Verslas

2015.09.08 13:45

Vilnijos gerovę kurs brangesnis alkoholis ir tabakas

Tomas Bašarovas, lzinios.lt2015.09.08 13:45

Eko­no­miš­kai at­si­li­ku­sį Pie­try­čių Lie­tu­vos re­gio­ną ke­li Sei­mo na­riai kon­ser­va­to­riai su­gal­vo­jo stip­rin­ti įku­riant nuo vie­tos val­džios ne­prik­lau­so­mą spe­cia­lų par­amos fon­dą, į ku­rį lė­šos plauk­tų iš pla­nuo­ja­mo di­din­ti ak­ci­zo mo­kes­čio.

Eko­no­miš­kai at­si­li­ku­sį Pie­try­čių Lie­tu­vos re­gio­ną ke­li Sei­mo na­riai kon­ser­va­to­riai su­gal­vo­jo stip­rin­ti įku­riant nuo vie­tos val­džios ne­prik­lau­so­mą spe­cia­lų par­amos fon­dą, į ku­rį lė­šos plauk­tų iš pla­nuo­ja­mo di­din­ti ak­ci­zo mo­kes­čio.

Idė­ja apie spe­cia­lų fon­dą Pie­try­čių Lie­tu­vai plė­to­ti gi­mė pra­ėju­sios Sei­mo ka­den­ci­jos pa­bai­go­je. Šios ini­cia­ty­vos ėmė­si kon­ser­va­to­rius Va­len­ti­nas Stun­dys, bu­vęs už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Aud­ro­nis Ažu­ba­lis ir tuo­me­tės Sei­mo pir­mi­nin­kės Ire­nos De­gu­tie­nės pa­ta­rė­jas už­sie­nio po­li­ti­kos klau­si­mais po­li­to­lo­gas Lau­ry­nas Kas­čiū­nas.

Daug dė­me­sio skir­ti Ry­tų Lie­tu­vai ra­gi­no ir pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Ji Vy­riau­sy­bei yra nu­ro­džiu­si, kad bū­ti­na nu­ma­ty­ti spe­cia­lią plė­tros prog­ra­mą su so­cia­li­niais su­nku­mais su­si­du­rian­čiam Ry­tų Lie­tu­vos re­gio­nui. Vien šį mė­ne­sį D. Gry­baus­kai­tė jau lan­kė­si La­vo­riš­kė­se, Vil­niaus ra­jo­ne, ir Šal­či­nin­kuo­se.

Ta­čiau val­dan­čių­jų par­ti­jų at­sto­vai sa­kė abe­jo­jan­tys, ar tei­sin­ga ki­tų Lie­tu­vos re­gio­nų at­žvil­giu, kad pa­gal­bos ra­tas me­ta­mas tik dviem ša­lies sa­vi­val­dy­bėms. Par­la­men­ta­rų de­mons­truo­ja­mą dos­nu­mą ir su­si­rū­pi­ni­mą Pie­try­čių Lie­tu­va Vil­niaus ir Šal­či­nin­kų ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių va­do­vai ver­ti­na kaip ak­ci­ją prieš ar­tė­jan­čius sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mus.

Ne­pri­leis vie­tos valdžios

Vie­nas iš Pie­try­čių Lie­tu­vos re­gio­no plė­tros fon­do stei­gi­mo su­ma­ny­to­jų kon­ser­va­to­rius V. Stun­dys LŽ tei­gė, jog no­ri­ma, kad šio kraš­to žmo­nėms, bend­ruo­me­nėms bū­tų su­da­ry­ta ga­li­my­bė teik­ti įvai­rius pro­jek­tus, ku­rių fi­nan­sa­vi­mas ne­prik­lau­sy­tų nuo vie­tos val­džios spren­di­mų. „Vie­tos val­džia, bū­da­ma vie­nos par­ti­jos (Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos – aut.) ran­ko­se, kar­tais el­gia­si la­bai ten­den­cin­gai“, - pa­brė­žė par­la­men­ta­ras.

Įsteig­tas par­amos fon­das ne­bus pri­klau­so­mas nuo vie­tos val­džios, tad, pa­sak jo, bus ga­li­ma skaid­riau skirs­ty­ti lė­šas įvai­rių tau­ti­nių bend­ruo­me­nių ini­cia­ty­voms. „Pa­ra­mos sri­tys yra la­bai pla­čios“, - pa­sa­ko­jo Sei­mo na­rys. Nu­ma­ty­ta, kad Pie­try­čių Lie­tu­vos re­gio­no plė­tros fon­do lė­šo­mis bus re­mia­ma vie­tos so­cia­li­nė, spor­to ir kul­tū­ri­nė veik­la. Par­ama bus ski­ria­ma bend­ruo­me­nių veik­lai, joms kur­tis, taip pat nu­ma­ty­ta lė­šų inf­ras­truk­tū­rai ge­rin­ti, vie­šie­siems pa­sta­tams tvar­ky­ti, vai­kų žai­di­mo aikš­te­lių ir ug­dy­mo įstai­gų re­mon­tui bei sta­ty­bai.

