Verslas

2015.07.30 14:12

Lenkijos parduotuvės – lietuvių rojus

Lina Mrazauskaitė, lzinios.lt2015.07.30 14:12

Nors eko­no­mis­tai ti­ki­na, kad kai­nos Lie­tu­vo­je po eu­ro įve­di­mo ne­pa­ki­lo, dau­ge­lis lie­tu­vių ma­no ki­taip ir ieš­ko bū­dų pi­giau gy­ven­ti – vis dau­giau įvai­rių pre­kių va­žiuo­ja pirk­ti į pi­gią Len­ki­ją. Lie­tu­vos pre­ky­bi­nin­kai ne­pri­pa­žįs­ta, kad lie­tu­viai šie­met daž­niau ker­ta ša­lies kai­my­nės sie­ną pir­ki­mo tiks­lais, ta­čiau par­duo­tu­vė Su­val­kų mies­te ne­sle­pia: kas tre­čias jos pir­kė­jas – lie­tu­vis, rašo „Lietuvos žinios“.

Nors eko­no­mis­tai ti­ki­na, kad kai­nos Lie­tu­vo­je po eu­ro įve­di­mo ne­pa­ki­lo, dau­ge­lis lie­tu­vių ma­no ki­taip ir ieš­ko bū­dų pi­giau gy­ven­ti – vis dau­giau įvai­rių pre­kių va­žiuo­ja pirk­ti į pi­gią Len­ki­ją. Lie­tu­vos pre­ky­bi­nin­kai ne­pri­pa­žįs­ta, kad lie­tu­viai šie­met daž­niau ker­ta ša­lies kai­my­nės sie­ną pir­ki­mo tiks­lais, ta­čiau par­duo­tu­vė Su­val­kų mies­te ne­sle­pia: kas tre­čias jos pir­kė­jas – lie­tu­vis, rašo „Lietuvos žinios“.

Len­ki­jos pa­kraš­ty­je pir­kė­jai iš Lie­tu­vos – jau se­niai įpras­tas reiš­ki­nys. Ma­ža to, ap­si­pirk­ti at­va­žia­vę lie­tu­viai kai ku­riems pre­ky­bi­nin­kams yra tiks­li­nė au­di­to­ri­ja, ku­rią sten­gia­ma­si „pag­rieb­ti“ šiai vos kir­tus ša­lies sie­ną. Įva­žia­vus į Len­ki­ją ke­lio­li­ka ki­lo­me­trų lie­tu­vių akis trau­kia pa­ke­lė­je sto­vin­tys rek­la­mi­niai sten­dai, „rė­kian­tys“ lie­tu­viš­kai ar abiem kal­bo­mis skel­bian­tys apie pa­čias įvai­riau­sias pre­kes: vo­nios in­ter­je­ro pre­kes, ves­tu­vi­nius žie­dus, pa­mink­lus ir ant­ka­pius, žva­kes, lan­gus, mė­sos ga­mi­nius ir pan.

Lie­tu­viai ir to­liau šluo­ja Su­val­kų mies­to par­duo­tu­ves bei pre­ky­bos cen­trus. Iš pre­kių ve­ži­mė­lių tu­ri­nio ga­li­ma nu­sta­ty­ti, ku­ris pir­kė­jas vie­ti­nis, o ku­ris – at­vy­kęs įsi­gy­ti pi­ges­nių pre­kių. Lie­tu­vių ve­ži­mė­liuo­se gau­sy­bė vie­no­dų pre­kių – tua­le­ti­nio po­pie­riaus, skal­bik­lių ir va­lik­lių, mė­sos ga­mi­nių bei kt.

„Va­žia­vo­me ir va­žiuo­si­me“

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį Len­ki­jo­je mais­to ir bui­ti­nės tech­ni­kos ne­be pir­mą kar­tą pir­ku­si kau­nie­tė Ir­ma tvir­ti­no: „Į Len­ki­ją va­žia­vo­me ir va­žiuo­si­me, ne­svar­bu, kur gy­ven­tu­me, – Kau­ne ar Vil­niu­je. Ti­krai ap­si­mo­ka. De­ja, dėl kai­nų skir­tu­mo ten­ka „e­mig­ruo­ti“ – kel­ti ne sa­vo, o ki­tos vals­ty­bės eko­no­mi­ką.“ Ap­si­pirk­ti Len­ki­jos mies­te Su­val­kuo­se jie va­žia­vo au­to­mo­bi­liu tri­se ir, kaip ji ti­ki­no, iš vi­so su­tau­pė apie 200 eu­rų.

