Verslas

2015.09.08 13:45

Kempingai lietuviams – vis dar prabanga

Andrius Cimbolaitis, „Lietuvos žinios“2015.09.08 13:45

Kem­pin­gas – vie­na po­pu­lia­riau­sių poil­sio for­mų pa­sau­ly­je, ypač – va­sa­rą. Ta­čiau Lie­tu­vo­je kem­pin­gų kul­tū­ra vis dar nė­ra įsi­bė­gė­ju­si, mat juos bran­gu įreng­ti, o tai iš­pu­čia ir vie­tų nuo­mos kai­nas kem­pin­guo­se.

Kem­pin­gas – vie­na po­pu­lia­riau­sių poil­sio for­mų pa­sau­ly­je, ypač – va­sa­rą. Ta­čiau Lie­tu­vo­je kem­pin­gų kul­tū­ra vis dar nė­ra įsi­bė­gė­ju­si, mat juos bran­gu įreng­ti, o tai iš­pu­čia ir vie­tų nuo­mos kai­nas kem­pin­guo­se, rašo „Lietuvos žinios“.

Va­ka­ruo­se į to­kias poil­sio sto­vyk­las pa­pras­tai va­žiuo­ja­ma au­to­mo­bi­li­niais na­me­liais, va­di­na­mai­siais kem­pe­riais. Ta­čiau prieš me­tus pri­ka­bi­na­mą na­me­lį įsi­gi­jęs vil­nie­tis Ma­rius (pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma – aut.) sa­ko, kad, užuot vy­kęs poil­siau­ti kem­pe­riu, trans­por­to prie­mo­nę yra pri­vers­tas lai­ky­ti kai­me. „Bu­vo pla­nų ap­lan­ky­ti Drus­ki­nin­kų, pa­jū­rio kem­pin­gus, bet pa­ma­tęs kai­nas aps­kai­čia­vau, kad kar­tais tie­siog pi­giau nuo­mo­tis vieš­bu­tį, kur bus įskai­čiuo­tas ir mai­ti­ni­mas. Ši pa­slau­ga Lie­tu­vo­je ga­na bran­gi“, – tvir­ti­na LŽ pa­šne­ko­vas.

Pa­sak Ma­riaus, pa­pil­do­mos pra­mo­gos kem­pin­guo­se, to­kios kaip ap­si­lan­ky­mas pir­ty­se ar spor­to zo­no­se, taip pat yra pa­pil­do­mai ap­mo­kes­ti­na­mos. Tuo metu už­sie­nio kem­pin­gai, ku­riuo­se jis lan­kė­si, siū­lė net ir ne­mo­ka­mus kon­cer­tus bei ki­tas pra­mo­gas.

Me­tų pa­ja­mos – per tris mėnesius

Nors da­bar pats va­sa­ros įkarš­tis, dau­gu­ma Lie­tu­vos poil­sio sto­vyk­lų kem­pe­riais nė­ra už­pil­dy­tos. Tau­tie­čiams šis ma­lo­nu­mas per bran­gus, lai­mei, lais­vas vie­tas vis daž­niau uži­ma už­sie­nie­čiai.

Kem­pin­gų va­do­vai tvir­ti­na, kad ma­žes­nės kai­nos ne­įma­no­mos, nes to­kių sto­vyk­la­vie­čių įren­gi­mas ir iš­lai­ky­mas yra la­bai bran­gus. Be to, jų lan­ko­mu­mas pri­klau­so nuo oro są­ly­gų ir kli­ma­to. „Tai bū­tų pel­nin­gas ir pui­kus vers­las, jei­gu gy­ven­tu­me Ita­li­jo­je ar­ba Is­pa­ni­jo­je. Ta­čiau Lie­tu­vo­je mū­sų dar­bo se­zo­nas trun­ka vos tris mė­ne­sius, o kem­pin­gą rei­kia iš­lai­ky­ti vi­sus me­tus. Net pa­lan­kios va­sa­ros me­tu ga­li­me pa­si­džiaug­ti, kad dir­ba­me ne nuo­sto­lin­gai ir vos iš­si­lai­ko­me“, – ti­ki­na „Pa­jū­rio kem­pin­gui“ Klai­pė­do­je va­do­vau­jan­ti Ro­me­na Sa­vic­kie­nė.

Pa­sak jos, poil­sio sto­vyk­los įren­gi­mas rei­ka­lau­ja mil­ži­niš­kų in­ves­ti­ci­jų, to­dėl be sa­vi­val­dy­bės pa­gal­bos tai pa­da­ry­ti la­bai su­nku. „Mū­sų kem­pin­gas įreng­tas nau­do­jant Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų ir sa­vi­val­dy­bės lė­šas. Šiaip įreng­ti vie­ną kem­pin­gą su vi­sa inf­ras­truk­tū­ra ga­li kai­nuo­ti ko­kius tris mi­li­jo­nus li­tų“, – at­vi­rau­ja pa­šne­ko­vė.

