Verslas

2013.05.30 11:01

Verslas: tokio susiskaldymo dar nebuvo

Jurga Tvaskienė, „Lietuvos žinios“2013.05.30 11:01

Ūkio mi­nis­te­ri­jai nu­spren­dus at­sis­vei­kin­ti su pa­val­džios įstai­gos „Vers­li Lie­tu­va“ va­do­vu Pa­uliu­mi Lu­kaus­ku, vie­nos vers­lo aso­cia­ci­jos rei­ka­lau­ja grą­žin­ti jį į par­ei­gas, ki­tos siū­lo pa­gal­vo­ti, ar iš­lai­ky­ti pa­na­šias re­gu­liuo­jan­čias instituci­jas Lie­tu­vai ne per bran­giai kai­nuo­ja. Jau pra­bil­ta ir apie in­te­re­sų gru­pių ko­vas, ku­rios esą gre­sia iki šiol ne­gir­dė­tu Lie­tu­vos vers­lo pa­sau­lio su­sis­kal­dy­mu.

Ūkio mi­nis­te­ri­jai nu­spren­dus at­sis­vei­kin­ti su pa­val­džios įstai­gos „Vers­li Lie­tu­va“ va­do­vu Pa­uliu­mi Lu­kaus­ku, vie­nos vers­lo aso­cia­ci­jos rei­ka­lau­ja grą­žin­ti jį į par­ei­gas, ki­tos siū­lo pa­gal­vo­ti, ar iš­lai­ky­ti pa­na­šias re­gu­liuo­jan­čias instituci­jas Lie­tu­vai ne per bran­giai kai­nuo­ja. Jau pra­bil­ta ir apie in­te­re­sų gru­pių ko­vas, ku­rios esą gre­sia iki šiol ne­gir­dė­tu Lie­tu­vos vers­lo pa­sau­lio su­sis­kal­dy­mu, rašo „Lietuvos žinios“.

Ša­lies eks­por­to di­di­ni­mu ir vers­lu­mo ska­ti­ni­mu be­si­rū­pi­nan­ti 2009-ai­siais Ūkio mi­nis­te­ri­jos įkur­ta vie­šo­ji įstai­ga „Vers­li Lie­tu­va“, iš biu­dže­to kas­met gau­nan­ti be­veik 1,5 mln. li­tų, o nuo įstei­gi­mo iki 2015 me­tų pa­bai­gos tu­rin­ti pers­kirs­ty­ti 80,4 mln. li­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) fi­nan­sa­vi­mo lė­šų, jau vi­są mė­ne­sį yra lyg po di­di­na­muo­ju stik­lu. Ūkio mi­nis­trės Bi­ru­tės Vė­sai­tės spren­di­mas pa­siū­ly­ti trauk­tis iš par­ei­gų „Vers­lios Lie­tu­vos“ va­do­vui P. Lu­kaus­kui, ku­ris, kaip paaiškė­jo, bu­vo iš­si­de­rė­jęs iš­skir­ti­nes są­ly­gas 3 mė­ne­sius per me­tus ne ša­lies eks­por­to ska­ti­ni­mu rū­pin­tis, bet už­si­dirb­ti pri­va­čio­mis kon­sul­ta­ci­jo­mis ki­tuo­se kraš­tuo­se, da­liai vers­lo pa­sau­lio žmo­nių su­kė­lė emo­ci­jų aud­rą. Įtam­pą dar la­biau pa­di­di­no nu­skam­bė­jęs spė­ji­mas, kad ne­tru­kus ga­li bū­ti at­leis­ta ir ki­tos Ūkio mi­nis­te­ri­jos įstai­gos – „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ – va­do­vė Mil­da Dar­gu­žai­tė, o im­por­tu ir eks­por­tu už­sii­man­čias or­ga­ni­za­ci­jas su­jun­gus į vie­ną, nau­jo da­ri­nio di­rek­to­riaus kė­dė pa­ti­kė­ta so­cial­de­mo­kra­tei Vio­le­tai Bo­rei­kie­nei. Prieš ke­lias sa­vai­tes prie Ūkio mi­nis­te­ri­jos bu­vo su­reng­ta „bal­tų ba­lan­džių“ ak­ci­ja – taip pro­tes­tuo­ta prieš vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jai pa­val­džios įstai­gos va­do­vo at­lei­di­mą. B. Vėsai­tės ko­man­da sa­vo ruo­žtu tvir­ti­no jau anks­čiau su­lau­ku­si įspė­ji­mų „ne­lįs­ti prie agen­tū­rų“ – tiek prie „Vers­lios Lie­tu­vos“, tiek prie „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“.

