Verslas

2015.09.08 13:45

Vargai dėl VMI permokos

Lina Mrazauskaitė, „Lietuvos žinios“2015.09.08 13:45

Pa­tei­kęs Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) su­for­muo­tą pre­li­mi­na­rią gy­ven­to­jų pa­ja­mų dek­la­ra­ci­ją ir ga­vęs per­mo­ką, gy­ven­to­jas ne­tu­rė­tų sku­bė­ti leis­ti leng­vai „už­dirb­tų“ pi­ni­gų. Ga­li pa­aiš­kė­ti, kad da­lį jų teks grą­žin­ti bei pa­pil­do­mai su­mo­kė­ti pri­skai­čiuo­tus dels­pi­ni­gius, rašo „Lietuvos žinios“.

Pa­tei­kęs Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) su­for­muo­tą pre­li­mi­na­rią gy­ven­to­jų pa­ja­mų dek­la­ra­ci­ją ir ga­vęs per­mo­ką, gy­ven­to­jas ne­tu­rė­tų sku­bė­ti leis­ti leng­vai „už­dirb­tų“ pi­ni­gų. Ga­li pa­aiš­kė­ti, kad da­lį jų teks grą­žin­ti bei pa­pil­do­mai su­mo­kė­ti pri­skai­čiuo­tus dels­pi­ni­gius, rašo „Lietuvos žinios“.

LŽ skai­ty­to­jas A. J. (var­das ir pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­mi) pa­sa­ko­jo, kad VMI su­for­muo­tą pre­li­mi­na­rią gy­ven­to­jų pa­ja­mų dek­la­ra­ci­ją pa­tei­kė ne­ko­re­ga­vęs jo­je nu­ro­dy­tų duo­me­nų. Pa­sik­liau­da­mas VMI skai­čia­vi­mais, jis ne­siaiš­ki­no, ko­dėl anks­čiau už vai­kus ne­gau­da­vęs me­ti­nio pa­pil­do­mo ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio (MPNPD) šie­met dek­la­ra­ci­jo­je iš­vy­do jam pri­tai­ky­tą MPNPD.

Dek­la­ra­ci­ją gy­ven­to­jas pa­tei­kė ba­lan­džio 26 die­ną, o ge­gu­žės 15 die­ną VMI jam per­ve­dė 991 li­to dy­džio per­mo­ką. Apie klai­das dek­la­ra­ci­jo­je A. J. sa­kė ne­ži­no­jęs, mat VMI sis­te­mo­je, sky­re­ly­je „Klai­din­gi do­ku­men­tai“, ne­bu­vo pa­teik­ta jo­kių šių me­tų do­ku­men­tų. Sis­te­mo­je iki šiol taip pat ne­nu­ro­dy­ta, kad bū­tų nu­sta­ty­ti ko­kie nors pa­teik­to do­ku­men­to trū­ku­mai.

Vis dėl­to bir­že­lio 20 die­ną VMI at­siun­tė pra­ne­ši­mą, kad dek­la­ra­ci­ja klai­din­ga. VMI nu­ro­dė, kad vie­toj 991 li­to A. J. pri­klau­so 542 litai, tai­gi jis tu­ri pa­deng­ti su­si­da­riu­sį skir­tu­mą.

Ėmė skai­čiuo­ti delspinigius

„Dar su­ži­no­jau, kad man nuo ge­gu­žės 3 die­nos skai­čiuo­ja­mi dels­pi­ni­giai, nors tuo me­tu VMI ne tik bu­vo ne­per­ve­du­si pi­ni­gų, bet ir ne­pra­ne­šu­si apie dek­la­ra­ci­jo­je esan­čią klai­dą. Įdo­mu ir tai, kad ją pa­ti­kri­no ta­da, kai per­ve­dė pi­ni­gus“, – ste­bė­jo­si LŽ skai­ty­to­jas.

Jo tei­gi­mu, pa­skam­bi­nus į VMI, kon­sul­tan­tė tik in­for­ma­vo, kad dels­pi­ni­giai ne­bus skai­čiuo­ja­mi, jei A. J. at­vyks į VMI ir par­ašys pra­šy­mą at­leis­ti nuo jų mo­kė­ji­mo. Tie­sa, dėl sa­vo ga­li­my­bės dels­pi­ni­gių iš­veng­ti A.J. abe­jo­ja - vė­liau jis at­krei­pė dė­me­sį, kad VMI įpa­rei­go­ja gy­ven­to­ją pa­ti­krin­ti, ar duo­me­nys pre­li­mi­na­rio­je dek­la­ra­ci­jo­je yra tei­sin­gi. „Tai ko­kia tuo­met pre­li­mi­na­rios dek­la­ra­ci­jos es­mė, jei man vis tiek rei­kia pa­čiam skai­čiuo­ti, ar sis­te­ma ne­ap­si­ri­ko? Kam tuo­met iš­vis VMI pa­tei­kia tuos duo­me­nis?“ – klau­sė pa­šne­ko­vas.

