Verslas

2013.09.05 08:43

Medžiotojai pralaimi prieš suįžūlėjusius vilkus

Daiva Baronienė, „Lietuvos žinios“2013.09.05 08:43

Ne­ap­si­ken­tu­si ūki­nin­kų skun­dų dėl jų gy­vu­lius do­ro­jan­čių vil­kų, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja iš­im­ties tvar­ka lei­do nušau­ti vie­ną vil­ką ir ką tik – dar du. Me­džio­to­jai tai va­di­na sa­vo­tiš­ka pro­vo­ka­ci­ja, mat lei­di­me par­ašy­ta, kad ga­li­ma nu­šau­ti li­go­tą vil­ką, rašoma dienraštyje „Lietuvos žinios“.

Ne­ap­si­ken­tu­si ūki­nin­kų skun­dų dėl jų gy­vu­lius do­ro­jan­čių vil­kų, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja iš­im­ties tvar­ka lei­do nušau­ti vie­ną vil­ką ir ką tik – dar du. Me­džio­to­jai tai va­di­na sa­vo­tiš­ka pro­vo­ka­ci­ja, mat lei­di­me par­ašy­ta, kad ga­li­ma nu­šau­ti li­go­tą vil­ką, rašoma dienraštyje „Lietuvos žinios“.

Ir ūki­nin­kai, ir me­džio­to­jai, ir mi­nis­te­ri­jos val­di­nin­kai vie­nin­gai pri­pa­žįs­ta, kad vil­kų siau­tė­ji­mas žem­dir­bių val­do­se šį­met ta­po vi­siš­kai ne­val­do­mas.

Anks­čiau žu­dę tik ver­šius, avis ar ož­kas, šie plėš­rū­nai jau ga­la­bi­ja ir su­au­gu­sias kar­ves. Esant to­kiai situacijai, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja prieš tris sa­vai­tes iš­da­vė lei­di­mą nu­šau­ti po Anykš­čių apy­lin­kes kla­jo­jan­tį vie­ną vil­ką.

Ren­gia­mas lei­di­mas nu­šau­ti dar du vil­kus, ne­ati­tai­so­mą ža­lą da­ran­čius Ku­piš­kio kraš­te. Ta­čiau me­džio­to­jai sėk­min­gos vil­kų me­džiok­lės ne­si­ti­ki ir lei­di­mą nu­šau­ti tris vil­kus va­di­na pro­vo­ka­ci­ja.

Įžū­lūs kaip niekada

Ne­be­ga­lin­tys ap­si­gin­ti nuo vil­kų at­okių Pa­ne­vė­žio aps­kri­ties vie­to­vių gy­ven­to­jai pra­dė­jo skųs­tis dar nenutirpus snie­gui. Ko­vo pa­bai­go­je pa­si­py­lė skun­dai, kad šie plėš­rū­nai pjau­na Ku­piš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jų šunis. Įpu­sė­jus va­sa­rai vil­kų da­ro­mą ža­lą jau bu­vo pa­ty­rę ir Bir­žų bei Anykš­čių ra­jo­nų gy­ven­to­jai.

„Vil­kai su­įžū­lė­jo kaip nie­ka­da anks­čiau. Šie­met jų gro­bis – jau dvi kar­vės“, – LŽ tei­gė Bir­žų ra­jo­no savivaldy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Ste­po­nas Staš­ke­vi­čius. Jis pa­brė­žė, kad ne vie­nas Bir­žų ra­jo­no gy­ven­to­jas vil­kų pa­pjau­tus gy­vu­lius ra­do tie­siog sa­vo na­mų kie­muo­se.

