Pasaulyje

2015.09.08 13:45

Demografai: krizė sumažino vaikų skaičių

„Lietuvos žinios“2015.09.08 13:45

Nau­jau­si ty­ri­mai ro­do, kad nuo 2008 me­tų, kai pra­si­dė­jo fi­nan­sų kri­zė, Eu­ro­po­je ėmė gim­ti ma­žiau vai­kų, rašoma dienraštyje „Lietuvos žinios“.

Nau­jau­si ty­ri­mai ro­do, kad nuo 2008 me­tų, kai pra­si­dė­jo fi­nan­sų kri­zė, Eu­ro­po­je ėmė gim­ti ma­žiau vai­kų, rašoma dienraštyje „Lietuvos žinios“.

Ty­ri­mą at­li­kęs Vo­kie­ti­jo­je esan­tis Ma­xo Planc­ko de­mog­ra­fi­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­tas pa­tvir­ti­no, kad vi­so­se 28 Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se pra­si­dė­jus kri­zei ėmė ma­žė­ti gims­ta­mu­mas. La­biau­siai vai­kų ne­no­ri tu­rė­ti jau­ni, iki 25 me­tų, eu­ro­pie­čiai, o ma­žiau­sia vai­kų gim­ta la­biau­siai kri­zės apim­to­se Pie­tų Eu­ro­pos ša­ly­se, pa­vyz­džiui, Is­pa­ni­jo­je.

Il­gai abe­jo­ta, kad yra tie­sio­gi­nis ry­šys tarp eko­no­mi­kos ir gims­ta­mu­mo, ta­čiau Ma­xo Planc­ko de­mog­ra­fi­jos ins­ti­tu­te at­lik­ta stu­di­ja pa­tvir­ti­no, jog „ne­dar­bo di­dė­ji­mas šiuo­lai­ki­nės Eu­ro­pos vals­ty­bė­je tu­ri po­vei­kį gims­ta­mu­mo ly­giui“.

„Fi­nan­sų kri­zė smo­gė tuo­met, kai dau­ge­ly­je Eu­ro­pos ša­lių vai­kų bu­vo pra­dė­ję gim­ti vis dau­giau“, – sa­kė de­mog­ra­fė Mi­chae­la Kreyen­feld. Ta­čiau kri­zei pra­si­dė­jus vie­no­se vals­ty­bė­se gims­ta­mu­mas nu­sto­jo di­dė­ti, o ki­to­se net ėmė ma­žė­ti. La­biau­siai kri­zės pa­sek­mės pa­vei­kė de­mog­ra­fi­nę pa­dė­tį Veng­ri­jo­je, Ai­ri­jo­je, Kroa­ti­jo­je ir Lat­vi­jo­je. Ma­žiau vai­kų ėmė gim­ti ir Če­ki­jo­je, Len­ki­jo­je bei Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je. Tuo tar­pu Vo­kie­ti­jo­je ir Švei­ca­ri­jo­je, kur dar­bo rin­ka ne­bu­vo taip smar­kiai pa­veik­ta, kri­zė gims­ta­mu­mui įta­kos be­veik ne­pa­da­rė.

Ty­ri­mas par­odė, kad eu­ro­pie­čiai iki 25 me­tų bu­vo la­biau­siai lin­kę ati­dė­ti vai­kų gim­dy­mą to­dėl, kad au­go ne­dar­bas, ypač tarp jau­ni­mo. Ta­čiau jau­ni žmo­nės daž­niau­siai tik ati­de­da vė­les­niam lai­kui šei­mos kū­ri­mą, o ne aps­kri­tai at­si­sa­ko ją tu­rė­ti. Stu­di­ja at­sklei­dė, kad kai ne­dar­bas pa­di­dė­ja 1 proc., 15–19 me­tų tė­vams vai­kų gims­ta 0,2 proc. ma­žiau, o 20–24 me­tų tė­vams – 0,1 proc. ma­žiau. Ta­čiau di­dė­jan­tis ne­dar­bas vi­siš­kai ne­da­ro įta­kos gims­ta­mu­mui vy­res­nių nei 40 me­tų gy­ven­to­jų gru­pė­je.

„Taip yra dėl to, jog jau­ni žmo­nės ži­no, kad vai­kų ga­lės su­si­lauk­ti ir vė­liau, tuo tar­pu vy­res­niems jau tik­si bio­lo­gi­nis lai­kro­dis“, – sa­kė de­mog­ra­fė M. Kreyen­feld.