Sportas

2015.11.23 10:57

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo nariai pareiškė nepasitikėjimą KKSD vadovu

BNS 2015.11.23 10:57

Pirmadienį Vilniuje spaudos konferenciją surengę Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos nariai Romualdas Bakutis, Albinas Grabnickas, Rimantas Kveselaitis ir Algis Bronislavas Vasiliauskas dėl destruktyvios Fondo tarybos pirmininko veiklos pareiškė nepasitikėjimą tarybos pirmininku Kūno kultūros ir sporto departamento generaliniu direktoriumi Edžiu Urbonavičiumi.

„Mes, žemiau pasirašę Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos nariai, reiškiame nepasitikėjimą Tarybos pirmininku Edžiu Urbanavičiumi ir šį žingsnį grindžiame šiais faktais bei argumentais, – rašoma išplatintame pareiškime:

1. Darbo Tarybos pirmininko pareigose metu E. Urbanavičiui nepavyko užtikrinti tinkamo tarybos darbo administravimo, tokių elementarių vadybinių procedūrų, kaip tarybos posėdžių protokolavimas, savalaikis informacijos, reikalingos tarybos darbui, teikimas, tarybos narių supažindinimas su jos veiklą liečiančiais dokumentais bei reguliarių Tarybos posėdžių organizavimas.

2. Per pusantrų metų tarybos pirmininkas neteikė jokių pastabų, siūlymų, neinicijavo jokių administravimo taisyklių, ekspertų veiklos taisyklių pakeitimų ir nesiėmė jokių iniciatyvų dėl tariamų tarybos viešumo ir skaidrumo problemų, kurias jis dabar kelia.

3. Šiuo metu E. Urbanavičius visur skleidžia informaciją esą taryba nepritarusi jo iniciatyvai suteikti daugiau viešumo paraiškų priėmimo ir svarstymo procesui. Norime pabrėžti, kad 2015 m. rugsėjo 21 d. KKSD direktoriaus tarybai teiktose naujose Fondo administravimo taisyklėse jokių viešinimo tvarkos pakeitimų nebuvo pasiūlyta. Tik po to, kai 2015 m. spalio 1 d. prasidėjo paraiškų priėmimas ir Fondui jau gavus pirmąsias paraiškas, spalio 9 d. posėdyje E. Urbanavičius, žinodamas, kad juridiškai nėra galimi taisyklių pakeitimai, pateikė siūlymą viešinti paraiškų turinį. Tarybos nariai sutiko iš esmės koreguoti viešinimo tvarką, tačiau pasiūlė tarybos pirmininkui nenusižengti juridinei logikai, netaisyti galiojančių taisyklių paraiškų teikimo eigoje. Tarybos nariai taip pat pasiūlė paruošti pakeitimus atitinkamuose Fondo dokumentuose bei taikyti juos naujam paraiškų teikimo laikotarpiui. Mums keista, kad E. Urbanavičius šiuo tarybos darbo epizodu dabar visur spekuliuoja kaip įrodymu, kokia esą neskaidri yra tarybos veikla.

4. Savo viešuose pareiškimuose E. Urbanavičius mini Valstybės kontrolės ir Specialiųjų tyrimų tarnybos pažymas dėl tarybos veiklos. Deja, nė vienu šių dokumentų jis nepasidalino su tarybos nariais, savo kolegomis, nors ant dokumentų nebuvo grifo „slaptai“. Žinodamas Fondo veiklos trūkumus nurodančią informaciją jis ją nuslėpė nuo tarybos narių, ko pasekoje mes neturėjome galimybės laiku imtis priemonių trūkumams ir pastaboms pašalinti. Manome, tai buvo padaryta sąmoningai, siekiant diskredituoti Fondo tarybos veiklą ir, ją iš esmės sunaikinant, atimti iš sporto bendruomenės galimybę savivaldos pagrindais disponuoti sporto vystymui skirtomis lėšomis.