„Žmo­nės pa­sa­ko­ja nak­ti­mis kie­muo­se pa­lie­kan­tys už­deg­tas lem­pas, lei­džian­tys sig­na­li­nes ra­ke­tas. Ta­čiau vil­kai į jas, ma­tyt, žiū­ri kaip į at­rak­ci­ją“, – svars­tė ve­dė­jas. Pa­sak jo, Bir­žų ra­jo­ne vil­kai šie­met pra­žu­dė 13 gy­vu­lių, o ūki­nin­kams pa­da­rė 11 tūkst. li­tų ža­los. Ku­piš­kio ra­jo­no Ši­mo­nių se­niū­ni­jos, įsi­kū­ru­sios prie pat vil­kų gau­sa gar­sė­jan­čios Ši­mo­nių gi­rios, se­niū­nas Žyd­rū­nas Va­na­gas tei­gė, kad vil­kai nuo­lat pjau­na seniūnijos gy­ven­to­jų šu­nis, avis, kar­ves, ta­čiau pra­šy­mus at­ly­gin­ti ža­lą kol kas par­ašė tik še­ši žmo­nės.

Apie vil­kų pjau­na­mus šu­nis, taip pat gy­ven­to­jų lai­ko­mas avis LŽ sa­kė ir Anykš­čių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Žemės ūkio sky­riaus ve­dė­ja Ona Juk­niu­vie­nė.

Mi­li­jo­no ver­ta medžioklė

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Gam­tos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Bio­lo­gi­nės įvai­ro­vės sky­riaus ve­dė­jas, gam­ti­nin­kas Se­le­mo­nas Pa­lta­na­vi­čius ne­slė­pė, kad jį la­bai ste­bi­na vis di­dė­jan­tis vil­kų akip­lė­šiš­ku­mas brau­tis į ūki­nin­kų kie­mus bei do­ro­ti jau su­au­gu­sius gy­vu­lius. To­dėl įver­ti­nu­si žmo­nėms da­ro­mą ža­lą Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja lei­do jau da­bar, ne me­džiok­lės se­zo­no me­tu, Anykš­čių ra­jo­ne su­me­džio­ti vie­ną, o Ku­piš­kio ra­jo­ne – du vil­kus.

S. Pa­lta­na­vi­čius tei­gė, kad žie­mą vi­so­je Lie­tu­vo­je su­skai­čiuo­ti 208 vil­kai. Be­je, skai­čiuo­jant plėš­rū­nus nepaste­bė­ta, kad Aukš­tai­ti­jos miš­kuo­se gy­ven­tų iš­skir­ti­nai daug vil­kų.

Pa­klaus­tas, kaip se­ka­si „nu­kenks­min­ti“ iš­im­ties tvar­ka Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos leis­tą su­me­džio­ti vil­ką, Lietuvos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos (LMŽD) Anykš­čių sky­riaus pir­mi­nin­kas Ri­man­tas Žą­si­nas nusikvatojo: esą da­bar, šil­tuo­ju me­tų lai­ku, su­me­džio­ti vil­ką pri­lygs­ta ti­ki­my­bei lo­te­ri­jo­je iš­loš­ti mi­li­jo­ną.

Jo tei­gi­mu, me­džio­to­jai to vil­ko ty­ko iš me­džiok­lės bokš­te­lių. „Ta­čiau ne­ži­nau, ar į pa­ste­bė­tą vil­ką ku­ris iš mū­sų iš­drįs šau­ti“, – pri­si­pa­ži­no me­džio­to­jas. Jis pa­brė­žė, kad lei­di­me juo­du ant bal­do par­ašy­ta, jog ga­li­ma nu­šau­ti li­go­tą vil­ką.

„O jei­gu pa­aiš­kės, kad nu­šo­vė­me svei­ką vil­ką? Ta­da dėl bra­ko­nie­ria­vi­mo tek­tų at­sis­vei­kin­ti su me­džio­to­jo bi­lie­tu, šau­tu­vu ir dar bau­dą su­mo­kė­ti“, – tei­gė R. Žą­si­nas.

Lei­di­mą nu­šau­ti vil­ką jis pa­va­di­no sa­vo­tiš­ka pro­vo­ka­ci­ja.

LMŽD Ku­piš­kio sky­riaus pir­mi­nin­kas Bro­nis­lo­vas Juo­dvir­šis LŽ taip pat tvir­ti­no me­džio­jan­tis jau 30 me­tų, ta­čiau ne­ma­nan­tis, kad Ku­piš­kio apy­lin­kė­se bū­tų įma­no­ma nu­šau­ti bet vie­ną iš dvie­jų vil­kų, ku­riuos leis­ta su­me­džio­ti.