Lietuvoje

2014.11.01 22:26

Paskelbė, kas pakeis S. Tamkevičių

Ieva Urbonaitė-Vainienė, DELFI.lt2014.11.01 22:26

Lietuvos vyskupai paskelbė apie permainas Lietuvos vyskupų konferencijoje (LVK).

Lietuvos vyskupai paskelbė apie permainas Lietuvos vyskupų konferencijoje (LVK).

Tris dienas vykusiame plenariniame posėdyje nutarta, kad dvi kadencijas iš eilės LVK pirmininko pareigas ėjusį Kauno arkivyskupą Sigitą Tamkevičių pakeis Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.

Kaip primena DELFI, arkivyskupą G. Grušą Vilniaus arkivyskupijos metropolitu 2013 m. balandžio 5 dieną paskyrė popiežius Pranciškus.

Gimęs 1961 m. rugsėjo 23 d. Vašingtone, JAV, būsimasis dvasininkas augo lietuvių šeimoje, įsitraukė į tautinę ir katalikišką išeivių veiklą. Aktyviai dalyvavo Los Andželo Šv. Kazimiero lietuvių parapijos gyvenime, Ateitininkų federacijos veikloje, 1983–1987 m. buvo Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas ir Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narys.

Prieš stodamas į seminariją baigė matematiką ir informatiką Kalifornijos universitete Los Andžele (UCLA), dirbo IBM korporacijoje. Dvasines studijas pradėjo Pranciškonų universitete Steubenville, Ohajuje, vėliau dvejus metus mokėsi Romoje, Popiežiškojoje Šv. Bedos kolegijoje.

1992 m. Vilniuje buvo įšventintas diakonu ir paskirtas Popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo apaštališkosios kelionės į Lietuvą komiteto generaliniu sekretoriumi. Grįžęs į Romą, tęsė studijas gyvendamas Popiežiškojoje Šv. Kazimiero lietuvių kolegijoje, teologijos bakalauro laipsnį įgijo Popiežiškajame Šv. Tomo Akviniečio universitete.

1994 m. birželio 25 d. Vilniaus arkikatedroje arkivyskupo Audrio Juozo Bačkio įšventintas kunigu. Tais pačiais metais išrinktas Lietuvos Vyskupų Konferencijos generaliniu sekretoriumi. 1997 m. grįžęs į Romą tęsė studijas Popiežiškajame Šv. Tomo Akviniečio universitete, kur 2001 m įgijo bažnytinės teisės daktaro laipsnį. 2001–2003 m. buvo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektoriumi, dėstė kanonų teisę.

Pastarąjį dešimtmetį buvo Vilniaus arkivyskupijos Kunigų tarybos narys ir konsultorius, vadovavo komisijai, rengiančiai lietuvišką Kanonų teisės kodekso redakciją. Nuo 2006 m. – Ateitininkų federacijos Dvasios vadas. Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos tarybos narys, leidyklos „Katalikų pasaulio leidiniai“ valdybos pirmininkas, išeivių organizacijos „Lietuvių katalikų religinė šalpa“ valdybos vicepirmininkas.

Šventojo Tėvo kapeliono, monsinjoro, titulas vyskupui G. Grušui buvo suteiktas 2003 m.

2010 m. liepos 2 d. Šventasis Tėvas Benediktas XVI monsinjorą G. Grušą paskyrė Kariuomenės ordinaru. Vyskupas nominatas buvo konsekruotas 2010 m. rugsėjo 4 d. Vilniaus arkikatedroje. 2011 m. spalio 26 d. išrinktas Lietuvos Vyskupų konferencijos Nuolatinės tarybos nariu ir LVK Švietimo komisijos pirmininku.

2013-ųjų balandžio 23 dieną Vilniaus arkivyskupijos metropolito pareigose pakeitęs kardinolą Audrį Juozą Bačkį, Vilniaus arkivyskupas G. Grušas pasirinko šūkį „Malonė, gailestingumas ir ramybė“. Pasak dvasininko, Malonė – visa ko pradžia. Krikšto dovana ir tolesnis Šv. Dvasios veikimas mus įgalina, įpareigoja gyventi Kristaus laisvėje ir žengti per gyvenimą bendrystėje su Juo.

Arkivyskupas G. Grušas moka lietuvių, anglų, italų ir prancūzų kalbas.

Pagal Lietuvos Vyskupų Konferencijos statutą, arkivyskupas G. Grušas LVK pirmininko pareigas eis trejus metus.

Kaip informavo LVK sekretoriatas, trejų metų kadencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos vicepirmininku išrinktas Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt