Verslas

2015.09.08 13:45

Viešbučiai vargsta, bet gėdos nedarys

Kazimieras Šliužas, „Lietuvos žinios“2015.09.08 13:45

Vals­ty­bės men­kai re­mia­mas Lie­tu­vos nak­vy­nės pa­slau­gų sek­to­rius ne­tu­rė­jo lė­šų ge­riau pa­si­reng­ti aukš­to ran­go Eu­ro­pos po­li­ti­kų antp­lū­džiui, bet yra nu­si­tei­kęs pa­da­ry­ti vis­ką, kad gar­bin­giems sve­čiams Lie­tu­va tap­tų ma­lo­niu siurp­ri­zu, rašo „Lietuvos žinios“.

Vals­ty­bės men­kai re­mia­mas Lie­tu­vos nak­vy­nės pa­slau­gų sek­to­rius ne­tu­rė­jo lė­šų ge­riau pa­si­reng­ti aukš­to ran­go Eu­ro­pos po­li­ti­kų antp­lū­džiui, bet yra nu­si­tei­kęs pa­da­ry­ti vis­ką, kad gar­bin­giems sve­čiams Lie­tu­va tap­tų ma­lo­niu siurp­ri­zu, rašo „Lietuvos žinios“.

Ra­sa Ja­ki­lai­tie­nė, Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mo Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) Ta­ry­bai at­sto­vė spau­dai, LŽ tei­gė, jog eu­ro­pi­nio mas­to ren­gi­niai Lie­tu­vo­je vy­ko jau bir­že­lį, ta­čiau ofi­cia­liai Eu­ro­pos Ta­ry­bai Lie­tu­va pra­de­da pir­mi­nin­kau­ti lie­pą ir di­des­nis aukš­tų sve­čių antp­lū­dis pra­si­de­da nuo lie­pos 1 die­nos. Šią sa­vai­tę į Lie­tu­vą at­vyks­ta di­de­lė da­lis Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos na­rių, or­ga­ni­zuo­ja­mi du stam­būs ren­gi­niai, į ku­riuos at­vyk­siant lau­kia­ma dau­giau kaip 250 aukš­to ran­go po­li­ti­kų ir dau­giau kaip 60 žur­na­lis­tų iš Briu­se­lio.

Daug optimizmo

Ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­riai vi­lia­si, kad per pus­me­tį, kai Lie­tu­va pir­mi­nin­kaus Eu­ro­pos Ta­ry­bai, ga­lė­tu­me su­lauk­ti apie 30 tūkst. aukš­tų sve­čių, ta­čiau ki­ti to­kias vil­tis lai­ko per­ne­lyg op­ti­mis­ti­nė­mis. „Esa­me šiuo klau­si­mu kal­bė­ję­si su ko­le­go­mis Ai­ri­jo­je, ki­to­se Eu­ro­pos Ta­ry­bai pir­mi­nin­ka­vu­sio­se ša­ly­se ir su­pra­to­me, kad 30 tūkst. sve­čių tė­ra teo­ri­nis va­rian­tas, įver­ti­nus, kiek da­ly­vių ga­li­ma ti­kė­tis nu­ma­ty­tuo­se ren­gi­niuo­se, bet iš ti­krų­jų bū­tų ge­rai, jei Lie­tu­vą ap­lan­ky­tų bent 15 tūkst. aukš­tų Eu­ro­pos po­li­ti­kų“, – LŽ kal­bė­jo Eval­da Šiš­kaus­kie­nė, Lie­tu­vos vieš­bu­čių ir res­to­ra­nų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė.

Ta­čiau, anot jos, ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­riai ir nak­vy­nės pa­slau­gų tei­kė­jai da­rys vis­ką, kad šie sve­čiai no­rė­tų su­grįž­ti su šei­mo­mis ir drau­gais. „Esa­me pa­ste­bė­ję, kad iš ki­tų Eu­ro­pos ša­lių į Lie­tu­vą tu­ris­tai daž­nai at­va­žiuo­ja kaip į po­so­vie­ti­nę vals­ty­bę, bet čia bū­na nu­ste­bin­ti ma­lo­naus ap­tar­na­vi­mo, se­na­mies­čių ir gam­tos gro­žio. Vi­sais bū­dais siek­si­me, kad taip bū­tų ir šį svar­bų pus­me­tį“, – sa­kė E.Šiš­kaus­kie­nė.

