Verslas

2018.08.02 16:06

Praktinis gidas: kaip gauti kompensaciją už ant jūsų žemės stovinčius elektros stulpus

DELFI.lt 2018.08.02 16:06

Energijos skirstymo operatoriui (ESO) paskelbus, kad nuo rugpjūčio 1 d. prasideda vienkartinių kompensacijų išmokėjimas už žemės servitutus, suteiktus tiesiant elektros linijas, DELFI kviečia susipažinti su praktiniu vadovu – kas, kokiu būdu ir kada gali pretenduoti į šias išmokas.

Už ką bus mokamos kompensacijos?

Kompensacijas numatoma mokėti už ESO įrengtus ar ketinamus įrengti skirstomuosius tinklus bei kitus elektros įrenginius operatoriui nepriklausančioje žemėje ar kituose nekilnojamuose objektuose. Vienkartinėmis kompensacijomis žadama atlyginti nuostolius, kuriuos žemės savininkai patyrė praradę galimybę naudoti žemės sklypą ar jo dalį pagal paskirtį dėl to, kad juose buvo įrengti elektros stulpai ar kiti energetikos objektai.

Kas gali gauti kompensacijas?

Vienkartinę kompensaciją turi teisę gauti tie žemės ar kitų nekilnojamųjų daiktų savininkai bei valstybinės žemės patikėtinis, kuriems priklausančioje nuosavybėje elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimui, eksploatavimui ir kitokiam naudojimui nustatomas servitutas.

Už kokį laikotarpį teikiamos kompensacijos?

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad kompensacijos už praeitį bus mokama tik už tuos apribojimus, kurie atsirado dėl iki 2004 m. liepos 9 d. įrengtų elektros tinklų, kaip tai numatyta LR Elektros energetikos įstatyme (t. y. bus kompensuojama tik už pagal įstatymą nustatytus servitutus).

Vykdant tinklo plėtros projektus žemės savininkams numatoma kompensuoti ne tik už prarastą galimybę naudoti žemės sklypą pagal paskirtį, bet ir už patirtus nuostolius dėl iškirsto miško, sunaikintų pasėlių ar sodinių.

Kaip ir kur pateikti prašymą kompensacijoms gauti?

Elektroninį prašymą galite užpildyti savitarnos svetainėje (identifikacija per elektroninę bankininkystę/ Valdžios vartus) www.gilė.lt. Prašymus galima pradėti teikti nuo 08.01 (pagal numatytus teisės aktų įsigaliojimo terminus).

Kokius dokumentus reikia pateikti?

Elektroninį prašymą pildantis žemės sklypo savininkas (fizinis asmuo, bendraturtis) turi nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, kontaktinius duomenis (adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, banko pavadinimą ir atsiskaitomosios banko sąskaitos numerį); žemės sklypo adresą, žemės sklypo unikalų numerį ir kadastro numerį.

BNS nuotr.

Elektroninį prašymą pildo juridinis asmuo, šis turi nurodyti teisinę formą, pavadinimą, juridinio asmens kodą, kontaktinius duomenis (adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, banko pavadinimą, atsiskaitomosios banko sąskaitos numerį), juridiniam asmeniui atstovaujančio asmens pareigas, vardą, pavardę, žemės sklypo adresą; žemės sklypo unikalų numerį ir kadastro numerį.

Jeigu prašymas teikiamas pagal atstovavimą ar savininkas yra bendraturtis (kai patvirtinta žemės naudojimo tvarka), kartu su prašymu pridedamas įgaliojimas, teismo sprendimas ar pan., žemės naudojimo tvarka ir (ar) planas.

Per kiek laiko išmokamos kompensacijos?

Kompensacijos planuojama išmokėti ne vėliau nei per dvejus metus nuo teisingai užpildyto prašymo pateikimo.

Prašymus pateikusiems asmenims ESO iki 2018 m. spalio 31 d. praneš apie suskaičiuotą kompensacijos sumą arba prašymo nagrinėjimo statusą.

Jeigu sklypui nėra įregistruota specialioji žemės naudojimo sąlyga Nekilnojamo turto registre (NTR), prašymo nagrinėjimas bus stabdomas. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos įrašymą į NTR`ą gali atlikti pats žemės sklypo savininkas arba ESO:

– Įrašymą organizuoja žemės sklypo savininkas (įrašymo išlaidas padengia pats). Kompensacijos išmokėjimo terminas – 2 mėnesiai nuo pranešimo ESO apie įrašytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas

– Įrašymą organizuoja ESO (įrašymo išlaidas padengs ESO/ kt. atsakinga institucija).

Kompensacijos išmokėjimo terminas – ne anksčiau nei 2019 m. kovo 1 d. Tuo tikslu, savininkas sutinka bendradarbiauti dėl tolimesnių reikiamų procedūrų.

BNS nuotr.

Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre esantis įrašas apie specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (elektros linijų apsaugos zonų) taikymą yra būtina sąlyga siekiant tiksliai įvertinti pagal įstatymą nustatyto servituto, už kurį mokama vienkartinė kompensacija, plotą.

Prašymo dėl kompensacijos už servitutą nagrinėjimas bus stabdomas, jeigu Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre nėra įrašytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos tarnaujančiajam daiktui (elektros linijų apsaugos zonos). Įrašymą gali organizuoti pats žemės sklypo savininkas arba ESO.

Kur rasti reikiamą informaciją?

Žemės sklypui taikomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įrašymas į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą atliekamas remiantis Vyriausybės patvirtintų Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Norint atlikti specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą procedūrą, reikalinga padaryti sekančius veiksmus:

Su matininku, nurodytu Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, sudaryti sutartį dėl dokumentų, nurodytų Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 54 punkte, parengimo;

Matininko parengtus dokumentus, žemės savininko/-ų rašytinį sutikimą dėl specialiųjų žemės sklypo naudojimo sąlygų nustatymo ir prašymą įrašyti naują specialiąją žemės naudojimo sąlygą į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą pateikti Registrų centro teritoriniam klientų aptarnavimo padaliniui;

Registrų centrui įrašius specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, pranešti apie tai ESO per savitarnos svetainės „Mano Gilė“ pranešimų skiltį arba el. paštu info@eso.lt.