Pa­sta­ro­jo ap­si­pir­ki­mo me­tu už 100 eu­rų įsi­gy­to mais­to, Ir­mos tei­gi­mu, dvie­jų žmo­nių šei­mai už­teks bent 3 mė­ne­siams. Pa­šne­ko­vė nu­si­pir­ko net 30 ki­log­ra­mų viš­tie­nos, ku­ri pui­kiau­siai iš­si­lai­ko šal­dik­ly­je, taip pat ki­tų il­giau lai­ko­mų mais­to pro­duk­tų. „Ma­nau, kad su­tau­pė­me ne­ma­žai – vien už mais­tą mo­kė­jo­me apie 100 eu­rų pi­giau nei Lie­tu­vo­je“, – skai­čia­vo ji.

Ir­ma pa­tei­kė ke­le­tą skai­čių: ki­log­ra­mas viš­tie­nos fi­lė Len­ki­jo­je kai­nuo­ja 12 zlo­tų (2,91 eu­ro), viš­tų ket­vir­čių – 5 zlo­tus (1,21 eu­ro). Ry­žių pa­ke­lio kai­na ne­sie­kia nė 3 zlo­tų (0,73 eu­ro), o po­pu­lia­rių pre­kės ženk­lų skal­bi­mo mil­te­liai (4 ki­log­ra­mų pa­kuo­tė) kai­nuo­ja 23 zlo­tus (5,57 eu­ro). Pa­šne­ko­vė pa­ste­bė­jo, kad lie­tu­viams Len­ki­jo­je la­biau ap­si­mo­ka pirk­ti net ir lie­tu­viš­kų pre­kės ženk­lų pre­kes.

Tą­kart Len­ki­jo­je Ir­mos šei­ma ap­si­rū­pi­no ir bui­ti­ne tech­ni­ka, ku­ri kai­my­nė­je ša­ly­je, anot jos, taip pat pi­ges­nė. Mo­ters skai­čia­vi­mais, Len­ki­jo­je įsi­gi­jus 370 eu­rų ver­tės or­kai­tę ir šal­dy­tu­vą už 600 eu­rų pa­vy­ko su­tau­py­ti dar apie 100 eu­rų, mat pre­ky­bi­nin­kai pri­tai­kė nuo­lai­dą, taip pat pa­do­va­no­jo bui­ti­nės tech­ni­kos prie­žiū­ros prie­mo­nių.

„Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je bui­ti­nė tech­ni­ka bran­ges­nė net in­ter­ne­ti­nė­se par­duo­tu­vė­se: or­kai­čių kai­nos pra­si­de­da nuo 400 eu­rų, šal­dy­tu­vų – nuo 650 eu­rų. Ge­rų vo­nios pra­us­tu­vių kai­nos Lie­tu­vo­je pra­si­de­da nuo 150 eu­rų, o Len­ki­jo­je – nuo 190 zlo­tų (46,02 eu­ro). Dar Len­ki­jo­je pir­ko­me elek­tri­nį rankš­luos­čių džio­vin­tu­vą už 78 eu­rus – ge­ro­kai pi­giau nei Lie­tu­vo­je. Ga­liu ne­sun­kiai pa­ly­gin­ti, nes Lie­tu­vo­je pre­ky­bos cen­tre už 130 eu­rų ne­se­niai įsi­gi­jau len­kų ga­my­bos džio­vin­tu­vą, be­je, daug ma­žes­nį“, – pa­sa­ko­jo Ir­ma.

Iš len­kų per­ka ir internetu

„Prieš va­žiuo­da­ma į Len­ki­ją pa­si­do­miu, kur ko­kios nuo­lai­dos tai­ko­mos, kur la­biau ap­si­mo­ka pirk­ti“, – pa­sa­ko­jo Ir­ma, pa­klaus­ta, ko­kias par­duo­tu­ves Len­ki­jo­je ap­lan­ko. Kau­nie­tė dėl mais­to pre­kių Len­ki­jo­je daž­niau­siai vyks­ta į par­duo­tu­ves „Tes­co“ ir „Lidl“, taip pat „Pi­ko“ mė­sos ir pie­no ba­zes, o bui­ti­nės tech­ni­kos ieš­ko par­duo­tu­vė­se „Me­dia Ex­pert“ ir „Su­wal­ki Pla­za“.