Ne­tu­ri vi­sų duomenų

Kaip LŽ si­tua­ci­ją pa­aiš­ki­no VMI, pa­dė­da­ma gy­ven­to­jams pil­dy­ti pa­ja­mų mo­kes­čio dek­la­ra­ci­jas, ji pre­li­mi­na­rias dek­la­ra­ci­jas su­for­muo­ja pa­gal tu­ri­mus duo­me­nis. Į pre­li­mi­na­rią dek­la­ra­ci­ją per­ke­lia­ma įvai­ri in­for­ma­ci­ja apie gau­tas pa­ja­mas, iš­lai­das, pa­tei­kia­mos ki­tos ak­tua­lios ži­nios, pa­vyz­džiui, apie tai­ky­ti­ną MPNPD.

„Ta­čiau VMI ne­ga­li pa­teik­ti in­for­ma­ci­jos, ku­ria ne­dis­po­nuo­ja, pa­vyz­džiui, teis­mų spren­di­mų apie vai­kų glo­bą ir pan. Elek­tro­ni­nio dek­la­ra­vi­mo sis­te­mo­je mo­kė­to­jui pa­aiš­kin­ta, kad jis pats pri­va­lo per­žiū­rė­ti pa­teik­tus duo­me­nis, įver­tin­ti juos pa­gal sa­vo tu­ri­mą in­for­ma­ci­ją ir tik ta­da pa­teik­ti dek­la­ra­ci­ją. Už duo­me­nų pa­tei­ki­mą at­sa­ko mo­kes­čių mo­kė­to­jas“, – sa­kė Da­rius Bu­ta, VMI at­sto­vas spau­dai.

VMI pa­žy­mi, kad prob­le­mos dėl tai­ky­ti­no me­ti­nio pa­pil­do­mo ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio ne­re­tai ky­la tuo­met, kai tė­vai ne­gy­ve­na kar­tu ir ne­bend­rau­ja, ta­čiau abu pri­tai­ko sau au­to­ma­tiš­kai aps­kai­čiuo­tą, t. y. jiems per pu­sę pa­da­ly­tą, MPNPD. Jei vė­liau vie­nas iš tė­vų pa­tei­kia do­ku­men­tus, kad vie­nas au­gi­na vai­kus ir jam pri­klau­so vi­sas MPNPD, ki­tas tu­ri pa­tiks­lin­ti dek­la­ra­ci­ją ir grą­žin­ti lė­šas vals­ty­bei. Taip, anot D.Bu­tos, nu­ti­ko ir LŽ skai­ty­to­jui.

Ga­li įro­dy­ti sa­vo teisybę

„Ka­dan­gi mo­kė­to­jas pa­tei­kė ne­tei­sin­gą dek­la­ra­ci­ją, jam pa­gal įsta­ty­mą nuo ge­gu­žės 3 die­nos, kai su­ėjo dek­la­ra­vi­mo ter­mi­nas, pra­dė­ti skai­čiuo­ti dels­pi­ni­giai už su­si­da­riu­sį skir­tu­mą tarp dek­la­ruo­tos ir rea­lios per­mo­kos. Dels­pi­ni­giai skai­čiuo­ja­mi po 0,03 proc. nuo sko­los už kiek­vie­ną die­ną“, – pa­aiš­ki­no D. Bu­ta.

Anot jo, mo­kė­to­jas, ma­nan­tis, kad dels­pi­ni­giai skai­čiuo­ja­mi ne dėl jo kal­tės, ga­li kreip­tis į VMI. Iš­nag­ri­nė­ju­si vi­sas fak­ti­nes ap­lin­ky­bes ir nu­sta­čiu­si, kad dek­la­ra­ci­ja pa­teik­ta su klai­do­mis dėl mo­kes­čių ins­pek­ci­jos kal­tės, VMI dels­pi­ni­gių ne­skai­čiuos. Ki­tu at­ve­ju dels­pi­ni­giai ne­bus pa­nai­kin­ti.

„Vie­nin­te­lis siū­lo­mas bū­das – kreip­tis į VMI ir įro­di­nė­ti, kad dels­pi­ni­giai at­si­ra­do ne dėl jo kal­tės. Pre­li­mi­na­rio­je dek­la­ra­ci­jo­je pa­teik­ti duo­me­nys, pa­gal VMI tu­ri­mą in­for­ma­ci­ją, bu­vo ko­rek­tiš­ki - MPNPD aps­kai­čiuo­tas per pu­sę abiem tė­vams“, – sa­kė D.Bu­ta.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.