Lietuvoje

2014.10.24 07:58

Pajūrio grožybės taps mokamos

Denisas Nikitenka, lzinios.lt2014.10.24 07:58

No­rė­da­mi pa­si­le­pin­ti Bal­ti­jos pa­plū­di­mių smė­liu ar pa­si­gė­rė­ti įspū­din­ga pa­jū­rio gam­ta, nuo ki­tų me­tų tu­rė­si­me at­ver­ti pi­ni­gi­nes, nes pa­tek­ti į be­veik vi­są Lie­tu­vos pa­jū­rį bus ga­li­ma tik už­si­mo­kė­jus.

No­rė­da­mi pa­si­le­pin­ti Bal­ti­jos pa­plū­di­mių smė­liu ar pa­si­gė­rė­ti įspū­din­ga pa­jū­rio gam­ta, nuo ki­tų me­tų tu­rė­si­me at­ver­ti pi­ni­gi­nes, nes pa­tek­ti į be­veik vi­są Lie­tu­vos pa­jū­rį bus ga­li­ma tik už­si­mo­kė­jus.

Įva­žiuo­ja­muo­sius ke­lius į ku­ror­tą užt­va­rais už­ba­ri­ka­duos Pa­lan­ga, o Kur­šių ne­ri­jos na­cio­na­li­nis (KNNP) ir Pa­jū­rio re­gio­ni­nis (PRP) par­kai jų te­ri­to­ri­jų lan­ky­to­jams par­da­vi­nės bi­lie­tus.

Jų įve­di­mas KNNP jau da­bar pik­ti­na klai­pė­die­čius, ku­rie tu­rės mo­kė­ti už tai, kad pa­tek­tų į sa­vo mies­to te­ri­to­ri­ją - Smil­ty­nę, juo­lab kad Ne­rin­gos gy­ven­to­jai jo­kių mo­kes­čių už įva­žia­vi­mą į pu­sia­sa­lį ne­mo­ka.

Spren­di­mas ap­mo­kes­tin­ti lan­ky­mą­si sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se at­skrie­jo iš Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos. Da­bar par­kų va­do­vai su­ka gal­vas, kaip rink­lia­vą ad­mi­nis­truo­ti. Bent jau pa­jū­ry­je nau­jo­ji tvar­ka bū­tų pra­dė­ta tai­ky­ti nuo ki­tų me­tų pa­va­sa­rio.

Klai­pė­da pyksta

Vi­sų re­gio­ni­nių, na­cio­na­li­nių par­kų ir re­zer­va­tų di­rek­ci­jos iš Vals­ty­bi­nės sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bos (VSTT) jau yra ga­vu­sios siū­lo­mų pa­kei­ti­mų ap­ra­šą. Pa­gal nau­ją­ją tvar­ką, šių te­ri­to­ri­jų lan­ky­to­jams tek­tų įsi­gy­ti die­ni­nius, sa­vait­ga­lio, sa­vai­ti­nius, mė­ne­si­nius ar me­ti­nius bi­lie­tus.

Ko­ne dau­giau­sia ais­trų ver­da dėl KNNP lan­ky­to­jų bi­lie­tų įve­di­mo, mat ja­me esan­čios Smil­ty­nės ir Kop­ga­lio gy­ven­vie­tės pa­ten­ka į uos­ta­mies­čio sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­truo­ja­mą te­ri­to­ri­ją.

„Ko­dėl klai­pė­die­čiai tu­rės mo­kė­ti už lan­ky­mą­si sa­vo mies­to ad­mi­nis­truo­ja­mo­je te­ri­to­ri­jo­je? Gal at­eis lai­kas, kai ir už tai, kad pa­tek­tum į sa­vo na­mo laip­ti­nę, rei­kės mo­kė­ti? Tuo me­tu dau­gy­bė net fik­ty­vių Ne­rin­gos gy­ven­to­jų, šio­je sa­vi­val­dy­bė­je tik gy­ve­na­mą­ją vie­tą dek­la­ra­vu­sių as­me­nų, už kė­li­mą­si į pu­sia­sa­lį ne­mo­ka. Jei bus ap­mo­kes­tin­tas lan­ky­ma­sis KNNP, žmo­nės mo­kės du­kart: pirks lan­ky­to­jo bi­lie­tą ir dar mo­kės eko­lo­gi­nį mo­kes­tį. Ne­są­mo­nė“, - LŽ tei­gė Klai­pė­dos vi­ce­me­ras Ar­tū­ras Šul­cas.

Ge­rai nors tai, kad lan­ky­ma­sis Pir­mo­jo­je, An­tro­jo­je Meln­ra­gė­se ir da­ly­je Gi­ru­lių ne­bus ap­mo­kes­tin­tas.