Vis­kas koordinuojama

Pa­sak aso­cia­ci­jos ly­de­rės, jau pus­me­tis vyks­ta nuo­la­ti­niai ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rių ir tu­riz­mo pa­slau­gų tei­kė­jų pa­si­ta­ri­mai, ku­riuo­se da­ly­vau­ja ir Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, kai ku­rių sa­vi­val­dy­bių ir svar­bių ži­ny­bų at­sto­vai. Pa­sta­ra­ja­me įvy­ku­sia­me to­kia­me pa­si­ta­ri­me penk­ta­die­nį bu­vo ta­ria­ma­si su Vals­ty­bi­ne mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba, kaip pa­siek­ti, kad bū­tų iš­veng­ta ne­ma­lo­nių in­ci­den­tų, ga­lin­čių kil­ti dėl mais­to ko­ky­bės.

Šį kar­tą vi­su aš­tru­mu bu­vo iš­kel­tas klau­si­mas dėl or­ga­ni­za­to­rių dar­bo ap­mo­kė­ji­mo. Bu­vo nu­spręs­ta kreip­tis ir į Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją, kad ši pa­tvir­tin­tų, ar iš ti­krų­jų nė­ra nu­ma­ty­ta mo­kė­ti už or­ga­ni­za­to­rių dar­bą. Jie bu­vo par­ink­ti vie­šuo­se kon­kur­suo­se, ku­rie, kaip Lie­tu­vo­je įpras­ta, bu­vo ren­gia­mi va­do­vau­jan­tis ma­žiau­sios pa­siū­ly­tos kai­nos pri­nci­pu. „Or­ga­ni­za­to­riai, tai aiš­kin­da­mi, da­bar ap­gy­ven­di­ni­mo, sa­lių nuo­mos, mai­ti­ni­mo pa­slau­gų įmo­nes spau­džia da­ry­ti di­de­les nuo­lai­das, kad už­tek­tų lė­šų ap­mo­kė­ti už jų pa­stan­gas“, – tei­gė E.Šiš­kaus­kie­nė. Pa­sak jos, vie­šuo­se kon­kur­suo­se da­ly­va­vo dau­giau­sia tu­riz­mo bend­ro­vės ir ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­riai. Ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gos bu­vo tik jų pa­siū­ly­mų da­lis ša­lia pa­si­ti­ki­mo, trans­por­to nuo­mos, mai­ti­ni­mo, lais­va­lai­kio or­ga­ni­za­vi­mo ir pa­na­šiai. „Vi­si kal­ba apie di­džiu­lius pi­ni­gus, ku­riuos už­dirbs aukš­tus sve­čius ap­tar­nau­jan­čios įmo­nės, bet at­ro­do, kad už­dar­biai ti­krai ne­bus di­de­li“, – svars­tė aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė.

Ne­pa­to­gus laikas

E.Šiš­kaus­kie­nės tei­gi­mu, šis pus­me­tis bus kaip re­ta pa­lan­kus aukš­tas par­ei­gas ei­nan­tiems už­sie­nie­čiams par­ody­ti kuo dau­giau gra­žios Lie­tu­vos, ta­čiau esa­ma ir bai­mės. „Vieš­bu­čiams nė­ra ge­rai, kad daug ren­gi­nių vyks nuo lie­pos iki rug­sė­jo mė­ne­sio, per pa­tį tu­riz­mo se­zo­ną. Ka­dan­gi pa­gal ap­gy­ven­di­ni­mo vie­tų skai­čių ir taip 3–4 kar­tus at­si­lie­ka­me nuo Eu­ro­pos, bus įtam­pos, nes pa­pras­tai šiuo lai­ko­tar­piu at­vyks­ta ir ne­ma­žos tu­ris­tų gru­pės. Per me­tus yra 3–4 mė­ne­siai, kai vieš­bu­čiai ga­li už­si­dirb­ti, o at­ėjus žie­mai ten­ka gy­ven­ti iš to, kas už­dirb­ta va­sa­rą“, – aiš­ki­no aso­cia­ci­jos va­do­vė.

Anot jos, jei pri­trūk­tų ge­rų 3–5 žvaigž­du­čių kla­sės vieš­bu­čių kam­ba­rių, nu­ma­ty­ta da­lį sve­čių ap­gy­ven­din­ti Kau­ne, Tra­kuo­se, vyks ren­gi­nių ir Klai­pė­do­je. Da­bar Lie­tu­vos vieš­bu­čiuo­se yra apie 5,5 tūkst. kam­ba­rių. Di­džiau­sia jų da­lis pri­klau­so tri­jų žvaigž­du­čių ka­te­go­ri­jai, o 5 žvaigž­du­čių kam­ba­rių kol kas yra tik 8-iuo­se vieš­bu­čiuo­se.

