Verslas

2013.07.26 09:51

Mėlynių – dukart mažiau nei pernai

Arvydas Jockus, „Lietuvos žinios“2013.07.26 09:51

Per­nai re­kor­diš­kai daug mė­ly­nių su­kau­pę jų su­pir­kė­jai šie­met ten­ki­na­si per­pus ma­žes­niu po­pu­lia­riau­sių Lie­tu­vos miš­ko uo­gų kie­kiu. Vers­li­nin­kai tei­gia, kad gau­saus mė­ly­nių der­liaus pa­me­čiui Lie­tu­vo­je be­veik ne­pa­si­tai­ko.

Per­nai re­kor­diš­kai daug mė­ly­nių su­kau­pę jų su­pir­kė­jai šie­met ten­ki­na­si per­pus ma­žes­niu po­pu­lia­riau­sių Lie­tu­vos miš­ko uo­gų kie­kiu. Vers­li­nin­kai tei­gia, kad gau­saus mė­ly­nių der­liaus pa­me­čiui Lie­tu­vo­je be­veik ne­pa­si­tai­ko, rašo „Lietuvos žinios“.

Lie­tu­vo­je vi­du­ti­niš­kai per me­tus su­per­ka­ma apie 1000 to­nų mė­ly­nių, tiek jų pla­nuo­ja­ma su­kaup­ti ir šie­met. Per­nai mė­ly­nių su­pir­kė­jai jų tu­rė­jo be­veik du­kart dau­giau. Nors uo­gų šie­met užau­go ma­žiau, jų kai­na to­kia pat kaip per­nai: tur­guo­se švie­žios mė­ly­nės kai­nuo­ja nuo 6 iki 10 li­tų už li­trą, o pre­ky­bos tink­luo­se – 20 li­tų už ki­log­ra­mą.

Blo­giau, bet ne­sis­kun­džia

Mo­lė­tų ra­jo­ne įsi­kū­ru­siai įmo­nei „Bal­tic snails“, ku­ri ver­čia­si srai­gių, uo­gų, gry­bų su­pir­ki­mu, per­dir­bi­mu bei eks­por­tu į Va­ka­rų Eu­ro­pos ir Skan­di­na­vi­jos vals­ty­bes, šie­met ne pa­tys ge­riau­si me­tai. Bend­ro­vės di­rek­to­rius Ro­lan­das Mi­liaus­kas LŽ sa­kė, kad mė­ly­nių šie­met pri­ren­ka­ma be­veik du­kart ma­žiau ne­gu per­nai. „Uo­gos nu­kri­to ne­su­no­ku­sios. Žy­dė­jo smar­kiai, bet uo­gos ne­už­si­mez­gė“, – ap­gai­les­ta­vo vers­li­nin­kas. Pa­sak R.Mi­liaus­ko, mė­ly­nėms su­bręs­ti rei­kia ge­rų oro są­ly­gų. Da­bar ko­ne sa­vai­tę be­si­lai­kan­tys lie­tin­gi orai taip pat truk­do rink­ti mė­ly­nes. Vers­li­nin­kas pa­žy­mi, kad mė­ly­nių der­lius kiek­vie­nais me­tais ne­bū­na vie­no­dai gau­sus. „Per­nai mė­ly­nių bu­vo daug, o šie­met jų jau ma­žiau“, – sa­kė jis.

Anot R.Mi­liaus­ko, mė­ly­nių se­zo­nas Lie­tu­vo­je pra­si­de­da maž­daug bir­že­lio pa­bai­go­je, kai pa­si­ro­do pir­mo­sios dar ne vi­sai su­no­ku­sios uo­gos. Lie­pos pra­džio­je jų jau ran­da­ma daug, o mė­ly­nes rink­ti ga­li­ma iki pat pir­mų­jų šal­nų, bet uo­gų ko­ky­bė jau bus ge­ro­kai su­pras­tė­ju­si.

Li­ko de­šimt die­nų

„Ne­sa­ky­čiau, kad šie­met pra­stas mė­ly­nių der­lius. Grei­čiau tvir­tas lie­tu­viš­kas vi­dur­kis. Aiš­ku, kai pra­de­da­me ly­gin­ti su pra­ėju­sių me­tų der­liu­mi, šie­me­tis at­ro­do pra­stas. Tur­būt žmo­nės pa­mirš­ta, kiek uo­gų bu­vo per­nai ar­ba prieš ket­ve­rius pen­ke­rius me­tus“, – aiš­ki­no Vir­gi­ni­jus Va­ra­na­vi­čius, Lie­tu­vos miš­ko gry­bų ir uo­gų vers­li­nin­kų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas ir Va­rė­no­je įsi­kū­ru­sios uo­gų su­pir­ki­mo bend­ro­vės „Vip­re­ka“ va­do­vas.

Per­nai Lie­tu­vo­je su­pirk­tas re­kor­di­nis mė­ly­nių kie­kis. R.Va­ra­na­vi­čiaus tei­gi­mu, toks der­lius pa­si­tai­ko kar­tą per 8–10 me­tų. Lie­tu­vo­je jų su­pir­ki­mo vi­dur­kis, pa­sak jo, yra 1000 to­nų mė­ly­nių per me­tus, o per­nai su­pirk­ta be­veik 2000 to­nų.

