Verslas

2015.09.08 13:45

Pirkti mokyklinių prekių – su patarėju

Daiva Baronienė, „Lietuvos žinios“2015.09.08 13:45

Vis dau­giau tė­vų ne­ge­ba pa­si­rū­pin­ti į mo­kyk­las iš­lei­džia­mais sa­vo vai­kais, tai už juos da­ro so­cia­li­niai darbuotojai ir so­cia­li­niai pe­da­go­gai, rašoma dienraštyje „Lietuvos žinios“.

Vis dau­giau tė­vų ne­ge­ba pa­si­rū­pin­ti į mo­kyk­las iš­lei­džia­mais sa­vo vai­kais, tai už juos da­ro so­cia­li­niai darbuotojai ir so­cia­li­niai pe­da­go­gai, rašoma dienraštyje „Lietuvos žinios“.

Lie­tu­vo­je dau­gė­jant nuo­la­ti­nių so­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vė­jų, dau­gė­ja ir ne­su­ge­ban­čių­jų de­ra­mai iš­leis­ti valstybės jiems ski­ria­mų pi­ni­gų.

To­dėl jau tra­di­ci­ja tam­pa ar­tė­jant rug­sė­jo 1-ajai kai­mų so­cia­li­niams darbuoto­jams už ran­kų im­ti mo­ki­nu­kų tė­vus, ves­tis juos į par­duo­tu­ves ir pa­dė­ti iš­rink­ti tai, be ko jų vai­kai ne­iš­si­vers­tų per pa­mo­kas. Di­des­niuo­se mies­tuo­se tuo rū­pi­na­si mo­kyk­lų so­cia­li­niai pe­da­go­gai. Jie jau prasidė­jus moks­lo me­tams iš mo­ki­nių tė­vų renka pir­ki­mo če­kius ir žiū­ri, ar jie sa­vo vai­kams ti­krai nu­pir­ko tai, ko la­biau­siai rei­kia at­ža­loms.

Kiekvienam ne­pa­si­tu­rin­čios šei­mos vai­kui mo­kyk­li­nėms pre­kėms su­pirk­ti vals­ty­bė ski­ria po 156 li­tus.

Dir­ba ir ne­mo­ka­mais „tak­sis­tais“

Bir­žų ra­jo­no Va­bal­nin­ko se­niū­ni­jos so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Vir­gi­ni­ja Ju­cie­nė tei­gė, kad pa­dė­da­ma tė­vams pareng­ti vai­kus į mo­kyk­lą bu­vo pri­vers­ta per­kra­ty­ti šei­mų spin­tas, stal­čius, juo­se ieš­ko­da­ma mo­kyk­lai dar tin­ka­mų daik­tų.

„Su­rū­šia­vau dra­bu­žius, vie­nus lie­piau iš­sis­kalb­ti, ki­tus šiaip su­tvar­ky­ti, kad jais vil­kė­da­mi vai­kai ga­lė­tų ei­ti į mo­kyk­lą. Taip pat per­žiū­rė­jo­me ir mo­kyk­li­nius reik­me­nis. O pirk­ti nau­jų rei­ka­lin­gų daik­tų su vai­kų mamomis va­žiuo­ja­me tris­de­šimt ki­lo­me­trų į Bir­žus. Vyks­ta­me tar­ny­bi­niu se­niū­ni­jos au­to­mo­bi­liu“, – LŽ sa­kė V. Ju­cie­nė.

Ji tvir­ti­no pa­ste­bė­ju­si, kad vis dau­giau žmo­nių ne­be­mo­ka leis­ti pi­ni­gų, tiks­liau, iš­lei­džia juos visai nereikalin­giems, ne­prak­tiš­kiems daik­tams. Spe­cia­lis­tė pa­brė­žė, kad į pre­ky­bos cen­trus pirk­ti mo­kyk­li­nių prekių nu­vež­toms ma­moms no­ri­si grieb­ti kuo bliz­ges­nę pre­kę, ku­rią nu­si­pir­kus gal­būt ne­be­lik­tų pi­ni­gų kitiems bū­ti­niems reik­me­nims. Tad to­kioms pir­kė­joms ten­ka aiš­kin­ti, kas jų vai­kams šiuo me­tu reikalingiausia.

