Sportas

2015.07.31 13:41

M. Platini: „Noriu, kad FIFA susigrąžintų prarastą orumą“

Vilmantas Remeika, lzinios.lt2015.07.31 13:41

Eu­ro­pos fut­bo­lo aso­cia­ci­jų są­jun­gos (UE­FA) pre­zi­den­tas pra­ncū­zas Mi­che­lis Pla­ti­ni nu­spren­dė – jis sieks Tarp­tau­ti­nės fut­bo­lo aso­cia­ci­jų fe­de­ra­ci­jos (FI­FA) va­do­vo pos­to, rašo „Lietuvos žinios“.

Eu­ro­pos fut­bo­lo aso­cia­ci­jų są­jun­gos (UE­FA) pre­zi­den­tas pra­ncū­zas Mi­che­lis Pla­ti­ni nu­spren­dė – jis sieks Tarp­tau­ti­nės fut­bo­lo aso­cia­ci­jų fe­de­ra­ci­jos (FI­FA) va­do­vo pos­to, rašo „Lietuvos žinios“.

Di­de­lį vi­suo­me­nės pa­lai­ky­mą tu­rin­tis 60 me­tų M. Pla­ti­ni FI­FA pre­zi­den­to pos­te pa­si­ry­žęs pa­keis­ti pa­si­trau­ku­sį 79 me­tų švei­ca­rą Sep­pą Blat­te­rį. Šis pa­sau­lio fut­bo­lui va­do­va­vo nuo 1998–ųjų.

Kan­di­da­tai da­ly­vau­ti FI­FA pre­zi­den­to rin­ki­muo­se re­gis­truo­ja­mi iki spa­lio pa­bai­gos. Rin­ki­mai vyks ki­tų me­tų va­sa­rio 26 die­ną.

Su­lau­kė palaikymo

„No­riu, kad FI­FA su­sig­rą­žin­tų pra­ras­tą oru­mą ir bū­tų po­zi­ci­jo­se, ku­rių nu­si­pel­no. Ji tu­ri tap­ti pa­vyz­di­ne spor­to or­ga­ni­za­ci­ja. Fut­bo­le esu 50 me­tų ir nie­ka­da ne­nus­to­jau my­lė­ti šio spor­to“, – sa­kė M. Pla­ti­ni, jau 13 me­tų esan­tis FI­FA vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to na­riu.

Pra­ėju­sio am­žiaus de­vin­ta­me de­šimt­me­ty­je tris kar­tus ge­riau­siu pa­sau­lio fut­bo­li­nin­ku rink­tas pra­ncū­zas apie sa­vo spren­di­mą in­for­ma­vo vi­sas 209 FI­FA na­res ir pa­pra­šė jų par­amos.

„Tai bu­vo as­me­ni­nis spren­di­mas, su­si­jęs su fut­bo­lo ir ma­no at­ei­ti­mi. At­ei­na lai­kas, kai pri­va­lai im­tis ini­cia­ty­vos. Ma­no spren­di­mą kan­di­da­tuo­ti lė­mė ir vi­suo­ti­nė par­ama bei pa­drą­si­ni­mai“, – sa­kė M. Pla­ti­ni.

Anks­čiau pui­kiai su­ta­ręs su S. Blat­te­riu ir net jo sta­ty­ti­niu lai­ky­tas UE­FA va­do­vas vė­liau ta­po ar­šiu švei­ca­rų sen­jo­ro kri­ti­ku.

M. Pla­ti­ni at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad FI­FA per be­veik pu­sę am­žiaus te­tu­rė­jo du pre­zi­den­tus: 1974–1998 me­tais or­ga­ni­za­ci­jai va­do­va­vo bra­zi­las Joao Ha­ve­lan­ge'as, vė­liau jį pa­kei­tė S. Blat­te­ris.

„Vie­nas va­do­vas ne­tu­rė­tų už­si­bū­ti pos­te du de­šimt­me­čius. To­kie pre­ce­den­tai ska­ti­na vers­ti nau­ją po­pie­riaus la­pą ir res­truk­tū­ri­zuo­ti val­dy­mą“, – aiš­ki­no bu­vu­si fut­bo­lo žvaigž­dė.