Lė­šas skirs­tys fon­do ta­ry­ba, ku­rią su­da­rys vie­tos val­džios ir bend­ruo­me­nių bei vals­ty­bės val­dy­mo ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai. Pa­sta­rų­jų bus dau­giau­sia. „Svar­bu, kad lė­šų skirs­ty­mas bū­tų kuo ma­žiau pri­klau­so­mas nuo vie­tos val­džios“, - tvir­ti­no V. Stun­dys.

Rei­ka­lin­ga ypa­tin­ga globa

Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­tas prieš dve­jus me­tus, kai bu­vo pa­teik­ta pir­mo­ji Pie­try­čių Lie­tu­vos re­gio­no plė­tros fon­do įsta­ty­mo pro­jek­to re­dak­ci­ja, su­abe­jo­jo, ar jį pri­ėmus ne­bus pa­žeis­tas Kons­ti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­tas ly­gia­tei­siš­ku­mo pri­nci­pas ki­tų Lie­tu­vos re­gio­nų at­žvil­giu. „Mū­sų su­pra­ti­mu, tam ti­krais at­ve­jais, kai sie­kia­ma vi­suo­me­niš­kai veiks­min­gų tiks­lų, ga­li bū­ti tai­ko­ma di­fe­ren­ci­juo­ta po­li­ti­ka, o šis fon­das kaip tik ir bū­tų di­fe­ren­ci­juo­tos ir tiks­lin­gos po­li­ti­kos ins­tru­men­tas“, - į Sei­mo tei­si­nin­kų kri­ti­ką ir abe­jo­nes at­sa­kė V. Stun­dys.

Pa­sak par­la­men­ta­ro, Pie­try­čių Lie­tu­vos re­gio­nui, ku­rį su­da­ro Vil­niaus ir Šal­či­nin­kų ra­jo­nai, šiuo me­tu bū­ti­na skir­ti daug dė­me­sio. Jis pa­žy­mė­jo, kad šis re­gio­nas yra eko­no­miš­kai vie­nas silp­niau­sių ša­ly­je. „Vi­sa­me pa­sau­ly­je vy­rau­ja ten­den­ci­ja, kad ša­lia vals­ty­bių sos­ti­nių esan­tys re­gio­nai eko­no­miš­kai yra la­bai stip­rūs, o Lie­tu­vo­je tu­ri­me par­adok­są“, - nu­ro­dė V. Stun­dys.

Be to, so­cia­li­nės ir eko­no­mi­nės prob­le­mos vei­kia šio­je Lie­tu­vos da­ly­je gy­ve­nan­čią ne­vie­na­ly­tę tau­ti­nę žmo­nių bend­ruo­me­nę. „Et­ni­nė įvai­ro­vė vie­na­reikš­miš­kai yra is­to­ri­nis ir kul­tū­ri­nis tur­tas, ta­čiau at­si­li­ku­siuo­se re­gio­nuo­se tai tam­pa prie­lai­da ne­su­ta­ri­mams“, - pa­žy­mė­jo įsta­ty­mo pro­jek­to ren­gė­jai.

Pra­smin­gas tikslas

Par­la­men­ta­rai pri­pa­žįs­ta, kad fon­do veik­la par­ei­ka­laus ne­ma­žai iš­lai­dų, ta­čiau kol vals­ty­bės biu­dže­tas yra de­fi­ci­ti­nis, Pie­try­čių Lie­tu­vos re­gio­no plė­tra bū­tų fi­nan­suo­ja­ma iš pla­nuo­ja­mų pa­di­din­ti al­ko­ho­lio ir ta­ba­ko ak­ci­zų. „Tam, kad įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mas ne­rei­ka­lau­tų pa­pil­do­mų vals­ty­bės biu­dže­to iš­lai­dų, pla­nuo­ja­ma 1 proc. di­din­ti ak­ci­zus, gau­na­mus už al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus ir ap­do­ro­tą ta­ba­ką. Tai leis Pie­try­čių Lie­tu­vos re­gio­no plė­tros fon­dą fi­nan­suo­ti ne­ma­ži­nant fi­nan­sa­vi­mo ki­toms ūkio sri­tims“, - aiš­ki­no įsta­ty­mo pro­jek­to ini­cia­to­riai.

Tei­gia­ma, kad ak­ci­zi­nis mo­kes­tis var­to­to­jams di­de­lio po­vei­kio ne­da­rys, nes ir al­ko­ho­lio, ir ta­ba­ko ga­mi­niai tu­rė­tų ne­daug brang­ti, kai­nų pa­si­kei­ti­mai esą bus vos jun­ta­mi. „Tiks­las yra pra­smin­gas. So­li­da­ru­mas rei­ka­lau­ja, kad vi­si pri­si­dė­tu­me ir pa­dė­tu­me šiam Lie­tu­vos re­gio­nui“, - ti­ki­no V. Stun­dys.