Uos­ta­mies­čio ta­ry­bos Mies­to ūkio ir ap­lin­ko­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Aud­rius Vaiš­vi­la įsi­ti­ki­nęs, kad klai­pė­die­čiams mo­kes­tis už lan­ky­mą­si KNNP ga­lė­tų bū­ti tai­ko­mas tik nuo de­šim­to­jo ke­lio Smil­ty­nė-Ni­da ki­lo­me­tro. „Klai­pė­da pa­jė­gi pa­ti tvar­ky­ti Smil­ty­nės te­ri­to­ri­ją be jo­kio pa­pil­do­mo mo­kes­čio iš vie­tos gy­ven­to­jų. Jei par­ko di­rek­ci­ja tu­ri di­des­nių šios te­ri­to­ri­jos plė­tros vi­zi­jų, ga­li kreip­tis į mus“, - sa­kė jis.

Smil­ty­nei rei­kia investicijų

KNNP lan­ky­to­jų bi­lie­tus žmo­nės ga­lė­tų įsi­gy­ti Se­no­jo­je ir Nau­jo­jo­je per­kė­lo­se kar­tu su kel­to bi­lie­tu, tad ne­su­mo­kė­jus mo­kes­čio už lan­ky­mą­si par­ke pa­tek­ti į pu­sia­sa­lį bū­tų be­veik ne­įma­no­ma, ne­bent at­plauk­tum lai­vu.

Anot KNNP di­rek­to­rės Auš­ros Fe­ser, lan­ky­to­jų bi­lie­tai rei­ka­lin­gi, nes par­kams nu­ro­dy­ta pa­tiems už­si­dirb­ti pi­ni­gų te­ri­to­ri­joms tvar­ky­ti.

„Juk klai­pė­die­čiai mo­kė­tų pi­ni­gus už sa­vo pa­čių te­ri­to­ri­jos su­tvar­ky­mą. Bū­tų ne­lo­giš­ka, jei uos­ta­mies­čio gy­ven­to­jai už lan­ky­mą­si Smil­ty­nė­je ne­mo­kė­tų, o vi­si ki­ti mo­kė­tų, nes kal­ba­me apie su­rink­tų pi­ni­gų pa­nau­do­ji­mą pa­čio­je Klai­pė­dos te­ri­to­ri­jo­je. Tad tai pir­miau­sia bū­tų nau­din­ga pa­tiems klai­pė­die­čiams. Tu­ri­me di­de­lių am­bi­ci­jų su­tvar­ky­ti ir įkur­ti miš­ko par­ką Smil­ty­nė­je su iš­puo­se­lė­tais ta­kais, me­di­nė­mis žai­di­mų aikš­te­lė­mis, lau­ko tre­ni­ruok­liais, suo­liu­kais, o vien to­kio par­ko pro­jek­ta­vi­mas kai­nuo­ja di­džiu­lius pi­ni­gus“, - LŽ sa­kė KNNP va­do­vė.

Jos ma­ny­mu, ke­lian­tis pės­čio­mis ar su dvi­ra­čiu Se­no­jo­je per­kė­lo­je lan­ky­to­jo bi­lie­tas kai­nuo­tų 50 eu­ro cen­tų, Nau­jo­jo­je - 1 eu­rą.

„Ži­no­ma, dar rei­kia su­sty­guo­ti vi­są ap­mo­kes­ti­ni­mo sis­te­mą. Pa­vyz­džiui, kaip elg­tis su tais, ku­rie ke­lia­si tik į Lie­tu­vos jū­rų mu­zie­jų ir del­fi­na­riu­mą? Ar tu­rės mo­kė­ti šių įstai­gų dar­buo­to­jai? Ma­ne ste­bi­na Klai­pė­dos po­li­ti­kai, ku­riems at­ro­do, kad Smil­ty­nei in­ves­ti­ci­jų ne­rei­kia, esą ten vis­kas ge­rai. Ne­ge­rai, Smil­ty­nę rei­kia tvar­ky­ti, pa­vers­ti ja pa­trauk­lia re­krea­ci­ne te­ri­to­ri­ja, iki to dar la­bai daug ko trūks­ta“, - kal­bė­jo A. Fe­ser.

Lan­ky­to­jų bi­lie­tus pla­nuo­ja­ma įves­ti nuo pa­va­sa­rio. Ta­čiau tuo­met bū­tų at­si­sa­ky­ta vi­so ki­to ap­mo­kes­ti­ni­mo: ne­bū­tų bi­lie­tų į Nag­lių re­zer­va­tą, ne­rei­kė­tų mo­kė­ti už ma­ši­nas pa­ke­lės sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­se. "Taip pat svars­to­me įsteig­ti miš­ko drau­gų or­ga­ni­za­ci­jas, kad sa­vo no­ru pri­žiū­rin­tie­ji miš­kus, ren­kan­tie­ji šiukš­les par­ke ga­lė­tų lan­ky­tis ne­mo­ka­mai“, - tvir­ti­no KNNP di­rek­to­rė.

Bi­jo supriešinimo

Bi­lie­tų įve­di­mo tvar­ka ak­tua­li ir PRP, ku­ris yra nu­sid­rie­kęs nuo Ku­ku­liš­kių miš­ko prie Gi­ru­lių iki pat Ne­mir­se­tos ir api­ma di­de­lę pa­jū­rio da­lį. Bent jau kol kas svars­to­ma ap­mo­kes­tin­ti tik tam ti­krų ob­jek­tų, pa­vyz­džiui, Olan­do Ke­pu­rės skar­džio, lan­ky­mą.

