Lietuvoje

2019.03.24 11:29

Siūloma šiek tiek didinti socialines stipendijas, leisti į jas pretenduoti doktorantams

BNS2019.03.24 11:29

Siūloma šiek tiek didinti studentams iš nepasiturinčių šeimų mokamas socialines stipendijas, leisti į jas pretenduoti ir doktorantams bei profesinių studijų programų studentams.

Tokioms pataisoms šią savaitę po pateikimo pritarė Seimas, toliau projektą svarstys Seimo Švietimo ir mokslo komitetas. Siūloma, kad pataisos įsigaliotų nuo rugsėjo.

„Vie­na iš svar­biau­sių švie­ti­mo sis­te­mos nuo­sta­tų yra švie­ti­mo pri­ei­na­mu­mas, kad kuo daugiau mū­sų jau­nuo­lių ga­lė­tų siek­ti moks­lo. To­dėl tei­kiu pro­jek­tą, kad so­cia­li­nes sti­pen­di­jas gau­tų vi­sų stu­di­jų pa­ko­pų stu­den­tai ir stu­den­tai, stu­di­juo­jan­tys pa­gal pro­fe­si­nių stu­di­jų programas“, – pataisas pristatė komiteto vadovas Eugenijus Jovaiša.

„Vaiz­džiai ta­riant, svar­biau­sias mo­men­tas ši­ta­me pa­ke­te yra, kad anks­čiau tre­čio­sios pakopos stu­den­tai ar­ba dok­to­ran­tai ne­ga­lė­jo gau­ti so­cia­li­nių sti­pen­di­jų. Da­bar jie ga­lė­tų gau­ti“, – sakė jis.

Taip pat projektu socialinės stipendijos būtų didinamos nuo dabar mokamų 123,5 euro iki 133 eu­rų per mė­ne­sį.

Šiuo metu į socialines stipendijas gali pretenduoti tik pagal bakalauro, magistro ir vientisųjų studijų programas studijuojantys studentai iš nepasiturinčių šeimų, turintys negalią, tėvų neturintys studentai iki 25 metų. Stipendijos nemokamos studentams, turintiems daugiau nei tris akademines skolas.

E. Jovaišos duomenimis, 2017 metų pavasario semestrą Lietuvoje skirtos 3344 socialinės stipendijos, rudens semestrą – 2808 stipendijos. Iš viso 2017 metais išmokėta socialinių stipendijų už 4,2 mln. eurų. Pernai socialinėms stipendijoms numatyta apie 6,3 mln. eurų.