Verslas

2015.09.08 13:45

Pirkėjus vilioja apgaule: kaip už akcinę prekę galima sumokėti dvigubai

Arvydas Jockus, „Lietuvos žinios“2015.09.08 13:45

Po dar­bo ap­si­pirk­ti sku­ban­tiems žmo­nėms rei­kė­tų ne­pra­ras­ti bud­ru­mo ir pa­sku­bo­mis ne­čiup­ti iš­sta­ty­tų pre­kių su nuo­lai­da vos įėjus į pre­ky­bos cen­trą. Už „at­pi­gin­tą“ pre­kę ka­so­je ga­li tek­ti pa­klo­ti dvi­gu­bai bran­giau, nei nu­ro­do­ma ryš­kias­pal­vė­je rek­la­mo­je, rašo „Lietuvos žinios“.

Po dar­bo ap­si­pirk­ti sku­ban­tiems žmo­nėms rei­kė­tų ne­pra­ras­ti bud­ru­mo ir pa­sku­bo­mis ne­čiup­ti iš­sta­ty­tų pre­kių su nuo­lai­da vos įėjus į pre­ky­bos cen­trą. Už „at­pi­gin­tą“ pre­kę ka­so­je ga­li tek­ti pa­klo­ti dvi­gu­bai bran­giau, nei nu­ro­do­ma ryš­kias­pal­vė­je rek­la­mo­je, rašo „Lietuvos žinios“.

Pre­ky­bos cen­trų at­sa­kin­gi dar­buo­to­jai to­kiais at­ve­jais daž­niau­siai tei­si­na­si tuo, kad sa­lės dar­buo­to­jai ne­spė­jo pa­keis­ti pre­kės kai­nos ar­ba tie­siog žmo­giš­kai su­kly­do, o į ka­sos apa­ra­tus kai­nų po­ky­tis įve­da­mas au­to­ma­tiš­kai iš „cen­tri­nės būs­ti­nės“.

Ta­čiau var­to­to­jų tei­sių pri­žiū­rė­to­jai ra­gi­na pir­kė­jus ne­to­le­ruo­ti aki­vai­džios ap­gau­lės – rei­ka­lau­ti iš par­da­vė­jo pa­keis­ti pre­kę į ak­ci­jo­je nu­ro­dy­tą ir ne­mo­kė­ti dau­giau, nei nu­ro­dy­ta kai­nų eti­ke­tė­je.

Pa­si­ju­to apgauta

Vil­nie­tė Sau­lė nu­ste­bo, kai sa­vait­ga­lį grį­žu­si na­mo iš „Hy­per Ri­mi“ par­duo­tu­vės Žir­mū­nuo­se, pa­ti­kri­no pir­ki­nių če­kį. Mo­te­ris su­si­gun­dė par­duo­tu­vės siū­ly­mu įsi­gy­ti 400 gra­mų „Me­rild“ ka­vos pa­kuo­tę už 8,99 li­to, ta­čiau pa­ma­tė, kad par­si­ne­šė 500 gra­mų pa­kuo­tę ir už ją su­mo­kė­jo du­kart dau­giau – 16,99 li­to. Ka­vos pa­ke­lių stir­ta su nuo­lai­da pir­kė­ją pa­si­ti­ko vos įėjus į par­duo­tu­vę. „Paė­miau pir­mą pa­si­tai­kiu­sią iš tos krū­vos ir įsi­me­čiau į pir­ki­nių krep­še­lį. Net min­tis ne­ki­lo, kad į šią krū­vą ga­lė­jo bū­ti įdė­ta ne ta pre­kė, ku­riai tai­ko­ma nuo­lai­da“, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris.