Kvie­tė trauk­tis kartu

At­leis­to „Vers­lios Lie­tu­vos“ va­do­vo sto­jo gin­ti ne tik P. Lu­kaus­ką pa­sky­ru­sio tuo­me­čio ūkio mi­nis­tro Dai­niaus Krei­vio at­sto­vau­ja­ma par­ti­ja – Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD). Grą­žin­ti Ūkio mi­nis­te­ri­jai pavaldžios įstai­gos di­rek­to­rių į pos­tą rei­ka­lau­ja ir Lie­tu­vos in­ves­tuo­to­jų fo­ru­mas – ak­ty­viai vals­ty­bės gy­ve­ni­me da­ly­vau­jan­ti vers­lo aso­cia­ci­ja.

Šios or­ga­ni­za­ci­jos tei­gi­mu, Lie­tu­vos eks­por­to ir im­por­to ska­ti­ni­mu už­sii­man­čių įstai­gų va­do­vų po­ky­čiams da­bar, kai ki­tų ša­lių vers­li­nin­kai dėl pa­sau­li­nių ten­den­ci­jų per­žiū­ri plė­tros kryp­tis, – ne me­tas. Juo la­biau kad Lie­tu­vos eks­por­tas 2012 me­tais pa­di­dė­jo dau­giau kaip 30 proc., į mū­sų vals­ty­bę at­ei­na 34 in­ves­ti­ci­niai pro­jek­tai, be to, Lie­tu­va, fDi­Mar­kets.com duo­me­ni­mis, bu­vo ly­de­rių pen­ke­tu­ke.

Iš kar­to, kai tik at­sis­ta­ty­di­no P.Lu­kaus­kas, „Vers­lios Lie­tu­vos“ val­dy­bą pa­li­ko ir jos pir­mi­nin­kas, bend­ro­vės „Plun­gės koo­pe­ra­ti­nė sta­ty­ba“ val­dy­bos na­rys Liu­das Skie­rus bei du na­riai – BIOK la­bo­ra­to­ri­jos di­rek­to­rius Li­nas Če­reš­ka ir įmonės „In­ter­sur­gi­cal“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Si­gi­tas Žvirb­lis.

„Įsi­vaiz­duo­ki­te – mes bu­vo­me „Vers­lios Lie­tu­vos“ val­dy­bos na­riai, ir nie­kas mū­sų ne­klau­sęs pri­ėmė spren­di­mą. Įmo­nė sam­do va­do­vą ir jei­gu jis ge­rai at­lie­ka dar­bą, vi­si su­pa­ži­ndina­mi su re­zul­ta­tais, o jei kas nors blo­gai, ir­gi kal­ba­ma, ko­re­guo­ja­mi me­cha­niz­mai. Šiuo at­ve­ju tai tie­siog bul­do­ze­rio me­cha­niz­mas“, – per In­ves­tuo­to­jų fo­ru­mo su­reng­tą spau­dos kon­fe­ren­ci­ją dės­tė S. Žvirb­lis.

