Verslas

2015.09.08 13:45

Oranžiniai vairuotojo pažymėjimai dar neišnyks

Vidmantas Užusienis, lzinios.lt2015.09.08 13:45

Di­de­lė da­lis vai­ruo­to­jų, tu­rin­čių se­nus, va­di­na­muo­sius oran­ži­nius, pa­žy­mė­ji­mus, įsi­ti­ki­nę, kad iki gruo­džio 31-osios jiems bū­ti­na pa­si­keis­ti se­ną do­ku­men­tą į nau­ją. Pa­si­ro­do, tai ne­tie­sa, skelbia lzinios.lt.

Di­de­lė da­lis vai­ruo­to­jų, tu­rin­čių se­nus, va­di­na­muo­sius oran­ži­nius, pa­žy­mė­ji­mus, įsi­ti­ki­nę, kad iki gruo­džio 31-osios jiems bū­ti­na pa­si­keis­ti se­ną do­ku­men­tą į nau­ją. Pa­si­ro­do, tai ne­tie­sa, skelbia lzinios.lt.

Aly­tiš­kė Li­gi­ta (pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma – aut.) šiuo me­tu tu­ri 1995-ai­siais iš­duo­tą oran­ži­nį vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą, par­ašy­tą lie­tu­vių kal­ba. Iki antradienio Aly­taus gy­ven­to­ja šven­tai ti­kė­jo, kad jos dar šie­met lau­kia vi­zi­tas į vie­ną vals­ty­bės įmo­nės (VĮ) „Re­gi­tra“ sky­rių, mat po Nau­jų­jų do­ku­men­tas ne­be­ga­lios ir tų, ku­rie jo ne­pa­si­keis, lauks ne­ma­žos bau­dos.

Tarp oran­ži­nius pa­žy­mė­ji­mus tu­rin­čių vai­ruo­to­jų taip ma­nan­čių­jų – dau­gu­ma. Ta­čiau ti­krai ne vi­siems jų pa­tar­ti­na sku­bė­ti.

Po kir­viu – ru­siš­ki pažymėjimai

Kal­bė­da­ma su dien­raš­čio LŽ žur­na­lis­tu skai­ty­to­ja Li­gi­ta sa­kė apie gre­sian­tį pa­žy­mė­ji­mų kei­ti­mą su­ži­no­ju­si iš ži­niask­lai­dos. Ši iš ti­krų­jų jau ku­rį lai­ką skel­bia įspė­ji­mus, kad „2013 me­tų gruo­džio 31-ąją baigs ga­lio­ti nuo 1990-ųjų ko­vo 11 iki 2000-ųjų ko­vo 31 die­nos iš­duo­ti ne­ati­tin­kan­tys nu­ro­dy­to pa­tvir­tin­to pa­vyz­džio vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mai“. Mi­nė­tu lai­ko­tar­piu iš­duo­ti pa­žy­mė­ji­mai bu­vo iš­spaus­din­ti ant oran­ži­nio po­pie­riaus, la­mi­nuo­ti.

Ne­dau­ge­lis su­si­do­mė­ju­sių vai­ruo­to­jų lan­kė­si spe­cia­li­zuo­ta­me por­ta­le re­gi­tra.lt, kur pa­tei­kia­ma tiks­les­nė in­for­ma­ci­ja. O ten sa­ko­ma, kad iki gruo­džio pa­sku­ti­nės die­nos pri­va­lu pa­keis­ti tik tuos pa­žy­mė­ji­mus, ku­rie yra „ru­siš­ki“.

Pa­si­ro­do, pra­ėju­sio šimt­me­čio pa­sku­ti­nį de­šimt­me­tį Lie­tu­vo­je dau­giau­sia bu­vo iš­duo­da­mi ne vie­nos ka­te­go­ri­jos, o tri­jų ka­te­go­ri­jų oran­ži­niai pa­žy­mė­ji­mai. Kai tik griu­vo So­vie­tų Są­jun­ga, vai­ruo­to­jai ku­rį lai­ką dar ga­vo ru­sų kal­ba par­ašy­tus do­ku­men­tus. Pa­skui jie ta­po lie­tu­viš­ki, ta­čiau pa­žy­mė­ji­muo­se ne­bu­vo nu­ro­do­mas as­mens ko­das. Dar vė­liau bu­vo iš­duo­da­mi do­ku­men­tai su as­mens ko­du.

Vi­si oran­ži­niai pa­žy­mė­ji­mai tu­ri vie­ną bend­rą po­žy­mį – juo­se ne­nu­ro­dy­tas ga­lio­ji­mo lai­kas. To­dėl Vy­riau­sy­bė nu­sta­tė ter­mi­ną at­ski­ru nu­ta­ri­mu.

„I­ki gruo­džio 31 die­nos rei­kia pa­si­keis­ti tik va­di­na­muo­sius ru­siš­kus pa­žy­mė­ji­mus. Juos leng­va at­skir­ti nuo ki­tų pa­gal už­ra­šą SU - So­viet Union (Ta­ry­bų Są­jun­ga). Ki­ti oran­ži­nių vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mų sa­vi­nin­kai tu­rės ga­li­my­bę pa­si­keis­ti do­ku­men­tus iki 2017 me­tų va­sa­rio 3-io­sios – bū­tent tuo­met baig­sis Vy­riau­sy­bės 2012 me­tų sau­sio 25 die­nos nu­ta­ri­me „Dėl vai­ruo­to­jų pa­žy­mė­ji­mų ga­lio­ji­mo“ nu­sta­ty­tas jų ga­lio­ji­mo ter­mi­nas“, – dien­raš­čiui LŽ aiš­ki­no VĮ „Re­gi­tra“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Sau­lius Šu­mi­nas.

Kiek jų – neaišku

Anot S. Šu­mi­no, net jo at­sto­vau­ja­ma vals­ty­bi­nė ins­ti­tu­ci­ja ne­ži­no, kiek ru­sų kal­ba par­ašy­tų vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mų bū­ti­na pa­keis­ti. „Iš vi­so Lie­tu­vo­je yra apie 1,5 mln. ga­lio­jan­čių vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mų. Ta­čiau kiek tarp jų ru­siš­kų, tiks­laus skai­čiaus nie­kas ne­ži­no. Ga­li­me spė­ti, kad gal­būt nuo 30 tūkst. iki 40 tūks­tan­čių. Bet tai san­ty­ki­nis skai­čius“, – sa­kė „Re­gi­tros“ at­sto­vas.

Vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mai kei­čia­mi Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tiems, sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą dek­la­ra­vu­siems ar­ba į gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­čių as­me­nų są­ra­šus įtrauk­tiems žmo­nėms. Nuo­lat už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys pi­lie­čiai dėl vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo kei­ti­mo tu­rė­tų kreip­tis į to­je vals­ty­bė­je šiuos pa­žy­mė­ji­mus iš­duo­dan­čią ins­ti­tu­ci­ją.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.