captcha

Jūsų klausimas priimtas

G. Schetynos mįslė Lietuvoje dar neįminta

Lie­tu­vos po­li­ti­kai vi­lia­si, kad kai­my­nė­je Len­ki­jo­je įvy­ku­si dip­lo­ma­ti­jos va­do­vų kai­ta tu­rės tei­gia­mos įta­kos dvi­ša­liams san­ty­kiams. Tuo me­tu po­li­to­lo­gai prog­no­zuo­ja, kad už­sie­nio po­li­ti­kos va­džias nuo šiol stip­riau su­ims Len­ki­jos pre­zi­den­tas, saršo „Lietuvos žinios“.
Reuters/Scanpix nuotr.
Reuters/Scanpix nuotr.

Lie­tu­vos po­li­ti­kai vi­lia­si, kad kai­my­nė­je Len­ki­jo­je įvy­ku­si dip­lo­ma­ti­jos va­do­vų kai­ta tu­rės tei­gia­mos įta­kos dvi­ša­liams san­ty­kiams. Tuo me­tu po­li­to­lo­gai prog­no­zuo­ja, kad už­sie­nio po­li­ti­kos va­džias nuo šiol stip­riau su­ims Len­ki­jos pre­zi­den­tas, saršo „Lietuvos žinios“.

Ki­taip nei sep­ty­ne­rius me­tus Len­ki­jos už­sie­nio po­li­ti­kai di­ri­ga­vęs Ra­dos­la­was Si­kors­kis, er­zin­da­vęs lie­tu­vius skan­da­lin­gais par­eiš­ki­mais, jo įpė­di­nis šia­me pos­te 51 me­tų Grze­gor­zas Sche­ty­na, ne­pai­sant tur­tin­gos po­li­ti­nės biog­ra­fi­jos, mū­sų po­li­ti­kams – be­veik ne­pa­žįs­ta­ma fi­gū­ra. To­dėl jo pir­mie­ji bei to­les­ni žings­niai kol kas ver­ti­na­mi at­sar­giai. Kaip ir ži­niask­lai­do­je pa­tei­kia­mos prieš­ta­rin­gos G. Sche­ty­nos veik­los de­ta­lės.

Po­li­ti­nių in­tri­gų meis­tras, ne­tu­ri pa­tir­ties už­sie­nio po­li­ti­kos sce­no­je, ne­mo­ka už­sie­nio kal­bų, – taip apie nau­ją­jį mi­nis­trą ra­šo Len­ki­jos ži­niask­lai­da. „R. Si­kors­kį bent jau mė­go ir ger­bė už­sie­nio žur­na­lis­tai, o G. Sche­ty­na – be­jė­gis ka­čiu­kas tarp krau­jo iš­troš­ku­sių plėš­rū­nų. Ang­liš­kai jis dar ga­li už­si­sa­ky­ti du bo­ka­lus alaus, bet tri­jų – jau ne“, – iro­ni­zuo­ja len­kų po­li­to­lo­gai.

Ne­sku­ba da­ry­ti išvadų

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko, Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to va­do­vo so­cial­de­mo­kra­to Ge­di­mi­no Kir­ki­lo tei­gi­mu, už­sie­nio po­li­ti­kos sri­ty­je G. Sche­ty­nos pa­var­dė be­veik ne­ži­no­ma. „Ta­čiau toks yra Len­ki­jos val­dan­čio­sios par­ti­jos pa­si­rin­ki­mas. Ne­ma­nau, kad tai bu­vo ne­ap­gal­vo­tas spren­di­mas“, – LŽ sa­kė par­la­men­ta­ras. Jo ma­ny­mu, ži­niask­lai­dos pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie kai ku­riuos G. Sche­ty­nos veik­los as­pek­tus „nė­ra rim­tas ar­gu­men­tas“. „Čia gal dau­giau reak­ci­ja į R. Si­kors­kio pa­si­trau­ki­mą“, – spė­jo G. Kir­ki­las.

Kar­tu jis tei­gė ne­su­tin­kan­tis, kad R. Si­kors­kis „y­ra koks nors Lie­tu­vos prieš­as“ vien dėl to, jog tu­ri sa­vo po­zi­ci­ją dėl Lie­tu­vos ir Len­ki­jos su­tar­ties vyk­dy­mo. Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko nuo­mo­ne, pa­sta­ruo­ju me­tu jun­ta­mas dvi­ša­lių san­ty­kių at­ši­li­mas, vyks­ta ne­ma­žai bend­rų ren­gi­nių. Vė­ly­vą ru­de­nį pla­nuo­ja­ma su­šauk­ti abie­jų Sei­mų par­la­men­ti­nę asamb­lė­ją. „Ma­nau, kad da­bar, kai esa­me įtrauk­ti į bend­rus gy­ny­bos pla­nus, mums ypač svar­bu pa­lai­ky­ti kons­truk­ty­vius san­ty­kius su Len­ki­ja“, – sa­kė G. Kir­ki­las. To­dėl, anot jo, ap­mau­du, kad yra po­li­ti­kų, ku­rie tuos san­ty­kius su­nki­na ir ga­di­na.