Ki­tą die­ną, šeš­ta­die­nį, smal­su­mo ve­da­ma vil­nie­tė dar kar­tą ap­si­lan­kė „Hy­per Ri­mi“ par­duo­tu­vė­je ir pri­ėju­si prie ka­vos su nuo­lai­da pa­kuo­čių stir­tos net aik­te­lė­jo. „Kad pa­ėmiau ne tą pa­ke­lį, ne­bu­vo joks at­si­tik­ti­nu­mas. Krū­vo­je, į ku­rią įsmeig­tas skel­bi­mas apie nuo­lai­dą 400 gra­mų pa­kuo­tei, bu­vo tvar­kin­gai su­krau­tos ir dė­žės su 500 gra­mų pa­kuo­tė­mis. Gal pu­sė iš vi­so kie­kio. Be­veik ne­abe­jo­ju, kad tai pa­da­ry­ta są­mo­nin­gai. Juk iš iš­orės pa­kuo­tės be­veik ne­sis­ki­ria, jos pa­na­šaus dy­džio, tik iš ar­ti ga­li įskai­ty­ti, kiek gra­mų ka­vos jo­je – 400 ar 500. Ma­nau, ne vie­nas pir­kė­jas, su­si­gun­dęs nuo­lai­da, ne­ty­čia pa­siė­mė dvi­gu­bai bran­ges­nę pa­kuo­tę, o prie ka­sos juk ne kiek­vie­nas aiš­kin­sis, kas ir kaip, kai lau­kia pir­kė­jų ei­lė. Juo­lab kad for­ma­liai vis­kas tei­sė­ta – 500 gra­mų pa­kuo­tei nuo­lai­da ne­tai­ko­ma. Bet tai ro­do, koks par­da­vė­jų po­žiū­ris į pir­kė­ją. Ma­nau, kad šį triu­ką „Ri­mi“ rin­ko­da­ros spe­cia­lis­tai su­gal­vo­jo spe­cia­liai pir­kė­jams ap­gau­ti. Ne­ti­kiu, kad ne­ty­čia su­ve­žė de­šim­tis dė­žių su 500 gra­mų pa­kuo­tė­mis ir su­dė­jo kar­tu su 400 gra­mų pa­kuo­tė­mis, ku­rioms tai­ko­ma nuo­lai­da. Pa­si­ju­tau są­mo­nin­gos ap­gau­lės au­ka“, – nu­si­vy­li­mo ne­slė­pė mo­te­ris.

Vil­nie­tė Sau­lė ne­be pir­mą kar­tą pa­si­ju­to ap­gau­ta. Pa­sak mo­ters, nuo­lai­das pre­kėms ne vi­sa­da są­ži­nin­gai tai­ko ir „I­ki“ par­duo­tu­vės. „Bū­na, su­si­gun­dai pre­ke su nuo­lai­da, o ka­sa mu­ša įpras­ti­nę kai­ną. Prieš dvi sa­vai­tes „I­ki“ par­duo­tu­vė­je sos­ti­nės Žvė­ry­no mi­kro­ra­jo­ne pir­kau „Me­rild Clas“ ka­vos, už­ra­šas len­ty­no­je tei­gė, kad 250 gra­mų pa­kuo­tė su nuo­lai­da kai­nuo­ja 7,99 li­to. Ati­džiai ke­lis kar­tus pers­kai­čiau rek­la­mą, pa­ti­kri­nau už­ra­šą ant pa­kuo­tės, bet prie ka­sos sto­viu ir gal­vo­ju: pri­tai­kys nuo­lai­dą ar ne. Blo­ga nuo­jau­ta ne­ap­ga­vo: ka­sa iš­mu­šė įpras­ti­nę kai­ną. Su­mo­kė­jau 8,99 li­to. Ty­liai pra­ri­jau be­ky­lan­tį pyk­tį, ne­gi kel­si skan­da­lą dėl li­to, kai už nu­ga­ros ei­lė ne­kan­trių pir­kė­jų. Bet ap­mau­das, kad esu ap­gau­di­nė­ja­ma, li­ko“, – pa­sa­ko­jo vil­nie­tė.

