikiniam – lengvos, grakščios formos.

2. Romaniniam stiliui būdingos pusapvalės arkos, maži langai, gotikiniai pastatai – smailių arkų, didelių langų

3. Gotikos pastatai vertikalios projekcijos, aukšti, romaniniai pastatai masyvūs, žemesni

4. Romaninei architektūrai būdinga puošyba mozaikomis, gotikai – vitražais

Taip pat skaitykite

33. Apibūdinkite vienuolynų, universitetų ir bažnytinės architektūros reikšmę viduramžių visuomenei.

Vienuolynai: Viduramžiais tapo religinio, ūkinio ir kultūrinio gyvenimo židiniais. Juose perrašinėjamos ir saugomos knygos, rūpinamasi ligoniais, priglaudžiami piligrimai, šelpiami vargšai. Vienuolynuose rašomos ir kronikos, labiausiai išsilavinę vienuoliai tapo mokytojais, profesoriais.

Universitetai: Universitetuose vyko aktyvus kultūros, mokslo ir švietimo bendruomenės gyvenimas. Didino išsilavinusių, kvalifikuotų žmonių skaičių viduramžių visuomenėje.

Bažnytinė architektūra: Romaninė bažnytinė architektūrą turėjo svarbią gynybinę funkciją visuomenei, bažnyčių menas tapo „Biblija beraščiams“ – per skulptūras, vitražus ir kitus dailės elementus leido valstiečiams pažinti Šventąjį raštą.

Taip pat skaitykite

34. Nurodykite dvi politines ir dvi ekonomines Abiejų Tautų Respublikos problemas, apie kurias kalba A šaltinio autorius.

Politinės:

1. Visuomenė į ATR valdovą Poniatovskį žiūrėjo nepatikliai, kaip į Rusijos statytinį, kuriam trūksta atsidavimo tėvynei.

2. Seimo neveiklumas

3. Svetimos valstybės (Rusijos) kariuomenės intervencija krašte

Taip pat skaitykite

Ekonominės:

1. Finansų sistemos žlugimas

2. Poniatovskio švaistūniškas būdas ir išlaidavimas

35. Kokius du karinės veiklos organizavimo būdus ir du kovinės dvasios stiprinimo būdus nurodo B šaltinio autorius?

Karinės veiklos organizavimo būdai

1. Išsirinkti kiekvieno pavieto generolą

2. Visus žmones apginkluoti bei laukti sukilimo vado įsakymo išvykti

Kovinės dvasios stiprinimo būdai

1. Dvasininkija savo pamokslais įkvėps sukilėlius

2. Piliečių įgalinimas vykdyti teisingumą prieš išdavikus36. C šaltinyje esama teiginių, neatitinkančių istorinės tikrovės. Nurodykite du tokius neatitikimus.

1. Jekaterinos II siekis užtikrinti „tvarką, ramybę ir saugumą“

2. Žmonėms suteikiama malonė ir atleidimas

37. Įvardykite valstybes, kurioms po padalijimų atiteko Abiejų Tautų Respublikos teritorijos, žemėlapyje pažymėtos skaičiais 1, 2 ir 3. Kuriai iš šių valstybių atiteko to meto Abiejų Tautų Respublikos sostinė?

Skaičius 1 – Austrijai

Skaičius 2 – Prūsijai

Skaičius 3 – Rusijai

Sostinė atiteko: Prūsijai

38. Nurodykite tris Abiejų Tautų Respublikos reformas, kurios turėjo sustiprinti valstybę

1. Liberum veto panaikinimas

2. Valdžių padalijimo (atskyrimo) principas, įtvirtintas Gegužės 3-iosios Konstitucijoje

3. Modernizuota ir padidinta ATR kariuomenė

39. Kokios esminės priežastys lėmė Abiejų Tautų Respublikos žlugimą? Nurodykite vieną vidaus ir vieną išorės priežastį.

Vidaus priežastis – silpna karaliaus valdžia, bajorų savivalė, išlaidavimas, piktnaudžiavimas liberum veto teise.

Išorės priežastis – išorės valstybių (Rusijos, Austrijos, Prūsijos) įtaka ATR vidaus reikalams.

