Verslas

2014.12.31 10:49

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įspėjo „Lietuvos dujas“

ELTA 2014.12.31 10:49

Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius įspėjo „Lietuvos dujas“ dėl Vertybinių popierių įstatymo 21 straipsnio 5 dalies pažeidimo.

Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius įspėjo „Lietuvos dujas“ dėl Vertybinių popierių įstatymo 21 straipsnio 5 dalies pažeidimo.

AB „Lietuvos dujos“, įvertinusi 2014 m. birželio 30 d. skirstymo veiklai priskirto ilgalaikio materialiojo turto atsiperkamąsias vertes, apskaitė 196 mln. Lt skirstymo veiklai priskirto ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimą 2014 m. birželio 30 d. pasibaigusio 6 mėnesių laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitoje, tačiau ilgalaikio materialaus turto vertės sumažėjimo testai atskirų veiklų pagrindu ankstesniais laikotarpiais atlikti nebuvo. Dėl to neįvertinta, kokia dalis šių nuostolių turi būti pripažinta ankstesniais laikotarpiais.

Atsižvelgiant į tai, kad 2012 m. ir 2013 m. nebuvo įvertinta AB „Lietuvos dujos“ ir Grupei priklausančio ilgalaikio materialiojo turto, kuris turėjo vertės sumažėjimo požymių, atsiperkamoji vertė pagal atskiras veiklas (pinigus generuojančius vienetus), AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. finansinės ataskaitos neatitinka 16 TAS 30 straipsnio ir 36 TAS 66 straipsnio nuostatų.

Bendrovė 2014 m. gruodžio 31 d. metinėse finansinėse ataskaitose ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimą atspindės retrospektyviai. Metinės 2014 metų finansinės ataskaitos bus paskelbtos viešai ne vėliau kaip iki 2015 m. balandžio 30 d.