„Žmo­giš­kos klai­dos“

„RI­MI Lie­tu­va“ vie­šų­jų ry­šių va­do­vė Gied­rė Biels­ky­tė „Lie­tu­vos ži­nioms“ tvir­ti­no, kad skir­tin­gai kai­nuo­jan­čios pre­kės mi­nė­to­je par­duo­tu­vė­je į vie­ną krū­vą bu­vo su­dė­tos per klai­dą.

„Is­to­ri­ja ti­krai ne­sma­gi, la­bai at­sip­ra­šo­me sa­vo klien­tės už su­klai­di­ni­mą ir šią mū­sų dar­buo­to­jų žmo­giš­ką klai­dą. Par­duo­tu­vės dar­buo­to­jai ne­ty­čia su­mai­šė pa­kuo­tes ir pa­pil­dė ak­ci­jos at­sar­gas sa­lė­je ne to svo­rio ka­vos pa­kuo­tė­mis“, – tei­gė G. Biels­ky­tė.

„RI­MI Lie­tu­va“ at­sto­vė at­sip­ra­šo ir su­klai­din­tos vil­nie­tės Sau­lės. „Dar kar­tą la­bai at­sip­ra­šo­me. Jei­gu pir­kė­ja dar ne­atp­lė­šė sa­vo pirk­tos ka­vos, kvie­čiu at­neš­ti ją į in­for­ma­ci­jos sky­rių ir su­sig­rą­žin­ti pi­ni­gus ar­ba pa­si­keis­ti į ki­tą – 400 gra­mų – pa­kuo­tę už 8,99 li­to. At­ei­ty­je ati­džiau ti­krin­si­me, kad mū­sų rek­la­mi­nė me­džia­ga ir iš­dės­ty­tos pre­kės su­tap­tų“, – ti­ki­no G. Biels­ky­tė.

„RI­MI Lie­tu­va“ da­ro ir dau­giau „žmo­giš­kų klai­dų“, o gal tai tie­siog pi­gūs rin­ko­da­ros triu­kai. To­je pa­čio­je sos­ti­nės „Hy­per RI­MI“ par­duo­tu­vė­je šio­mis die­no­mis bu­vo rek­la­muo­ja­ma pa­kuo­tė su tri­mis „Švy­tu­rio Ko­rio“ alaus bu­te­liais ir „Švy­tu­rio“ tau­re. Nu­ro­do­ma kai­na – 10,99 li­to, ta­čiau iš ti­krų­jų ši pa­kuo­tė kai­nuo­ja 13,99 li­to (su užs­ta­tu ka­so­je teks su­mo­kė­ti 14,74 li­to). O nuo­lai­da pri­tai­ky­ta ki­tai pre­kei – at­okiau nuo rek­la­mos su­krau­toms ke­tu­rių „Švy­tu­rio Ex­tra“ alaus bu­te­lių pa­kuo­tėms.

„Šie du at­ve­jai ti­krai yra mū­sų klai­dos. Dėl to šian­dien in­for­ma­vo­me vi­sas sa­vo par­duo­tu­ves, kad kruopš­čiai pa­ti­krin­tų pre­kių ir jų kai­nų iš­sta­ty­mą, kad klien­tams bū­tų pa­teik­ta tiks­li ir tei­sin­ga in­for­ma­ci­ja, – LŽ va­kar tei­gė G. Biels­ky­tė. – Klai­dų iš­veng­ti ne­pa­vyks­ta, bet sten­gia­mės, kad pir­kė­jai pas mus su­grįž­tų. O pir­kė­jai ti­krai skai­to ir eti­ke­tes, ir ap­ra­šy­mus, ir ki­tą in­for­ma­ci­ją, gau­na­me ne­ma­žai at­si­lie­pi­mų iš jų – kas jiems pa­tin­ka, kas ne­pa­tin­ka, kur jiems trūks­ta in­for­ma­ci­jos – ir tuo­met ge­ri­na­me dar­bą, to­bu­li­na­me pro­ce­dū­ras, kad pir­kė­jai iš mū­sų par­duo­tu­vių iš­ei­tų pa­ten­kin­ti.“

