Lietuvoje

2015.02.12 21:38

Vertinant teisėjų veiklą – daugiau skaidrumo ir objektyvumo

LRT.lt 2015.02.12 21:38

Teisėjų taryba, siekdama užtikrinti aiškesnį ir skaidresnį teisėjų veiklos vertinimą, patvirtino naują Teisėjų veiklos vertinimo tvarką, pagal kurią vertinant teisėjo veiklą bus atsižvelgiama į tiksliau apibrėžtus teisėjo profesinės veiklos ir asmeninių savybių rodiklius, rašoma pranešime spaudai.

Teisėjų taryba, siekdama užtikrinti aiškesnį ir skaidresnį teisėjų veiklos vertinimą, patvirtino naują Teisėjų veiklos vertinimo tvarką, pagal kurią vertinant teisėjo veiklą bus atsižvelgiama į tiksliau apibrėžtus teisėjo profesinės veiklos ir asmeninių savybių rodiklius, rašoma pranešime spaudai.

Teisėjų veikla ir toliau bus vertinama Nuolatinėje teisėjų veiklos vertinimo komisijoje (Komisija), kuri nagrinės duomenis apie paskutinių trejų metų teisėjų veiklą, teismų vadovų išvadas apie teisėjų darbą, kalbėsis su vertinamais teisėjais.

Pagal naująją tvarką, teismų vadovams nebereikės Komisijai teikti statistinių duomenų apie teisėjų nagrinėjamas bylas, bylų stabilumą ir trukmę. Šia informacija rūpinsis Nacionalinė teismų administracija, valdanti teismų informacinę sistemą LITEKO. Tuo metu statistikos vertinimą ir išvadas apie teisėjo darbą toliau teiks aukštesnės pakopos teismų pirmininkai. Šias išvadas teismų vadovai Komisijai turės pateikti prieš 20 kalendorinių dienų iki posėdžio. Siekiant daugiau objektyvumo, Teisėjų veiklos vertinimo tvarka papildyta nauja nuostata, įtvirtinančia vertinamo teisėjo teisę iš anksto susipažinti ne tik su visa Komisijai pateikta medžiaga, bet ir pareikšti rašytinius paaiškinimus dėl aukštesnės pakopos teismo vadovo išvados dar iki Komisijos posėdžio.

Taip pat nustatyta, kad teisėjų veikla gali būti vertinama tik teisėjams dalyvaujant Komisijos posėdyje. Tais atvejais, kai teisėjai dėl pateisinamų priežasčių į Komisijos posėdį atvykti negalės, jos sprendimu vertinimas galės būti atidėtas.

Siekiant daugiau aiškumo vertinant teisėjus, naujoje tvarkoje patikslinti teisėjų veiklos vertinimo kriterijai bei apimtys, pabrėžiant kiekybinių ir kokybinių teisėjo profesinės veiklos rodiklių ir asmeninių savybių vertinimo svarbą. Naujoje tvarkoje terminas „jurisdikcinė veikla“ pakeista į terminą „profesinė veikla“, terminas „nejurisdikcinė veikla“ pakeista į terminą „asmeninės savybės“.

Teisėjų veikla bus vertinama periodiškai – kas penkerius metus – arba neeilinio vertinimo metu – paties teisėjo prašymu, sprendžiant teisėjo paaukštinimo klausimus ar nustačius teisėjo veiklos trūkumų.

Teisėjų taryba taip pat patvirtino ir atnaujintus Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos nuostatus, kuriuose patikslinti Komisijos veiklos tikslas ir uždaviniai, Komisijos pirmininko ir kitų Komisijos narių teisės ir pareigos, apibrėžtos Komisijos sekretoriaus funkcijos.

Pagal naujus teisės aktus, jau šių metų pabaigoje Komisija patvirtins ir interneto svetainėje www.teismai.lt paskelbs 2015–2016 metų teisėjų veiklos vertinimo grafiką.