Taip pat skaitykite

40. Nurodykite tris A šaltinio teiginius, paaiškinančius, kodėl buvo svarbu išsaugoti laisvą Vietnamą.

1. Vietnamo laisvė būtina sustabdyti komunizmo plitimą Pietryčių Azijos regione (Vietnamas yra Pietryčių Azijos ,,kertinis akmuo“, turintis atlaikyti komunizmo grėsmę)

2. Vietnamo ekonomikos reikšmė regionui

3. Vietnamo politinė laisvė įkvepia tautas, kovojančias su komunizmu, visame pasaulyje

4. Nesustabdžius komunizmo Vietname, kyla grėsmė, jog komunistinis judėjimas persimes į kitas regiono valstybes (Birma, Tailandas, Indija, Laosas ir kt.)

41. Nurodykite tris B šaltinio teiginius, paaiškinančius Šiaurės Vietnamo poziciją kare su JAV.

1. Vietnamiečių vienybė skatina šiauriečius ir pietiečius bendradarbiauti

2. JAV agresija šalyje prieštarauja vietnamiečių teisėms

3. Teigia, kad vietnamiečiai apsisprendę ,,iškovoti galutinę pergalę‘‘ kare su JAV, bet neatmeta draugiškų santykių su amerikiečiais galimybės.

42. Palyginkite, kuo iš esmės skyrėsi JAV ir Šiaurės Vietnamo požiūris į politinę ir ekonominę Vietnamo ateitį.

Politinę: JAV siekė demokratinio valdymo, Šiaurės Vietnamas – įvesti komunizmą

Ekonominę: JAV siekė išlaikyti kapitalistinę santvarką, Šiaurės Vietnamas – įvesti planinę ekonomiką visoje šalyje

43. Paaiškinkite karikatūroje vaizduojamų mitų (domino teorija, monolitinis komunizmas ir garbinga taika) apie Vietnamo karą prasmę. Nurodykite pagrindinę karikatūros mintį.

Domino teorija – nesustabdžius komunizmo plitimo Vietname, ir daugiau valstybių Pietryčių Azijoje taptų komunistinėmis

Monolitinis komunizmas – komunistai siekė pasaulyje įvesti vieningą komunistinę politiką, jungiančią viso pasaulio komunistus

Garbinga taika – Garbinga taika – JAV siekis sudaryti su Vietnamu taiką, prieš tai perduodant sąjungininkų (Pietų Vietnamo) gynybos funkcijas jiems patiems.

Pagrindinė mintis: JAV siekis politinėmis teorijomis pateisinti savo karinius veiksmus Vietname.

44. Išskirkite dvi esmines JAV nesėkmės Vietname priežastis, kurias nurodo D šaltinio autorius.

1. Sėkmingos politikos Europoje principus taikė iš esmės ,,kitokių politinių, socialinių ir ekonominių sąlygų regionui”

2. Per didelis idealizmas ir nepakankamas dėmesys nacionaliniams interesams

45. Nurodykite, kokie buvo Vietnamo karo padariniai JAV ir kokie Vietnamui. Dviem teiginiais įvertinkite šio karo įtaką tarptautinei to meto padėčiai.

Padariniai JAV: Pralaimi karą ir pasitraukė iš Vietnamo, šalyje gimė antikarinis judėjimas, visuomenės nusivylimas valdžia didėjo, jaunimas vengė karinės tarnybos.

Padariniai Vietnamui: Šiaurės Vietnamas laimėjo pilietinį karą prieš Pietų Vietnamą, šalis buvo suvienyta ir joje įtvirtintas komunistinis valdymas.

Įtaka tarptautinei padėčiai: Karas persimetė į Laosą ir Kambodžą, komunizmas išplito regione. SSRS matydama JAV nesėkmę Vietname padidino išlaidas ginklavimuisi.

46. Pateikite du A šaltinio teiginius, rodančius, kad rezoliucijoje Lietuvos suvereniteto samprata buvo apibrėžta nevienareikšmiška.

1. Suverenitetas apima teisę savarankiškai pasirinkti visuomeninę, politinę sistemą, veikimo būdą tarptautiniuose santykiuose.

