Sportas

2015.09.08 13:45

Mūsų čiuožėjams namie nėra vietos

Jūratė Žemaitytė, „Lietuvos žinios“2015.09.08 13:45

Lat­vi­jos sos­ti­nė­je Ry­go­je su­reng­to­se Tarp­tau­ti­nės čiuo­ži­mo fe­de­ra­ci­jos (ISU) var­žy­bo­se „Vol­vo Open Cup 2013“ pui­kiai pa­si­ro­dė ke­tu­rio­lik­me­tė Dei­man­tė Ki­za­lai­tė. Jau­ni­mo (iki 19 me­tų) gru­pė­je lie­tu­vė ta­po bron­zi­ne pri­zi­nin­ke (132,41 taš­ko).

Lat­vi­jos sos­ti­nė­je Ry­go­je su­reng­to­se Tarp­tau­ti­nės čiuo­ži­mo fe­de­ra­ci­jos (ISU) var­žy­bo­se „Vol­vo Open Cup 2013“ pui­kiai pa­si­ro­dė ke­tu­rio­lik­me­tė Dei­man­tė Ki­za­lai­tė. Jau­ni­mo (iki 19 me­tų) gru­pė­je lie­tu­vė ta­po bron­zi­ne pri­zi­nin­ke (132,41 taš­ko), rašo „Lietuvos žinios“.

Tur­ny­re Ry­go­je įvai­raus am­žiaus gru­pė­se da­ly­va­vo per 500 čiuo­žė­jų iš 20 ša­lių. Ka­dan­gi iki So­čio olim­pi­nių žai­dy­nių li­ko ma­žiau nei 100 die­nų, spor­ti­nin­kai sten­gia­si kuo daž­niau pa­si­ti­krin­ti jė­gas įvai­rio­se var­žy­bo­se. „Vol­vo Open Cup 2013“ var­žy­bų ryš­kiau­sias ak­cen­tas bu­vo olim­pi­nis čem­pio­nas Jev­ge­ni­jus Pliuš­čen­ka – iš­si­gy­dęs trau­mas jis pir­mą kar­tą šį se­zo­ną da­ly­va­vo tarp­tau­ti­nė­se var­žy­bo­se ir ta­po nu­ga­lė­to­ju.

Ba­lais ap­len­kė olimpietę

Mer­gi­nų iki 19 me­tų gru­pė­je tarp 37 da­ly­vių čiuo­žė 15 pa­sau­lio jau­ni­mo čem­pio­na­to bei „Grand Prix“ eta­pų da­ly­vių pri­zi­nin­kių. Ten da­ly­va­vo ir mū­sų Dei­man­tė. Trum­po­jo­je prog­ra­mo­je ji be klai­dų at­li­ko vi­sus ele­men­tus ir užė­mė 2 vie­tą, o už su­ktu­kus tei­sė­jai ją įver­ti­no aukš­čiau­siais ba­lais. Lais­vo­jo­je prog­ra­mo­je ji ke­lis kar­tus su­kly­do ir bend­ro­jo­je įskai­to­je pel­nė 3 vie­tą. Nu­ga­lė­to­ja ta­po Ru­si­jos at­sto­vė Se­ra­fi­na Sak­ma­no­vič (ji gruo­džio mė­ne­sį da­ly­vaus pa­sau­lio jau­ni­mo „Grand Prix“ fi­na­le Ja­po­ni­jo­je), an­trą­ją vie­tą užė­mė ki­ta Ru­si­jos čiuo­žė­ja Ma­ri­ja Go­ro­cho­va, Dei­man­tę ap­len­ku­si vos 0,1 taš­ko.

Pa­sak Lie­tu­vos čiuo­ži­mo fe­de­ra­ci­jos (LČF) pre­zi­den­tės Li­li­jos Va­na­gie­nės, šis D. Ki­za­lai­tės re­zul­ta­tas nė­ra at­si­tik­ti­nis. Rug­sė­jį Bal­ta­ru­si­jo­je vy­ku­sia­me pa­sau­lio jau­ni­mo „Grand Prix“ eta­pe Mins­ke Dei­man­tė užė­mė 12 vie­tą, o lais­vo­jo­je prog­ra­mo­je pa­te­ko į de­šim­tu­ką. Tuo­met su­rin­ko 122,13 ba­lo. Da­bar ji net 10 taš­kų pa­ge­ri­no re­zul­ta­tą. L.Va­na­gie­nė už­si­mi­nė, kad Bra­zi­li­jos čiuo­žė­ja Isa­do­ra Wil­liams per at­ran­ką į So­čio olim­pi­nes žai­dy­nes su­rin­ko tik 130,08 ba­lo (t. y. ma­žiau, nei da­bar Ry­go­je jų pel­nė Dei­man­tė) ir pa­sku­ti­nė, šeš­ta, iš­ko­vo­jo tei­sę da­ly­vau­ti 2014-ųjų žie­mos žai­dy­nė­se. Pri­me­na­me, jog In­ga Ja­nu­le­vi­čiū­tė ten li­ko sep­tin­ta ir da­bar yra pir­ma tarp at­sar­gi­nių čiuo­žė­jų.