Anot PRP di­rek­to­riaus Da­riaus Ni­ciaus, to­kio mo­kes­čio ad­mi­nis­tra­vi­mas vi­so­je te­ri­to­ri­jo­je, per ku­rią drie­kia­si ir ma­ši­nų ke­liai, bū­tų su­dė­tin­gas.

„Rei­kė­tų sam­dy­ti kon­tro­lie­rius. Vis dėl­to, ma­nau, kad ši tvar­ka ga­li su­prie­šin­ti gy­ven­to­jus su sau­go­mų te­ri­to­ri­jų dar­buo­to­jais. Rei­kė­tų aps­vars­ty­ti ir ki­tus bū­dus, ku­rie leis­tų rink­ti lė­šas par­kų te­ri­to­ri­joms tvar­ky­ti. Pa­vyz­džiui, ap­mo­kes­tin­ti au­to­mo­bi­lių sta­ty­mą ar­ba or­ga­ni­zuo­ti spe­cia­lius mo­ka­mus pa­žin­ti­nius tu­rus“, - tei­gė jis.

Klai­pė­dos ra­jo­no me­ras Vac­lo­vas Dač­kaus­kas LŽ pri­pa­ži­no, kad lan­ky­mo­si vi­so par­ko te­ri­to­ri­jo­je ap­mo­kes­tin­ti ne­de­rė­tų. Esą ir kon­tro­liuo­ti pro­ce­so ne­bū­tų įma­no­ma, ir mo­kė­ti už ką nė­ra.

„Ten lau­kai, pie­vos, miš­ke­liai. O lan­ky­mą­si prie Olan­do Ke­pu­rės ti­krai ga­li­ma ap­mo­kes­tin­ti. Da­bar ta te­ri­to­ri­ja ne­pri­žiū­ri­ma. Net ma­ši­ną pa­sis­ta­ty­ti prie skar­džio, ša­li­ke­lė­je, pa­vo­jin­ga, nes au­to­mo­bi­lius ma­siš­kai plė­šia, siau­tė­ja va­gys. Jei bū­tų ren­ka­mas mo­kes­tis, bu­dė­tų žmo­gus, tuo­met tvar­kos bū­tų dau­giau. Už su­rink­tas lė­šas bū­tų ga­li­ma par­emon­tuo­ti ta­ke­lius, įreng­ti dau­giau šiukš­lia­dė­žių, daž­niau iš­vež­ti šiukš­les, pa­sta­ty­ti pa­pil­do­mų suo­liu­kų“, - svars­tė me­ras.

Iš­im­čių bus

VSTT di­rek­to­rė Rū­ta La­pins­kie­nė LŽ tei­gė, kad kol kas lan­ky­to­jų bi­lie­tų sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se tvar­ka tik de­ri­na­ma su par­kų di­rek­ci­jo­mis.

„Ne­bus taip, kad par­kų dar­buo­to­jai gau­dys uo­gau­to­jus, gry­bau­to­jus. Tai bus są­mo­nin­gu­mo, so­li­da­ru­mo mo­kes­tis. Jo rei­kia, kad par­kai ga­lė­tų efek­ty­viau tvar­ky­ti sa­vo te­ri­to­ri­jas, o iš to nau­dą gau­tų ir lan­ky­to­jai. Iš­im­tis, kas ne­tu­rė­tų mo­kė­ti už lan­ky­mą­si, pa­lie­ka­ma nu­ma­ty­ti pa­čių par­kų di­rek­ci­joms“, - tei­gė ji.

Lan­ky­mo­si pa­jū­rio sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se ap­mo­kes­ti­ni­mas ne­bū­tų pio­nie­riš­kas veiks­mas, nes jau ten­ka pirk­ti lan­ky­to­jo bi­lie­tus La­ba­no­ro, Me­te­lių re­gio­ni­niuo­se par­kuo­se, Aukš­tai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke.

„Bet ten ap­mo­kes­tin­tos tik sto­vyk­la­vie­tės. Lan­ky­to­jo bi­lie­tus nuo ki­tų me­tų ke­ti­na­ma įves­ti ir Užu­tra­kio dva­ro par­ke, Ker­na­vė­je“, - in­for­ma­vo R. La­pins­kie­nė.

Kai­my­nė­je Lat­vi­jo­je dar prieš de­šimt­me­tį įdieg­ta ko­ne dra­ko­niš­ka, bet sėk­min­ga sis­te­ma, kai už pa­siž­val­gy­mą, pa­vyz­džiui, į kriok­lį rei­kė­da­vo mo­kė­ti 1 la­tą. Mo­kes­čiai ren­ka­mi ir iki šiol, tik eu­rais. Už­tat už lan­ky­to­jų su­neš­tus pi­ni­gus nuo­sta­biai tvar­ko­mos te­ri­to­ri­jos: tvy­ro šva­ra, įreng­ta daug lau­ko kem­pin­gų, sto­vyk­la­vie­čių ir kt.