Nuomonės

2020.11.21 17:13

Benas Lyris. Mylime Dievą tiek, kiek jautriai gebame žvelgti į nepatogius žmones

Benas Lyris, kunigas ir poetas, LRT.lt2020.11.21 17:13

Liturginiai bažnyčios metai baigiami su Kristaus Visatos Valdovo, dar kitaip – Kristaus Karaliaus iškilme. Šios iškilmės aš laukdavau kaip ypatingos studijuodamas Kauno kunigų seminarijoje. Taip pat laukdavo ir visas kunigų seminarijos kolektyvas, visa bendruomenė, nes Kristaus Karaliaus iškilmės dieną būsimi kunigai gaudavo kunigiškąjį rūbą – trečio kurso klierikas buvo įvelkamas į sutaną.

Tai simbolizavo apsivilkimą Kristumi. Būti tokios pačios nuostatos kaip Kristus, tokio paties mąstymo, tokio paties žvilgsnio, tokio paties elgesio ir tokios pat valios savo aplinkoje. Persismelkti Kristumi, apsirengti Juo. Neatsitiktinai kunigų seminarijos vadovybė parinko šią dieną kaip įvilktuvių dieną kunigams.

Baigiami liturginiai metai, o tai reiškia, kad mes žvelgiame į mūsų pačių ir visų liturginių metų centrą, į Kristų kaip mūsų gyvenimo valdovą ir mūsų gyvenimo Viešpatį. Šie liturginiai metai baigiami Evangelija, kurioje Kristus pristatomas kaip tas, kuris ateina savo Tėvo šlovėje. Kartu matome Paskutinio teismo įvaizdį. Jis sako: ateikite, mano Tėvo palaimintieji, ir paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę.

Kristus kviečia visus tuos, kurie buvo jautrūs ir sako: aš buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs ir mane pagirdėte, buvau keleivis, jūs mane priglaudėte, buvau nuogas – mane aprengėte, buvau ligonis – mane aplankėte, buvau kalinys ir jūs atėjote pas mane. Ir tuomet, Paskutinio teismo akivaizdoje, jis sako: eikite nuo manęs šalin visi tie, kurie manęs, kai buvau keleivis, nepriglaudėte, kai buvau ligonis – neaplankėte, kai buvau kalinys – nepaguodėte, kai buvau išalkęs ir ištroškęs – nepavalgydinote, kai buvau nuogas – neaprengėte.

Ši Evangelija yra ypatinga todėl, kad mes matome Kristaus ir mūsų visų žmogiško gyvenimo kvietimą susitapatinti su Jo žmogišku elgesiu. Tai reiškia, kad barometras, kuris atsako, kiek mes mylime Dievą, yra atsakyme, kiek mes gebame iš tikrųjų jautriai pažvelgti į tuos nepatogius žmones, su kuriais tapatinasi pats Kristus – su ligoniais, silpnaisiais, mažutėliais. Ir kiek mes gebame matyti visuomenės paribiuose esančius ir juose atpažinti Dievo veidą, tiek mes esame iš tikrųjų apsivilkę Kristumi.

Būtent todėl tas kunigiškas rūbas, sutana, kurią kunigų seminarijos klierikai gauna Kristaus Karaliaus dieną, yra kiekvieno krikščionio pašaukimas savo gyvenime apsivilkti Kristumi. Nes jeigu mes nepastebime vieni kitų, esame nejautrūs vieni kitiems, Dievo meilė ir kalbėjimas apie ją ir apie mūsų tikėjimą yra tik gražus pafilosofavimas ir gili gili tuštuma.

Barometras, kuris atsako, kiek mes mylime Dievą, yra atsakyme, kiek mes gebame iš tikrųjų jautriai pažvelgti į tuos nepatogius žmones, su kuriais tapatinasi pats Kristus

Tegul Kristus Karalius paliečia mano širdį, paliečia jūsų visų širdį, aprengia jus savimi, savo meile, gerumu, savo gera valia kitiems ir padaro mus jautrius kasdienybei, kurioje gyvename. Taip labiausiai dovanosime Jį vieni kitiems.

Populiariausi