Šiuo me­tu vie­nin­te­lė li­ku­si val­dy­bos na­rė, Aly­taus kraš­to vers­li­nin­kų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Da­lia Ma­tu­kie­nė, kal­bė­da­ma su LŽ ne­slė­pė: bu­vę ko­le­gos ir ją kvie­tė at­sis­ta­ty­din­ti. „Ta­čiau ma­ne de­le­ga­vo ne at­ski­ra įmo­nė, o Lie­tu­vos smulkio­jo ir vi­du­ti­nio vers­lo ta­ry­ba. Esu jos įpa­rei­go­ta per „Vers­lią Lie­tu­vą“ spręs­ti vers­lu­mo ska­ti­ni­mo klau­si­mus. Ki­tas da­ly­kas – nors la­bai ger­biu P. Lu­kaus­ką, ma­nau, rei­kia kon­cen­truo­tis ne į as­me­ny­bes, bet į or­ga­ni­za­ci­jos uždavinius ir mi­si­ją“, – aiš­ki­no vers­li­nin­kė.

Rei­ka­lau­ja di­de­lių investicijų

LŽ kal­bin­ti vers­lo įmo­nių at­sto­vai vie­šai ko­men­tuo­ti P. Lu­kaus­ko at­lei­di­mo ir „Vers­lios Lie­tu­vos“ veik­los ne­pa­no­ro. Jų žo­džiais, „P. Lu­kaus­kas – la­bai ma­lo­nus žmo­gus ir ti­krai aukš­to ly­gio va­dy­bi­nin­kas, o „Vers­li Lie­tu­va“ iki šiol organizavo la­bai aukš­to ly­gio ren­gi­nius, lei­do jiems di­de­lius pi­ni­gus, bet nuo to Lie­tu­vos įmo­nių eks­por­tas ne­di­dė­jo“.

Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos vi­cep­re­zi­den­tas dr. Ge­di­mi­nas Rai­nys LŽ tei­gė ne­tu­rin­tis blo­gų at­si­lie­pi­mų apie „Vers­lios Lie­tu­vos“ veik­lą. Vis dėl­to jis siū­lė ne­pa­mirš­ti šios įstai­gos kū­ri­mo ap­lin­ky­bių. „Pri­si­min­ki­me: prieš 4 metus vei­kė vie­na or­ga­ni­za­ci­ja – Lie­tu­vos eko­no­mi­nės plė­tros agen­tū­ra. Ji tu­rė­jo apie 32 dar­buo­to­jus ir 4,5 mln. li­tų me­ti­nį biu­dže­tą. Pa­si­kei­tus val­džiai bu­vo nu­tar­ta su­stip­rin­ti dė­me­sį šiai sri­čiai, ir iš vie­nos agen­tū­ros pa­da­ry­tos dvi. Buvo pa­tri­gu­bin­tas – pa­brė­žiu, pa­tri­gu­bin­tas – dar­buo­to­jų skai­čius ir nu­kreip­tos di­de­lės struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šos jų pro­jek­tams vyk­dy­ti, taip pat tiems, ku­riuos bent iš da­lies ga­lė­tų įgy­ven­din­ti aso­ci­juo­tos struk­tū­ros. Kaip ži­no­te, iš­tek­liai, net ir struk­tū­ri­nių fon­dų, yra ri­bo­ti, to­dėl vi­sa­da ga­li­ma kel­ti klau­si­mą: ar bū­tent taip rei­kia pa­nau­do­ti gau­na­mas lė­šas? Jei ne­bū­tų bu­vę to­kių di­de­lių in­ves­ti­ci­jų į jau mi­nė­tas agen­tū­ras, gal tos lė­šos bū­tų bu­vu­sios ana­lo­giš­kai panaudotos in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų cen­trams kur­ti, nau­jų už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų su­bsi­di­joms ir pa­na­šiai“, – svars­tė G. Rai­nys.

Lie­tu­vos vers­lo darb­da­vių kon­fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Da­nas Ar­laus­kas tvir­ti­na, kad kraš­to vers­lui šiuo me­tu la­biau­siai rei­kia ne vers­lu­mo ska­ti­ni­mo inf­ras­truk­tū­ros – ji esan­ti pa­kan­ka­ma, ne teo­ri­nės in­for­ma­ci­jos, siū­lo­mos „Vers­lios Lie­tu­vos“, bet kon­kre­čios pa­gal­bos ieš­kant pers­pek­ty­vių rin­kų, taip pat ana­li­zės, ko­kius pro­duk­tus Lie­tu­vos ga­min­to­jai ga­lė­tų siū­ly­ti, ir ini­cia­ty­vos koo­pe­ruo­ti pa­na­šia veik­la už­sii­man­čius smul­kiuo­sius vers­li­nin­kus.

