Verslas

2013.10.21 07:48

Rusija norėtų išskirtinių tranzito sąlygų

Kazys Kazakevičius, „Lietuvos žinios“2013.10.21 07:48

Lie­tu­vai pie­no pro­duk­tų boi­ko­tą pa­skel­bu­si ir mū­sų ša­lies ve­žė­jus ku­rį lai­ką sa­vo mui­ti­nė­se gai­ši­nu­si Ru­si­ja ne­be­pa­si­ten­ki­na esa­ma tran­zi­to į Ka­li­ning­ra­do sri­tį tvar­ka. Ji pa­gei­dau­ja, kad tran­zi­tu ga­be­na­mi kro­vi­niai pa­sie­ny­je bū­tų ma­žiau ti­kri­na­mi, o jiems vež­ti bū­tų tai­ko­mi spe­cia­lūs leng­va­ti­niai ta­ri­fai.

Lie­tu­vai pie­no pro­duk­tų boi­ko­tą pa­skel­bu­si ir mū­sų ša­lies ve­žė­jus ku­rį lai­ką sa­vo mui­ti­nė­se gai­ši­nu­si Ru­si­ja ne­be­pa­si­ten­ki­na esa­ma tran­zi­to į Ka­li­ning­ra­do sri­tį tvar­ka. Ji pa­gei­dau­ja, kad tran­zi­tu ga­be­na­mi kro­vi­niai pa­sie­ny­je bū­tų ma­žiau ti­kri­na­mi, o jiems vež­ti bū­tų tai­ko­mi spe­cia­lūs leng­va­ti­niai ta­ri­fai, rašo „Lietuvos žinios“.

Lie­tu­vos po­li­ti­kai įsi­ti­ki­nę, kad kai­my­nės no­rai tu­rė­ti lais­vą ve­ži­mo ko­ri­do­rių Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je ne tik prieš­ta­rau­ja tri­ša­liams Lie­tu­vos, Ru­si­jos ir Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) su­si­ta­ri­mams, bet ir ga­li kel­ti grės­mę mū­sų ša­lies sau­gu­mui.

Skun­džia­si dėl tarifų

Ka­li­ning­ra­do sri­ties pra­mo­nės po­li­ti­kos mi­nis­tras Dmi­tri­jus Če­ma­ki­nas iš­plės­ti­nia­me šio Ru­si­jos re­gio­no Pra­mo­nės ir pre­ky­bos rū­mų val­dy­bos po­sė­dy­je par­eiš­kė, kad sri­čiai bū­ti­na nau­ja su­tar­tis su Lie­tu­va dėl kro­vi­nių tran­zi­to per mū­sų ša­lį. Apie tai pra­ne­šė nau­jie­nų por­ta­las klops.ru.

D. Če­ma­ki­nas pri­mi­nė, kad to­kia ini­cia­ty­va jau bu­vo par­eikš­ta prieš de­šimt­me­tį pa­si­ra­šant tran­zi­to su­tar­tį dėl ke­lei­vių ve­ži­mo. Ji lei­do už­ti­krin­ti sta­bi­lų su­si­sie­ki­mą tarp Ka­li­ning­ra­do sri­ties ir vi­sos Ru­si­jos te­ri­to­ri­jos. Mi­nis­tro aiš­ki­ni­mu, tuo­met su­tar­čiai dėl kro­vi­nių tran­zi­to ne­bu­vo skir­ta pa­kan­ka­mai dė­me­sio, o da­bar­ti­nės si­tua­ci­jos ak­tua­li­jos esą ver­čia vėl grįž­ti prie šios te­mos.

„Pats lai­kas pra­dė­ti kal­bas apie sta­bi­lų ir ga­ran­tuo­ja­mą tran­zi­ti­nį kro­vi­nių ve­ži­mą Eu­ro­pos vals­ty­bės te­ri­to­ri­ja tarp Ka­li­ning­ra­do sri­ties ir vi­sos Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos te­ri­to­ri­jos. Rei­kia pra­dė­ti tar­tis su Lie­tu­va dėl tai­ko­mų kro­vi­nių ve­ži­mo ta­ri­fų, dėl pa­sie­nio punk­tų veik­los, kro­vi­nių pa­ly­dos ir ki­tų rei­ka­la­vi­mų, ku­rių vyk­dy­mo iš­lai­das Lie­tu­vos na­cio­na­li­niai tei­sės ak­tai „už­krau­na“ ant mū­sų kro­vi­nių bei ve­ži­mo ta­ri­fų“, – dės­tė D. Če­ma­ki­nas.

Anot jo, dėl to kro­vi­nių ve­ži­mo iš vi­sos Ru­si­jos į Ka­li­ning­ra­dą ta­ri­fai yra di­des­ni nei, pa­vyz­džiui, ve­ži­mo į Klai­pė­dą.

„Kai nė­ra rei­kia­mų kro­vi­nių tran­zi­to su­tar­čių, su­nku kal­bė­ti ir apie kro­vi­nių ve­ži­mo tarp Ka­li­ning­ra­do sri­ties bei vi­sos Ru­si­jos te­ri­to­ri­jos su­bsi­di­ja­vi­mą, nes bet koks ban­dy­mas su­bsi­di­juo­ti sa­vus ta­ri­fus ga­li pa­di­din­ti lie­tu­vių tai­ko­mus ta­ri­fus“, – kal­bė­jo mi­nis­tras.