2. Lietuvos TSR santykiai su kitomis TSRS respublikomis turi būti grindžiami lenininiais federalizmo principais

47. Kokius du teigiamus ir du problemiškus A. Brazausko politinės veiklos bruožus nurodo B šaltinio autorius?

Teigiamas: Parėmė Sąjūdžio I suvažiavime skelbtą programą.

Teigiamas: Laviravimas švelnino ir atitolino SSRS reakcinių jėgų puolimą Lietuvoje.

Problemiškas: Laviravimas didino nesutarimus su Sąjūdžiu

Problemiškas: Brazausko valdymui būdingas neryžtingumas, abejonė

48. Kokius du teigiamus ir du problemiškus V. Landsbergio politinės veiklos bruožus nurodo C šaltinio autorius?

Teigiamas: Landsbergis demonstravo autentišką patriotizmą

Teigiamas: Išlaikė aukštos kokybės politinį internacionalizmą - atstovavimą Lietuvai tarptautiniuose santykiuose

Problemiškas: Paternalizmas, siekis būti tautos tėvu nepelnė jam tautos simpatijų

Problemiškas: Politinės intrigos ir išdavystės mažino autoritetą

49. Remdamiesi šaltiniais ir žiniomis, nurodykite, kuo skyrėsi A. Brazausko ir V. Landsbergio požiūris į Lietuvos valstybės atkūrimą. Paaiškinkite, kodėl šie skirtingi požiūriai buvo nevienareikšmiškai vertinami visuomenėje.

A. Brazauskas – Nepriklausomybę matė kaip laipsnišką procesą, laikėsi pozicijos „siekti Lietuvos suvereniteto SSRS sudėtyje“. Nenorėjo skubėti, siūlė atsargiai ir gražiuoju tartis su Kremliaus valdžia, siekė išvengti konfrontacijos su Maskva.

V. Landsbergis – Siekė kuo greičiau atkurti Nepriklausomybę, laikėsi skubėjimo taktikos.

Paaiškinimas: Brazausko poziciją galima vertinti kaip nuolaidžiaujančią Kremliui, nepakankamai savarankišką ir tvirtą. Tuo metu Landsbergio pozicija buvo vertinama kaip pernelyg drąsi ir skubota, neįvertinti galimi pavojai kraštui.

50. Nurodykite dvi karikatūroje atsispindinčias mintis.

1. Baltijos šalių siekis išsivaduoti nuo SSRS įtakos

2. Mažos Baltijos šalys savo jėga pranašesnės prieš didelį Gorbačiovą ir jėgos pusiausvyrą lenkia į savo pusę

51. Nurodykite dvi vidaus ir dvi išorės aplinkybes, lėmusias Lietuvos valstybės atkūrimą.

1. Vidaus: Sąjūdžio veikla

2. Vidaus: Lietuvos Komunistų Partijos atsiskyrimas nuo centrinės KP

3. Išorės: SSRS ekonominė stagnacija

4. Išorės: Rytų Europos socialistinių šalių “aksominės revoliucijos”

5. Išorės: Gerėjantys JAV ir SSRS santykiai

Populiariausi

Informacinių technologijų egzaminas

Lietuvoje

2020.08.05 07:50

Skelbiami brandos egzaminų sesijos rezultatai: matematiką įveikė vos 67,61 proc. abiturientų anglų kalbos egzaminą išlaikė beveik 99 proc. mokinių

13
Medikai

Lietuvoje

2020.08.05 09:08

Mirė koronavirusu sirgęs pranciškonų vienuolis iš Kretingos parapijos klebono ir NVSC komentarai; atnaujinta 09.41

Lietuvių kalbos brandos egzaminas

Lietuvoje

2020.08.05 10:01

Egzaminų centro vadovė: kad šiemetinio matematikos egzamino rezultatai bus prasti, ženklų buvo prieš dvejus metus egzamino vertintojas: kai kur pakako skaičius sudėti, bet ir to nesugebėjo

7
Mokiniai, mokykla, Jono Pauliaus II gimnazija, mokiniai, mokykla, abiturientai

Lietuvoje

2020.08.05 15:20

Lingienė: tendencijos rodo, kad mokslo metai galėtų prasidėti įprastai Kitą savaitę grįžusiesiems iš Lenkijos gali tekti izoliuotis

33