Verslas

2015.09.08 13:45

Šiauliai turėtų sulaukti investuotojų iš Farerų salų

Daiva Baronienė, „Lietuvos žinios“2015.09.08 13:45

Po me­tų Šiau­lių pra­mo­ni­nia­me par­ke ža­da­mos įkur­tu­vės – čia tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti Fa­re­rų Sa­lų žve­jy­bos reik­me­nų bend­ro­vės an­tri­nė įmo­nė. Ji įdar­bins apie sep­ty­nias­de­šimt dar­buo­to­jų, rašo „Lietuvos žinios“.

Po me­tų Šiau­lių pra­mo­ni­nia­me par­ke ža­da­mos įkur­tu­vės – čia tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti Fa­re­rų Sa­lų žve­jy­bos reik­me­nų bend­ro­vės an­tri­nė įmo­nė. Ji įdar­bins apie sep­ty­nias­de­šimt dar­buo­to­jų, rašo „Lietuvos žinios“.

Už 38 mln. li­tų kur­tas Šiau­lių pra­mo­nės par­kas at­si­bun­da. Ša­lia dvie­jų Šve­di­jos ir Lie­tu­vos ka­pi­ta­lo įmo­nių ne­tru­kus šak­nis tu­rė­tų įleis­ti Fa­re­rų Sa­lo­se re­gis­truo­to vers­lo ku­ria­ma bend­ro­vė. Kad pa­grei­tin­tų šias įkur­tu­ves, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė šau­kia ne­ei­li­nį ta­ry­bos po­sė­dį.

Pa­tei­kė ofi­cia­lią paraišką

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės In­ves­ti­ci­jų ir plė­tros sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Mar­ty­nas Šiur­kus LŽ in­for­ma­vo, kad žve­jy­bos įran­gą ga­mi­nan­čios Fa­re­rų Sa­lo­se re­gis­truo­tos bend­ro­vės VON an­tri­nė įmo­nė įsi­kurs dvie­juo­se Šiau­lių pra­mo­ni­nio par­ko skly­puo­se. Kiek­vie­nas jų uži­ma po hek­ta­rą že­mės. Nu­ma­ty­ta, kad Šiau­liuo­se VON in­ves­tuos maž­daug 8 mln. li­tų ir įdar­bins apie sep­ty­nias­de­šimt žmo­nių.

VON, vie­na di­džiau­sių žve­jy­bos tink­lų ga­min­to­jų Šiau­rės At­lan­to rin­ko­je, par­aiš­ką kur­ti an­tri­nę įmo­nę pa­tei­kė rug­sė­jo 5-ąją. Ar leis­ti ją steig­ti, ar ne, tu­rė­tų nu­spręs­ti Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Įmo­nės kū­rė­jai nu­ro­dė, kad ji tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti 2014-ai­siais.

Šiau­lių mies­to me­ras Jus­ti­nas Sar­taus­kas tei­gė, jog vers­lo at­sto­vai iš Fa­re­rų Sa­lų į Šiau­lius bu­vo at­vy­kę dar pa­va­sa­rį. Ta­da jie par­eiš­kė tu­rį rim­tų ke­ti­ni­mų kur­ti žve­jy­bos ga­mi­nių įmo­nę, ku­rios spe­cia­li­za­ci­ja bū­tų tink­lų ga­my­ba. Anot me­ro, po­ten­cia­lių in­ves­tuo­to­jų tuo­met ne­at­bai­dė ži­nia, kad Šiau­liuo­se jau vei­kia vie­na už­sie­nie­čių įkur­ta bend­ro­vė, ga­mi­nan­ti tink­lus. Jie šį fak­tą esą įver­ti­no kaip pra­na­šu­mą. „A­pie tai, kad žve­jy­bos įran­gos ga­min­to­jai iš tie­sų pa­si­rin­ko mus, su­ži­no­jo­me rug­sė­jo pra­džio­je, kai ga­vo­me jų ofi­cia­lią par­aiš­ką kur­tis mū­sų pra­mo­ni­nia­me par­ke“, – pa­brė­žė J. Sar­taus­kas.

