Lietuvoje

2012.09.24 16:02

Vaizdo kameros mokyklų klasėse: ar reikia?

Idėja klasėse įrengti vaizdo stebėjimo kameras pirmiausia sutrikdo. Atsakymo į šį klausimą būtina teirautis specialistų.

Idėja klasėse įrengti vaizdo stebėjimo kameras pirmiausia sutrikdo. Atsakymo į šį klausimą būtina teirautis specialistų.

Kalėjimas ar saugi vieta?

Ar visuomet galima aklai tikėti savo vaikais, kurie mokytojus kaltina įvairiausiais nusižengimais? Ar visuomet galima tikėti mokytojais, kai jie sako, kad jūsų vaikas – niekam tikęs mokinys ar piktybiškas išdaigininkas? O kas iš tiesų kaltas dėl įsisenėjusio bendraklasių konflikto arba patyčių, kurios gali turėti labai skaudžių padarinių? Kaip tapti musele ant klasės sienos, kad galėtum viskuo įsitikinti?

Dalis moksleivių tėvų mano, kad tokias situacijas galėtų išspręsti vaizdo stebėjimo kameros, įrengtos mokyklų klasėse.

Bendrame mokyklų forume, kuriame dalyvauja moksleivių tėvai, buvo užvirusi diskusija, kad galbūt reikėtų įrengti vaizdo stebėjimo kameras klasėse. Daugiau dalyvių palaikė šią idėją, nors ir su kai kuriomis išlygomis, bet atsirado ir nemažai prieštaraujančių.

Už ir prieš

Apibendrinant galima išskirti kelis tėvų argumentus, kodėl klasėse reikia vaizdo kamerų.

Pirmiausia, mokytojai, iškilus ginčytinų situacijų, kviečia tėvus dalyvauti pamokose, tačiau tuo metu, žinoma, tiek mokiniai, tiek mokytojai elgiasi kitaip, nei tėvams nestebint, todėl realios situacijos taip sužinoti neįmanoma. Antra, daugybės mokyklų koridoriuose ir taip jau veikia vaizdo stebėjimo kameros. Trečia, tai būtų efektyvi smurto, patyčių, mokytojų ir mokinių nederamo elgesio, net elgesio, vedančio prie vaikų savižudybių, prevencijos priemonė ir įrankis, kuris padėtų išsiaiškinti konfliktines situacijas.

Ketvirta, vaikai ir visi kiti asmenys ir taip jau stebimi kameromis parduotuvėse, bankuose, gatvėse. Penkta, vaikui susirgus, įrašai gali būti panaudoti stengiantis mokiniui neatsilikti nuo mokymo programos. Minėta išlyga, kad reikėtų ne tiesioginiai vaizdą transliuoti per tėvams skirtą elektroninę sistemą, kaip diskusijoje siūlė temos autoriai, o jį įrašyti.

Sugrupuoti galima ir dažniausius argumentus prieš kameras klasėse. Kai kuriems tėvams tai primena persekiojimą arba sekimą kaip sovietinio saugumo KGB laikais, o ne disciplinos diegimą. Antra, tai esą galėtų pabloginti mokinių ir mokytojų emocinę būklę, saviraišką, jie jaustųsi kaip kalėjime. Trečia, stebint pamokas gali būti pažeistos vaikų ar mokytojų, kaip darbuotojų, teisės.

Gali net provokuoti

Švietimo ir mokslo ministerijos Komunikacijos skyriaus atsiųstame temos komentare rašoma, kad kameros klasėse gali apsunkinti ugdymo procesą, o mokinių ir mokytojų elgesį nustato vidaus taisyklės.

„Manytume, kad vaizdo kameros klasėse nereikalingos. Tai apsunkintų ugdymo procesą, jautresniems mokiniams nuolatinis stebėjimas gali sukelti nereikalingą įtampą, o konfliktiškiems mokiniams tai gali būti net provokacija, skatinanti nederamai elgtis. Mokytojų ir mokinių elgesį mokyklose ir per pamokas nustato mokyklos vidaus taisyklės, Švietimo įstatymas, neseniai parengtas mokytojų ir mokinių pagarbaus elgesio reglamentas. Pliusas būtų nebent tai, kad, peržiūrėjus juostą, būtų galima objektyviau išsiaiškinti konfliktines situacijas“, – dėstoma ministerijos atstovų nuomonė.