Tuo metu lie­tu­vių pa­mėg­tos par­duo­tu­vės „Kauf­land“ mo­te­ris ven­gia, mat ši par­duo­tu­vė yra ar­ti Lie­tu­vos ir Len­ki­jos sie­nos, vos įva­žia­vus į Su­val­kus, to­dėl kai­nos ten esą už­kel­tos. Ta­čiau lie­tu­vių ir tai ne­at­bai­do. „Šios par­duo­tu­vės sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je ra­si gal 4–5 len­kų au­to­mo­bi­lius, vi­si ki­ti – lie­tu­vių“, – sa­kė pa­šne­ko­vė.

Anks­čiau lie­tu­viai į Len­ki­ją ap­si­pirk­ti vyk­da­vo su ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riais, pa­skui ėmė va­žiuo­ti sa­va­ran­kiš­kai, o šian­dien jau Len­ki­jo­je ap­si­per­ka ir in­ter­ne­tu. Bend­ro­vė „I­dė­jų im­pe­ri­ja“, val­dan­ti in­ter­ne­to sve­tai­nę Pirk­len­ki­jo­je.lt ir tar­pi­nin­kau­jan­ti per­kant in­ter­ne­tu ne mais­to pre­kes iš Len­ki­jos, skai­čiuo­ja, kad šiais me­tais klien­tų užk­lau­sų skai­čius iš­au­go 20–30 proc., pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais. Bend­ro­vės at­sto­vas Da­rius prog­no­za­vo, kad, ne­ma­žė­jant gy­ven­to­jų po­rei­kiui su­tau­py­ti, o kai­nų po­li­ti­kai Lie­tu­vo­je ne­si­kei­čiant, tar­pi­nin­ka­vi­mo pa­slau­ga tik po­pu­lia­rės. „Ma­tau tik vie­ną pers­pek­ty­vą: at­ei­ty­je mū­sų pa­slau­gų tik dar la­biau rei­kės. O mes, kiek įma­no­ma, ma­žin­si­me tar­pi­nin­ka­vi­mo mo­kes­čius“, – tei­gė jis.

Tei­gia­mo­mis sa­vo veik­los pers­pek­ty­vo­mis Da­rius už­ti­krin­tas ir dėl to, kad esą tik apie 3 proc. Len­ki­jos pre­ky­bi­nin­kų siun­čia pre­kes į Lie­tu­vą, be to, tai daž­nai da­ro per bran­ges­nius kur­je­rius. O kon­ku­ren­tų Lie­tu­vo­je nė­ra ir, jo ma­ny­mu, var­gu ar at­si­ras. „Ne­ma­nau, kad ko­kia nors Lie­tu­vos įmo­nė ry­šis pe­rei­ti to­kius kan­čios ke­lius, ko­kius mes pe­rė­jo­me, – be­veik me­tus tvar­kė­me ju­ri­di­nius klau­si­mus. Tad kol kas kon­ku­ruo­ja­me pa­tys su sa­vi­mi: veik­lą pra­dė­jo­me nuo di­des­nio tar­pi­nin­ka­vi­mo mo­kes­čio, da­bar jį su­ma­ži­no­me, o jei pa­si­seks, šią žie­mą jo iš­vis at­si­sa­ky­si­me ir tie­siog už­siim­si­me kro­vi­nių lo­gis­ti­ka“, – apie at­ei­ties pla­nus pra­si­ta­rė pa­šne­ko­vas. Pa­klaus­tas, ar at­ei­ty­je bend­ro­vė už­siims ir mais­to pre­kių pri­sta­ty­mu, Da­rius sa­kė, kad dėl di­de­lių in­ves­ti­ci­jų po­rei­kio bend­ro­vė to kol kas ne­pla­nuo­ja.

„Vis­kas pigiau“

Sve­tai­nės Pirk­len­ki­jo­je.lt at­sto­vas pa­žy­mė­jo, kad dėl ma­žo asor­ti­men­to Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ge­ro­kai iš­au­gęs su­si­do­mė­ji­mas au­to­mo­bi­lių ir mo­to­cik­lų de­ta­lė­mis, at­ve­ža­mo­mis iš Len­ki­jos. Te­bė­ra itin di­de­lė dra­bu­žių, bui­ties pre­kių pa­klau­sa, ne­ma­žas su­si­do­mė­ji­mas bal­dais, užuo­lai­do­mis ir ki­to­mis na­mų pre­kė­mis. Įvar­dy­ti kon­kre­čius kai­nų skir­tu­mus, pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, su­dė­tin­ga, nes bend­ro­vė ve­ža „ab­so­liu­čiai vis­ką“, ta­čiau jis pa­ti­ki­no, kad „vi­sų pre­kių kai­nos ge­ro­kai ma­žes­nės“.

