Verslas

2013.08.27 09:59

Daugiavaikės motinos beldžiasi į valdžios langus

Daiva Baronienė, „Lietuvos žinios“2013.08.27 09:59

Pen­kis ir še­šis vai­kus iš­au­gi­nu­sios ma­mos mė­gi­na įro­dy­ti esan­čios ver­tos to­kio pat vals­ty­bės dė­me­sio kaip ir sep­ty­nių vai­kų mo­ti­nos. Į įvai­rių val­džios ins­ti­tu­ci­jų du­ris ne­sėk­min­gai ban­džiu­sios pri­si­bels­ti mo­te­rys sa­vo tiks­lui pa­siek­ti net ry­žo­si pa­ti­krin­ti sta­tis­ti­kos duo­me­nis ir sa­va­ran­kiš­kai su­skai­čia­vo, kiek iš tie­sų Lie­tu­vo­je at­si­ras­tų to­kių pre­ten­den­čių į, jų nuo­mo­ne, pel­ny­tą vals­ty­bi­nę pen­si­ją.

Pen­kis ir še­šis vai­kus iš­au­gi­nu­sios ma­mos mė­gi­na įro­dy­ti esan­čios ver­tos to­kio pat vals­ty­bės dė­me­sio kaip ir sep­ty­nių vai­kų mo­ti­nos. Į įvai­rių val­džios ins­ti­tu­ci­jų du­ris ne­sėk­min­gai ban­džiu­sios pri­si­bels­ti mo­te­rys sa­vo tiks­lui pa­siek­ti net ry­žo­si pa­ti­krin­ti sta­tis­ti­kos duo­me­nis ir sa­va­ran­kiš­kai su­skai­čia­vo, kiek iš tie­sų Lie­tu­vo­je at­si­ras­tų to­kių pre­ten­den­čių į, jų nuo­mo­ne, pel­ny­tą vals­ty­bi­nę pen­si­ją, rašo „Lietuvos žinios“.

Į drau­gi­ją „Mo­tu­lės del­nuos“ su­si­bū­ru­sios pen­kis ir še­šis vai­kus iš­au­gi­nu­sios mo­te­rys ne­abe­jo­ja esan­čios ver­tos vals­ty­bi­nės pen­si­jos, ku­rią gau­na pen­si­nio am­žiaus su­lau­ku­sios sep­ty­nių ir di­des­nio vai­kų bū­rio ma­mos. Drau­gi­jos na­rių ma­ny­mu, vals­ty­bė, at­si­sa­kiu­si mo­kė­ti joms pa­do­rias, oru­mą už­ti­kri­nan­čias pen­si­jas, vi­siš­kai nu­ver­ti­no mo­ti­nys­tę. Sa­vo tiks­lo sie­kian­čioms dau­gia­vai­kėms ma­moms pa­gel­bė­jo į Sei­mą Ši­la­lės-Ši­lu­tės apy­gar­do­je iš­rink­tas „tvar­kie­tis“ Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis. Jis pa­tei­kė Sei­mui Vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo pa­tai­są, kad an­tro­jo laips­nio vals­ty­bi­nės pen­si­jos, šiuo me­tu su­da­ran­čios 352 li­tus, bū­tų mo­ka­mos ir pen­kių bei še­šių vai­kų mo­ti­noms. So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos (SADM) duo­me­ni­mis, per me­tus vals­ty­bė tam tu­rė­tų skir­ti 96 mln. li­tų.

Už orią senatvę

LŽ re­dak­ci­ją pa­sie­kė pen­kių vai­kų ma­mos rie­ta­viš­kės Ve­ro­ni­kos Va­si­liaus­kie­nės krei­pi­ma­sis. Mo­te­ris iš­sa­kė nuo­skau­dą, kad jai, į gy­ve­ni­mą iš­leis­tų pui­kių pen­kių vai­kų ma­mai, su­lau­ku­siai se­nat­vės, vals­ty­bė su­krapš­to tik da­li­nę pen­si­ją. Rie­ta­viš­kė yra įgi­ju­si eko­no­mis­tės spe­cia­ly­bę, bet au­gin­da­ma pen­kis vai­kus dir­bo vi­so la­bo 28 me­tus, o vi­sai pen­si­jai gau­ti pri­va­lu tu­rė­ti 30 me­tų dar­bo sta­žą. „To­dėl ir aš, ir dau­gy­bė ki­tų bū­rį vai­kų au­gi­nu­sių, to­dėl rei­kia­mo sta­žo ne­su­kau­pu­sių ma­no li­ki­mo mo­te­rų jau­čia­mės su­ly­gin­tos su tais vals­ty­bės iš­lai­ky­ti­niais, ku­rie nie­ka­da nie­ko ne­dir­bo. Ma­nau, toks po­žiū­ris ypač nu­ver­ti­na mo­ti­nys­tę“, – tei­gė V. Va­si­liaus­kie­nė. Už orią pen­kis ir še­šis vai­kus iš­au­gi­nu­sių dau­gia­vai­kių mo­ti­nų se­nat­vę ji ti­ki­na ko­vo­jan­ti jau sep­ty­ne­rius me­tus – nuo 2006-ųjų. Ko­va vyks­ta V.Va­si­liaus­kie­nės įsteig­tos drau­gi­jos „Mo­tu­lės del­nuos“ var­du.

