Verslas

2014.06.20 10:26

Tolimoji Kinija: apstu neišnaudotų galimybių

Lina Mrazauskaitė, lzinios.lt2014.06.20 10:26

Lie­tu­vos vers­li­nin­kai, brai­žy­da­mi eks­por­to že­mė­la­pį, kol kas ig­no­ruo­ja Ki­ni­ją, nors ši rin­ka ža­da ge­ras pers­pek­ty­vas. Spe­cia­lis­tai pa­ta­ria, kaip ją pri­si­jau­kin­ti, ir ypač ra­gi­na su­klus­ti bran­gių pro­duk­tų ga­min­to­jus.

Lie­tu­vos vers­li­nin­kai, brai­žy­da­mi eks­por­to že­mė­la­pį, kol kas ig­no­ruo­ja Ki­ni­ją, nors ši rin­ka ža­da ge­ras pers­pek­ty­vas. Spe­cia­lis­tai pa­ta­ria, kaip ją pri­si­jau­kin­ti, ir ypač ra­gi­na su­klus­ti bran­gių pro­duk­tų ga­min­to­jus, rašo „Lietuvos žinios“.

Ki­ni­ją spe­cia­lis­tai įvar­di­ja kaip la­bai pers­pek­ty­vią ir rei­ka­lin­gą eks­por­to rin­ką, ta­čiau ji, VšĮ „Vers­li Lie­tu­va“ duo­me­ni­mis, 2013 me­tais bu­vo tik 24-a eks­por­to par­tne­rė pa­gal lie­tu­viš­kos kil­mės pre­kių eks­por­to ver­tę. Kol kas ten­ka su­si­tai­ky­ti su fak­tu, jog Ki­ni­jos rin­kos po­ten­cia­lo Lie­tu­vos vers­li­nin­kai dar ne­iš­nau­do­ję – rin­ka jiems per men­kai ži­no­ma, kad eks­por­to mas­tas bū­tų reikš­min­gas. Ge­ra ži­nia yra tai, kad au­gant var­to­ji­mui Ki­ni­jo­je Lie­tu­vos ga­min­to­jų pre­ky­bos ga­li­my­bės jo­je tu­rė­tų di­dė­ti.

Rin­kos su­bti­ly­bės svetimos

Iš es­mės iš­nau­do­ti Ki­ni­jos po­ten­cia­lą truk­do tos pa­čios prie­žas­tys, kaip ir žen­giant į bet ku­rias ki­tas to­li­mas rin­kas: plė­tra kai­nuo­ja dau­giau, o ri­zi­ka – di­des­nė. Taip ma­nan­tis Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos Eko­no­mi­kos ir fi­nan­sų de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Si­gi­tas Be­sa­girs­kas tei­gė, kad Lie­tu­vo­je di­de­lių įmo­nių yra la­bai ma­žai, o ša­ly­je vy­rau­jan­čios ma­žos ir vi­du­ti­nės įmo­nės ri­zi­kuo­ti 1-2 mln. li­tų nuo­sto­liais ne­si­ryž­ta. Esant to­kiai si­tua­ci­jai, rei­ka­lin­gas di­des­nis vals­ty­bės įsi­ki­ši­mas. Tie­sa, Ūkio mi­nis­te­ri­jos pri­sta­ty­tos ES struk­tū­ri­nių fon­dų prie­mo­nės esą lei­džia ti­kė­tis, kad nuo 2015 me­tų vi­du­rio įmo­nės į to­li­mes­nes, eg­zo­tiš­kes­nes rin­kas ga­lės ženg­ti drą­siau.

Tuo tar­pu „Vers­li Lie­tu­va“ vy­riau­sia­sis ana­li­ti­kas Jus­tas Ju­re­vi­čius kaip vie­ną svar­biau­sių truk­džių įei­ti į Ki­ni­jos rin­ką nu­ro­dė įvai­rių lei­di­mų ir spe­ci­fi­nių ser­ti­fi­ka­tų po­rei­kį. Jų ga­vi­mo pro­ce­dū­ros yra il­gos ir daž­nai komp­li­kuo­tos, to­dėl pro­ce­sui to­bu­lin­ti rei­kia nuo­sek­laus Lie­tu­vos vers­lo aso­cia­ci­jų ir dip­lo­ma­tų dar­bo. Be to, Lie­tu­vos įmo­nėms, pri­si­tai­kiu­sioms prie ES rin­kos, yra keb­liau pri­si­de­rin­ti prie ki­to­kių jų pro­duk­ci­jai tai­ko­mų rei­ka­la­vi­mų, taip pat ne­pa­žįs­ta­mų vers­lo kul­tū­ros bei var­to­to­jų po­rei­kių. Daž­nai plė­trą ri­bo­jan­čiu veiks­niu taip pat iš­lie­ka di­des­nės lo­gis­ti­kos są­nau­dos.