„I­ki“ Vie­šų­jų ry­šių de­par­ta­men­to va­do­vas And­rius Pe­trai­tis taip pat ap­gai­les­ta­vo dėl įvy­ku­sio ne­su­sip­ra­ti­mo ir klien­tės pa­tir­tų ne­pa­to­gu­mų. „Jį lė­mė žmo­giš­ka­sis fak­to­rius – ak­ci­ja jau bu­vo pa­si­bai­gu­si, ta­čiau ne­bu­vo nu­im­tas ak­ci­ją žy­min­tis rek­la­mi­nis ka­ru­lis. Kaip dau­ge­lis ži­no, va­sa­ros me­tu pri­ima­me nau­jų dar­buo­to­jų į se­zo­ni­nį dar­bą. Ap­mo­ko­me kiek­vie­ną jų, ta­čiau, nors ir re­tai, klai­dų kar­tais ne­pa­vyks­ta iš­veng­ti“, – sa­kė „I­ki“ at­sto­vas.

Jis ra­gi­no to­kiais at­ve­jais pir­kė­jus ne nu­ty­lė­ti, o iš­kart pa­sa­ky­ti apie įvy­ku­sį ne­su­sip­ra­ti­mą. „Jei­gu žmo­gus jau­čia­si ne­jau­kiai ki­tų ei­lė­je lau­kian­čių pir­kė­jų at­žvil­giu, re­ko­men­duo­ja­me kreip­tis į in­for­ma­ci­ją. Par­duo­tu­vė­je vi­suo­met yra žmo­gus, ku­ris pa­dės ope­ra­ty­viai iš­spręs­ti ki­lu­sį ne­su­sip­ra­ti­mą. To­kių skun­dų su­lau­kia­me re­tai. Daž­niau jie mus pa­sie­kia bū­tent va­sa­ros me­tu, kai par­duo­tu­vė­se įdar­bi­na­mi se­zo­ni­niai dar­buo­to­jai“, – aiš­ki­no A. Pe­trai­tis.

Klai­din­ti drau­džia­ma

Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) vy­riau­sio­ji ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­ja Au­re­li­ja Na­čie­nė LŽ tei­gė, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je par­duo­da­mų daik­tų ženk­li­ni­mo ir kai­nų nu­ro­dy­mo tai­syk­lės įpa­rei­go­ja pri­va­lo­mai nu­ro­dy­ti kiek­vie­nos var­to­to­jui par­duo­da­mos pre­kės ar vie­nos pre­kių rū­šies par­da­vi­mo kai­ną ir tos pre­kės stan­dar­ti­nio vie­ne­to kai­ną.

Be to, Ci­vi­li­nis ko­dek­sas nu­sta­to, kad par­da­vė­jas, nu­ro­dy­da­mas par­duo­da­mo daik­to eti­ke­tė­se ar ki­to­kiu bū­du, pri­va­lo su­teik­ti pir­kė­jui bū­ti­ną, tei­sin­gą ir vi­sa­pu­siš­ką in­for­ma­ci­ją apie par­duo­da­mus daik­tus: jų kai­ną (įskai­tant vi­sus mo­kes­čius), ko­ky­bę, var­to­ji­mo bū­dą ir sau­gu­mą, ko­ky­bės ga­ran­ti­jos ter­mi­ną, tin­ka­mu­mo nau­do­ti ter­mi­ną bei ki­tas daik­tų ir jų nau­do­ji­mo sa­vy­bes. O ši in­for­ma­ci­ja apie par­duo­da­mus daik­tus ne­tu­ri bū­ti klai­di­nan­ti.