Prieš­rin­ki­mi­nė ini­cia­ty­va?

Jau de­šimt­me­tį Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei va­do­vau­jan­ti Ma­ri­ja Rekst kol kas skep­tiš­kai nu­si­tei­ku­si dėl Pie­try­čių Lie­tu­vos re­gio­no plė­tros fon­do stei­gi­mo. „A­pie tai ne­be pir­mą kar­tą gir­di­me, tad ne­sku­bu ver­tin­ti gal­būt prieš­rin­ki­mi­nės ini­cia­ty­vos“, - LŽ tei­gė ji. Pa­pil­do­mos lė­šos Vil­niaus ra­jo­nui, pa­sak M. Rekst, pra­vers­tų kaip ir kiek­vie­nai ša­lies sa­vi­val­dy­bei. „Išb­ri­do­me iš kri­zės, ta­čiau sa­vi­val­dy­bė vis tiek gau­na ma­žiau biu­dže­to lė­šų sa­va­ran­kiš­koms funk­ci­joms vyk­dy­ti nei iki 2009-ųjų, o Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei nuo­lat ski­ria­ma ma­žiau­siai lė­šų vie­nam gy­ven­to­jui Lie­tu­vos mas­tu“, - pa­žy­mė­jo me­rė.

M. Rekst taip pat abe­jo­jo, ar nau­din­ga, kad Pie­try­čių Lie­tu­vos re­gio­no plė­tros fon­das bū­tų ne­prik­lau­so­mas nuo vie­tos val­džios. „Ma­no ma­ny­mu, apie ra­jo­no gy­ven­to­jų po­rei­kius ge­riau­siai ži­no vie­tos val­džia, nes ji yra ar­čiau­siai jų, iš­rink­ta tų žmo­nių“, - aiš­ki­no Vil­niaus ra­jo­no me­rė.

Tuo me­tu Šal­či­nin­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Zdis­la­vas Pa­le­vi­čius at­me­tė kai ku­rių Sei­mo na­rių samp­ro­ta­vi­mus ir ti­ki­no, kad „vie­tos val­džios at­sto­vai el­gia­si la­bai ten­den­cin­gai“ yra be pa­grin­do. „Ne­la­bai įsi­vaiz­duo­ju, kaip ga­li­ma efek­ty­viai pa­dė­ti gy­ven­to­jams be bend­ra­dar­bia­vi­mo su vie­tos sa­vi­val­da. Bend­ra­dar­bia­vi­mas tu­ri bū­ti, nes tiks­las yra vie­nas: ge­rin­ti žmo­nių gy­ve­ni­mą“, - LŽ tvir­ti­no jis.

Z. Pa­le­vi­čius pri­pa­žįs­ta, kad pa­pil­do­mų par­amos lė­šų rei­kia ke­liams, inf­ras­truk­tū­rai, švie­ti­mui bei svei­ka­tos ap­sau­gai. „Rei­kia ga­li­my­bių in­ves­tuo­to­jams pri­trauk­ti, kad re­gio­nas ga­lė­tų bū­ti plė­to­ja­mas“, - pa­brė­žė Šal­či­nin­kų ra­jo­no va­do­vas.

Ke­lia abejonių

Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to (VVSK) pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas ste­bė­jo­si, ko­dėl iš­skir­ti­nai dė­me­sio ski­ria­ma tik dviem – Vil­niaus ir Šal­či­nin­kų ra­jo­nų – sa­vi­val­dy­bėms. „Ma­nau, kad ne fon­das tu­rė­tų už­siim­ti re­gio­no stip­ri­ni­mu. Tai - Vy­riau­sy­bės dar­bas!” - LŽ tvir­ti­no jis.

Pa­sak V. Bu­kaus­ko, taip pat nė­ra la­bai tei­sin­ga, kad iš ak­ci­zo mo­kes­čio su­rink­tos lė­šos bū­tų ski­ria­mos tik Pie­try­čių Lie­tu­vos re­gio­no plė­trai. „Už ak­ci­zą mo­ka­me mes vi­si, to­dėl ir su­rink­ti pi­ni­gai tu­rė­tų bū­ti ski­ria­mi vi­sai vi­suo­me­nei, o ne ma­žai jos da­le­ly­tei“, - įsi­ti­ki­nęs par­la­men­ta­ras. Pa­na­šios nuo­mo­nės lai­ko­si ir Sei­mo VVSK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja so­cial­de­mo­kra­tė Mil­da Pe­traus­kie­nė. Par­la­men­ta­rė pri­mi­nė Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą, ku­rio­je tei­gia­ma, jog šis įsta­ty­mo pro­jek­tas ga­li prieš­ta­rau­ti Kons­ti­tu­ci­jai, mat ga­li bū­ti pa­žeis­tas Lie­tu­vos re­gio­nų ly­gia­tei­siš­ku­mo pri­nci­pas.

Populiariausi