Verslo pozicija

2021.12.07 11:07

Eglė Šiugždinytė. Ar klientas gali reikalauti žalos atlyginimo už netinkamai suteiktas grožio paslaugas?

Eglė Šiugždinytė, Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos narė, advokato padėjėja, mediatorė2021.12.07 11:07

Naudodamiesi grožio paslaugomis įprastai tikimės tik geriausių rezultatų – gražesnės išvaizdos bei pakilesnės nuotaikos. Tačiau pasitaiko tokių atvejų, kai matomas vaizdas veidrodyje netenkina, o suteiktos paslaugos net kelia pavojų sveikatai.

Atrodo įprasta, kad atvykus į grožio saloną sėdamės ant kėdės, žodžiu nurodome, kokios paslaugos tikimės, o grožio paslaugų teikėjas imasi tai vykdyti. Tačiau svarbu žinoti, kad prieš atliekant grožio paslaugą, paslaugų teikėjas privalo klientui suteikti išsamią informaciją, susijusią su teikiamų paslaugų prigimtimi, jų teikimo sąlygomis, paslaugų kaina, paslaugų teikimo terminais, kitą informaciją, turinčią įtakos klientui apsispręsti.

Ypač svarbu klientą supažindinti su galimomis pasekmėmis ar galimais paslaugos šalutiniais ar nepageidaujamais poveikiais (pvz., kad paslaugos nepavyks atlikti pagal kliento pageidavimus, kad galimas šalutinis poveikis – po procedūros plaukai gali nutrupėti, gali išberti veido odą ar pan.). Teismų praktikoje pasisakoma, kad grožio specialistas įvertinęs atliekamų paslaugų galimą riziką, turi teisę atsisakyti teikti kliento norimas paslaugas. Tačiau, jei grožio specialistas nepaisant galimų rizikų sutinka suteikti grožio paslaugas, jis prisiima galimai kilsiančią riziką ir, atsiradus pasekmėms, už jas atsako.

Paslaugų teikėjo pareiga tinkamai informuoti klientą yra reikšminga tuo, kad klientas yra laikomas vartotoju. Vartotojas – fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis. Paprastai tariant, vartotojas, santykyje su verslininku, laikomas silpnesniąja teisinių santykių šalimi, todėl pareiga įrodyti, kad prieš sudarant sutartį informacija vartotojui buvo tinkamai suteikta, tenka verslininkui (paslaugų teikėjui).

Dažniausiai informacija klientams suteikiama žodžiu, tačiau geriau būtų klientus supažindinti raštu, kadangi kilus ginčui dėl informacijos nepakankamumo ar nepateikimo, grožio paslaugų teikėjas turėtų įrodyti, kad tinkamai suteikė informaciją. Suteikus informaciją tik žodžiu, tai gali būti vertinama kaip netinkamas Civilinio kodekso nuostatų įgyvendinimas, kadangi vienas vartojimo sutarties sąlygų atitikties bendriesiems sąžiningumo kriterijams aspektų yra vertinimas, ar jos yra skaidrios, t. y. ar sutarties sąlygos yra aiškios ir suprantamos vartotojui, ir ar verslininkas pateikė vartotojui visą sutarčiai sudaryti reikšmingą informaciją.

Atliekant grožio paslaugas turi būti naudojamos kokybiškos ir tinkamos priemonės, grožio paslauga turi būti teikiama laikantis teisės aktų reikalavimų bei kliento interesų ir atitikti paslaugų teikėjo viešai skelbiamą informaciją apie paslaugos pobūdį, rezultatus ir panašiai, o vartotojas privalo būti tinkamai informuotas apie siūlomas paslaugas.

Rinktis grožio paslaugas vertėtų ne tik pagal kainą, bet ir pagal suteikiamų paslaugų saugumą. Prieš pasinaudojant grožio paslaugomis, vertėtų pirmiausiai įsitikinti, ar paslaugos teikėjas yra įteisinęs savo paslaugas ir veiklai turi leidimą – higienos pasą. Minėto dokumento originalas arba jo kopija turi būti matomoje vietoje.