5. Fondo tarybos nariams sunkiai sekėsi įkalbėti tarybos pirmininką pradėti finansuotų projektų patikros procesą. E. Urbanavičius iki šiol nesudarė galimybės atlikti stebėsenos plane numatytų patikrų, pavyzdžiui, atlikti patikrinimą VšĮ „Nemuno žiede“. Svarbu pabrėžti, kad 2015 m. rugsėjo 21 d. posėdyje jo iniciatyva Fonde buvo svarstoma ir buvo patenkinta šios įstaigos finansavimo paraiškos korekcija, nors kaip KKSD direktorius, jis tuo metu jau turėjo žinoti, kad jai gresia bankrotas. Nuslėpdamas šios ir kitų KKSD pavaldume esančių sporto įstaigų finansinės būklės informaciją KKSD direktorius primygtinai reikalavo tenkinti jų pateiktas paraiškas. O juk šios iššvaistytos lėšos galėjo būti skirtos galo su galu nesuduriančių sporto federacijų, rinktinių, klubų ir sportininkų finansavimui, pasirengimui 2016 metų Olimpiadai. Tarybos nariams ėmus kelti klausimus dėl bankrutuojančių valstybinių įstaigų neteisėto finansavimo, E.Urbanavičius puolė plakti tarybą „viešumo ir skaidrumo rimbu“.

6. Tarybos pirmininkas, neinformavęs tarybos ir nederinęs su pagrindinėmis sporto organizacijomis, valstybės institucijoms pateikė Sporto srities korupcijos prevencijos programą ir naują Fondo įstatymo projektą, kuriuo siekia iš esmės panaikinti sporto bendruomenės atstovavimo Fondo veikloje principą ir prisiskirti sau teisę vienvaldiškai valdyti Fondą, skirstyti jo lėšas. Sutinkamai su KKSD direktoriaus siūlomomis pataisomis, Fondo taryba turėtų būti formuojama iš 7 asmenų, iš kurių 5 būtų skiriami paties KKSD direktorius, t.y. E.Urbanavičiaus.

– Tokios KKSD direktoriaus iniciatyvos kelia ne vieną klausimą. Ar mums nesiūloma grįžti 10 ir daugiau metų atgal, į tuos laikus, kada visi valstybės ištekliai buvo skirstomi „teisingų ir skaidrių“ valdininkų? Ar šiomis pataisomis nebus sukurtas precedentas, pagal kurį bendruomeninė savivalda ir savitvarka galės būti atimta ne tik iš Lietuvos sportininkų, bet ir mokslininkų, menininkų, kultūros žmonių, jaunimo, leidėjų, žurnalistų? Pagaliau, kuri partija turėtų prisiimti politinę atsakomybę už E. Urbanavičiaus iniciatyvas? Ar tik nesirengia visi šios partijos skyriai persikrikštyti į sporto sąjungas, kad galėtų teikti „skaidrias“ paraiškas fondui, kurį vienvaldiškai valdys E. Urbanavičius – rinkimai juk nebe už kalnų?

Matydami, kad nepradedamos formuoti ekspertų grupės, nepateikiamas baigtinis pateiktų projektų sąrašas, nederinama Fondo administravimo išlaidų sąmata ir kilus grėsmei, kad gali būti dirbtinai sustabdyta Fondo veikla, mes 2015 m. lapkričio 12 d. pasiūlėme Tarybos pirmininkui sukviesti neeilinį posėdį susidariusiai padėčiai aptarti. Deja, KKSD atstovai atsakė esą direktorius nemato tam reikalo ir pasiūlė vietoj posėdžio neformaliai padiskutuoti jo kabinete. Manome, kad tuo E. Urbanavičius galutinai įrodė siekiąs sužlugdyti Fondo veiklą, priešpastatė save kitiems tarybos nariams ir nebepaliko mums kitos galimybės spręsti Fondo veiklos tęstinumo problemas, kaip tik atstatydinant jį iš tarybos pirmininko pareigų.

Pareiškiame, kad mes, žemiau pasirašę tarybos nariai, esame pasirengę garantuoti stabilią Fondo veiklą, tarybos darbą, remiantis skaidrumo ir viešumo principais. Norime patikinti kad ir toliau esame pasirengę dirbti laikydamiesi Lietuvos Respublikos įstatymų Lietuvos ir sporto bendruomenės labui“.

Pareiškimą pasirašė Kūno kultūros ir sporto tarybos nariai Romualdas Bakutis, Albinas Grabnickas, Rimantas Kveselaitis bei Algis Bronislavas Vasiliauskas.