Verslas

2014.05.08 13:29

Kelias į tėvynę klojamas žodžiais

Jurga Tvaskienė, lzinios.lt2014.05.08 13:29

Nors še­šio­lik­to­ji Vy­riau­sy­bė sa­vo prog­ra­mo­je kaip vie­ną pa­grin­di­nių tiks­lų įvar­di­jo emig­ran­tų grįži­mo į tė­vy­nę ska­ti­ni­mą, o me­tų pra­džio­je pa­tvir­ti­no ir Mig­ra­ci­jos po­li­ti­kos prog­ra­mos gai­res, to­liau už žo­džius dar ne­pa­sis­tū­mė­ta, rašo lzinios.lt. „Lai­kas tik­si ne mū­sų nau­dai“, – įspė­ja eks­per­tai.

Nors še­šio­lik­to­ji Vy­riau­sy­bė sa­vo prog­ra­mo­je kaip vie­ną pa­grin­di­nių tiks­lų įvar­di­jo emig­ran­tų grįži­mo į tė­vy­nę ska­ti­ni­mą, o me­tų pra­džio­je pa­tvir­ti­no ir Mig­ra­ci­jos po­li­ti­kos prog­ra­mos gai­res, to­liau už žo­džius dar ne­pa­sis­tū­mė­ta, rašo lzinios.lt. „Lai­kas tik­si ne mū­sų nau­dai“, – įspė­ja eks­per­tai.

Aš­tuo­ne­rius me­tus Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se (JAV) pra­lei­dęs ir prieš 2012-ųjų Sei­mo rin­ki­mus į tė­vy­nę grį­žęs bei Emig­ran­tų par­ti­ją įstei­gęs Juo­zas Mu­raus­kas tvir­ti­na iki šiol ne­ma­tan­tis val­dan­čių­jų po­li­ti­kų pa­stan­gų su­sig­rą­žin­ti po vi­są pa­sau­lį pa­skli­du­sius iš­ei­vius, nors to­kios dek­la­ra­ci­jos kar­to­ja­mos nuo­lat. „Ga­li­my­bės grįž­ti į Lie­tu­vą emig­ran­tus la­bai do­mi­na. Jų iš­gy­ve­ni­mus ga­li su­pras­ti tik tas, ku­ris pats tai pa­ty­rė. Ta­čiau pa­grin­di­nis ir vi­sų už­duo­da­mas klau­si­mas skam­ba taip pat: „Ar gau­siu dar­bą?“ Ką ga­liu jiems at­sa­ky­ti?“ – LŽ kal­bė­jo vai­ruo­to­ju Kau­no sa­vi­val­dy­bė­je dir­bęs, bet prieš me­tus at­leis­tas vy­ras.

Ak­ty­vus pi­lie­tis – tik tėvynėje

Nuo 1990-ųjų Lie­tu­va, kaip ro­do ofi­cia­li sta­tis­ti­ka, dėl emig­ra­ci­jos ne­te­ko dau­giau kaip 800 tūkst. sa­vo gy­ven­to­jų. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja prog­no­zuo­ja, kad si­tua­ci­ja, kai iš ša­lies iš­vyks­ta dau­giau žmo­nių ne­gu at­vyks­ta, Lie­tu­vo­je dar truks iki 2035-ųjų.

Tie­sa, pa­sta­rų­jų me­tų duo­me­nys su­tei­kia šiek tiek op­ti­miz­mo: per­nai į Lie­tu­vą grį­žo 19 tūkst. anks­čiau emig­ra­vu­sių pi­lie­čių. 2012 me­tais re­emig­ran­tų su­skai­čiuo­ta 17,3 tūkst., o 2011-ai­siais – vos 3,3 tūks­tan­čio. Vis dėl­to su­grį­žu­sių­jų yra per­pus ma­žiau ne­gu nau­jai iš­vy­ku­sių­jų (2013 me­tais – be­veik 39 tūkst. pi­lie­čių), o pa­ly­gin­ti su di­džią­ją emig­ra­ci­jos ban­ga, kai pra­si­dė­jus eko­no­mi­kos kri­zei ieš­ko­ti ge­res­nio gy­ve­ni­mo sve­tur vien 2010 me­tais pa­trau­kė dau­giau kaip 83 tūkst. pi­lie­čių, šis skai­čius vis dar at­ro­do la­bai men­kas.