„Pa­teik­siu as­me­ni­nį pa­vyz­dį. Kai man vers­li­nin­kai pra­dė­jo skųs­tis „Vers­lios Lie­tu­vos“ veik­los ne­kon­kre­tu­mu, nu­ta­riau pa­da­ry­ti eks­pe­ri­men­tą: pa­skam­bi­nęs pri­sis­ta­čiau smul­kiuo­ju vers­li­nin­ku iš ra­jo­no, pa­pa­sa­ko­jau, kad ma­no šei­ma puo­se­lė­ja tau­ti­nį pa­vel­dą, mez­ga ko­ji­nes, ir pa­si­tei­ra­vau apie ga­li­my­bę sa­vo pre­kes par­duo­ti už­sie­ny­je. „Vers­lios Lie­tu­vos“ at­sto­vai pa­klau­sė, apie ko­kią ša­lį mąs­tau. Sa­kau, gal Nor­ve­gi­jo­je, Šve­di­jo­je – ten žmo­nės tur­tin­gi, be to, to­se šaly­se šal­ta, gal mū­sų ga­mi­niai bus pa­klau­sūs. Pu­sę va­lan­dos ma­ne siun­ti­nė­jo nuo vie­no įstai­gos at­sto­vo prie ki­to, kol pa­ga­liau pa­siū­lė... Nor­ve­gi­jos sos­ti­nės Os­lo sa­vi­val­dy­bės te­le­fo­ną“, – pa­sa­ko­jo aso­cia­ci­jos va­do­vas.

Jis ste­bė­jo­si są­my­šiu, ki­lu­siu at­lei­dus P. Lu­kaus­ką. „Vals­ty­bės struk­tū­ro­je dir­ban­tis žmo­gus ne­ga­li su­kel­ti to­kio po­žiū­rių su­sip­rie­ši­ni­mo tarp vers­lo or­ga­ni­za­ci­jų. Tai pir­mas kar­tas Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je, kai vers­lo su­bjek­tų po­zi­ci­jos taip ryškiai iš­sis­ki­ria. Va­di­na­si, kaž­kas ti­krai yra ne­ge­rai“, – LŽ tvir­ti­no D. Ar­laus­kas.

Pa­va­duo­to­ju lik­ti nepanoro

Apie P. Lu­kaus­ko pa­si­trau­ki­mą „ša­lių su­si­ta­ri­mu“ Ūkio mi­nis­te­ri­ja pra­ne­šė ge­gu­žės 9-ąją. Iš­va­ka­rė­se ūkio mi­nis­trė B. Vė­sai­tė pra­kal­bo įta­rian­ti, kad jo at­sto­vau­ja­ma įstai­ga gal­būt ne­skaid­riai nau­do­jo ES par­amos lė­šas. Ne­tru­kus minis­trės to­nas su­švel­nė­jo: ji par­eiš­kė „ypač daug prie­kaiš­tų“ P. Lu­kaus­kui ne­tu­rin­ti, iš­sky­rus tai, kad žmo­gus net penk­ta­da­lį dar­bo lai­ko skir­da­vo ne „Vers­lios Lie­tu­vos“ rei­ka­lams, o as­me­ni­niam vers­lui.

