Verslas

2015.03.26 14:59

EK pradeda tyrimą dėl ribojimų pirkti žemę Lietuvoje

ELTA 2015.03.26 14:59

Europos Komisija ketvirtadienį nusprendė oficialiai reikalauti, kad Lietuva ir dar trys valstybės – Bulgarija, Slovakija ir Vengrija – pateiktų paaiškinimus dėl įstatymų, kuriais reglamentuojamas žemės ūkio paskirties žemės įsigijimas nuosavybėn.

Europos Komisija ketvirtadienį nusprendė oficialiai reikalauti, kad Lietuva ir dar trys valstybės – Bulgarija, Slovakija ir Vengrija – pateiktų paaiškinimus dėl įstatymų, kuriais reglamentuojamas žemės ūkio paskirties žemės įsigijimas nuosavybėn.

Komisijos nuomone, šių valstybių nacionaliniuose įstatymuose yra nuostatų, kurias pagal ES teisę galima laikyti laisvo kapitalo judėjimo ir įsisteigimo laisvės ribojimu. Pagal ES teisę šių pagrindinių Sutartyje nustatytų laisvių suvaržymai galimi, bet turi būti tinkamai pagrįsti ir atitikti nediskriminavimo bei proporcingumo principus. Nors valstybėms narėms leidžiama nustatyti savo taisykles, kuriomis siekiama skatinti kaimo plėtrą, išsaugoti žemės ūkio paskirties žemę ir išvengti spekuliacinio spaudimo žemės kainoms, tai privalu daryti pagal ES teisę.

Be to, Komisijos nuomone, nurodytų valstybių nacionalinėmis nuostatomis taip pat nustatomi tam tikri apribojimai, dėl kurių investuotojai iš kitų ES valstybių narių gali būti diskriminuojami. Šie apribojimai, be kita ko, yra: reikalavimas turėti gyvenamąją vietą šalyje, apribojimai asmenims, kurie šalyje neturi gyvenamosios vietos arba anksčiau šalyje nevykdė verslo veiklos, įvairūs apribojimai asmenims, neturintiems profesinių žinių, naudojimosi žeme teisių perleidimo apribojimai arba apribojimai juridiniams asmenims, taip pat teisinis netikrumas, susijęs su išankstiniu pirkimo-pardavimo sutarčių patvirtinimu.

Ketvirtadienį pateiktas Komisijos oficialus pranešimas – pirmasis pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapas. Valstybės, kurioms adresuotas oficialus pranešimas, turi per du mėnesius pateikti Komisijai atsakymą. Jeigu pateikta informacija Komisijos netenkintų ir ji padarytų išvadą, kad atitinkama valstybė narė nevykdo savo įsipareigojimų pagal ES teisę, ji valstybei narei galėtų nusiųsti oficialų prašymą laikytis ES teisės (pagrįstą nuomonę), įpareigodama per nustatytą laiką, paprastai per du mėnesius, pateikti Komisijai informaciją apie priemones, kurių ji ėmėsi ES teisės aktams įgyvendinti. Jeigu valstybė narė toliau nesilaikytų ES teisės aktų reikalavimų, Europos Komisija gali nuspręsti šį klausimą perduoti nagrinėti Europos Teisingumo Teismui.