Kaip ro­do sta­tis­ti­ka, di­džiau­si grįž­tan­čių­jų srau­tai – kas an­tras ree­mig­ran­tas – į Lie­tu­vą drie­kia­si iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos. Kad par­vy­ko iš šios ša­lies, per­nai dek­la­ra­vo 9,1 tūkst. (47,9 proc.) Lie­tu­vos pi­lie­čių. 2,2 tūkst. (11,4 proc.) grį­žo iš Ai­ri­jos, 1,7 tūkst. (9,1 proc.) – iš Nor­ve­gi­jos, 1 tūkst. (5,5 proc.) – iš Vo­kie­ti­jos.

„E­mig­ran­tų Lie­tu­vai rei­kia. Teo­ri­jos, kad jie, ir gy­ven­da­mi už­sie­ny­je, ga­li bū­ti nau­din­gi tė­vy­nei, grei­čiau yra sa­vi­guo­da. Tie žmo­nės mums rei­ka­lin­gi ne tik kaip pi­ni­gi­nių per­lai­dų siun­tė­jai, ne tik kaip nau­jų lai­mė­ji­mų per­da­vė­jai, bet ir kaip pi­lie­čiai. Ne­ga­li bū­ti ak­ty­vus pi­lie­tis gy­ven­da­mas Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je. Bū­tent šis as­pek­tas pas mus ig­no­ruo­ja­mas“, – LŽ sa­kė SEB ban­ko vy­riau­sia­sis eko­no­mis­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da.

Skel­bia apie pastangas

Šiuo me­tu dir­ban­ti še­šio­lik­to­ji Vy­riau­sy­bė sa­vo prog­ra­mo­je 2012 me­tais kaip vie­ną pri­ori­te­tų įra­šė iš­vy­ku­sių pi­lie­čių su­sig­rą­ži­ni­mą. „Pa­reng­si­me komp­lek­si­nę emig­ra­vu­sios dar­bo jė­gos su­sig­rą­ži­ni­mo prog­ra­mą“, – nu­ro­dy­ta sky­riu­je „Mig­ra­ci­jos po­li­ti­ka“.

Kaip LŽ in­for­ma­vo Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos Spau­dos tar­ny­ba, pra­ėju­sių me­tų ko­vo 18 die­nos prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus pot­var­kiu bu­vo su­da­ry­ta Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio pir­mo­jo pa­va­duo­to­jo Re­mi­gi­jaus Mo­tu­zo va­do­vau­ja­ma dar­bo gru­pė mig­ra­ci­jos po­li­ti­kos gai­rių pro­jek­tui par­eng­ti. Šių me­tų sau­sį pa­siū­ly­toms gai­rėms pri­ta­ręs mi­nis­trų ka­bi­ne­tas skel­bė, kad tuo do­ku­men­tu sie­kia­ma pra­dė­ti vyk­dy­ti mo­der­nią mig­ra­ci­jos po­li­ti­ką, ku­rios pa­gal­ba bū­tų ša­li­na­mos emig­ra­ci­jos prie­žas­tys ir ska­ti­na­mas Lie­tu­vos pi­lie­čių su­grį­ži­mas iš už­sie­nio vals­ty­bių.

„Pra­de­da­me gal­vo­ti apie emig­ra­vu­sių­jų su­sig­rą­ži­ni­mą. Ki­tos vals­ty­bės ei­na leng­ves­niu ke­liu ir su­tei­kia ga­li­my­bę įsi­dar­bin­ti tre­čių­jų ša­lių pi­lie­čiams, bet mū­sų pri­ori­te­tas yra grįž­ta­mo­ji emig­ra­ci­ja – su­da­ry­ti są­ly­gas iš­vy­ku­siems žmo­nėms grįž­ti ir vėl in­teg­ruo­tis į Lie­tu­vos gy­ve­ni­mą. Šio­se gai­rė­se kaip tik nu­ma­ty­tos tos in­teg­ra­ci­nės prie­mo­nės“, – prieš pus­me­tį aiš­ki­no R. Mo­tu­zas.

Kaip LŽ sa­kė jo pa­va­duo­to­jas mi­nė­to­je dar­bo gru­pė­je vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius, šiuo me­tu ša­lies mi­nis­te­ri­joms pa­ves­ta pa­teik­ti prie­mo­nių pla­nus, ko­kiu bū­du ke­ti­na­ma įgy­ven­din­ti nu­ma­ty­tas mig­ra­ci­jos po­li­ti­kos gai­res. „E­mig­ran­tų su­sig­rą­ži­ni­mas – Lie­tu­vos sie­kia­my­bė. Kaip pa­vyks tai pa­da­ry­ti – ne­pap­ras­tai su­dė­tin­gas klau­si­mas. Jis su­si­jęs su ūkio at­si­ga­vi­mu, nau­jų dar­bo vie­tų at­si­ra­di­mu, ki­tais da­ly­kais. Be komp­lek­si­nių vi­sų ins­ti­tu­ci­jų pa­stan­gų la­bai su­nku bus tai pa­siek­ti, bet mes ti­krai steng­si­mės“, – nu­ro­dė po­li­ti­kas.