„Praei­tą sa­vai­tę klien­tas pir­ko iš Len­ki­jos au­to­mo­bi­lio stik­lą. Šis su tar­pi­nin­ka­vi­mo mo­kes­čiu klien­tui kai­na­vo 3,5 kar­to pi­giau nei Lie­tu­vo­je. Be to, pre­kę pri­sta­tė­me per 9 die­nas, o Vil­niu­je bū­tų te­kę jos lauk­ti vie­ną ar pu­san­tro mė­ne­sio“, – tvir­ti­no Da­rius.

Tie­sa, pa­šne­ko­vas pa­žy­mė­jo, kad Len­ki­jo­je pi­ges­nės pre­kės kar­tais bū­na ne po­pu­lia­rių­jų pre­kės ženk­lų, bet jų ko­ky­bė esą ne pra­stes­nė. Ki­ta ver­tus, kaip pa­brė­žė jis, ne­rei­kia ma­ny­ti, kad len­kų pre­ky­bi­nin­kai pre­kiau­ja vien len­kiš­ka pro­duk­ci­ja.

„Len­kai lie­tu­viams ku­ria ro­jų – net ver­čia in­for­ma­ci­ją į lie­tu­vių kal­bą. Aps­kri­tai kiek­vie­na par­duo­tu­vė sten­gia­si pa­grieb­ti lie­tu­viš­kai kal­ban­tį kon­sul­tan­tą, kad šis lie­tu­viams pir­kė­jams pa­dė­tų ap­si­pirk­ti. Nors ne­daug, ta­čiau yra net to­kių par­duo­tu­vė­lių, ku­rio­se ga­li­ma ras­ti už­ra­šą „Kon­sul­tuo­ju lie­tu­vių kal­ba“, – pa­sa­ko­jo Da­rius.

Kas tre­čias pir­kė­jas – lietuvis

Mi­chalas Si­ko­ra, pre­ky­bos cen­tro „Tes­co“ spau­dos tar­ny­bos at­sto­vas, LŽ pa­tvir­ti­no, kad klien­tų, at­vyks­tan­čių iš Lie­tu­vos ap­si­pirk­ti Len­ki­jos par­duo­tu­vė­se ne­to­li ša­lies sie­nos, skai­čius au­ga. Tie­sa, jis kin­ta pri­klau­so­mai nuo se­zo­no ar­ba par­os lai­ko. „Mes pa­ste­bė­jo­me, kad kas tre­čias „Tes­co“ klien­tas mū­sų di­džia­ja­me pre­ky­bos cen­tre Su­val­kuo­se yra iš Lie­tu­vos. Mū­sų kai­my­nai lie­tu­viai ver­ti­na ne tik že­mas ir pa­drą­si­nan­čias pro­duk­tų kai­nas šia­me pre­ky­bos cen­tre, bet ir ge­rą pro­duk­tų ko­ky­bę“, – tei­gė jis.

Pa­šne­ko­vas nu­ro­dė, kad lie­tu­viai dau­giau­sia per­ka šal­dy­tą mė­są, deš­re­les, švie­žias dar­žo­ves ir vai­sius, įvai­rius pie­no pro­duk­tus. M. Si­ko­ra taip pat pa­ste­bė­jo, kad lie­tu­viai pir­kė­jai daž­nai ren­ka­si pro­duk­tus, ku­riems tai­ko­mos spe­cia­lios kai­nos.

Di­de­lį Lie­tu­vos var­to­to­jų su­si­do­mė­ji­mą len­kų par­duo­tu­vė­mis jis aiš­ki­no ne tik eu­ro ir Len­ki­jos zlo­to san­ty­kiu, bet ir def­lia­ci­ja. Mais­to kai­nos Len­ki­jos rin­ko­je kas­met krin­ta 1,9 proc., tai ro­do 2015 me­tų bir­že­lio Len­ki­jos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­nys.

Apie Len­ki­jo­je ma­žė­jan­čias kai ku­rių mais­to pro­duk­tų kai­nas už­si­mi­nė ir par­duo­tu­vės „Kaupf­land“ at­sto­vas spau­dai Grze­gor­zas Po­la­kas. Ta­čiau apie lie­tu­vių pir­kė­jų srau­tus jis sa­kė ne­tu­rįs in­for­ma­ci­jos, esą sta­tis­ti­ka pa­gal klien­tų tau­ty­bę ar ko­kius nors ki­tus kri­te­ri­jus ne­kau­pia­ma. Ta­čiau sve­čiams iš Lie­tu­vos jis ne­gai­lė­jo komp­li­men­tų, pa­ste­bė­jo, kad jie yra „ma­lo­nūs ir sim­pa­tiš­ki žmo­nės“.

Bend­ro­vės „Je­ro­ni­mo Mar­tins Pols­ka“, val­dan­čios par­duo­tu­ves „Bied­ron­ka“, spau­dos tar­ny­ba taip pat tei­gė ne­tu­rin­ti sta­tis­ti­kos pa­gal klien­tų tau­ty­bę, nors pri­pa­ži­no su­lau­kian­ti pa­sie­nio re­gio­nų par­duo­tu­vė­se pir­kė­jų iš už­sie­nio. Be to, kaip pa­žy­mė­jo, dau­ge­ly­je šių par­duo­tu­vių fik­suo­jan­tys la­bai di­de­lius jų srau­tus.

No­rė­tų lojalumo

LŽ jau ra­šė, kad nors Lie­tu­va pa­gal vi­du­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį, ne­ats­kai­čius mo­kes­čių, yra tre­čia skur­džiau­sia vals­ty­bė ES, pre­kių kai­nos ve­ja­si ES vi­dur­kį. Lie­tu­vo­je mais­to ir gė­ri­mų kai­nos at­si­lie­ka nuo ES kai­nų vi­dur­kio šia­me seg­men­te, ta­čiau dra­bu­žių ir elek­tro­ni­kos pre­kių kai­nos vi­dur­kį ati­tin­ka. Eu­ros­ta­to duo­me­ni­mis, per­nai Lie­tu­vo­je mais­to ir ne­al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų kai­nos sie­kė 78 proc., ta­ba­ko ir al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų – 73 proc. ES vi­dur­kio. O dra­bu­žių ir elek­tro­ni­kos pre­kių kai­nos Lie­tu­vo­je su­da­rė net 99 proc. ES vi­dur­kio.

Vis dėl­to Lie­tu­vos pre­ky­bi­nin­kai, di­de­lė­mis kai­no­mis ge­nan­tys pir­kė­jus į kai­my­nės ša­lies par­duo­tu­ves, no­rė­tų „di­des­nio var­to­to­jų lo­ja­lu­mo“. Lau­ry­nas Vi­li­mas, Lie­tu­vos pre­ky­bos įmo­nių aso­cia­ci­jos vyk­dan­ty­sis di­rek­to­rius, pa­žy­mė­jo, kad nuo šių me­tų pra­džios kas­die­nio var­to­ji­mo pre­kių krep­še­lio kai­na su­ma­žė­jo, ir vi­si ofi­cia­lūs sta­tis­ti­niai ro­dik­liai tai pa­tvir­ti­na.

„Kal­bos apie pa­di­dė­ju­sias kai­nas yra dau­giau emo­ci­nio po­bū­džio ir su­si­ju­sios su eu­ro įve­di­mu – daug kas ti­kė­jo, jog stai­ga Lie­tu­vos žmo­nių per­ka­mo­ji ga­lia su­ma­žės. Bet taip ne­at­si­ti­ko, nors iner­ci­ja to­kiai emo­ci­jai ir mąs­ty­mui vis dar iš­li­ku­si kai ku­rių žmo­nių gal­vo­se. Taip pat ne­pas­te­bi­mas ir di­dė­jan­tis srau­tas lie­tu­vių, vyks­tan­čių ap­si­pirk­ti į Len­ki­ją“, – tei­gė pa­šne­ko­vas.

Jis pa­tvir­ti­no, kad tam ti­kras nuo­la­ti­nis va­žiuo­jan­čių­jų srau­tas yra, bet jis esą ne­be toks di­de­lis kaip per kri­zės įkarš­tį 2009–2010 me­tais. Vis dėl­to L. Vi­li­mas su­ti­ko, kad Len­ki­ja te­bė­ra pa­trauk­li rin­ka pirk­ti tų mais­to pro­duk­tų, ku­riems ten ga­lio­ja daug ma­žes­nis PVM nei Lie­tu­vo­je.

Len­ki­jo­je 5 proc. PVM tai­ko­mas ne­per­dirb­tai mė­sai ir kny­goms, 8 proc. – dau­ge­liui mais­to pro­duk­tų, tu­riz­mo (vieš­bu­čių ir res­to­ra­nų) pa­slau­goms, vai­kų prie­žiū­ros pre­kėms, lai­kraš­čiams ir žur­na­lams, svei­ka­tos pre­kėms, trans­por­to pa­slau­goms, ko­mu­na­li­nėms pa­slau­goms ir trą­šoms, o 23 proc. – pra­ktiš­kai vi­soms ki­toms pre­kėms bei pa­slau­goms.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.