Ūkio mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė, kad dau­giau kaip 8 tūkst. li­tų per mė­ne­sį už­dir­ban­tis „Vers­lios Lie­tu­vos“ va­do­vas P. Lu­kaus­kas vien pra­ėju­siais me­tais dar­be ne­bu­vo 68 dar­bo die­nas, ne­skai­tant kas­me­ti­nių at­os­to­gų. Kaip pa­aiš­kė­jo, direktorius pa­gal žo­di­nį su­si­ta­ri­mą su tuo­me­ti­niu ūkio mi­nis­tru D. Krei­viu, ku­ris jį įdar­bi­no be kon­kur­so, pa­siim­da­vo ne­mo­ka­mas at­os­to­gas ir už­sie­ny­je (dau­giau­sia Ukrai­no­je bei Ru­si­jo­je) teik­da­vo kon­sul­ta­ci­jas tų kraš­tų vers­lui.

Šiuo me­tu te­le­fo­nu ne­pa­sie­kia­mas P. Lu­kaus­kas prieš sa­vai­tę pa­skel­bė vie­šą laiš­ką. Ja­me nu­ro­dė, kad są­ly­gą dėl ne­mo­ka­mų at­os­to­gų iš­kė­lė tar­da­ma­sis dėl dar­bo, į ku­rį jį re­ko­men­da­vo tuo­me­tis už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras, anks­čiau Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riu­mi Lon­do­ne dir­bęs Vy­gau­das Ušac­kas.

P. Lu­kaus­kas taip pat vie­šai pa­aiš­ki­no, ko­dėl ge­gu­žės pra­džio­je at­si­sa­kė Ūkio mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mo lik­ti „Vers­lio­je Lie­tu­vo­je“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju. „Iš Lon­do­no į Lie­tu­vą grį­žau ne tam, kad už­siim­čiau ne­įdo­miais dar­bais. Grį­žau padė­ti ša­liai, pa­dė­ti tė­vy­nei ir pri­tai­ky­ti su­kaup­tas ži­nias. Jei sis­te­ma vei­kia to­kiu pri­nci­pu, rei­kės aps­vars­ty­ti, ar to­kio­je ša­ly­je rei­kia gy­ven­ti“, – par­eiš­kė jis.

Anks­tes­nis at­lei­di­mas emo­ci­jų nekėlė

Pra­ėju­sių me­tų sau­sio 20-ąją Ūkio mi­nis­te­ri­ja, va­do­vau­ja­ma TS-LKD de­le­guo­to ne­par­ti­nio mi­nis­tro Ri­man­to Žy­liaus, pra­ne­šė, kad iš par­ei­gų ša­lių su­si­ta­ri­mu trau­kia­si vie­šo­sios įstai­gos „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Man­tas No­cius. Pats va­do­vas ne­slė­pė, jog pos­tą pa­lie­ka par­ei­ka­la­vus Ūkio mi­nis­te­ri­jos va­do­vy­bei.

„Ma­nęs pa­pra­šė pa­lik­ti šią po­zi­ci­ją. Ka­dan­gi su­pran­tu, kad tai la­bai svar­bus pos­tas Lie­tu­vo­je, ir sėk­min­gam dar­bui rei­kia pui­kaus ko­man­di­nio dar­bo bei abi­pu­sio pa­si­ti­kė­ji­mo su val­džia, o ko­man­dą ir for­muo­ja val­džia, aš, ži­no­ma, sutikau su tuo pa­siū­ly­mu. Ta­čiau ga­lė­čiau pri­pa­žin­ti, kad ne­su ir la­bai pa­ten­kin­tas“, – kal­bė­jo M. No­cius.

Tuo­me­tis mi­nis­tras R. Žy­lius ne­nei­gė, jog va­do­vau­jant M. No­ciui agen­tū­ra „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ pa­sie­kė pui­kių re­zul­ta­tų, pri­trauk­da­ma už­sie­nio in­ves­tuo­to­jų į Lie­tu­vą, ta­čiau pa­brė­žė, kad „va­do­vy­bės ro­ta­ci­ja yra na­tū­ra­lus pro­ce­sas“. Netru­kus M. No­cių pa­kei­tė M. Dar­gu­žai­tė, ėju­si R. Žy­liaus pa­ta­rė­jos par­ei­gas, o anks­čiau dir­bu­si JAV ban­ke „Gold­man Sachs“.