Sa­vo ruo­žtu Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM) skel­bia nuo 2012-ųjų va­sa­ros ak­ty­viai už­sii­man­ti tau­tie­čių grį­ži­mo iš emig­ra­ci­jos ska­ti­ni­mu. Šios ins­ti­tu­ci­jos Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo sky­rius LŽ pra­ne­šė, kad URM, pa­si­nau­do­da­ma ko­mu­ni­ka­ci­jos prie­mo­nė­mis (pir­miau­sia – in­ter­ne­to sve­tai­ne) ir dip­lo­ma­ti­nių at­sto­vy­bių tink­lu, pla­ti­na ša­lies ins­ti­tu­ci­jų pa­gal kom­pe­ten­ci­ją ren­gia­mą in­for­ma­ci­ją apie jų tei­kia­mas so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos, įsi­trau­ki­mo į dar­bo rin­ką, švie­ti­mo ir ki­tas pa­slau­gas, ku­rios ga­li bū­ti ak­tua­lios žmo­nėms, ke­ti­nan­tiems grįž­ti ir nuo­lat gy­ven­ti Lie­tu­vo­je.

Ta­čiau ana­li­ti­kas G. Nau­sė­da kon­kre­čių val­džios ins­ti­tu­ci­jų žings­nių, ku­rie ska­tin­tų emig­ran­tus par­vyk­ti, dar ne­ma­to. „Bu­vo įsteig­tos ko­mi­si­jos, jos pri­ėmė ka­žin ko­kius spren­di­mus, bet rei­kė­tų la­bai do­mė­tis ta sri­ti­mi, kad ga­lė­tum iš­šniukš­ti­nė­ti, kas pa­da­ry­ta. Kai žmo­nės tam daž­niau­siai ne­tu­ri lai­ko, ne­la­bai ką ir su­ži­no. Vien bend­rų prie­mo­nių ar už­kei­ki­mų, esą „tė­vy­nė pa­ti gra­žiau­sia“, šiuo at­ve­ju ne­pa­kan­ka – rei­kia kon­kre­čių pa­siū­ly­mų, o tuo po­žiū­riu val­džios vaid­muo bū­tų la­bai svar­bus. Lai­kas bė­ga, ir ne mū­sų nau­dai“, – tvir­ti­no jis.

Rei­kia paskatos

Prem­je­ras A. But­ke­vi­čius nuo šių me­tų pra­džios spręs­ti ree­mig­ra­ci­jos prob­le­mas ra­gi­na ne tik cen­tri­nę val­džią, bet ir Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bes. Mi­nis­tro pir­mi­nin­ko tei­gi­mu, vie­tos val­džia tu­rė­tų pa­dė­ti „nu­ties­ti ke­lią į na­mus grįž­tan­tie­siems“ – ki­taip sa­kant, ak­ty­viau veik­ti kvies­da­ma iš­vy­ku­sius lie­tu­vius ap­si­gy­ven­ti ne di­džiuo­siuo­se mū­sų mies­tuo­se, bet pra­dė­ti vers­lo pro­jek­tus, įsi­trauk­ti į dar­bus ten, iš kur iš­va­žia­vo.

„Vien sa­vi­val­dy­bės jė­go­mis spręs­ti šios prob­le­mos ti­krai ne­ga­li­me. Tai sa­kau tie­siai švie­siai. Klau­si­mas pri­va­lo bū­ti spren­džia­mas vi­sos ša­lies mas­tu. Ko­dėl, tar­ki­me, grį­žęs emig­ran­tas tu­rė­tų pra­dė­ti vers­lą Ma­žei­kiuo­se, o ne Klai­pė­do­je, ku­ri yra vos už 120 ki­lo­me­trų? Gal Ma­žei­kių nau­dai ap­sisp­ręs­ti pa­dė­tų 20–30 proc. ma­žes­ni mo­kes­čiai, bet sa­vi­val­dy­bė su sa­vo biu­dže­tu, iš ku­rio įma­no­ma vos ne vos iš­mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mus, to­kių leng­va­tų ne­ga­li pa­siū­ly­ti. Kol kas bend­rų spren­di­mų dar lau­kiu. Prem­je­ras su Vy­riau­sy­bės ko­man­da, su „Vers­lios Lie­tu­vos“, „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ ko­man­do­mis, vers­li­nin­kų at­sto­vais ap­lan­kė be­veik vi­sus re­gio­nus, to­dėl, ma­nau, bus ta­ria­ma­si, ko­kių kon­kre­čių prie­mo­nių im­tis“, – LŽ dės­tė Ma­žei­kių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Te­nys.