D. Ki­za­lai­tė jau ke­le­rius me­tus iš ei­lės ne po vie­ną kar­tą vyks­ta į tre­ni­ruo­čių sto­vyk­las Sankt Pe­ter­bur­ge (Ru­si­ja). Ten su ja dir­ba olim­pi­nis čem­pio­nas Alek­se­jus Ur­ma­no­vas. Kau­ne čiuo­žė­ją glo­bo­ja Kau­no žie­mos spor­to mo­kyk­la „Bal­tų ai­niai“ ir Kau­no Ge­di­mi­no spor­to ir svei­ka­ti­ni­mo mo­kyk­la. Šį se­zo­ną spor­ti­nin­kę tre­ni­ruo­ja L. Va­na­gie­nė, o anks­čiau Dei­man­tę la­bai kryp­tin­gai ug­dė pui­kios tre­ne­rės Ing­ri­da Snieš­kie­nė ir Lo­re­ta Vit­kaus­kie­nė.

Su mė­gė­jų mi­nia

Pa­klaus­ta apie Lie­tu­vos dai­lio­jo čiuo­ži­mo ten­den­ci­jas L. Va­na­gie­nė tei­gė, jog au­ga pui­ki kan­di­da­čių į 2018 me­tų Pjong­čan­go (Pie­tų Ko­rė­ja) olim­pi­nes žai­dy­nes kar­ta: D. Ki­za­lai­tė, Alek­sand­ra Go­lov­ki­na, I. Ja­nu­le­vi­čiū­tė ir po­ri­nio čiuo­ži­mo at­sto­vė Go­da But­ku­tė (jos par­tne­ris – Ni­ki­ta Jer­mo­la­je­vas iš Sankt Pe­ter­bur­go). Ta­čiau Lie­tu­vo­je itin pra­stos są­ly­gos to­kio ly­gio spor­ti­nin­kams ug­dy­ti. Tai teig­da­ma L. Va­na­gie­nė iš­kart pa­tei­kė pa­vyz­dį: be pre­ky­bos cen­truo­se įreng­tų le­do are­nų, ku­rios orien­tuo­tos į šių cen­trų lan­ky­to­jus, Lie­tu­vo­je šiuo me­tu vei­kia 3 le­do are­nos: Vil­niu­je, Kau­ne ir Elek­trė­nuo­se. O Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je, Bal­ta­ru­si­jo­je le­do are­nos yra net ma­žiau­siuo­se mies­te­liuo­se. Čiuo­ži­mo spe­cia­lis­tė už­si­mi­nė, kad da­bar mū­sų spor­ti­nin­kams Vil­niu­je, Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se ne­re­tai ten­ka tre­ni­ruo­tis ma­si­nio čiuo­ži­mo me­tu. Spor­to mo­kyk­los šiuo me­tu vei­kia tik Kau­ne ir Elek­trė­nuo­se.

Sve­tur ge­res­nės są­ly­gos

LČF pre­zi­den­tė ne­ga­li su­si­tai­ky­ti su min­ti­mi, jog ke­lia­la­pį į So­čio žai­dy­nes iš­ko­vo­ju­siai le­do šo­kė­jų po­rai Dei­vi­dui Stag­niū­nui ir Isa­bel­lai To­bias ten­ka lauk­ti kaž­kie­no ma­lo­nės tik dėl to, kad Lie­tu­vos spor­ti­nin­ko par­tne­rė yra ne lie­tu­vė. Pa­sak jos, gal esant ki­to­kioms tre­ni­ruo­čių są­ly­goms mū­sų kraš­te Dei­vi­do par­tne­rė ga­lė­tų bū­ti ir lie­tu­vė. Tad ne­no­rė­da­ma pra­ras­ti ta­len­tin­go čiuo­žė­jo, LČF iš­siun­tė D. Stag­niū­ną tre­ni­ruo­tis į JAV. Ten jam ir I.To­bias su­da­ry­tos pui­kios są­ly­gos dirb­ti su vie­nu ge­riau­sių pa­sau­ly­je le­do šo­kių spe­cia­lis­tų Igo­riu Špil­ban­du.

D. Stag­niū­ną ir I. To­bias tu­rė­tu­me iš­vys­ti šo­kan­čius gruo­džio mė­ne­sį Zag­re­be (Kroa­ti­ja) vyk­sian­čio­se tarp­tau­ti­nė­se var­žy­bo­se „Gol­den Spin of Zag­reb“.