Verslas

2013.05.31 07:27

Seimas reglamentavo skalūninių dujų paiešką

ELTA 2013.05.31 07:27

Seimas, priėmęs Žemės gelmių įstatymo pataisas, įtvirtino išsklaidytųjų angliavandenilių (t. y. skalūninių dujų) sąvoką, reglamentavo šių išteklių paiešką, žvalgybą, gavybą ir kitus su šia veikla susijusius klausimus.  

Seimas, priėmęs Žemės gelmių įstatymo pataisas, įtvirtino išsklaidytųjų angliavandenilių (t. y. skalūninių dujų) sąvoką, reglamentavo šių išteklių paiešką, žvalgybą, gavybą ir kitus su šia veikla susijusius klausimus.

Įstatyme įtvirtinta, kad tiesioginius ir nuotolinius žemės gelmių tyrimus gali atlikti juridiniai ir fiziniai asmenys ir šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis, turintys teisę užsiimti šia veikla ir gavę leidimą atlikti konkretų tyrimą.

Leidimą atlikti šiuos tyrimus Vyriausybės nustatyta tvarka išduos Lietuvos geologijos tarnyba, išskyrus atvejus, kai leidime naudoti tradicinius ir (arba) išsklaidytuosius angliavandenilius yra numatyti ir šių žemės gelmių išteklių tyrimai.

Nustatyta, kad veikla, susijusi su išsklaidytųjų angliavandenilių tyrimu ir naudojimu, turi būti vykdoma nepažeidžiant požeminio ir paviršinio vandens telkinių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Išsklaidytųjų angliavandenilių tyrimas ir (arba) naudojimas turi būti vykdomas pagal angliavandenilių išteklių tyrimo ir naudojimo gręžinių projektą.

Įsigaliojus įstatymui, asmenys, vykdantys išsklaidytųjų angliavandenilių tyrimą ir naudojimą, privalės užtikrinti, kad medžiagos, naudojamos tyrimui, nepatektų į požeminio ir paviršinio vandens telkinius, aplinką ir jų neužterštų.

Taip pat numatyta pareiga užtikrinti, kad kasybos pramonės atliekos ir gamtinės kilmės radioaktyviosios atliekos, susidariusios išsklaidytųjų angliavandenilių tyrimo ir (arba) naudojimo metu, būtų sutvarkytos teisės aktų nustatyta tvarka.

Saugomose teritorijose turi būti užtikrinta žemės gelmių ir jų vertingųjų savybių apsauga, o žemės gelmių naudojimo apribojimai nustatomi saugomų teritorijų nuostatuose ir kituose teisės aktuose.

Bus draudžiama vykdyti išsklaidytųjų angliavandenilių tyrimą ir naudojimą naudojant hidraulinį ardymą saugomose teritorijose, vandenviečių sanitarinėse apsaugos zonose, įrenginių, skirtų geriamajam vandeniui vartotojams ruošti, taip pat vartotojų apsirūpinimo geriamuoju vandeniu sistemų (gręžinių, šulinių, vandens ėmimo kolonėlių) zonose.

Draudžiama naudoti žemės gelmių ertmes radioaktyviosioms ir toksiškoms medžiagoms laidoti. Taip pat draudžiama tokias medžiagas palikti žemės gelmėse, atliekant žemės gelmių tyrimus ir naudojant žemės gelmių išteklius. Radioaktyviąsias ir toksiškas medžiagas galima laikyti tik dirbtinėse, tam tikslui įrengtose saugyklose, užtikrinant jų izoliaciją nuo aplinkos ir antrinio panaudojimo arba perdirbimo galimybę.

Pagal įstatymą, draudžiama naudoti natūralias žemės gelmių ertmes kasybos pramonės atliekoms laidoti ir laikyti, išskyrus anglies dioksidą. Kasybos pramonės atliekos, susidariusios hidraulinio ardymo metu, gali būti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka paliekamos dirbtinėse žemės gelmių ertmėse, susidariusiose tų gamtinių išteklių gavybos procese, kurių gavybai buvo naudojamas hidraulinis ardymas.

Nustatyta, kad leidimo tirti žemės gelmes galiojimą gali sustabdyti arba panaikinti Vyriausybė ar jos įgaliota institucija savo nuožiūra arba žemės gelmių tyrimus kontroliuojančios institucijos rašytiniu reikalavimu. Tai gali atsitikti tuo atveju, jeigu šie darbai buvo atliekami nesilaikant darbų projekto arba techninės užduoties; pažeidžiant aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.

Leidimas naudoti žemės gelmių išteklius ar ertmes panaikinamas, jeigu: išteklių ar ertmių naudojimo sutartį sudarančios šalys nesutaria dėl sutarties sąlygų; naudojimo projekte numatyti žemės gelmių išteklių naudojimo būdas ir priemonės neatitinka Lietuvos įstatymų reikalavimų; žemės gelmių išteklių naudotojas nesutvarko kasybos pramonės atliekų ir gamtinės kilmės radioaktyviųjų atliekų teisės aktuose nustatyta tvarka.

Žemės gelmių įstatymo pataisos priimtos už balsavus 74, prieš – 12, susilaikius 23 Seimo nariams.

Seimas taip pat priėmė lydimąjį Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo papildymo projektą. Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašas papildytas išsklaidytųjų angliavandenilių tiesioginiu tyrimu ir gavyba, kai taikomas hidraulinis ardymas.

Už šias pataisas balsavo 80, susilaikė 23 Seimo nariai.