Sa­vo ruo­žtu ga­li­my­bių emig­ran­tams įsi­lie­ti į Lie­tu­vos gy­ve­ni­mą siū­lo ir ša­lies vers­lo at­sto­vai. Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos sos­ti­nė­je Lon­do­ne jiems bu­vo pri­sta­ty­ti ne tik Lie­tu­vos vers­lo lai­mė­ji­mai, bet ir bend­ra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bės. „Jei tu­ri­me ome­ny­je 30–40 me­tų žmo­nes, ku­rie su šei­mo­mis ir ma­žais vai­kais at­vy­ko į Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją ar ki­tą ES vals­ty­bę, ir tie vai­kai jau pa­au­go, lan­ko vie­tos mo­kyk­las, vei­kiau­siai bū­tų la­bai su­nku ti­kė­tis juos su­sig­rą­žin­ti. Mū­sų at­ve­ju kal­bė­jo­me su stu­di­juo­jan­čiais ar ką tik stu­di­jas bai­gu­siais jau­nais žmo­nė­mis. Jų spren­di­mą lik­ti už­sie­ny­je dar ga­li­ma pa­keis­ti. Ži­no­ma, rei­kia pa­siū­ly­ti ką nors kon­kre­taus“, – LŽ sa­kė ren­gi­ny­je pra­ne­ši­mą skai­tęs G. Nau­sė­da.

Bė­ga ne nuo tėvynės

Emig­ran­tus su­bur­ti už­si­mo­jęs J. Mu­raus­kas įsi­ti­ki­nęs, kad su­grįž­ti į gim­ti­nę tuo žmo­nes ga­lė­tų pa­ska­tin­ti val­džios pa­stan­gos. Jis pats, ban­kru­ta­vus vers­lui, aš­tuo­ne­rius me­tus pra­lei­do Či­ka­go­je (JAV), bet grį­žo į Lie­tu­vą ve­da­mas tė­vy­nės il­ge­sio. „JAV vis­ką pra­dė­jau nuo nu­lio, tu­rė­jau ne­blo­gą už­dar­bį. Ta­čiau ne­tie­sa, kad iš­va­žiuo­ja tie, ku­rie ne­my­li Lie­tu­vos. Ten vos tik užg­ro­da­vo lie­tu­viš­ka mu­zi­ka, taip ir trauk­da­vo va­žiuo­ti at­gal, net tų pi­ni­gų ne­be­si­no­rė­jo. Grį­žęs į Lie­tu­vą ban­džiau ieš­ko­ti pa­gal­bos. Be to, su­kū­riau Emig­ran­tų par­ti­ją, kaip jos pir­mi­nin­kas bend­ra­vau su vi­sų par­ti­jų ly­de­riais. Siū­liau jiems pa­si­ra­šy­ti ke­ti­ni­mų pro­to­ko­lą, kad po rin­ki­mų par­ti­jos at­si­suks į pa­pras­tus žmo­nes, rea­liai spręs emig­ran­tų prob­le­mas. Nė vie­na ne­su­ti­ko to pa­da­ry­ti “, – pri­si­mi­nė J. Mu­raus­kas.

Pa­sak bu­vu­sio emig­ran­to, grį­ži­mu į Lie­tu­vą var­giai su­si­vi­lios 16–25 me­tų jau­nuo­liai, ta­pa­ti­nan­tys sa­ve su ša­li­mi, ku­rio­je įsi­kū­rė. „Ta­čiau vy­res­ni kaip 25-erių vis tiek par­va­žiuos. Ži­no­te, yra toks po­sa­kis: bal­tos ku­me­lės sap­nas. Taip ir jie – vis ti­ki­si, kad at­ei­ty­je tė­vy­nė­je kas nors pa­si­keis“, – kal­bė­jo J. Mu­raus­kas.

Populiariausi