Pra­mo­ni­nis par­kas atgimsta

Pa­sak mies­to me­ro, dėl VON an­tri­nės įmo­nės stei­gi­mo Šiau­liuo­se jau spręs­ta per vie­ną mies­to ta­ry­bos su­si­rin­ki­mą, bet ne­tru­kus teks šauk­ti jos ne­ei­li­nį po­sė­dį. „Skly­pas, ku­rio pa­gei­dau­ja Fa­re­rų Sa­lų at­sto­vai, bu­vo pa­skir­tas ki­tiems vers­li­nin­kams, ta­čiau jie ne­vyk­dė veik­los. To­dėl mies­to ta­ry­bos na­riai pri­va­lė­jo bal­suo­ti, ar su vers­li­nin­kais, ku­rie ne­vyk­do veik­los, su­tar­tis tu­rė­tų bū­ti nu­trauk­ta“, – kal­bė­jo me­ras. Jis pa­brė­žė, jog ne­ei­li­nis po­sė­dis šau­kia­mas dėl to, kad bū­si­ma įmo­nė no­ri pra­dė­ti sta­ty­bas kuo grei­čiau.

2008-ai­siais įkur­tas Šiau­lių pra­mo­ni­nis par­kas, ku­ria­me įreng­tos vi­sos bū­ti­nos ko­mu­ni­ka­ci­jos, il­gai ne­su­lau­kė in­ves­tuo­to­jų. Ja­me tik prieš me­tus įsi­kū­rė lie­tu­viš­ko ka­pi­ta­lo plas­ti­ko ga­mi­nių įmo­nė, o ne­tru­kus – Šve­di­jos ka­pi­ta­lo pre­ky­bos ir biu­ro įran­gą ga­mi­nan­ti bend­ro­vė. Šiuo me­tu Šiau­lių pra­mo­ni­nia­me par­ke stei­gia­ma bio­ku­ro įmo­nė, ku­rios sa­vi­nin­kai – Ita­li­jos vers­li­nin­kai. No­rą šio­je te­ri­to­ri­jo­je įreng­ti au­to­mo­bi­lių cen­trą yra par­eiš­kę Šve­di­jos vers­li­nin­kai.

Jau do­mi­si dar­bo ga­li­my­bė­mis

Sta­ty­ti Šiau­liuo­se žve­jy­bos reik­me­nų įmo­nę ža­da šių me­tų lie­pą Lie­tu­vo­je įkur­ta UAB „Lau­rus la­bo­ris“, va­do­vau­ja­ma Rū­tos So­lov­jo­vos. Ji pa­sa­ko­jo, kad VON at­sto­vai, su­ma­nę kur­ti an­tri­nę įmo­nę, il­go­kai ieš­ko­jo tin­ka­miau­sios vie­tos, kol ga­liau­siai pa­si­rin­ko Šiau­lius. R. So­lov­jo­vos tei­gi­mu, nau­jo­ji įmo­nė Šiau­liuo­se tu­rė­tų at­si­ras­ti ly­giai po me­tų, 2014-ųjų rug­sė­jį. Spe­cia­li­zuo­to­je tink­lų ga­myk­lo­je bus ne­ma­žai ran­kų dar­bo. Ža­da­ma, kad bū­si dar­buo­to­jai sem­tis dar­bo įgū­džių bus ve­ža­mi į jau vei­kian­čias šios pa­skir­ties įmo­nes Nor­ve­gi­jo­je bei ki­tur. Kaip tvir­ti­no „Lau­rus la­bo­ris“ va­do­vė, vos pa­skli­dus Lie­tu­vo­je in­for­ma­ci­jai apie ku­ria­mą įmo­nę, šiau­lie­čiai tuoj pra­dė­jo do­mė­tis dar­bo ga­li­my­bė­mis – į pa­grin­di­nės bend­ro­vės būs­ti­nę Fa­re­ruo­se ėmė plūs­ti no­rin­čių­jų dirb­ti pa­klau­si­mai. „Kol kas bū­si­mų dar­buo­to­jų at­ran­kos ne­ren­gia­me, ta­čiau ieš­kan­tie­siems dar­bo siū­ly­tu­me su­si­ras­ti mus Lie­tu­vo­je“, – par­agi­no R. So­lov­jo­va.

 

Populiariausi