Verslas

2013.06.19 09:28

Seimas be pakeitimų priėmė prezidentės grąžintas Medžioklės įstatymo pataisas

ELTA 2013.06.19 09:28

Seimas plenariniame posėdyje antradienį be pakeitimų priėmė prezidentės Dalios Grybauskaitės grąžintas pakartotinai svarstyti Medžioklės įstatymo ir lydimųjų teisės aktų pataisas. Už pagrindinį įstatymą balsavo 82 Seimo nariai, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė 9 parlamentarai.

Seimas plenariniame posėdyje antradienį be pakeitimų priėmė prezidentės Dalios Grybauskaitės grąžintas pakartotinai svarstyti Medžioklės įstatymo ir lydimųjų teisės aktų pataisas. Už pagrindinį įstatymą balsavo 82 Seimo nariai, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė 9 parlamentarai.

Prezidentė gegužės 3 d. dekretu siūlė Seimo priimtus įstatymus laikyti nepriimtais.

Gegužės 9 d. Seimas balsavo dėl šalies vadovės grąžintų teisės aktų pakeitimų, tačiau nepakakus reikiamo Seimo narių skaičiaus jie nebuvo priimti. Dėl to Seimo Etikos ir procedūrų komisija, atsižvelgdama į Seimo statuto nuostatas, pasiūlė pakartoti balsavimą dėl grąžintų teisės aktų priėmimo.

Priimtais teisės akto pakeitimais nutarta patikslinti nuostatas dėl medžioklės plotų, kuriose medžioklė yra draudžiama. Pagal priimtas pataisas medžioti bus draudžiama kapinėse, urbanizuotose teritorijose, valstybiniuose rezervatuose ir rezervatuose, esančiuose valstybiniuose parkuose ir biosferos rezervatuose, rezervatinėse apyrubėse ir kitose teritorijose, kuriose šią veiklą draudžia įstatymai ir kiti teisės aktai; taip pat kitose teritorijose, kuriose atsižvelgiant į vietos sąlygas negali būti medžiojama ir kurias nustato institucijos, sudarančios medžioklės plotų vienetus.

Seimas nusprendė keisti tvarką dėl medžioklės plotų vienetų sudarymų ir jų ribų keitimo. Medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų pakeitimo projektus kiekvienoje savivaldybėje rengs šios savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti. Komisija ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pasiūlymo sudaryti medžioklės plotų vienetą ar pakeisti jo ribas gavimo turės parengti preliminarų projektą, šio projekto dokumentus iškabinti viešai prieinamose savivaldybės administracijos patalpose ir apie šio projekto parengimą paskelbti šalies ir vietinėje spaudoje. Suinteresuoti asmenys pastabas dėl parengto preliminaraus medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo ribų pakeitimo projekto galės pateikti komisijai ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo paskelbimo apie šį projektą šalies ir vietinėje spaudoje dienos. Pasibaigus 3 mėnesių terminui, komisija ne vėliau kaip per 1 mėnesį turės išnagrinėti gautus suinteresuotų asmenų pasiūlymus, prireikus projektą pakeisti ar patikslinti ir pateikti jį tvirtinti atitinkamos savivaldybės administracijos direktoriui. Sprendimą dėl medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo ribų pakeitimo projekto patvirtinimo savivaldybės administracijos direktorius turės priimti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo projekto gavimo.

Galiojančiame įstatyme įtvirtinta, kad medžioklės plotų vienetas turi apimti ne mažiau kaip 1000 ha vientisų medžioklės plotų, išskyrus atvejus, kai mažesni medžioklės plotų vienetai sudaromi Aplinkos ministerijos siūlymu mokslo ir mokymo tikslams arba kai tokie vienetai sudaromi Žemės ūkio ministerijos siūlymu žuvininkystės tvenkinių teritorijose. Priimtomis pataisomis įtvirtinta, kad mažesnių kaip 1000 ha medžioklės plotų naudotojai su gretimų medžioklės plotų naudotojais galės susitarti dėl medžioklės plotų padidinimo iki 1000 ha arba šių plotų sujungimo, tai įformindami dokumentu ir komisijai medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti pateikdami bendrą prašymą dėl medžioklės plotų pripažinimo medžioklės plotų vienetu.

Seimas priimtais pakeitimais nusprendė patikslinti medžioklės plotų naudotojų pareigas ir žemės sklypų savininkų teises, susijusias su medžioklės plotų vienetų sudarymu ir medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimu juose. Pagal naujas nuostatas medžioklės plotų naudotojai negalės medžioti žemės sklypuose, kuriuose jų savininkai nuspręs uždrausti medžioti, taip pat privalės kreiptis į žemės sklypo savininką, kuris nuspręs nustatyti papildomas medžiojimo jam priklausančiame sklype sąlygas, dėl šias sąlygas nustatančios rašytinės sutarties sudarymo ir nemedžioti šiame žemės sklype tol, kol papildomas medžiojimo sąlygas nustatanti rašytinė sutartis bus sudaryta ir perduota Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, o vėliau – laikytis šioje rašytinėje sutartyje nustatytų sąlygų.

Privačios žemės sklypo savininkas, kuris turės medžiotojo bilietą ir kuriam konkrečiame medžioklės plotų vienete nuosavybės teise priklausys ne mažiau kaip 100 ha miško arba žemės ūkio paskirties žemės, turės teisę tapti medžioklės plotų naudotojo medžiotojų kolektyvo nariu, prisiimdamas visas medžiotojų kolektyvo įstatuose numatytas pareigas ir teises, o medžioklės plotų naudotojai privalės priimti į medžiotojų kolektyvą narius per 30 d. nuo prašymo pateikimo dienos.

Privačios žemės sklypo savininkas, kurio žemė nepateks į teritorijas, kuriuose negalima medžioklė, ir yra numatoma priskirti arba yra priskirta medžioklės plotų vienetui, medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo metu, taip pat bet kuriuo metu vėliau turės teisę uždrausti medžioti jam priklausančiame žemės sklype, panaikinti ankstesnį draudimą medžioti arba nustatyti papildomas medžiojimo jam priklausančiame žemės sklype sąlygas.

Tikslinant reglamentavimą dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos atlyginimo, nuspręsta nuo 2013 m. spalio 1 d. įtvirtinti galimybę atlyginti žalą kai ją ūkiniams gyvūnams padarys vilkai.

Priimti nauji teisės akto pakeitimai, išskyrus nuostatą dėl vilkų padarytos žalos ūkiniams gyvūnams, įsigalios kitų metų pradžios.