D. Če­ma­ki­nas ne­slė­pė, kad grįž­ti prie kro­vi­nių tran­zi­to per Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ją te­mos pa­ska­ti­no ne­se­na si­tua­ci­ja Lie­tu­vos ir Ru­si­jos pa­sie­ny­je, kai Ru­si­jai su­griež­ti­nus kon­tro­lę kar­tu su kro­vi­ni­niais au­to­mo­bi­liais iš Lie­tu­vos pa­sie­nio pos­tuo­se strig­da­vo ir Ru­si­jos vals­ty­bi­niais nu­me­riais pa­žy­mė­ti vil­ki­kai.

Ga­lio­ja dešimtmetį

Ka­li­ning­ra­do tran­zi­to klau­si­mą Ru­si­ja ak­ty­viai pra­dė­jo kel­ti 1999 me­tais. Dis­ku­si­jų pra­džio­je ji tu­rė­jo pre­ten­zi­jų dėl tran­zi­to ko­ri­do­rių ne tik per Lie­tu­vos, bet ir per Len­ki­jos, Lat­vi­jos te­ri­to­ri­jas. Ta­rian­tis nau­do­tas dve­jo­pas de­ry­bų for­ma­tas: Lie­tu­vos ir ES (pa­gal sto­ji­mo į ES su­tar­tį) bei ES ir Ru­si­jos (pa­gal Par­tne­rys­tės ir bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį). Pa­sta­ruo­ju at­ve­ju Lie­tu­va de­ry­bo­se da­ly­va­vo kaip bū­si­ma Bend­ri­jos na­rė.

Pir­ma aiš­kes­nė ES po­zi­ci­ja dėl Ka­li­ning­ra­do sta­tu­so vyk­do­mos ES plė­tros kon­teks­te bu­vo pa­teik­ta 2001 me­tų pra­džio­je Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) ko­mu­ni­ka­te. Vi­sais klau­si­mais, įskai­tant ir Ka­li­ning­ra­do tran­zi­tą, EK dek­la­ra­vo sie­kį tai­ky­ti esa­mas ES nuo­sta­tas ir ne­kur­ti iš­im­čių spe­cia­liais su­si­ta­ri­mais su Ru­si­ja dėl Ka­li­ning­ra­do sri­ties.

Ga­lu­ti­nis su­si­ta­ri­mas pa­siek­tas 2002-ųjų lap­kri­čio 11 die­ną, kai Ru­si­ja ir ES pa­si­ra­šė bend­rą par­eiš­ki­mą dėl tran­zi­to tarp Ka­li­ning­ra­do sri­ties ir ki­tų Ru­si­jos da­lių.

„De­ry­bos dėl šio su­si­ta­ri­mo pa­kei­ti­mo ne­vyks­ta ir nė­ra pla­nuo­ja­mos“, – LŽ ti­ki­no Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Re­gi­na Skle­po­vič. Tą pa­tį tvir­ti­no ir Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai.

Nė­ra jo­kio pagrindo

LŽ kal­bin­tas Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas, bu­vęs už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Aud­ro­nius Ažu­ba­lis pa­brė­žė, kad ga­lio­jan­tys do­ku­men­tai dėl Ka­li­ning­ra­do tran­zi­to nė­ra tik Lie­tu­vos ir Ru­si­jos su­si­ta­ri­mai, jie yra tri­ša­liai – pa­si­ra­šy­ti da­ly­vau­jant ir ES, to­dėl ir juos keis­ti vien Lie­tu­va ar Ru­si­ja ne­ga­li.

„Ma­nau, kad da­bar­ti­nė tran­zi­to tvar­ka, ku­ri api­ma ne tik ke­lei­vių, bet ir kro­vi­nių tran­zi­tą, ati­tin­ka Lie­tu­vos in­te­re­sus ir keis­ti jos nė­ra jo­kio pa­grin­do“, – tei­gė A. Ažu­ba­lis. Jis pri­dū­rė, kad apie no­rą keis­ti tran­zi­to są­ly­gas iš kai ku­rių Ru­si­jos aukš­to ran­go po­li­ti­kų ar ad­mi­nis­tra­ci­jos at­sto­vų ret­kar­čiais gir­dė­ti.

Anot par­la­men­ta­ro, dėl tran­zi­ti­nių kro­vi­nių ga­be­ni­mo au­to­mo­bi­liais per Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ją kol kas nie­kas ne­sis­kun­džia, o jei Ru­si­ja bent kiek mo­der­ni­zuo­tų sa­vo pa­sie­nio tar­ny­bų ir mui­ti­nės dar­bą, bū­tų ga­li­ma su­ma­žin­ti tran­zi­ti­nių trau­ki­nių ke­lio­nės lai­ką be­veik 40 mi­nu­čių.

„Ga­liu įtar­ti, kad kai ku­rių kai­my­nės ša­lies po­li­ti­kų gal­vo­se vis dar kir­ba min­čių apie liūd­nos pra­ei­ties Dan­ci­go ko­ri­do­rių. Toks ko­ri­do­rius tu­rė­tų iš­skir­ti­nį te­ri­to­ri­nį sta­tu­są ir Lie­tu­vą per­kirs­tų į dvi da­lis“, – kal­bė­jo A. Ažu­ba­lis.

 

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.