Vers­li­nin­kai ne­iš­ven­gia klaidų

Tie­sa, sa­ky­ti, kad Lie­tu­vos vers­las vi­siš­kai at­grę­žęs nu­ga­rą Ki­ni­jos rin­kai, bū­tų klai­din­ga. Eks­por­tuo­jan­čių į šią ša­lį ar bent ban­dan­čių tai da­ry­ti esa­ma, ta­čiau ne­ma­žai jų da­ro klai­dų, ku­rios ne­lei­džia pa­siek­ti ge­rų eks­por­to re­zul­ta­tų.

Ki­ni­jos rin­ka be­si­do­min­tys ša­lies vers­li­nin­kai, anot S. Be­sa­girs­ko, pir­miau­sia klys­ta orien­tuo­da­mie­si į di­džiuo­sius mies­tus, to­kius kaip Šan­cha­jus. Mat jų rin­kos jau už­pil­dy­tos vo­kiš­ko­mis, bri­tiš­ko­mis ar ame­ri­kie­tiš­ko­mis pre­kė­mis ir įsi­terp­ti yra ga­na su­dė­tin­ga. O štai ma­žes­niuo­se mies­tuo­se, ku­rie Lie­tu­vos mas­tais yra mil­ži­niš­ki, – gy­ven­to­jų skai­čius juo­se sie­kia 10-20 mln. – eu­ro­pie­tiš­kų pre­kių yra ma­žiau. Tad bū­tent šio­se rin­ko­se lie­tu­viai ga­lė­tų sėk­min­gai įsit­vir­tin­ti.

Par­adok­sa­lu, ta­čiau eks­por­tą ple­čian­tiems vers­li­nin­kams dėl men­ta­li­te­to skir­tu­mų taip pat ne­re­tai ko­ją pa­ki­ša vie­ti­niai Ki­ni­jos pre­ky­bos tar­pi­nin­kai. „Tos įmo­nės, ku­rios ban­do dirb­ti per tar­pi­nin­kus, daž­nai nie­ko ge­ro ne­nu­vei­kia. Pa­žiū­rė­ki­te, kiek ne­ma­žai įmo­nių dek­la­ruo­ja eks­por­tuo­jan­čios į Ki­ni­ją, ta­čiau jų eks­por­to apim­tis ap­si­ri­bo­ja 5-10 tūkst. li­tų. Lie­tu­vo­je su klien­tais, ku­rie ge­ne­ruo­ja to­kią apy­var­tą, šios įmo­nės net ne­pra­si­dė­tų“, – sa­kė pa­šne­ko­vas. Jo ma­ny­mu, įmo­nės pa­siek­tų ge­res­nių re­zul­ta­tų sa­va­ran­kiš­kai ati­da­ry­da­mos sa­vo par­duo­tu­ves. Tai ypač pa­sa­ky­ti­na apie ga­lu­ti­nį pro­duk­tą siū­lan­čius ga­min­to­jus. Nors ryž­tis ženg­ti to­kį žings­nį iš pir­mo žvilgs­nio at­ro­do ri­zi­kin­ga, ta­čiau tai pa­da­ry­ti esą nė­ra itin bran­gu.

