Verslas

2013.07.11 11:22

Auditoriai: valstybės turtas savivaldybėms turėtų rūpėti labiau

ELTA 2013.07.11 11:22

Valstybės kontrolė šalies savivaldybėse įvertino, kaip 2012 m. buvo valdomas ir naudojamas valstybės turtas ir iš valstybės biudžeto ir kitų valstybės išteklių fondų gautos lėšos.

Valstybės kontrolė šalies savivaldybėse įvertino, kaip 2012 m. buvo valdomas ir naudojamas valstybės turtas ir iš valstybės biudžeto ir kitų valstybės išteklių fondų gautos lėšos.

„Audito metu nustatytos sisteminės problemos rodo, kad savivaldybėse trūksta atsakingesnio ir rūpestingesnio požiūrio valdant valstybės turtą. Rūpesčių tebekelia Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimai, ne visuomet biudžeto lėšos naudojamos pagal paskirtį ir laikomasi socialinio teisingumo ir veiksmingumo principų teikiant socialinę paramą“, – sakė valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė.

Auditoriai nustatė, jog savivaldybėse nebuvo kontroliuojama, kad valstybei priklausančius hidrotechnikos kompleksus nuomojančios privačios bendrovės ir asmenys mokėtų nuomos mokesčius arba kad sumokėtas nuomos mokestis būtų pervestas į valstybės biudžetą. Dėl to valstybės biudžetas 2003–2012 m. negavo daugiau kaip 2,7 mln. Lt pajamų.

Anot Valstybės kontrolės, abejotina, ar tikslinga savivaldybėms disponuoti valstybei priklausančiais beveik 19 mln. Lt likutinės vertės energetikos objektais (elektros tiekimo linijomis, transformatorinės ir kt.). Savivaldybės šio valstybės turto nenaudoja savo funkcijoms atlikti, juo neatlygintinai naudojasi energetikos įmonė, kuriai įstatymų nustatyta tvarka galima šį turtą parduoti.

Auditorių teigimu, energetikos įmonė negali investuoti į valstybei ar savivaldybei priklausantį turtą, o valstybei ar savivaldybei tokia investicija nereikalinga. Be to, tai sukelia problemų ir šiuos objektus patikėjimo teise valdančioms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, nes jos turi užsiimti nebūdinga veikla.

Audito metu taip pat paaiškėjo, kad atliekant viešuosius pirkimus statybos darbams, prekėms ar paslaugoms įsigyti, papildomų darbų be viešųjų pirkimų įsigyta už 2,6 mln. Lt. Taip pat buvo nepagrįstai suskaidomi pirkimai ir/arba pasirenkamas netinkamas pirkimo būdas. Savivaldybėse įsivyrauja blogoji praktika, kai vykdant viešojo pirkimo sutartis iš anksto apmokama rangovams už atliktų darbų aktuose nurodytus, bet faktiškai dar neatliktus darbus. Be to, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, iš rangovų yra priimami atlikti darbai, viršijant einamiesiems biudžetiniams metams nustatytus asignavimus.

Taip pat nustatyta, kad naudojant mokinio krepšelio lėšas vis dar pasitaiko atvejų, kai savivaldybės neužtikrina, jog nepanaudotos biudžetiniais metais lėšos būtų grąžintos į valstybės biudžetą, lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį, o darbo užmokestis iš mokinio krepšelio lėšų už gruodžio mėn. nebūtų mokamas iš ateinančių metų asignavimų. Tačiau, lyginant su ankstesnių metų auditų rezultatais savivaldybėse, matyti pažanga naudojant mokinio krepšelio lėšas – mažinamas kreditinis įsiskolinimas.