Krei­pi­mo­si au­to­rės žo­džiais, skriaus­ti pen­kis ir še­šis vai­kus iš­au­gi­nu­sias mo­te­ris mū­sų vals­ty­bė pra­dė­jo 1995 me­tais. Iki tol vi­soms dau­gia­vai­kėms mo­ti­noms pen­si­jai gau­ti pa­ka­ko pen­kio­li­kos me­tų sta­žo. Nuo mi­nė­tų 1995–ųjų bu­vo pa­keis­ti įsta­ty­mai ir pra­dė­ta rei­ka­lau­ti, jog į pen­si­ją iš­ei­nan­čios dau­gia­vai­kės mo­te­rys tu­rė­tų bū­ti­ną­jį tris­de­šim­ties me­tų sta­žą. „Kad bū­tų iš­tai­sy­ta įsta­ty­mais įtvir­tin­ta ne­tei­sy­bė, toms, ku­rios iš­au­gi­no sep­ty­nis ir dau­giau vai­kų, im­ta mo­kė­ti vals­ty­bi­nes pen­si­jas, o mes, pen­kių ir še­šių vai­kų mo­ti­nos, bu­vo­me pa­vers­tos skur­dei­vo­mis“, – pa­sa­ko­jo drau­gi­jos „Mo­tu­lės del­nuos“ pir­mi­nin­kė.

Nu­skur­din­tų Lietuvą

V. Va­si­liaus­kie­nė sa­kė apie ne­tei­sy­bę, kad ne vi­sos dau­gia­vai­kės mo­ti­nos gau­na de­ra­mą pen­si­ją, in­for­ma­vu­si vi­sus sep­ty­ne­rius pa­sta­ruo­sius me­tus dir­bu­sius so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trus bei „Sod­ros“ va­do­vus. „De­ja, val­džios at­sto­vai kal­ba tik apie su­nkme­tį ir pa­brė­žia, kad mes, se­nat­vės su­lau­ku­sios pen­kių ir še­šių vai­kų mo­ti­nos, gau­da­mos vals­ty­bi­nes pen­si­jas, nu­skur­din­tu­me Lie­tu­vą“, – tvir­ti­no V. Va­si­liaus­kie­nė. Ji tei­gė iš at­sa­kin­gų as­me­nų nuo­lat gir­din­ti, kad, ne­va Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to pa­teik­tais duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je yra dau­giau kaip 35 tūks­tan­čiai pen­kis ir dau­giau vai­kų iš­au­gi­nu­sių mo­ti­nų. Jei­gu joms vi­soms bū­tų mo­ka­ma vals­ty­bi­nė pen­si­ja, jau ki­tais me­tais iš vals­ty­bės biu­dže­to pa­pil­do­mai pri­reik­tų 30 mln. li­tų.