Kai­na kon­ku­ruo­ti nepavyks

Šiuo me­tu Lie­tu­vos eks­por­to asor­ti­men­tas į Ki­ni­ją, kaip tei­gė J. Ju­re­vi­čius, yra ga­na kon­cen­truo­tas. 2013 me­tais į Ki­ni­ją dau­giau­sia eks­por­tuo­ta ža­lia­vi­nės me­die­nos, bal­dų, oro kon­di­cio­na­vi­mo prie­tai­sų ir ki­to­kių pra­mo­ni­nių įren­gi­nių. Ža­lia­vi­nė me­die­na su­da­rė be­veik pu­sę vi­so lie­tu­viš­kų pre­kių eks­por­to ver­tės į Ki­ni­ją. Bū­tent ši pre­kių ka­te­go­ri­ja pa­ty­rė ypač spar­čią me­ti­nę plė­trą – au­go dau­giau ne­gu dvi­gu­bai. Eli­mi­na­vus ža­lia­vi­nės me­die­nos po­vei­kį, eks­por­tas per­nai iš es­mės ne­au­go.

Vis dėl­to svar­bu, kad Lie­tu­vos eks­por­to į Ki­ni­ją struk­tū­ra, pa­šne­ko­vo įsi­ti­ki­ni­mu, bū­tų la­biau orien­tuo­ta į tech­no­lo­giš­kai su­dė­tin­ges­nius ga­mi­nius. Šiuo me­tu ma­ty­ti, kad di­džiau­sią po­ten­cia­lą tu­ri mais­to, teks­ti­lės ir la­biau­siai į ni­ši­nius ga­mi­nius orien­tuo­ti pra­mo­ni­niai įren­gi­niai. S. Be­sa­girs­kas pa­tvir­ti­no, kad stra­te­giš­kai įmo­nės tu­rė­tų steng­tis eks­por­tuo­ti ga­lu­ti­nio var­to­ji­mo pre­kes, nes toks eks­por­tas vi­suo­met duo­da dau­giau­siai pel­no.

Ki­ni­jos rin­ko­je to­kios pre­kės tu­ri ge­rų pers­pek­ty­vų jau vien dėl to, kad ten ne­rei­kia ar­šiai įro­di­nė­ti lie­tu­viš­kos pro­duk­ci­jos pra­na­šu­mo prieš ki­tų Eu­ro­pos ga­min­to­jų pro­duk­ci­ją. „Ne­la­bai svar­bu, ar esi vo­kie­tis, pra­ncū­zas, bel­gas, ar lie­tu­vis – esi eu­ro­pie­tis. Eu­ro­pie­tiš­ka pre­kė Ki­ni­jo­je ta­pa­ti­na­ma su ko­ky­be, tai­gi iš kar­to su­lau­ki dau­giau pa­si­ti­kė­ji­mo ir ga­li rei­ka­lau­ti di­des­nės mar­žos. Tuo rei­kė­tų pa­si­nau­do­ti“, – sa­kė S. Be­sa­girs­kas.

Tie­sa, šio­je rin­ko­je lie­tu­viams ver­tė­tų tai­ky­ti į pa­si­tu­rin­čius var­to­to­jus, mat ma­žos ir vi­du­ti­nės ša­lies įmo­nės ne­ga­li kon­ku­ruo­ti ma­žes­ne kai­na su di­džiau­siais kon­cer­nais. „Tu­rė­tu­me ženg­ti į bran­gių pre­kių seg­men­tą ir pa­brėž­ti ge­rą eu­ro­pie­tiš­ką ko­ky­bę bei eko­lo­giš­ku­mą. Tai vie­nin­te­lis ke­lias, nes ir pa­tys ki­nai ga­lė­tų pa­siū­ly­ti pre­kę pi­giau, kad ir kiek mes nu­leis­tu­me kai­ną“, – tvir­ti­no pa­šne­ko­vas.

Mais­ti­nin­kai ieš­ko galimybių

S. Be­sa­girs­ko ma­ny­mu, nė­ra vie­nin­te­lio, iš­skir­ti­nio sek­to­riaus, ku­ris tu­rė­tų reikš­min­giau nei ki­ti di­din­ti eks­por­tą į Ki­ni­ją. Esą iš­skir­ti bū­tų ga­li­ma ne­bent mais­to pro­duk­tų seg­men­tą.

