Lietuvoje

2014.10.02 13:14

Karo randus Lietuvos kariai gydosi patys

Kazys Kazakevičius, lzinios.lt2014.10.02 13:14

Į tarp­tau­ti­nes mi­si­jas siun­čia­miems ir jo­se su­ža­lo­tiems ka­riams Lie­tu­vo­je ne­su­kur­ta pa­kan­ka­ma so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų tei­si­nė ba­zė – apie tai pra­bi­lo Ka­rių tei­sių gy­ni­mo cen­tro at­sto­vai.

Į tarp­tau­ti­nes mi­si­jas siun­čia­miems ir jo­se su­ža­lo­tiems ka­riams Lie­tu­vo­je ne­su­kur­ta pa­kan­ka­ma so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų tei­si­nė ba­zė – apie tai pra­bi­lo Ka­rių tei­sių gy­ni­mo cen­tro at­sto­vai, rašo „Lietuvos žinios“.

Ka­rių tei­ses gi­nan­ti or­ga­ni­za­ci­ja re­mia­si jų pa­gal­bos pa­pra­šiu­sio su­ža­lo­to ka­rio, ne­te­ku­sio 75 proc. dar­bin­gu­mo, is­to­ri­ja. Ne­ofi­cia­liais duo­me­ni­mis, vien tik tarp­tau­ti­nių ope­ra­ci­jų Af­ga­nis­ta­ne me­tu bu­vo su­ža­lo­ta 13 Lie­tu­vos ka­rių.

Siū­lo me­cha­ni­nį protezą

Į VšĮ Ka­rių tei­sių gy­ni­mo cen­tras krei­pė­si Lie­tu­vos ka­rys, ku­ris prieš tre­jus me­tus da­ly­va­vo tarp­tau­ti­nė­je mi­si­jo­je (cen­tro at­sto­vų pra­šy­mu jo gy­ve­ni­mo de­ta­lių ne­skel­bia­me) ir vyks­tant ka­ro veiks­mams bu­vo su­nkiai su­ža­lo­tas. Vy­rui am­pu­tuo­ta ko­ja, o po gy­dy­mo už­sie­ny­je bei Lie­tu­vo­je bu­vo nu­sta­ty­tas tik 25 proc. dar­bin­gu­mas. Šiam ka­riui už­sie­nio me­di­kai pri­tai­kė 100 tūkst. li­tų kai­na­vu­sį elek­tro­ni­nį ko­jos pro­te­zą, su­tei­kian­tį ga­li­my­bę gy­ven­ti vi­sa­ver­tį gy­ve­ni­mą. Šiuo me­tu vy­ras ne­ri­mas­tin­gai lau­kia die­nos, kai jį teks keis­ti, mat tai rei­kia da­ry­ti kas pen­ke­rius me­tus. Ka­riui da­bar siū­lo­mas vals­ty­bės kom­pen­suo­ja­mas su­nkus me­cha­ni­nis ko­jos pro­te­zas, o tuo­met ju­dė­ji­mo ga­li­my­bės tap­tų la­bai ri­bo­tos. Be to, ga­li­mas ir ne­igia­mas me­cha­ni­nio pro­te­zo po­vei­kis ka­rio svei­ka­tai.

„Aiš­ki­no­mės, kiek vals­ty­bė yra įsi­pa­rei­go­ju­si pa­dė­ti ka­ro veiks­muo­se, at­lie­kant par­ei­gą vals­ty­bei, su­ža­lo­tiems ka­riams. Pa­aiš­kė­jo, kad to­kiems žmo­nėms siū­lo­mos to­kios pat so­cia­li­nės ga­ran­ti­jos kaip ir su­si­ža­lo­ju­siems ar su­ža­lo­tiems ci­vi­liams. Spe­cia­lios tvar­kos, kaip bū­tų pa­si­rū­pin­ta tar­ny­bo­je su­ža­lo­tais ka­riais, Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja nė­ra par­en­gu­si“, – LŽ tei­gė Ka­rių tei­sių gy­ni­mo cen­tro va­do­vas Lai­mo­nas Ja­kas.

Drau­džia­mi, kol tarnauja

L. Ja­kas pa­sa­ko­jo, kad tar­ny­bo­je su­ža­lo­tiems ka­riams nu­ma­ty­tos tik vien­kar­ti­nės pi­ni­gi­nės kom­pen­sa­ci­jos, o apie spe­ci­fi­nę rea­bi­li­ta­ci­ją, bū­ti­nų me­di­ci­ni­nių iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mą esą ne­už­si­me­na­ma. Ka­riai drau­džia­mi tik tar­ny­bos me­tu. To­dėl ne­lai­mės at­ve­ju ka­riui, ne­be­ga­lin­čiam tęs­ti tar­ny­bos, po pir­mi­nio gy­dy­mo pra­ktiš­kai ne­priei­na­mas tam­pa spe­cia­lus to­les­nis gy­dy­mas ar spe­ci­fi­nė rea­bi­li­ta­ci­ja, nau­jos me­di­ci­nos prie­mo­nės, ap­lin­kos pri­tai­ky­mas at­siž­vel­giant į ne­įga­lio­jo po­rei­kius. Juk pa­pil­do­mų lė­šų, kaip ir pra­džio­je mi­nė­tu at­ve­ju, su­ža­lo­ta­sis pa­pras­tai ne­tu­ri.