Šiuo me­tu mė­ly­nės su­per­ka­mos maž­daug po 7–7,5 li­to už ki­log­ra­mą. V.Va­ra­na­vi­čiaus va­do­vau­ja­ma įmo­nė „Vip­re­ka“ šie­met pla­nuo­ja jų su­pirk­ti 200–300 to­nų – be­ne per­pus ma­žiau ne­gu per­nai. Da­lį uo­gų įmo­nė par­duo­da vie­ti­nė­je rin­ko­je, ki­tas už­šal­do ir eks­por­tuo­ja. „Nors mė­ly­nės dar bus ren­ka­mos iki rug­sė­jo, mes skai­čiuo­ja­me, kad in­ten­sy­vaus rin­ki­mo ir su­pir­ki­mo li­ko de­šimt die­nų. Ži­no­ma, jei­gu leis oro są­ly­gos“, – sa­kė V. Va­ra­na­vi­čius.

Ren­ka ir vai­kai

Uo­gų ir gry­bų rin­kė­jų, pa­sak V. Va­ra­na­vi­čiaus, vis ma­žiau, nes tra­di­ci­niai kai­mai ne tik Dzū­ki­jo­je, bet ir Vi­du­rio bei Ry­tų Lie­tu­vo­je, kur au­ga dau­giau­sia mė­ly­nių, nyks­ta. „A­tei­ty­je ti­krai su­si­dur­si­me su šia prob­le­ma. Net jei­gu gry­bų ir uo­gų miš­ke augs gau­siai, ne­bus kam jų rink­ti. Taip jau bu­vo eko­no­mi­kos pa­ki­li­mo me­tais, kai miš­ko gė­ry­bių de­rė­da­vo gau­siai, o rin­kė­jų ne­ras­da­vo­me, nes vi­si tu­rė­jo ki­tų dar­bų ir, kaip Eu­ro­pos ša­ly­se, nie­kas ne­no­rė­jo ei­ti į miš­ką“, – pri­si­mi­nė vers­li­nin­kas.

Pa­sak jo, pa­grin­di­niai uo­gau­to­jai – jau­ni­mas, vai­kai ir kai­muo­se li­kę pen­si­nin­kai. Darbš­tus uo­gau­to­jas per die­ną pri­ren­ka 15–20 ki­log­ra­mų mė­ly­nių ir už­dir­ba apie 100 li­tų. Kas­dien uo­gau­da­mas per mė­ne­sį ga­li pri­si­dur­ti pa­pil­do­mus 2–3 tūkst. li­tų. „Y­ra ir to­kių „žmo­nių – ma­ši­nų“, ku­rie už­si­dir­ba ir dau­giau, bet to­kių re­ta“, – dės­tė V. Va­ra­na­vi­čius.

Po tri­jų ar ke­tu­rių sa­vai­čių, pa­sak vers­li­nin­ko, miš­kuo­se pra­si­dės bruk­nių, o rug­sė­jį – span­guo­lių se­zo­nas. Pir­mą­jį va­sa­ros mė­ne­sį Lie­tu­vos miš­kuo­se ren­ka­mos že­muo­gės, ta­čiau šių uo­gų su­per­ka­ma pa­ly­gin­ti ne­daug.

Bran­giau­sia va­sa­ros uo­ga

Vieno iš didžiųjų prekybos tiklų par­duo­tu­vė­se švie­žios mė­ly­nės pa­si­ro­do lie­pos mė­ne­sio pra­džio­je, o jo­mis pre­kiau­ja­ma iki rugp­jū­čio pa­bai­gos. „Pre­kiau­ja­me tik lie­tu­viš­ko­mis mė­ly­nė­mis. Šie­met jų iki lie­pos 23 die­nos par­da­vė­me apie 10 proc. dau­giau nei per­nai. Per sa­vai­tę vi­so­je Lie­tu­vo­je par­duo­da­me apie 100 ki­log­ra­mų mė­ly­nių. Tai nė­ra daug tur­būt dėl to, kad mė­ly­nė – bran­giau­sia va­sa­ros se­zo­no uo­ga. Pa­vyz­džiui, braš­kių nu­per­ka­ma be­veik 10 kar­tų dau­giau ne­gu mė­ly­nių“, – pa­sa­ko­jo pre­ky­bos tink­lo ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vė.

Par­duo­tu­vė­se mė­ly­nės siū­lo­mos 250 ir 500 gra­mų plas­ti­ki­nė­mis pa­kuo­tė­mis, jos kai­nuo­ja 20 li­tų už ki­log­ra­mą, kaip ir per­nai. Tur­gu­je ir pa­ke­lė­se mė­ly­nės daž­niau­siai par­duo­da­mos li­trais. Ži­no­vų tei­gi­mu, 1 ki­log­ra­mas mė­ly­nių tilp­tų į 1,7 li­tro stik­li­nę ta­rą. Tur­guo­se šiuo me­tu mė­ly­nės kai­nuo­ja 6–10 li­to už li­trą.