Verslas

2015.09.08 13:45

Tobulinama mažų biudžetinių įstaigų veikla

Laura Kairytė, lzinios.lt2015.09.08 13:45

Tre­čia­die­nį Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­me iš es­mės bu­vo pri­tar­ta vyk­do­mo­sios val­džios sis­te­mo­je vei­kian­čių ma­žų įstai­gų, ku­rio­se dir­ba iki 20 dar­buo­to­jų, skai­čiaus ma­ži­ni­mui, jun­giant pa­na­šias funk­ci­jas at­lie­kan­čias įstai­gas ir cen­tra­li­zuo­jant bend­rų­jų funk­ci­jų at­li­ki­mą, rašo „Lietuvos žinios“.

Tre­čia­die­nį Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­me iš es­mės bu­vo pri­tar­ta vyk­do­mo­sios val­džios sis­te­mo­je vei­kian­čių ma­žų įstai­gų, ku­rio­se dir­ba iki 20 dar­buo­to­jų, skai­čiaus ma­ži­ni­mui, jun­giant pa­na­šias funk­ci­jas at­lie­kan­čias įstai­gas ir cen­tra­li­zuo­jant bend­rų­jų funk­ci­jų at­li­ki­mą, rašo „Lietuvos žinios“.

Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­me va­do­vau­ta­si Vie­šo­jo val­dy­mo to­bu­li­ni­mo ko­mi­si­jos spren­di­mu, kad biu­dže­ti­nei įstai­gai ne­tiks­lin­ga lik­ti at­ski­ru ju­ri­di­niu as­me­niu, jei jos at­lie­ka­mos funk­ci­jos dub­liuo­ja­si ar yra ar­ti­mai su­si­ju­sios su ki­tos įstai­gos veik­la.

Da­lį nag­ri­nė­tų įstai­gų – prie mi­nis­te­ri­jų vei­kian­čius ži­ny­bi­nius ar­chy­vus ir bib­lio­te­kas – siū­lo­ma reor­ga­ni­zuo­ti įtrau­kiant į mi­nis­te­ri­jų struk­tū­ras, da­lį siū­lo­ma su­jung­ti su ki­to­mis įstai­go­mis, at­lie­kan­čio­mis funk­ci­jas gi­mi­nin­go­se sri­ty­se: Au­di­to ir aps­kai­tos tar­ny­bą su­jung­ti su Tur­to ver­ti­ni­mo prie­žiū­ros tar­ny­ba, Mo­kes­ti­nių gin­čų ko­mi­si­ją prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės su­jung­ti su Vy­riau­sią­ja ad­mi­nis­tra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­ja. Da­lį te­ri­to­ri­niu pri­nci­pu vei­kian­čių įstai­gų, pa­vyz­džiui, ges­tų kal­bos ver­tė­jų cen­trus siū­lo­ma su­jung­ti į vie­ną ju­ri­di­nį as­me­nį.

Iš 73 biu­dže­ti­nių įstai­gų, ku­rio­se dir­ba iki 20 dar­buo­to­jų, Vie­šo­jo val­dy­mo to­bu­li­ni­mo ko­mi­si­ja siū­lo 32 įstai­gas reor­ga­ni­zuo­ti (pri­jung­ti prie mi­nis­te­ri­jos, ki­tos įstai­gos prie mi­nis­te­ri­jos ar su­jung­ti vie­ną su ki­ta). Dėl ki­tų 32 įstai­gų spren­di­mus nu­ma­ty­ta pri­im­ti vė­liau, at­li­kus funk­ci­jų per­žiū­ras, vi­daus au­di­tus ar pa­tvir­ti­nus stra­te­gi­nius do­ku­men­tus, o dar 9 įstai­gų sta­tu­so ne­keis­ti ir šių įstai­gų ne­reor­ga­ni­zuo­ti. Įgy­ven­di­nus šias re­ko­men­da­ci­jas, biu­dže­ti­nių įstai­gų skai­čius su­ma­žė­tų 26 įstai­go­mis.

2012 me­tais Lie­tu­vo­je vie­ša­ja­me sek­to­riu­je vei­kė 538 biu­dže­ti­nės įstai­gos, ma­žos įstai­gos su­da­rė apie 14 pro­cen­tų. Reor­ga­ni­za­vus da­lį ma­žų biu­dže­ti­nių įstai­gų ti­ki­ma­si ge­res­nio funk­ci­jų at­li­ki­mo ir efek­ty­ves­nio vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų pa­nau­do­ji­mo.

Ko­mi­si­ja re­ko­men­duos Vy­riau­sy­bei, kad rei­kia­mų tei­sės ak­tų pro­jek­tai bū­tų par­eng­ti iki 2014 me­tų lie­pos 1 die­nos, kar­tu pa­tei­kiant in­for­ma­ci­ją apie nu­ma­to­mą žmo­giš­kų­jų ir fi­nan­si­nių iš­tek­lių su­tau­py­mą.

Populiariausi