Plė­tra nusikelia

E.Šiš­kaus­kie­nės tvir­ti­ni­mu, vi­si net ir 3 žvaigž­du­čių Lie­tu­vos vieš­bu­čiai yra ge­ros ko­ky­bės, nes pa­sta­ty­ti pa­ly­gin­ti ne­se­niai, dar ne­spė­ję su­si­dė­vė­ti. „Bū­tų bu­vę pra­var­tu vieš­bu­čiuo­se bent šiam pus­me­čiui nu­ma­ty­ti pa­pil­do­mų pa­slau­gų, ta­čiau tam ne­bu­vo fi­nan­si­nių ga­li­my­bių dėl per di­de­lių mo­kes­čių. Val­džia mus su­ka­lė į že­mę, nes kai­nas dik­tuo­ja rin­ka, tad mes ne­ga­li­me iš­si­šok­ti iš kai­my­nų, ku­riems, skir­tin­gai nei mums, yra tai­ko­mas leng­va­ti­nis iki 10 proc. PVM ta­ri­fas. Li­ko tik pa­čiais pi­giau­siais bū­dais pa­da­žy­ti, pa­lo­py­ti, o di­des­nėms in­ves­ti­ci­joms lė­šų jau se­niai nė­ra“, – guo­dė­si aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė.

Pa­sak jos, ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gų sek­to­riaus įmo­nės ti­kė­jo­si, kad Sei­mas nu­spręs vieš­bu­čiams nu­sta­ty­ti 9 proc. PVM ta­ri­fą. Jis bū­tų su­tei­kęs ga­li­my­bių pla­nuo­ti plė­trą, bet teks vėl lik­ti ne­ly­gio­je kon­ku­ren­ci­nė­je ko­vo­je su kai­my­nų vals­ty­bė­mis, ku­rio­se PVM leng­va­tos ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­goms ga­lio­ja.

„Da­bar po­li­ti­kai di­di­na PVM ta­ri­fą vieš­bu­čiams ar­gu­men­tuo­da­mi tuo, kad ban­do­ma­jam lai­ko­tar­piui nu­sta­čius 9 proc. ta­ri­fą nak­vy­nės pa­slau­gų kai­nos ne­su­ma­žė­jo. Bet juk jos yra orien­tuo­tos ne į vi­daus, o į iš­orės rin­ką ir lai­ko­mos to­kios, kad ne­iš­si­šok­tų iš gre­ti­mų vals­ty­bių kon­teks­to, – po­li­ti­kų ar­gu­men­tais ste­bė­jo­si L.Šiš­kaus­kie­nė. – Tai ku­riems gi sve­čiams rei­kė­tų ma­žin­ti kai­nas: ru­sams, bal­ta­ru­siams, len­kams, vo­kie­čiams? Keis­ta, kad tai aiš­ki­na ne­tgi bu­vu­si fi­nan­sų mi­nis­trė.“ L.Šiš­kaus­kie­nės tei­gi­mu, nu­sta­čius leng­va­ti­nį PVM ta­ri­fą, vals­ty­bės biu­dže­tas ne­tgi lai­mi, nes kai PVM su­da­ro 9 proc. nak­vy­nės kai­nos, dau­ge­lis sve­čių nu­mo­ja ran­ka, bet kai jis su­da­ro dau­giau nei penk­ta­da­lį, kiek­vie­nam rū­pi to­kią su­mą at­gau­ti.

Ket­vir­ta­die­nį Sei­mas nu­spren­dė leng­va­ti­nį PVM ta­ri­fą vieš­bu­čiams nu­sta­ty­ti ne anks­čiau kaip nuo 2015 me­tų, ir tai, anot aso­cia­ci­jos va­do­vės, vi­siš­kai su­grio­vė vieš­bu­čių plė­tros pla­nus. „Jau ren­gė­mės pri­im­ti ir nau­jų dar­buo­to­jų, or­ga­ni­zuo­ti jų mo­ky­mą, bet įsta­ty­mų lei­dė­jai nu­spren­dė ki­taip, – ap­gai­les­ta­vo pa­šne­ko­vė. – Da­bar vi­si lei­džia bur­bu­lus kal­bė­da­mi apie dar­bo vie­tų kū­ri­mą, mes jas ga­li­me su­kur­ti iš ti­krų­jų, bet po­li­ti­kai da­ro vis­ką, kad to ne­bū­tų.“

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.