R. Sa­vic­kie­nė taip pat pa­ste­bi, kad to­kių poil­sia­vie­čių pa­klau­sa au­ga, tie­sa, dau­giau už­sie­nie­čių sąs­kai­ta.

Klai­pė­dos kem­pin­gą daž­niau­siai lan­ko lie­tu­viai, vo­kie­čiai, len­kai, olan­dai ir iš ki­tų ša­lių at­vy­kę poil­siau­to­jai. Lie­tu­viai daž­niau ren­ka­si poil­sį pa­la­pi­nė­se, o kem­pe­rių vie­tas uži­ma tu­ris­tai iš už­sie­nio. Prieš ket­ve­rius me­tus pra­dė­jęs veik­ti „Pa­jū­rio kem­pin­gas“ pir­mai­siais me­tais pri­ėmė 2889 lan­ky­to­jus, o po ke­le­rių me­tų jų jau ap­si­lan­kė 5245. Nors pra­ėju­si lie­tin­ga va­sa­ra poil­siau­to­jų srau­tą su­ma­ži­no, šie­met vėl jau­čia­mas pa­gy­vė­ji­mas.

Vi­lio­ja pigumu

Lie­tu­vos kem­pin­gų aso­cia­ci­ja (LKA) vie­ni­ja 23 kem­pin­gus. Tie­sa, ne vi­si na­riai tu­ri kem­pin­gų kla­si­fi­ka­ci­ją ir tė­ra sto­vyk­la­vie­tės. Pa­sak LKA pre­zi­den­to Vy­gan­do La­zaus­ko, kai­nos Lie­tu­vo­je nė­ra jau to­kios di­de­lės, esą jos be­ne per­pus ma­žes­nės ne­gu Eu­ro­po­je. „Lie­tu­vos kem­pin­guo­se kai­nos pa­na­šios. Vie­ta pri­ka­bi­na­mam na­me­liui su vi­so­mis ko­mu­ni­ka­ci­jo­mis ir dviem su­au­gu­siais žmo­nė­mis kai­nuo­ja 60–70 li­tų už par­ą. Pa­vyz­džiui, Ita­li­jo­je toks pats va­rian­tas, at­siž­vel­giant į vie­tą, at­siei­tų 140–390 li­tų už par­ą. Kai­nų yra įvai­rių“, – dės­to V. La­zaus­kas.

Bran­giau­sias kem­pin­gas Lie­tu­vo­je yra Ni­do­je. Ten se­zo­no įkarš­čiu kai­na dvie­jų su­au­gu­sių­jų eki­pa­žui su pri­ka­bi­na­mu kem­pe­riu sie­kia per šim­tą li­tų. Rei­kia pri­dė­ti ir kel­to bei įva­žia­vi­mo į Ne­rin­gą iš­lai­das.

Pa­sak LKA pre­zi­den­to, Lie­tu­vos kem­pin­guo­se vie­nu me­tu ga­li il­sė­tis vi­du­ti­niš­kai apie šim­tą žmo­nių. Ga­li­ma pa­si­rink­ti poil­sį kem­pe­ry­je, pa­la­pi­nė­je ar na­me­ly­je. Nuo to pri­klau­so ir kai­nos.

Iš­lai­dos poil­siau­jant kem­pin­ge ga­li bū­ti ir di­des­nės. Tai pri­klau­so nuo žmo­nių skai­čiaus, pa­gei­dau­ja­mų pa­to­gu­mų ir pra­mo­gų. Daž­niau­siai to­kio­se sto­vyk­la­vie­tė­se bū­na įreng­ti te­ni­so kor­tai, pir­tys, spor­to pra­mo­gų komp­lek­sai, už ku­riuos rei­kia mo­kė­ti pa­pil­do­mai. Ap­mo­kes­ti­na­mi ir na­mi­niai gy­vū­nai. Už vie­ną gy­vū­nė­lį teks su­mo­kė­ti apie 4 li­tus.

Ge­riau nuo­mo­ti

Ne­pi­gūs ir pa­tys kem­pe­riai. Nau­do­tas pri­ka­bi­na­mas na­me­lis kai­nuo­ja apie 7 tūkst. li­tų ir dau­giau, už nau­ją vi­du­ti­niš­kai pa­klo­si­te 28 tūkst. li­tų. Nau­do­ti au­to­mo­bi­li­niai na­me­liai vi­du­ti­niš­kai kai­nuo­ja apie 35 tūkst. li­tų, nau­ji – net iki 350 tūkst. li­tų.

La­biau ap­si­mo­ka na­me­lį su ra­tais nuo­mo­tis. Nuo­ma sa­vai­tei, at­siž­vel­giant į se­zo­niš­ku­mą, svy­ruo­ja nuo 200 iki 400 li­tų. Nuo­mo­jant kem­pe­rį il­ges­niam lai­kui, kai­na ma­žė­ja. Pa­ly­gi­ni­mui – dvi­vie­tis kam­ba­rys Pa­lan­gos vieš­bu­ty­je, su da­li­niu mai­ti­ni­mu, se­zo­no me­tu par­ai kai­nuo­ja apie 200 li­tų.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.