Verslas

2015.08.07 13:37

Pradedamas rengti dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos specialusis planas

ELTA 2015.08.07 13:37

„Amber Grid“ pagal planą tęsia dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) projekto parengiamuosius darbus: liepą AB „Amber Grid“ pasirašė sutartį su teritorijų planavimo ir projektavimo darbus vykdysiančia UAB „Ardynas“, baigiamas atlikti 2013 m. pradėtas Poveikio aplinkai vertinimas. Šiuo metu pradedamas kitas svarbus etapas – dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos specialiojo plano parengimas.

„Amber Grid“ pagal planą tęsia dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) projekto parengiamuosius darbus: liepą AB „Amber Grid“ pasirašė sutartį su teritorijų planavimo ir projektavimo darbus vykdysiančia UAB „Ardynas“, baigiamas atlikti 2013 m. pradėtas Poveikio aplinkai vertinimas. Šiuo metu pradedamas kitas svarbus etapas – dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos specialiojo plano parengimas.

Šiame etape numatoma parengti teritorijų planavimo sprendinius GIPL dalies Lietuvos teritorijoje vystomam projektui įgyvendinti, taip pat nustatyti optimalias žemės juostas ar plotus, kurie bus skirti naujos dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statybai Lietuvos teritorijos dalyje. Planuojant šiuos darbus bus užtikrinta, kad objekto statybos ir/ar eksploatacijos metu būtų racionaliai naudojama žemė ir miškai. Taip pat specialiojo plano sprendiniuose bus numatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, planuojamų teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos ir veiklos plėtojimo tose teritorijose sąlygos bei kiti reikalavimai. Teritorijų planavimo darbus numatoma baigti 2016 metais.

GIPL projektu siekiama integruoti Baltijos šalių dujų rinkas į bendrą ES dujų rinką, diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir padidinti dujų tiekimo saugumą. Projektas įgyvendinamas kartu su Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatoriumi GAZ-SYSTEM S.A. Parengiamieji GIPL projekto įgyvendinamo darbai buvo pradėti 2009 metais. 2011 metais buvo parengta GIPL verslo aplinkos analizė, 2013 metais – GIPL galimybių studija.

2015 m. gegužės 13 d. AB „Amber Grid“ ir GAZ-SYSTEM S.A. pasirašė trišalę sutartį su Europos Sąjungos (ES) inovacijų tinklo vykdomąja agentūra (ang. sutr. INEA) dėl ES finansinės paramos skyrimo dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos parengiamiesiems darbams iki statybos leidimų išdavimo. Pagal šią sutartį skirta 10,6 mln. eurų ES parama pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (angl. sutr. CEF). Specialiojo plano parengimas yra vienas iš etapų, kuris turi būti įgyvendintas pagal šią trišalę sutartį.

700 mm skersmens magistralinis dujotiekis sujungs Lietuvos Jauniūnų ir Lenkijos Rembelszczyznos kompresorių stotis. Bendras dujotiekio ilgis 534 km, iš kurių apie 177 km bus nutiesta Lietuvos teritorijoje. GIPL projektas apima ir Rembelszczyznos kompresorių stoties pajėgumų padidinimą bei naujos Gustorzyn kompresorių stoties statybą Lenkijos teritorijoje.

Numatoma GIPL projekto vertė 558 mln. eurų, iš jų Lenkijos teritorijoje 422 mln. eurų, Lietuvos teritorijoje – 136 mln. eurų. Planuojama GIPL eksploatacijos pradžia – 2019 m. pabaiga.

2014 metais Lietuvos Vyriausybė pripažino GIPL projekto dalį Lietuvos teritorijoje valstybei svarbiu ekonominiu projektu. Europos Komisija GIPL projektą 2013 metais įtraukė į ES bendro intereso projektų sąrašą. Projektas taip pat yra įtrauktas į Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSO-G) dešimties metų plėtros planą, Baltijos (BEMIP) regiono perdavimo sistemos operatorių Dujų regioninį investicijų planą, Seimo patvirtintą Nacionalinę energetikos nepriklausomybės strategiją, Vyriausybės nutarimu patvirtintą Nacionalinės elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo planą.