„Ma­nau, kad ma­ni­pu­liuo­jant šiais skai­čiais mes, dau­gia­vai­kės mo­te­rys, esa­me pa­pras­čiau­siai mul­ki­na­mos“, – įsi­ti­ki­nu­si V. Va­si­liaus­kie­nė. Ji, pa­si­tel­ku­si pa­čių že­mai­čių iš­rink­tą Sei­mo na­rį R.Že­mai­tai­tį, sa­kė ga­vu­si iš Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių duo­me­nis apie tai, jog mū­sų ša­ly­je tė­ra 6722 mo­te­rys, iš­au­gi­nu­sios pen­kis ir še­šis vai­kus bei už tai, jų nuo­mo­ne, pri­va­lan­čios gau­ti vals­ty­bi­nę par­amą.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Bi­ru­tė Sto­ly­tė LŽ aiš­ki­no, kad dau­gia­vai­kės Lie­tu­vos mo­ti­nos skai­čiuo­ja­mos re­mian­tis 2011 me­tų gy­ven­to­jų su­ra­šy­mo duo­me­ni­mis. Ta su­ra­šy­mo da­li­mi, ku­rio­je mo­te­rys at­sa­ki­nė­jo, kiek vai­kų yra pa­gim­džiu­sios. Šie duo­me­nys ro­do, kad 60–ies ir dau­giau me­tų su­lau­ku­sių mo­ti­nų, ku­rios pa­gim­dė pen­kis ir dau­giau vai­kų, Lie­tu­vo­je esa­ma per 23 tūks­tan­čius. No­rint iš­siaiš­kin­ti, kiek jų yra do­rai iš­au­gi­nu­sios pen­kias ir še­šias at­ža­las, rei­kė­tų nau­jų skai­čia­vi­mų.

Pri­reik­tų 96 mln. li­tų?

Par­la­men­ta­ras R.Že­mai­tai­tis LŽ mi­nė­jo, kad šiuo me­tu Sei­mui kaip tik yra pa­tei­kęs įsta­ty­mų pa­tai­są. Ją pri­ėmus an­tro­jo laips­nio vals­ty­bi­nės pen­si­jos bū­tų mo­ka­mos ir pen­kis bei še­šis vai­kus pa­gim­džiu­sioms ir iš­au­gi­nu­sioms mo­te­rims, taip pat toms, ku­rios nė­ra tų vai­kų bio­lo­gi­nės mo­ti­nos, bet yra juos užau­gi­nu­sios. „Po­ka­rio me­tais, kai ša­ly­je bu­vo ne­ma­žai naš­lai­čių, nie­kas ne­sis­ten­gė įsi­tei­sin­ti glo­bos, o pri­glaus­tus vai­kus au­gi­no iš ge­ros šir­dies. Esu su­si­dū­ręs su to­kiais at­ve­jais“, – kal­bė­jo R. Že­mai­tai­tis. Ta­čiau, pa­sak jo, vals­ty­bė tu­rė­tų at­si­dė­ko­ti vi­soms mo­ti­noms, į gy­ve­ni­mą iš­lei­du­sioms do­rus žmo­nes.

Sei­mo na­rio siū­ly­ta įsta­ty­mų pa­tai­sa bu­vo aps­vars­ty­ta ko­mi­te­tuo­se, o su­lau­kus ru­dens se­si­jos ją nu­ma­ty­ta svars­ty­ti Sei­me. Ir R. Že­mai­tai­tis, ir V. Va­si­liaus­kie­nė at­krei­pė dė­me­sį, kad vals­ty­bi­nės pen­si­jos tu­ri bū­ti mo­ka­mos tik do­rus vai­kus iš­au­gi­nu­sioms ma­moms. Tų žmo­nių do­rą ga­lė­tų nu­sta­ty­ti sa­vi­val­dy­bių ko­mi­si­jos, įver­ti­nu­sios, ar ne­prie­kaiš­tin­gas bu­vo ir yra jų gy­ve­ni­mas.

SADM Vals­ty­bi­nių pen­si­jų sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja I. Ba­raus­kai­tė LŽ in­for­ma­vo, kad vals­ty­bi­nių pen­si­jų sky­ri­mas ir mo­kė­ji­mas dau­gia­vai­kėms mo­ti­noms „pri­klau­so nuo vals­ty­bės biu­dže­to ga­li­my­bių“. Anot jos, vals­ty­bi­nės pen­si­jos 5–6 vai­kus iš­au­gi­nu­sioms mo­ti­noms per me­tus Lie­tu­vos biu­dže­tui esą at­siei­tų 96 mln. li­tų. Ta­čiau kol kas to­kia ga­li­my­bė nu­ma­ty­ta tik Vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­me. An­tro­jo laips­nio vals­ty­bi­nė pen­si­ja, iki šių me­tų pa­bai­gos pers­kai­čiuo­ja­ma pa­gal So­cia­li­nių iš­mo­kų pers­kai­čia­vi­mo ir mo­kė­ji­mo lai­ki­ną­jį įsta­ty­mą, su­da­ro 352 li­tus.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba, – jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.