„Šiuo kon­kre­čiu at­ve­ju, kai ant pa­le­tės var­to­to­jams pa­teik­tos dvi skir­tin­gos pre­kės (nes ski­ria­si jų svo­ris), tu­rė­jo bū­ti nu­ro­dy­tos ir dvi kai­nos. Ži­no­ma, vi­sų pir­ma pir­kė­ja, pa­ste­bė­ju­si, kad už pre­kę su­skai­čiuo­ta su­ma yra di­des­nė, nei bu­vo nu­ro­dy­ta kai­nų eti­ke­tė­je, ga­lė­jo par­ei­ka­lau­ti par­da­vė­jo pa­keis­ti pre­kę į ak­ci­jo­je nu­ro­dy­tą ir ne­mo­kė­ti dau­giau, nei nu­ro­dy­ta kai­nų eti­ke­tė­je“, – sa­kė A. Na­čie­nė.

Par­ei­gū­nės tei­gi­mu, par­da­vė­jui ne­at­siž­vel­gus į pir­kė­jo pre­ten­zi­jas ar­ba jei pir­kė­jas tik vė­liau pa­ste­bi, jog ka­sos če­ky­je iš­muš­ta kai­na ne­ati­tin­ka tos, ku­rią ti­kė­ta­si su­mo­kė­ti, apie klai­di­ni­mą ar ne­są­ži­nin­gą el­ge­sį jis tu­rė­tų pra­neš­ti Vals­ty­bi­nei var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bai, ku­ri nag­ri­nė­ja to­kius ar pa­na­šius var­to­to­jų skun­dus. Pa­gal kom­pe­ten­ci­ją to­kie skun­dai ti­ria­mi ir VMVT.

2013 me­tais dėl di­des­nės pre­kių kai­nos iš­mu­ši­mo ka­sos če­ky­je VMVT ga­vo 15 var­to­to­jų skun­dų, iš jų 27 proc. pa­sit­vir­ti­no. Šie­met gau­ti 9 to­kie skun­dai, iš jų pa­sit­vir­ti­no 33 pro­cen­tai.

„Pre­ky­bos cen­trų at­sa­kin­gi dar­buo­to­jai to­kiu at­ve­ju daž­niau­siai tei­si­na­si tuo, kad sa­lės dar­buo­to­jai ne­spė­jo pa­keis­ti pre­kės kai­nos, o į ka­sos apa­ra­tus kai­nų po­ky­tis įve­da­mas au­to­ma­tiš­kai iš „cen­tri­nės būs­ti­nės“, – pa­sa­ko­jo A. Na­čie­nė.

KOMENTARAS

Kris­ti­na Gri­gai­tė, Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sų ap­sau­gos tar­ny­bos (VVTAT) Eko­no­mi­nių in­te­re­sų de­par­ta­men­to Ne­są­ži­nin­gos ko­mer­ci­nės veik­los ir rek­la­mos sky­riaus ve­dė­ja:


„Jei­gu var­to­to­jas įsi­gi­jo pre­kę, ku­rios kai­na pir­ki­mo kvi­te ne­su­tam­pa su pre­ky­bos sa­lė­je nu­ro­dy­ta kai­na, pir­miau­sia jis tu­rė­tų kreip­tis į par­da­vė­ją žo­džiu (ne­pa­vy­kus iš­spręs­ti ki­lu­sio gin­čo – raš­tu), nu­ro­dy­da­mas sa­vo rei­ka­la­vi­mus par­da­vė­jui bei pri­dė­da­mas gin­čo ap­lin­ky­bes pa­grin­džian­čius įro­dy­mus (pa­vyz­džiui, pre­kės pir­ki­mo kvi­to ko­pi­ją, vaiz­di­nę me­džia­gą, nuo­trau­kas ir pan). Par­da­vė­jas per 10 die­nų pri­va­lo pa­teik­ti at­sa­ky­mą. Ne­pa­vy­kus su­si­tar­ti tai­kiu bū­du, var­to­to­jas dėl ne­tin­ka­mo pre­kės ženk­li­ni­mo ir kai­nų nu­ro­dy­mo tu­ri tei­sę kreip­tis ati­tin­ka­mai į Vals­ty­bi­nę mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą ar­ba į Vals­ty­bi­nę ne mais­to pro­duk­tų ins­pek­ci­ją, at­siž­velg­da­mas į tai, koks pro­duk­tas – mais­to ar ne mais­to – bu­vo ne­tin­ka­mai pa­ženk­lin­tas.