Kas yra privatus gyvenimas?

Vaiko teisių apsaugos kontrolierės Editos Žiobienės komentaras pirmiausia grindžiamas įstatymų kontekstu, o tuomet atsakoma, kodėl vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas klasėse būtų jau ne prielaida saugumui, o labiau teisių pažeidimui.

Pasak vaiko teisių apsaugos kontrolierės, Vaiko teisių konvencijos 16 straipsnis nustato, kad nė vienas vaikas neturi patirti savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį, šeimyninį gyvenimą, buto neliečiamybę, susirašinėjimo paslaptį arba neteisėto kėsinimosi į jo garbę ir reputaciją.

Neturtines fizinių asmenų civilines teises ir jų įgyvendinimą reglamentuoja bei asmens privataus gyvenimo apsaugos principus įtvirtina Civilinis kodeksas (CK), Asmens duomenų teisinės apsaugos, Visuomenės informavimo, Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymai ir kita.

Privačiu laikomas toks asmens gyvenimas, kuris vyksta ne viešumoje. Tai sritis, kur asmuo turi teisę būti paliktas vienas ir kur visuomenė neturi teisės kištis, tai yra gyvenimo būdas, santykiai su kitais asmenimis, vidiniai šeimos santykiai, jo dvasinis, religinis gyvenimas, fizinė ir psichinė sveikatos būklė, privatus susirašinėjimas, pokalbiai ir panašiai.

Riba gali būti peržengta

Įstatymai draudžia rinkti informaciją apie privatų asmens gyvenimą pažeidžiant įstatymus, taip pat draudžiama skleisti surinktą informaciją apie asmens privatų gyvenimą. Vaiko teisių apsaugos kontrolierė pabrėžia, jog Visuomenės informavimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 5 punktas nustato, kad, siekiant nepažeisti asmens teisių, apsaugoti jo garbę ir orumą, renkant ir viešai skelbiant informaciją, draudžiama filmuoti, fotografuoti vaiką ar daryti jo garso ir vaizdo įrašus be nors vieno iš tėvų, globėjų ar rūpintojų ir paties vaiko sutikimo.

„Jei ir būtų vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas ar net pageidavimas įrengti vaizdo stebėjimo kameras mokyklos klasėje, būtina atsižvelgti į Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas bei į tai, kad tokia priemonė gali ne tik sukelti neigiamų padarinių pačiam vaikui (pavyzdžiui, vaikas gali blogai jaustis žinodamas, kad jį nuolat stebi, ir panašiai), bet ir sudaryti sąlygas pažeisto jo teises ir interesus“, – pabrėžė E. Žiobienė.

Vaizdo stebėjimo sistemos paprastai diegiamos teisės pažeidimų prevencijos, apsaugos ir (ar) saugumo tikslais, siekiant užtikrinti visuomenės saugumą, viešąją tvarką, apginti asmenų gyvybę, sveikatą bei kitas asmenų teises ir laisves. Vaizdas gali būti stebimas tik tais atvejais, kai kiti būdai ar priemonės yra nepakankamos ir (arba) netinkamos siekiant išvardytų tikslų ir jeigu duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

„Vaizdo stebėjimas galėtų būti pateisinamas, pavyzdžiui, prie centrinių mokyklos durų, teritorijos, tačiau vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas klasėse gali varžyti vaiko mokymosi bei žodžio laisvę“, – teigiama E. Žiobienės atsakyme. Vaiko teisių apsaugos kontrolierės nuomone, vaizdo kamerų įrengimas klasėse reikštų nepasitikėjimą vaikais ir juos ugdančiais pedagogais.

„Sumanymas nuolat stebėti vaiko ugdymąsi gali lemti dar didesnius konfliktus mokyklos bendruomenėje, sudaryti sąlygas pažeisti ne tik vaikų, bet ir mokyklos darbuotojų teises į privatumą“, – mano vaiko teisių apsaugos kontrolierė.