Verslas

2015.09.08 13:45

Miško uogų – mažiausiai per dvidešimtmetį

Arvydas Jockus, „Lietuvos žinios“2015.09.08 13:45

Vers­li­nin­kai tei­gia, kad šie­met bus pra­sčiau­sias miš­ko uo­gų der­lius per 15–20 me­tų. Mė­ly­nių, že­muo­gių ge­riau­siu at­ve­ju ti­ki­ma­si su­rink­ti ma­žiau nei de­šim­ta­da­lį įpras­to kie­kio. Ne­ką dau­giau su­noks ir span­guo­lių, bruk­nių, lau­ko avie­čių, rašo „Lietuvos žinios“.

Vers­li­nin­kai tei­gia, kad šie­met bus pra­sčiau­sias miš­ko uo­gų der­lius per 15–20 me­tų. Mė­ly­nių, že­muo­gių ge­riau­siu at­ve­ju ti­ki­ma­si su­rink­ti ma­žiau nei de­šim­ta­da­lį įpras­to kie­kio. Ne­ką dau­giau su­noks ir span­guo­lių, bruk­nių, lau­ko avie­čių, rašo „Lietuvos žinios“.

Lie­tu­vo­je vi­du­ti­niš­kai per me­tus su­per­ka­ma apie tūks­tan­tį to­nų mė­ly­nių, o šie­met ge­riau­siu at­ve­ju jų ti­ki­ma­si su­pirk­ti 100 to­nų. Šiuo me­tu kai ku­rios įmo­nės mė­ly­nių iš vi­so ne­su­lau­kia. Mat dzū­kai, jei­gu per die­ną su­ren­ka stik­lai­nį mė­ly­nių, daž­niau­siai ne­ša par­duo­ti į tur­ga­vie­tę ar pa­ke­lę.

Gam­tos iš­dai­gos

Aly­taus šal­dy­tų uo­gų, vai­sių, dar­žo­vių ir gry­bų su­pir­ki­mo ir eks­por­to bend­ro­vės „Vė­tri­ja“ dar­buo­to­jai, įmo­nė­je dir­ban­tys 20 me­tų, ne­pa­me­na to­kių pra­stų me­tų. Bend­ro­vės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Eval­das Va­sil­je­vas LŽ sa­kė, kad mė­ly­nių nė­ra nei Aly­tu­je, nei Va­rė­no­je, nei kur nors ki­tur Lie­tu­vo­je. „Re­kor­diš­kai ma­žas der­lius. Ne­sie­kia net 5 proc. įpras­to kie­kio. Mes tai va­di­na­me gam­tos iš­dai­go­mis“, – sa­kė jis.

„Vė­tri­ja“ mė­ly­nių da­bar, kai tu­rė­tų bū­ti jų rin­ki­mo karš­ty­me­tis, iš vi­so ne­su­per­ka. „Nė­ra ką pirk­ti. Anks­čiau žmo­nės per die­ną su­rink­da­vo ke­le­tą ki­bi­rų mė­ly­nių, su­krau­da­vo į leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį ir at­vež­da­vo pas mus pri­duo­ti. Jei­gu žmo­gus da­bar per die­ną su­ren­ka vie­ną ar dvi stik­li­nes uo­gų, vež­ti jas au­to­mo­bi­liu iki įmo­nės bū­tų kvai­la. Lo­gis­ti­ka kai­nuo­tų dau­giau, nei rin­kė­jas už­dirb­tų pi­ni­gų“, – šyp­so­da­ma­sis aiš­ki­no aly­tiš­kis.

E. Va­sil­je­vas ne­bed­rįs­ta prog­no­zuo­ti, ar po mė­ne­sio dau­giau už­de­rės span­guo­lių ir bruk­nių. „Per anks­ti apie tai kal­bė­ti. Nes pa­va­sa­rį mė­ly­nių krū­mai at­ro­dė la­bai gra­žiai. Mes ti­kė­jo­mės, kad bus ga­na ge­ras der­lius. O yra, kaip yra. No­ki­mo me­tu bu­vo di­de­li tem­pe­ra­tū­ros svy­ra­vi­mai, be to, vabz­džiai ne­skrai­do, kaž­kur jie iš­ny­ko ir ne­ap­dul­ki­no žie­dų“, – pa­sa­ko­jo įmo­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas.