Jei buvo netinkamai suteikta grožio paslauga, tokiu atveju pirmiausia reikėtų kreiptis raštu į paslaugų teikėją ir nurodyti savo reikalavimą. Klientas, kuriam buvo suteikta nekokybiška grožio procedūra (paslauga), gali pasinaudoti pirkėjo teisėmis, įtvirtintomis Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 7 dalyje ir savo pasirinkimu reikalauti iš paslaugų teikėjo: 1) nemokamai pašalinti paslaugos trūkumus; 2) nemokamai pakeisti netinkamos kokybės paslaugą tinkamos kokybės paslauga; 3) atitinkamai sumažinti kainą; 4) vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą.

Jeigu paslaugų teikėjas per 14 dienų atsakymo į pretenziją nepateikia arba nesutinka tenkinti reikalavimų, klientas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (toliau – Tarnyba) dėl ginčo nagrinėjimo vartojimo ginčų sprendimo ne teisme tvarka.

Jeigu suteikiama nekokybiška ar nesaugi grožio paslauga, klientas patiria žalą sveikatai (pvz., plaukų dažymo metu sudeginami plaukai, išduriama akis, ar pan.), jis gali kreiptis raštu į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (toliau – Centras), kuris vykdo minėtų paslaugų valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę. Centras, atlikęs patikrinimus ir nustatęs pažeidimą, surašo patikrinimo aktą, taip pat turi teisę surašyti pažeidimo protokolą ir jį su visa medžiaga perduoda Tarnybai tolimesniam nagrinėjimui.

Klientas dėl nekokybiškos paslaugos patyręs žalą, turi teisę reikalauti atlyginti dėl to ne tik patirtą turtinę žalą (gydymo išlaidas ir pan.), bet ir patirtus papildomus nuostolius, kurie turi būti įrodyti pagrįstais įrodymais (pvz., siekiant įrodyti, kad buvo atliktos sveikatos atstatymo procedūros, reikalinga pateikti dokumentus, kurie patvirtintų minėtos paslaugos atlikimo faktą).

Siekiant įrodyti turtinę žalą, reikia įrodyti, kokio dydžio ji buvo patirta. Žala yra asmens turto netekimas arba sugadinimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Atlyginamos tik būtinos ir protingos išlaidos, kurios buvo privalomos dėl sveikatos sužalojimo. Siekiant įrodyti padarytų nuostolių dydį, reiktų pateikti įrodymus, patvirtinančius realią pajamų gavimo tikimybę. Turtinės žalos įrodymais galėtų būti gydymo išlaidas pagrindžiantys dokumentai, pažyma iš darbovietės apie gaunamą darbo užmokestį, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažyma apie gaunamas išmokas ir t. t.

Be turtinės žalos, nukentėjęs klientas gali reikalauti ir neturtinės žalos atlyginimo. Neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Svarbu paminėti, kad klientas patyręs neturtinę žalą, dėl jos priteisimo turi kreiptis į teismą, o ne į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.

Neturtinės žalos atlyginimo srityje visiško žalos atlyginimo principas (restitutio in integrum) objektyviai negali būti taikomas visa apimtimi, kadangi neturtinės žalos tiksliai įvertinti pinigais neįmanoma. Įstatymas numato piniginę satisfakciją, kuria siekiama, kiek įmanoma teisingiau kompensuoti nukentėjusiojo patirtus dvasinius išgyvenimus, fizinį skausmą ir kt., o teismo funkcija yra nustatyti teisingą piniginę kompensaciją už patirtą skriaudą (dvasinius išgyvenimus, fizinius praradimus).

Neturtinė žala nėra preziumuojama, todėl jos atsiradimo faktą bei priežastinį ryšį su grožio specialisto neteisėtais veiksmais privalo įrodyti klientas. Klientas turi nurodyti, kaip pasireiškė jo neturtinės žalos atsiradimas, pateikti tai patvirtinančius įrodymus, kurie, jo nuomone, įgalintų teismą visiškai ar iš dalies patenkinti reikalavimą dėl patirtos žalos atlyginimo. Vien tik kliento paaiškinimų apie patirtą neturtinę žalą nepakanka.

Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta asmens sveikatai (pvz., kirpėjas įpjauna ausį, procedūros metu pažeidžiama oda ir pan.). Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Taigi, jei nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai pasikreipus į antstolį, t. y. antstolis pradeda priverstinį išieškojimą. Nesutinkant su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimu, galima per 30 dienų nuo nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo, kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašant ginčą nagrinėti iš esmės.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt