Veidai

2015.09.08 13:45

Laukiant euro „pravirko“ litai

Tomas Bašarovas, lzinios.lt2015.09.08 13:45

Aša­ras lie­jan­tys la­kū­nai Ste­po­nas Da­rius ir Sta­sys Gi­rė­nas, ap­sia­ša­ro­ję tau­tos pa­triar­chas Jo­nas Ba­sa­na­vi­čius, poe­tas Mai­ro­nis... Ne­nus­teb­ki­te, jei ne­tru­kus ir sa­vo pi­ni­gi­nė­je ap­tik­si­te bank­no­tų su aša­rė­lė­mis. Apy­var­to­je ėmė cir­ku­liuo­ti „ver­kian­tys“ li­tai. Taip juos ženk­li­na vis gau­sė­jan­tis na­cio­na­li­nės va­liu­tos ger­bė­jų bū­rys, rašo lzinios.lt.

Aša­ras lie­jan­tys la­kū­nai Ste­po­nas Da­rius ir Sta­sys Gi­rė­nas, ap­sia­ša­ro­ję tau­tos pa­triar­chas Jo­nas Ba­sa­na­vi­čius, poe­tas Mai­ro­nis... Ne­nus­teb­ki­te, jei ne­tru­kus ir sa­vo pi­ni­gi­nė­je ap­tik­si­te bank­no­tų su aša­rė­lė­mis. Apy­var­to­je ėmė cir­ku­liuo­ti „ver­kian­tys“ li­tai. Taip juos ženk­li­na vis gau­sė­jan­tis na­cio­na­li­nės va­liu­tos ger­bė­jų bū­rys, rašo lzinios.lt.

So­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ su­si­bū­ru­si gru­pė „Ver­kian­tys li­tai“ jau vie­ni­ja be­veik 6 tūkst. in­ter­nau­tų. Šie žmo­nės pri­si­de­da prie sim­bo­li­nių na­cio­na­li­nės va­liu­tos – li­to – iš­ly­dė­tu­vių ir gau­si­na aša­rė­lė­mis pa­ženk­lin­tus bank­no­tus. Ak­ci­jos su­ma­ny­to­jai nė­ra nu­si­tei­kę prieš eu­ro įve­di­mą, ta­čiau jie pa­brė­žia, kad na­cio­na­li­nę va­liu­tą sim­bo­liš­ka ap­rau­do­ti.

Tuo me­tu Lie­tu­vos ban­ko at­sto­vai pa­žy­mi, jog yra ir ores­nių bū­dų at­sis­vei­kin­ti su li­tu – ne­ga­di­nant bank­no­tų.

Be po­li­ti­nių poteksčių

„Vis­kas pra­si­dė­jo nuo dis­ku­si­jos tarp drau­gų apie tai, kas nu­tiks li­tų bank­no­tams ki­tą­met. Jie bus su­nai­kin­ti, per­dirb­ti? Pra­dė­jo­me svars­ty­ti, jei jau li­tams li­ko ma­žiau nei pus­me­tis, bū­tų ga­li­ma de­ra­mai su jais at­sis­vei­kin­ti. Pa­gal­vo­jo­me, kad „pra­virk­dy­ti“ ant bank­no­tų esan­čius tau­tos he­ro­jų por­tre­tus, nu­pie­šiant po aša­rė­lę, bū­tų sim­bo­liš­kas at­sis­vei­ki­ni­mas“, – LŽ pa­sa­ko­jo ano­ni­mu pa­gei­da­vęs lik­ti vie­nas idė­jos su­ma­ny­to­jų.

Jis ste­bė­jo­si, kad ne­di­de­lia­me drau­gų bū­ry­je at­si­ra­du­si ini­cia­ty­va taip grei­tai iš­po­pu­lia­rė­jo ir su­lau­kė di­džiu­lio žmo­nių su­si­do­mė­ji­mo so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“. Pa­sak pa­šne­ko­vo, žmo­nės vir­tua­lio­je erd­vė­je ak­ty­viai da­li­ja­si „pra­virk­dy­tų“ li­tų nuo­trau­ko­mis, o į apy­var­tą pa­ten­ka vis dau­giau bank­no­tų su aša­rė­lė­mis. „No­riu pa­brėž­ti, kad tai jo­kiu bū­du nė­ra ak­ci­ja ar ju­dė­ji­mas prieš eu­ro įve­di­mą. „Ver­kian­tys li­tai“ – be jo­kių po­teks­čių. Tai tie­siog sim­bo­li­nis at­sis­vei­ki­ni­mas su Lie­tu­vos va­liu­ta, ku­rios grei­tai ne­be­tu­rė­si­me“, – aiš­ki­no ini­cia­to­rius.

