Veidai

2015.09.08 13:45

Benamis įsitaisė prabangiuose apartamentuose

lzinios.lt2015.09.08 13:45

Vie­nas Pits­ber­go mies­to (JAV) be­na­mis ra­do ma­lo­nią prie­glau­dą. Ku­rį lai­ką vy­ras bu­vo ap­sis­to­jęs pra­ban­giau­sia­me pra­šmat­naus vieš­bu­čio nu­me­ry­je.

Vie­nas Pits­ber­go mies­to (JAV) be­na­mis ra­do ma­lo­nią prie­glau­dą. Ku­rį lai­ką vy­ras bu­vo ap­sis­to­jęs pra­ban­giau­sia­me pra­šmat­naus vieš­bu­čio nu­me­ry­je.

Be­na­mį „pri­glau­du­sio“ vieš­bu­čio dar­buo­to­jai pa­sa­ko­jo, kad vir­šu­ti­nia­me pa­sta­to aukš­te įreng­ti apar­ta­men­tai ne­re­tai bū­da­vo ne­ap­gy­ven­din­ti. Ma­no­ma, dėl to nie­kas ku­rį lai­ką ne­pas­te­bė­jo nu­me­ry­je pa­to­giai įsi­tai­siu­sio bas­tū­no.

Su­nku įsi­vaiz­duo­ti ge­res­nę vieš­na­gės vie­tą. Še­šio­lik­ta­me vieš­bu­čio aukš­te, nuo­ša­liai įreng­tuo­se apar­ta­men­tuo­se, yra 3 erd­vūs mie­ga­mie­ji, sve­tai­nė, pui­ki vir­tu­vė su ba­ru. Ne­ga­na to, sve­tai­nė­je sto­vi mil­ži­niš­kas for­te­pi­jo­nas, o pa­lu­bė­je ka­bo pra­ban­gus kriš­to­li­nis sie­ty­nas.

Be­na­mio ka­ti­no die­nos bai­gė­si ta­da, kai jį, ma­lo­niai pu­čian­tį į ūsą, ap­ti­ko į apar­ta­men­tus at­vy­kę nau­ji sve­čiai. Iš­si­gan­dę žmo­nės sku­biai iš­kvie­tė vieš­bu­čio ad­mi­nis­tra­ci­ją. Dar­buo­to­jai man­da­giai iš­pra­šė vy­rą iš kam­ba­rio, nu­si­ve­dė į tar­ny­bi­nes pa­tal­pas ir iš­kvie­tė po­li­ci­ją. Par­ei­gū­nai su­lai­kė be­na­mį ir nu­si­ve­žė į nuo­va­dą.

Po­li­ci­nin­kai iš­siaiš­ki­no, kad tai – 48 me­tų Jeff­rey Len­no­nas Wat­so­nas. Il­gą lai­ką Los An­dže­le (Ka­li­for­ni­ja) gy­ve­nęs vy­ras nu­spren­dė lai­mės ieš­ko­ti ki­tur ir at­vy­ko į Pits­ber­gą. Jis pa­sa­ko­jo mies­te pra­lei­dęs ma­žiau­siai mė­ne­sį, ta­čiau ne­pri­si­pa­ži­no, kiek lai­ko slap­ta glau­dė­si vieš­bu­čio nu­me­ry­je.

J. L. Wat­so­ną kal­bi­nu­siems par­ei­gū­nams taip pat ne­pa­vy­ko iš­siaiš­kin­ti, kaip vy­ras ne­pas­te­bė­tas pra­smu­ko pro vieš­bu­ty­je nuo­lat bu­din­čius dar­buo­to­jus ir pa­te­ko į pra­ban­gius apar­ta­men­tus. Šią pa­slap­tį ban­dė at­skleis­ti pa­tys vieš­bu­čio dar­buo­to­jai. Jų tei­gi­mu, apar­ta­men­tai daž­niau­siai nau­do­ja­mi ren­giant ne­di­de­lius pri­ėmi­mus ar va­ka­rus. Vyks­tant pri­ėmi­mui du­rys ne­ra­ki­na­mos vi­są nak­tį, kad sve­čiai ga­lė­tų lais­vai pa­tek­ti į pa­tal­pas. Dar­buo­to­jai spė­ja, kad pa­si­bai­gus ren­gi­niui J. L. Wat­so­nas nak­tį pra­smu­ko į apar­ta­men­tus ir ke­lias die­nas čia gy­ve­no ne­truk­do­mas vieš­bu­čio ad­mi­nis­tra­ci­jos.

J. L. Wat­so­nui bu­vo pa­teik­ti kal­ti­ni­mai dėl įsi­lau­ži­mo ir ne­tei­sė­to nau­do­ji­mo­si vieš­bu­čio pa­slau­go­mis. Be­na­mis ne­iš­ga­lė­jo su­mo­kė­ti 15 tūkst. do­le­rių (38,5 tūkst. li­tų) bau­dos, tad dvi par­as šil­tai pra­lei­do po­li­ci­jos areš­ti­nė­je.