Miš­ko ir so­do uo­gas „Vė­tri­ja“ šal­do ir eks­por­tuo­ja į Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lis. Ta­čiau da­bar įmo­nė su­per­ka tik so­dų der­lių.

Ne uo­gų me­tas

Lie­tu­vos miš­ko gry­bų ir uo­gų vers­li­nin­kų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Vir­gi­ni­jus Va­ra­na­vi­čius tei­gė, kad mė­ly­nių miš­kuo­se be­veik nė­ra. „Lie­tu­vo­je vi­du­ti­niš­kai per me­tus su­per­ka­ma apie 1 tūkst. to­nų mė­ly­nių. Šie­met, ma­nau, ne­bus nu­pirk­ta ir 100 to­nų“, – spė­jo jis. Der­lių, pa­sak jo, su­nai­ki­no ge­gu­žės mė­ne­sio pra­džio­je per pa­tį mė­ly­nių žy­dė­ji­mą užk­lu­pu­sios šal­nos.

„Mū­sų įmo­nė­je per par­ą su­per­ka­ma apie 200 ki­log­ra­mų mė­ly­nių. O to­kiu me­tu įpras­tai per­ka­me po 10 to­nų mė­ly­nių. To­kio ma­žo der­liaus ne­pa­me­nu jau 15 me­tų. Sa­ky­da­vo­me, kad pra­stas der­lius, kai per par­ą Lie­tu­vos įmo­nės pirk­da­vo po 100 to­nų mė­ly­nių. Da­bar tiek gal su­rinks per vi­są se­zo­ną. Tai­gi der­lius nu­li­nis“, – sa­kė uo­gų pre­ky­bos ir eks­por­to bend­ro­vės „Vip­re­ka“ Va­rė­no­je va­do­vas V. Va­ra­na­vi­čius.

„Vip­re­ka“ mė­ly­nes su­per­ka po 9 li­tus už ki­log­ra­mą. Per­nai už šias miš­ko uo­gas įmo­nė mo­kė­jo po 7 li­tus. „Vip­re­ka“ mė­ly­nes va­lo, šal­do ir eks­por­tuo­ja į Vo­kie­ti­ją, Pra­ncū­zi­ją, ten šios uo­gos dau­giau­sia nau­do­ja­mos jo­gur­tams ga­min­ti.

Vil­niaus Ha­lės tur­ga­vie­tė­je mė­ly­nės va­kar par­da­vi­nė­tos po 12 li­tų už li­trą. Per­nai to­kiu me­tu jų bu­vo ga­li­ma nu­si­pirk­ti už 6-6,5 li­to. Ži­no­vų tei­gi­mu, ki­log­ra­mas pri­lygs­ta maž­daug 1,7 li­tro mė­ly­nių.

V. Va­ra­na­vi­čiaus nuo­mo­ne, dzū­kai, jei­gu per die­ną su­ren­ka stik­lai­nį mė­ly­nių, daž­niau­siai ne­ša par­duo­ti į tur­ga­vie­tę ar pa­ke­lę.

Pa­sak jo, pa­grin­di­niai uo­gau­to­jai – jau­ni­mas, vai­kai ir kai­muo­se li­kę pen­si­nin­kai. Są­ži­nin­gas ir darbš­tus uo­gau­to­jas įpras­tu me­tu per die­ną su­ren­ka 15–20 ki­log­ra­mų mė­ly­nių ir už­dir­ba apie 100 li­tų. Kas­dien uo­gau­da­mas per mė­ne­sį toks dar­bi­nin­kas ga­li pri­si­dur­ti pa­pil­do­mus 2–3 tūkst. li­tų. „Y­ra ir to­kių „žmo­nių-ma­ši­nų“, ku­rie už­si­dir­ba ir dar dau­giau, ta­čiau to­kių re­ta“, – pa­sa­ko­jo V. Va­ra­na­vi­čius.