Sėk­min­gai atsiskaito

Kol kas nė­ra tiks­liai ži­no­ma, kiek „ver­kian­čių“ li­tų cir­ku­liuo­ja apy­var­to­je. „Jei bent pu­sė žmo­nių, esan­čių „Fa­ce­book“ gru­pė­je, pie­šia aša­rė­les, apy­var­to­je jų tu­rė­tų bū­ti jau ne­ma­žai, nors as­me­niš­kai gau­ti grą­žos „ver­kian­čiais“ li­tais dar ne­te­ko“, – ti­ki­no idė­jos su­ma­ny­to­jas.

Iš gau­siai so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ pla­ti­na­mų nuo­trau­kų ma­ty­ti, kad „pra­virk­dy­ti“ vi­sų ku­piū­rų he­ro­jai. Bank­no­tų ženk­lin­to­jai ti­ki­na, jog dar ne­tu­rė­jo prob­le­mų at­sis­kai­ty­da­mi „ver­kian­čiais" li­tais. „Jau dvi sa­vai­tes ki­to­kių į apy­var­tą ne­ne­ša­me. Ir nė vie­no at­stum­to!“ – da­li­ja­si sa­vo įspū­džiais in­ter­nau­tai.

Pi­ni­gų ga­di­ni­mas?

Kaip LŽ in­for­ma­vo Lie­tu­vos ban­ko at­sto­vai, tai­syk­lės nu­ma­to, kad mo­kė­ji­mams ir at­sis­kai­ty­mams vyk­dy­ti tam ti­krais at­ve­jais pri­ima­mi ir su­ga­din­ti pi­ni­gai – su­tep­ti (iš­sky­rus spe­cia­liais, ap­sau­gai nuo va­gys­tės nau­do­ja­mais da­žais), pri­ra­ši­nė­ti, pri­pieš­ti, su­ply­šę, perp­lėš­ti ar ki­taip su­ga­din­ti bank­no­tai. Su­si­dė­vė­ję ar tu­rin­tys nu­ro­dy­tų ir kai ku­rių ki­tų su­ga­di­ni­mo po­žy­mių pi­ni­gai pri­va­lo bū­ti ne­mo­ka­mai kei­čia­mi Lie­tu­vos ban­ke ir ko­mer­ci­niuo­se ban­kuo­se.

„Be for­ma­lių rei­ka­la­vi­mų, yra ir mo­ra­li­nis as­pek­tas. Nuo 2015 me­tų sau­sio 1 die­nos į Lie­tu­vą at­ei­na Eu­ro­pos Są­jun­gos bend­ro­ji va­liu­ta eu­ras. Li­tas užims gar­bin­gą vie­tą Lie­tu­vos pi­ni­gų is­to­ri­jo­je. To­dėl siū­lo­me su juo at­sis­vei­kin­ti oriai ir ne­ga­din­ti bank­no­tų“, – LŽ tvir­ti­no Lie­tu­vos ban­ko Gry­nų­jų pi­ni­gų tar­ny­bos Pi­ni­gų ga­my­bos or­ga­ni­za­vi­mo ir eks­per­ti­zės sky­riaus vir­ši­nin­kė Dan­guo­lė Liaug­mi­nie­nė.

Ji pri­mi­nė, kad Kau­ne šiuo me­tu vei­kian­ti Lie­tu­vos ban­ko par­oda „Vy­tis: nuo lie­tu­viš­ko de­na­ro iki eu­ro“ at­sklei­džia jau il­giau kaip še­šis šimt­me­čius puo­se­lė­ja­mą tra­di­ci­ją lie­tu­viš­ko­se mo­ne­to­se vaiz­duo­ti rai­te­lį ant žir­go.

„Ši tra­di­ci­ja ne­nu­trūks ir 2015 me­tais Lie­tu­vai įsi­ve­dus eu­rą. Vy­tis bus iš­kal­din­tas apy­var­ti­nių eu­ro mo­ne­tų na­cio­na­li­nė­je pu­sė­je. Jis taps ži­no­mas Eu­ro­po­je, nes lie­tu­viš­ko­mis eu­rų mo­ne­to­mis bus ga­li­ma at­sis­kai­ty­ti vi­so­je eu­ro zo­no­je, ku­rio­je yra dau­giau kaip 300 mln. gy­ven­to­jų, ir taip rep­re­zen­tuos mū­sų ša­lį ge­ro­kai pla­čiau“, – pa­brė­žė Lie­tu­vos ban­ko at­sto­vė.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.