Var­to­to­jai, pa­ty­rę tur­ti­nę ža­lą dėl par­da­vė­jo ne­tin­ka­mai su­teik­tos in­for­ma­ci­jos apie pre­kę, ir par­da­vė­jui ne­su­tin­kant jos at­ly­gin­ti, dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo tu­ri tei­sę kreip­tis į VVTAT, pa­teik­da­mi ra­šy­ti­nį pra­šy­mą ir pa­tir­tą tur­ti­nę ža­lą pa­grin­džian­čius do­ku­men­tus, ar­ba į bend­ro­sios kom­pe­ten­ci­jos teis­mą.

Ne­są­ži­nin­gos ko­mer­ci­nės veik­los var­to­to­jams drau­di­mo įsta­ty­mas drau­džia ne­są­ži­nin­gą ko­mer­ci­nę veik­lą. Klai­di­nan­čiais veiks­mais lai­ko­mas ap­gau­lin­gos in­for­ma­ci­jos pa­tei­ki­mas apie pro­duk­to kai­ną ar jos aps­kai­čia­vi­mo bū­dą, taip pat apie ypa­tin­gą kai­nos pra­na­šu­mą, ku­riuo var­to­to­jas ga­li bū­ti ar yra ska­ti­na­mas pri­im­ti to­kį spren­di­mą dėl san­do­rio, ku­rio jis ki­to­mis ap­lin­ky­bė­mis ne­bū­tų pri­ėmęs.

Už ne­są­ži­nin­gą ko­mer­ci­nę veik­lą ko­mer­ci­nės veik­los su­bjek­tams VVTAT pa­gal sa­vo kom­pe­ten­ci­ją ga­li skir­ti nuo 1 tūkst. iki 30 tūkst. li­tų bau­dą. Tai­gi var­to­to­jas, ma­ny­da­mas, jog par­da­vė­jas jo at­žvil­giu vyk­do ne­są­ži­nin­gą ko­mer­ci­nę veik­lą, tu­ri tei­sę pa­teik­ti ra­šy­ti­nį pra­šy­mą VVTAT.

2013 me­tais ir per 2014 me­tų pir­mą ket­vir­tį VVTAT dėl ga­li­mo par­da­vė­jų su­klai­di­ni­mo, nu­ro­dant kai­nas rek­la­mo­se, ga­vo 23 ra­šy­ti­nius var­to­to­jų skun­dus. Mi­nė­tais at­ve­jais VVTAT per­da­vė var­to­to­jų pra­šy­mus Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bai pa­gal kom­pe­ten­ci­ją įver­tin­ti gal­būt klai­di­nan­čios rek­la­mos var­to­to­jams sklei­di­mą. Ne­ma­žai var­to­to­jų pra­ne­ši­mų dėl ga­li­mo to­kio klai­di­ni­mo VVTAT gau­na ir el. pa­štu bei te­le­fo­nu.

2014 me­tais VVTAT tar­ny­bo­je bu­vo gau­ti 5 var­to­to­jų pra­šy­mai dėl ka­so­je ne­pri­tai­ky­tų nuo­lai­dų įsi­gy­toms mais­to pre­kėms, žais­lams, ava­ly­nei pa­gal pre­ky­bos sa­lė­je nu­ro­dy­tas kai­nas. Vi­sais mi­nė­tais at­ve­jais tarp var­to­to­jų ir par­da­vė­jų ki­lę gin­čai, tar­pi­nin­kau­jant VVVTA, bu­vo iš­spręs­ti tai­kiu bū­du.“


Populiariausi