„Bruk­nių der­lius ir­gi bus pra­stas. Lyg ir žy­dė­jo žie­de­liai, pa­skui nu­kri­to. Ti­kė­jo­mės, kad bus ge­riau, bet pats ap­va­žia­vau uo­gy­nus, ap­žiū­rė­jau – bruk­nių ir­gi be­veik ne­bus. Kaž­kas gam­to­je "ne­su­dir­bo". Įpras­tai per se­zo­ną su­rink­da­vo­me 300-400 to­nų bruk­nių, o šie­met, ma­nau, bus ar­ti nu­lio. Aiš­ku, tur­guo­se bus vie­na ki­ta uo­ga“, – spė­jo vers­li­nin­kas.

Bruk­nių se­zo­nas Lie­tu­vo­je pra­si­de­da rug­sė­jo mė­ne­sį.

V. Va­ra­na­vi­čius tei­gė, kad šie­met be­veik ne­už­de­rė­jo ir že­muo­gės, o lau­ki­nės avie­tės – kur ne kur su­si­trau­ku­sios. „Ab­so­liu­čiai ne uo­gų me­tas“, – re­ziu­ma­vo pa­šne­ko­vas.

Per­nai Lie­tu­vo­je su­rink­ta maž­daug 1 tūkst. to­nų mė­ly­nių. Re­kor­diš­kai daug mė­ly­nių su­no­ko 2012-ai­siais, ta­da jų su­pirk­ta apie 1,5 tūkst. to­nų.

Po­pu­lia­res­nės ši­lauo­gės

Pir­mo­sios lie­tu­vių ga­min­to­jų mė­ly­nės „Ma­xi­ma LT“ pre­ky­bos tink­lą pa­sie­kė bir­že­lio pa­bai­go­je. Tai be­veik trim sa­vai­tė­mis anks­čiau nei per­nai. Per sa­vai­tę jų vi­du­ti­niš­kai par­duo­da­ma apie tūks­tan­tį 500 gra­mų dė­žu­čių, o tai bū­tų be­veik 500 ki­log­ra­mų mė­ly­nių.

Ta­čiau šiuo me­tu šia­me pre­ky­bos tink­le po­pu­lia­res­nės ši­lauo­gės, jų per sa­vai­tę par­duo­da­ma tris kar­tus dau­giau nei mė­ly­nių, nors ši­lauo­gių kai­na maž­daug li­tu di­des­nė.

Vie­na 500 gra­mų mė­ly­nių dė­žu­tė kai­nuo­ja 9,99 li­to. „Per­nai mė­ly­nės bu­vo maž­daug 3 li­tais pi­ges­nės, bet ga­lė­jo­me pa­si­džiaug­ti kur kas di­des­niu jų der­liu­mi“, – sa­kė „Ma­xi­ma LT“ ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vė Re­na­ta Sau­ly­tė.

Pa­sak jos, rugp­jū­čio pra­džio­je par­duo­tu­vių len­ty­nas pa­sie­kia lie­tu­viš­kos bruk­nės, o nuo rug­sė­jo pra­džios - lie­tu­viš­kos span­guo­lės. „Tiek bruk­nes, tiek span­guo­les par­duo­da­me 250 gra­mų dė­žu­tė­mis. Per­nai už bruk­nių dė­žu­tę klien­tai mo­kė­jo apie pus­penk­to li­to, o už span­guo­les – pus­šeš­to li­to“, – tei­gė R. Sau­ly­tė.

Pre­ky­bi­nin­kų at­sto­vė ne­si­ry­žo įvar­dy­ti, ku­rias miš­ko uo­gas lie­tu­viai la­biau­siai mėgs­ta, mat jos pa­si­ro­do skir­tin­gu me­tu. „Ta­čiau pa­gal tai, kiek uo­gų par­duo­da­ma pir­mą sa­vai­tę joms at­si­ra­dus ant len­ty­nų, lie­tu­vių mėgs­ta­miau­sio­mis miš­ko uo­go­mis ga­li­me drą­siai skelb­ti mė­ly­nes. Jų par­duo­da­ma 8 kar­tus dau­giau nei span­guo­lių ir 14 kar­tų dau­giau nei bruk­nių“, – tei­gė pa­šne­ko­vė.