„Tai ne­leng­vas dar­bas“, – apie kas­die­ny­be ta­pu­sias „de­ry­bas“ su tė­vais sa­kė so­cia­li­nė dar­buo­to­ja.

Pa­kruo­jo ra­jo­no Žei­me­lio se­niū­ni­jos so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Eg­lė Bi­tai­ty­tė tei­gė dir­ban­ti su 21 šei­ma. Su penkio­mis iš jų te­ko va­žiuo­ti pirk­ti mo­kyk­li­nių pre­kių.

„Par­duo­tu­vė­je to­kiems tė­vams aiš­ki­nu, kas jų vaikams rei­ka­lin­giau­sia, ką pirk­ti, o ko ne. Dau­ge­lis jų pa­tys nie­ka­da ne­dir­bo, to­dėl ne­su­vo­kia pi­ni­gų ver­tės: ne­ži­no nei kaip jie už­dir­ba­mi, nei kaip juos tin­ka­mai iš­leis­ti, – įsi­ti­ki­nu­si E. Bi­tai­ty­tė. – Jei leis­tu­me jiems vie­niems pirk­ti, vai­kai mo­kyk­lo­je ne­tu­rė­tų ele­men­ta­riau­sių reik­me­nų. Pa­gal­ba per­kant mo­kyk­li­nes pre­kes se­niū­ni­jai kai­nuo­ja pa­pil­do­mų lė­šų, mat so­cia­li­nei dar­buo­to­jai ten­ka ap­va­žiuo­ti ir iš įvai­rių vie­to­vių su­rink­ti mo­kyk­li­nių pir­ki­nių va­žiuo­jan­čius tė­vus.“

Rei­ka­lau­ja pri­sta­ty­ti į namus

Ri­ma Ki­sie­ly­tė, dir­ban­ti Pa­ne­vė­žio ra­jo­no Va­dok­lių se­niū­ni­jos so­cia­li­ne dar­buo­to­ja, pa­de­da mo­kyk­lai pasiruoš­ti 14 šei­mų vai­kams. Ji ap­gai­les­ta­vo, kad net ir pa­siū­lius nu­vež­ti į Pa­ne­vė­žy­je esan­čias par­duo­tu­ves bei par­vež­ti at­gal, ne vi­si tė­vai no­ri va­žiuo­ti ap­si­pirk­ti. Kai ku­rie jų rei­ka­lau­ja, kad su­pirk­tos mo­kyk­li­nės prekės jų vai­kams bū­tų at­vež­tos į na­mus.

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no Si­dab­ra­vo se­niū­ni­jos so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Vai­da Liš­ku­tė tei­gė, kad iš 14 šei­mų šie­met nupirk­ti vai­kams mo­kyk­li­nių pre­kių ly­dės bent tris.

„Ki­toms ban­dy­siu pa­dė­ti per at­stu­mą. Su­da­riau tiks­lius mo­kyk­li­nių pre­kių są­ra­šus, iš­aiš­ki­nau, kad pirk­tų ne gra­žiau­sius, o pi­ges­nius ir pra­ktiš­kes­nius reik­me­nis. Labai vi­liuo­si, kad bus nu­pirk­ta tai, ko vai­kams iš­ties rei­kia“, – vy­lė­si so­cia­li­nė dar­buo­to­ja. Ro­kiš­kio ra­jo­no Ka­ma­jų se­niū­ni­jos so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Lo­re­ta Ba­ra­naus­kie­nė taip pat tei­gė ban­dan­ti keis­ti dar­bo me­to­dus, ug­dy­ti šei­mų sa­va­ran­kiš­ku­mą, to­dėl į par­duo­tu­ves šie­met ne­be­ly­dės žmo­nių, už vals­ty­bės pi­ni­gus vyks­tan­čių sa­vo vai­kams pirk­ti mo­kyk­li­nių pre­kių.

Populiariausi