Eu­ro­pos fut­bo­lui M. Pla­ti­ni va­do­vau­ja nuo 2007 me­tų. Per dvi ka­den­ci­jas jis pa­si­žy­mė­jo ak­ty­via ko­va su klu­bų iš­lai­dų ma­ži­ni­mu, ini­ci­juo­da­mas fi­nan­si­nio są­ži­nin­gu­mo tai­syk­lę, taip pat yra prieš klu­bų ini­cia­ty­vą pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­tis su ne­pil­na­me­čiais fut­bo­li­nin­kais. M. Pla­ti­ni ini­cia­ty­va Eu­ro­pos čem­pio­na­to da­ly­vių skai­čius bu­vo pa­di­din­tas iki 24 ko­man­dų, re­for­muo­ti Eu­ro­pos tau­rių tur­ny­rai ir pa­di­din­tas jų pri­zi­nis fon­das, o UE­FA Čem­pio­nų ly­gos var­žy­bos pa­sie­kė dar ne­re­gė­tas po­pu­lia­ru­mo aukš­tu­mas.

Fut­bo­lo bend­ruo­me­nė­je M. Pla­ti­ni lai­ko­mas su­ma­niu ir au­to­ri­te­tin­gu va­dy­bi­nin­ku. Iš kar­to po pra­ncū­zo pra­ne­ši­mo par­amą jam par­eiš­kė įta­kin­gos Ang­li­jos ir Olan­di­jos fut­bo­lo aso­cia­ci­jos.

Įžvel­gia klastą

Vis dėl­to da­bar­ti­nį UE­FA va­do­vą pa­lai­ko ne vi­si. Jor­da­ni­jos pri­ncas 39 me­tų Ali bin Al–Hus­sei­nas, ge­gu­žę FI­FA rin­ki­mus pra­lai­mė­jęs S. Blat­te­riui, par­eiš­kė, kad M. Pla­ti­ni nė­ra tin­ka­mas kan­di­da­tas va­do­vau­ti pa­sau­lio fut­bo­lui. Pri­ncas ne­tgi įžvel­gia še­šė­li­nius su­si­ta­ri­mus.

„Fut­bo­lo ger­bė­jai nu­si­pel­no ge­res­nio kan­di­da­to. FI­FA sken­di skan­da­luo­se, to­dėl tu­ri­me nu­sto­ti už­sii­mi­nė­ti vers­lu ir baig­ti slap­tus užs­ta­lės su­si­ta­ri­mus. Šiai or­ga­ni­za­ci­jai rei­kia vi­siš­kai nau­jos ir ne­prik­lau­so­mos val­džios“, – aiš­ki­no A. bin Al–Hus­sei­nas.

Pats Jor­da­ni­jos pri­ncas ne­pra­ne­šė, ar dar kar­tą sieks tap­ti FI­FA pre­zi­den­tu.

To­kių ke­ti­ni­mų tu­ri 63 me­tų vers­li­nin­kas iš Pie­tų Ko­rė­jos Chun­gas Mong–joo­nas, ku­rio tur­tas ver­ti­na­mas 1,07 mlrd. eu­rų.

1993–2009 me­tais Ch. Mong–joo­nas va­do­va­vo Pie­tų Ko­rė­jos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jai, o šiuo me­tu yra vie­no iš FI­FA ge­ne­ra­li­nių rė­mė­jų kon­cer­no „Hyun­dai“ di­džiau­sias ak­ci­nin­kas. Ko­rė­jie­tis taip pat įta­riai žvel­gia į M. Pla­ti­ni ke­ti­ni­mus.

„Jei bū­siu iš­rink­tas FI­FA pre­zi­den­tu, ma­no dar­bas ne­bus sė­dė­ti biu­re ir mė­gau­tis pra­ban­ga. Ši or­ga­ni­za­ci­ja ne­ga­li bū­ti už­da­ra vers­lo gru­pė. M. Pla­ti­ni bus rim­tas kon­ku­ren­tas. Ta­čiau no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad jis yra da­bar­ti­nės sis­te­mos pro­duk­tas. M.Pla­ti­ni vis dar te­bė­ra FI­FA vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to na­rys. Ne­ma­nau, kad jis pa­jė­gus įgy­ven­din­ti re­for­mas, nes bus pri­klau­so­mas nuo sis­te­mos“, – pa­sa­ko­jo Ch. Mong–joo­nas.

Apie no­rus val­dy­ti FI­FA pra­bi­lo net le­gen­di­nis Ar­gen­ti­nos fut­bo­li­nin­kas Die­go Ma­ra­do­na. Tie­sa, jo par­eiš­ki­mai kol kas la­biau pri­me­na po­pu­liz­mą nei rea­lius pla­nus.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.