Ka­rių tei­sių gy­ni­mo cen­tro va­do­vo tei­gi­mu, kai įsta­ty­mu ne­nus­ta­ty­ta tvar­ka, ko­kio me­di­ci­nos drau­di­mo ga­li ti­kė­tis svei­ka­tą ka­ro tar­ny­bo­je pa­au­ko­ję ir dėl to ne­be­ga­lin­tys tęs­ti tar­ny­bos ka­riai, ka­ro me­di­ci­nos tar­ny­bos me­di­kai jų nu­sis­kun­di­mų sten­gia­si ne­gir­dė­ti. Tad, kaip pa­brė­žė L. Ja­kas, ma­tyt, at­ėjo me­tas keis­ti kai ku­rias Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo, pri­im­to dar 1998 me­tais, nuo­sta­tas. „Kai vyk­dy­da­mas par­ei­gą vals­ty­bei ka­rys pa­au­ko­ja di­de­lę da­lį sa­vo svei­ka­tos, juo tu­rė­tų bū­ti pa­si­rū­pin­ta iki pat jo mir­ties, kaip yra JAV, Vo­kie­ti­jo­je ir ki­to­se ša­ly­se, – įsi­ti­ki­nęs Ka­rių tei­sių gy­ni­mo cen­tro va­do­vas. – Ir la­bai svar­bu, kad ka­riai, prieš vyk­da­mi į karš­tus taš­kus, iš anks­to ži­no­tų, ko­kio vals­ty­bės drau­di­mo ga­lė­tų ti­kė­tis su­nkaus su­ža­lo­ji­mo ar ne­tek­to dar­bin­gu­mo at­ve­ju.“

Da­ly­vau­ja nuo 1994 metų

Dr. Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus ka­ro me­di­ci­nos tar­ny­ba su­sik­los­čiu­sios si­tua­ci­jos va­kar ko­men­tuo­ti ne­pa­no­ro. Kaip LŽ aiš­ki­no šios tar­ny­bos ci­vi­lių ir ka­riš­kių bend­ra­dar­bia­vi­mo spe­cia­lis­tė Eri­ka Rim­ke­vi­čie­nė, tai – Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (KAM) at­sa­ko­my­bės sri­tis, o ka­ro me­di­kai tė­ra įsta­ty­mų vyk­dy­to­jai. Ta­čiau KAM at­sto­vai va­kar per die­ną sa­vo ko­men­ta­ro taip ir ne­pa­tei­kė.

O šiuo me­tu Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės tink­la­la­py­je skel­bia­ma, kad, pa­gal Sei­mo nu­ta­ri­mu pri­im­tą man­da­tą, iki 2015 me­tų gruo­džio 31 die­nos Lie­tu­vos ka­riai ga­lės da­ly­vau­ti tri­jo­se NA­TO va­do­vau­ja­mo­se ope­ra­ci­jo­se – Af­ga­nis­ta­ne (iki 200 ka­rių ir ci­vi­lių), KFOR Ko­so­ve (iki 5 ka­rių ir ci­vi­lių) ir ko­vos su pi­ra­ta­vi­mu ope­ra­ci­jo­je „Van­de­ny­no sky­das“ (iki 30 ka­rių ir ci­vi­lių) bei Eu­ro­pos Są­jun­gos ko­vos su pi­ra­ta­vi­mu ir gink­luo­tais plė­ši­mais jū­ro­je ope­ra­ci­jo­je AT­ALAN­TA (iki 30 ka­rių ir ci­vi­lių). Šie­met ko­vo 18 die­ną Sei­mas pri­ėmė nu­ta­ri­mą, ku­riuo su­tei­kė man­da­tą Lie­tu­vai da­ly­vau­ti Pra­ncū­zi­jos ope­ra­ci­jo­je Cen­tri­nės Af­ri­kos Res­pub­li­ko­je.

Lie­tu­vos ka­riai tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se da­ly­vau­ja nuo 1994 me­tų. Nuo to lai­ko jo­se tar­ny­bą at­li­ko apie 5 tūkst. ka­rių. Šiuo me­tu tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se bei mi­si­jo­se da­ly­vau­ja 111 Lie­tu­vos ka­rių. Tik //Spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­gų ka­rių skai­čius ne­skel­bia­mas. Nuo 1994-ųjų, kai Lie­tu­va pra­dė­jo da­ly­vau­ti tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se bei mi­si­jo­se, ša­lis ne­te­ko dvie­jų ka­rių – vy­res­nio­jo lei­te­nan­to Nor­mun­do Val­te­rio (žu­vo 1996 me­tais Bos­ni­jo­je) ir ser­žan­to Arū­no Jar­ma­la­vi­čiaus (2008-ai­siais žu­vo Af­ga­nis­ta­ne).

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.