Pozicija

2021.01.22 12:53

Helena Dalli. Lygybės Sąjunga. Visapusiškos neįgaliųjų įtraukties link

Helena Dalli, Už lygybę atsakinga Europos Komisijos narė2021.01.22 12:53

Prieš dešimt metų Europos Sąjunga ratifikavo Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją. Tai pirmoji žmogaus teisių konvencija, prie kurios prisijungė ES ir nuo kurios prasidėjo naujas etapas, kai pagarba neįgaliųjų teisėms ir atsakomybė už jų užtikrinimą yra moralinė ir teisinė pareiga. 

Per pastarąjį dešimtmetį ES ir jos valstybės narės dėjo pastangas, kad įvykdytų pagal Konvenciją prisiimtus įsipareigojimus. ES turi užtikrinti, kad ES taisyklės, politika ir programos būtų pritaikytos atsižvelgiant į neįgaliųjų poreikius, visapusiškai atitiktų Konvenciją ir skatintų kurti įtraukią Europą.

Konvencijos ir ES taisyklių dėl nediskriminavimo bei prieinamumo turi laikytis ir visos ES šalys. Tai reiškia, kad valstybės narės turi užtikrinti neįgaliesiems skirtas įtraukias švietimo sistemas ir priimti teisės aktus, kuriais draudžiama diskriminacija darbo vietoje. Jos taip pat turi užtikrinti, kad transportas ir viešieji pastatai būtų prieinami.

Per pastarąjį dešimtmetį ES veiksmai buvo grindžiami 2010–2020 m. Europos strategija dėl negalios. Ja remiantis negalios klausimas buvo įtrauktas kaip vienas svarbiausių ES darbotvarkės punktų, be to, ją įgyvendinant pasiekta akivaizdžios pažangos. Pavyzdžiui, svarbiame Europos prieinamumo akte nustatyta, kad pagrindiniai produktai ir paslaugos, pavyzdžiui, telefonai, kompiuteriai, e. knygos, banko paslaugos ir elektroniniai ryšiai, turi būti prieinami, kad jais galėtų naudotis neįgalieji. ES keleivių teisėmis užtikrinama, kad neįgalieji galėtų keliauti keliais, lėktuvais ar jūra.

ES, įgyvendindama vystymosi ir humanitarinę politiką, pasauliniu mastu aktyviai skatina asmenų su negalia įtrauktį.
COVID-19 pandemija išryškino dar didesnę nelygybę, kurią toliau patiria neįgalieji, ir didesnį pandemijos poveikį jiems, taip pat ir dėl tokios nelygybės. Mokykloms užsidarius ir perėjus prie nuotolinio mokymosi, studentai su negalia ne visada gali naudotis mokymosi medžiaga ir įranga.

Kai kuriems iš jų gali būti sudėtinga dalyvauti nuotolinėse konferencijose, dirbti iš namų ir apsipirkti internetu. Paaiškėjo, kad net ir gauti informacijos apie patį virusą yra sudėtinga. Todėl ES, reaguodama į krizę, lygybės klausimą įvardijo kaip vieną svarbiausių darbotvarkės klausimų ir kartu patvirtino iki šiol didžiausią paskatų rinkinį, kad padėtų ekonomikai sparčiau atsigauti.

Siekdami užtikrinti sąžiningą atsigavimą po COVID-19 pandemijos, atsižvelgiame į asmenų su negalia įtrauktį, kad jie galėtų gyventi oriai bei nepriklausomai ir naudotis paslaugomis, kurios joms sudaro sąlygas visapusiškai dalyvauti darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime. Balandžio mėn. ES Tarybai pirmininkaujanti Portugalija suburs Europos Komisiją ir valstybes nares į aukšto lygio politinį dialogą dėl neįgaliųjų teisių, kad būtų imtasi naujų veiksmų.

Dedame daugiau pastangų, kad COVID-19 poveikis nestabdytų pažangos, padarytos tenkinant neįgaliųjų poreikius. Kad ekonomikos atsigavimas būtų atsparus ir sąžiningas, turėtų būti kuriama visiems įtrauki politika.

Po išsamių konsultacijų pristatysiu naują tvirtesnę 2021–2030 m. Sąjungos asmenų su negalia teisių strategiją. Ji bus grįsta pastarųjų dešimties metų veiklos rezultatais ir joje bus pasiūlyta, kaip spręsti būsimus uždavinius. Strategija apims visus JT konvencijos aspektus ir padės įgyvendinti Konvencijoje įtvirtintas teises. Ji bus tvirtas pagrindas artimiausiais metais siekiant užtikrinti, kad niekas nebūtų paliktas nuošalyje.

Savarankiškas gyvenimas, mokymasis įtraukioje aplinkoje, tinkamos sąlygos dirbti ir klestėti – visa tai būtina užtikrinti. 87 mln. neįgaliųjų ES nusipelno gyventi taip, kad nei žiniasklaidoje, nei internete nesusidurtų su struktūrine diskriminacija ir neigiamais stereotipais.

Visi turės ryžtingai veikti, kad mūsų plataus užmojo tikslai būtų pasiekti. Strategija bus atskaitos taškas ES, visoms vyriausybėms, socialiniams partneriams, pilietinei visuomenei ir privačiajam sektoriui. Ja remiantis mums bus lengviau vykdyti įsipareigojimus, taip pat palaikyti dialogą ir partnerystės ryšius su neįgaliaisiais. Ji padės užtikrinti, kad neįgaliesiems būtų sudarytos vienodos sąlygos dalyvauti veikloje visose gyvenimo srityse.

Mūsų įsipareigojimas ir veiksmai šioje politikos srityje bus dar vienas svarbus žingsnis kuriant lygybės sąjungą. Glaudžiai bendradarbiausiu su visomis ES valstybėmis narėmis, kad ES taptų įtraukties, prieinamumo ir žmogaus teisių pavyzdžiu.

Asmenys su negalia turi turėti galimybę dalyvauti visuose su jais susijusiuose veiksmuose. Jie bus dialogo ir proceso dalis.

Europos Sąjungos šūkis „Suvienijusi įvairovę“ tai ir reiškia.

Šis tekstas – asmeninė autoriaus nuomonė. LRT.lt portalo rubrikoje „Pozicija“ publikuojamos politinės ar kitos tematikos nuomonės, už kurias LRT.lt portalo redakcija neatsako.