Vi­sai ne­se­niai, bir­že­lio pra­džio­je, kaip tik Lie­tu­vos mais­to ga­my­bos įmo­nės iš­vy­ko į Ki­ni­ją ir Hon­kon­gą ieš­ko­ti eks­por­to ga­li­my­bių. Ten vy­ko tarp­tau­ti­nė var­to­ji­mo pre­kių par­oda „Chi­na In­ter­na­tio­nal Con­su­mer Goods Fair 2014“ bei kon­tak­tų mu­gė. Į kvie­ti­mą da­ly­vau­ti tarp­tau­ti­nė­je var­to­ji­mo pre­kių par­odo­je at­si­lie­pė Kė­dai­nių kon­ser­vų fab­ri­kas, „Strai­kas“, „I­ta­lia­na LT“, „Nau­ja­sis Ne­vė­žis“, „Birš­to­no mi­ne­ra­li­niai van­de­nys“ ir „Ma­ri­jam­po­lės pie­no kon­ser­vai“.

Man­tas No­cius, „Vers­li Lie­tu­va“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, ne­slė­pė vil­čių, kad ren­gi­niuo­se da­ly­vau­jan­čioms ša­lies įmo­nėms vi­zi­tas pa­vyks „su kau­pu“ ir lie­tu­viš­ko mais­to pro­duk­ci­jos eks­por­tas į Ki­ni­ją ar Hon­kon­gą ar­ti­miau­siu me­tu iš­augs. Jis pa­brė­žė, kad tai ypač ak­tua­lu šian­dien, kai be­si­kei­čian­ti pa­sau­lio geo­po­li­ti­nė si­tua­ci­ja ko­re­guo­ja Lie­tu­vos eks­por­tą, nau­jų rin­kų bū­ti­na dai­ry­tis ir dėl vy­rau­jan­čių ne­apib­rėž­tu­mų Ru­si­jo­je.

Bend­ro­vės „Birš­to­no mi­ne­ra­li­niai van­de­nys“ re­gio­no par­da­vi­mo va­do­vas Ne­ri­jus Žlio­bas pa­žy­mė­jo, kad su Ki­ni­jos rin­ka dir­ba jau šiek tiek dau­giau nei me­tus. Ta­čiau bend­ro­vė ir to­liau de­da daug pa­stan­gų, plė­to­da­ma san­ty­kius su esa­mais klien­tais bei ieš­ko­da­ma nau­jų, mat į To­li­mų­jų Ry­tų rin­kas žiū­ri kaip į il­ga­lai­kę pers­pek­ty­vą. Tie­sa, jis abe­jo­jo, kad Ki­ni­ja ga­li pa­keis­ti Ru­si­jos rin­ką, mat įmo­nėms pe­ro­rien­tuo­ti sa­vo eks­por­tą iš Ru­si­jos į Azi­jos rin­kas yra la­bai su­dė­tin­ga dėl vers­lo bei kul­tū­ri­nių skir­tu­mų, taip pat im­por­tuo­ja­mos į Ki­ni­ją pro­duk­ci­jos kon­tro­lės.

Ne pir­mus me­tus par­odo­je da­ly­vau­jan­čios bend­ro­vės „Ma­ri­jam­po­lės pie­no kon­ser­vai“ ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius Ne­ri­jus Ru­mi­nas pa­sa­ko­jo, kad Ki­ni­jos rin­ko­je ban­do įsit­vir­tin­ti pir­miau­sia dėl jos dy­džio, t. y. di­de­lio var­to­to­jų skai­čiaus. Juo­lab kad bend­ro­vės ga­mi­na­mi pro­duk­tai – pie­no mil­te­liai ir pie­no kon­ser­vai – ten esą tu­ri ne­ma­žą pa­klau­są. „De­ja, kol kas ne­tu­ri­me ga­li­my­bių eks­por­tuo­ti pie­no pro­duk­tų į mi­nė­tą ša­lį, ta­čiau ruo­šia­me ro­ges va­sa­rą: at­lie­ka­me rei­kia­mus na­mų dar­bus, ana­li­zuo­ja­me var­to­to­jų ten­den­ci­jas, pa­klau­są, pers­pek­ty­vas. Nau­jo­ji ki­nų kar­ta kei­čia sa­vo įpro­čius. Prieš ke­lio­li­ka ar net ke­le­tą me­tų ne­priim­ti­na nau­jo­ve bu­vę įvai­rūs gė­ri­mai, mais­to pro­duk­tai, pre­kių ženk­lai šiuo me­tu ta­po stan­dar­tu. Dėl to ir ne­abe­jo­ja­me, jog su­ra­si­me sa­vo vie­tą šio­je rin­ko­je“, – sa­kė jis.