Spė­ja bū­siant nuo­sai­kes­nį

Eu­ro­par­la­men­ta­ras li­be­ra­las Pe­tras Auš­tre­vi­čius spė­jo, kad tu­ri­nio po­žiū­riu dvi­ša­liai Lie­tu­vos ir Len­ki­jos san­ty­kiai iš­liks to­kie, ko­kie bu­vo. Api­bū­din­ti juos kaip „kri­tiš­kai blo­gus“ po­li­ti­kas ti­ki­no ne­ga­lin­tis, bet, anot jo, ge­rin­ti san­ty­kius ri­bų nė­ra. P. Auš­tre­vi­čius su­si­da­rė įspū­dį, kad G. Sche­ty­na – nuo­sai­kes­nio cha­rak­te­rio žmo­gus, ne­tu­rin­tis ko­kių nors iš­skir­ti­nių bruo­žų.

„Ma­tyt, kei­sis už už­sie­nio po­li­ti­ką at­sa­kin­go as­mens ko­men­ta­vi­mo lyg­muo. Nes jo ir R. Si­kors­kio as­me­ny­bė la­bai skir­tin­gos. Už­sie­nio po­li­ti­ko­je as­me­ni­niai bruo­žai, su­tei­kian­tys spal­vų ir emo­ci­jų, – svar­bus as­pek­tas. Ma­nau, kad G. Sche­ty­nos ko­men­ta­rai ga­li bū­ti ra­mes­ni, ne to­kie aud­rin­gi kaip R. Si­kors­kio“, – LŽ sa­kė eu­ro­par­la­men­ta­ras. Jo nuo­mo­ne, pa­tir­tis bei kal­bų mo­kė­ji­mas nė­ra „a­ki­vaiz­dus pri­va­lu­mas“, nors truk­džių dėl to ky­la. „Klau­si­mas, kaip jis vyk­dys sa­vo ko­mu­ni­ka­ci­ją? Gal tu­rės ge­rų ver­tė­jų, pa­dė­jė­jų, mo­ky­sis kal­bos. Ta­čiau tai ne pir­mas as­muo, ku­ris į už­sie­nio po­li­ti­ką at­ei­na ne­tu­rė­da­mas pa­tir­ties ir ne­mo­kė­da­mas kal­bos. To­kių pa­vyz­džių tu­ri­me ir Eu­ro­pos Są­jun­gos lyg­me­niu“, – pri­mi­nė P. Auš­tre­vi­čius.

Jis su­ti­ko, kad „dvi­ša­lių san­ty­kių įdir­bio pa­tir­ties ne­tu­rė­ji­mas“ nau­ja­jam už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trui ne­su­tei­kia pliu­sų. Ta­čiau, anot eu­ro­par­la­men­ta­ro, rei­kia pri­im­ti Len­ki­jos pa­si­rink­tą kan­di­da­tą, nes abi ša­lys tu­ri rim­tų stra­te­gi­nių in­te­re­sų.

Ge­riau už pirm­ta­ką

„G. Sche­ty­na ne­tu­ri vi­siš­kai jo­kios pa­tir­ties dip­lo­ma­ti­jo­je, ki­tas da­ly­kas – nie­ka­da ne­si­do­mė­jo Len­ki­jos už­sie­nio po­li­ti­ka. Dar vie­nas svar­bus da­ly­kas, kad jis nė­ra ži­no­mas Eu­ro­po­je, ne­tu­ri ten jo­kio po­li­ti­nio svo­rio“, – LŽ tei­gė po­li­to­lo­gas Ja­ce­kas Ko­ma­ras. To­dėl, pa­sak jo, ky­la rea­lus pa­vo­jus, kad Len­ki­ja ne­be­tu­rės stip­raus ir ži­no­mo po­li­ti­ko, ga­lin­čio ap­gin­ti vals­ty­bės in­te­re­sus bei pri­sta­ty­ti po­zi­ci­ją. „Pa­ma­žu Len­ki­ja ga­li bū­ti izo­liuo­ta“, – spė­jo pa­šne­ko­vas. Ki­ta ver­tus, ka­dan­gi G. Sche­ty­na tu­ri ma­žai ži­nių apie san­ty­kius su Ry­tų Eu­ro­pa, ga­li­ma prog­no­zuo­ti ir po­zi­ty­vią ten­den­ci­ją. „Už­sie­nio po­li­ti­kos mo­to­riu­ku ar­ba va­rik­liu grei­čiau­siai bus pre­zi­den­tas Bro­nis­la­was Ko­mo­rows­kis ir pre­zi­den­tū­ra. Tai­gi ga­li­ma ti­kė­tis dvi­ša­lių san­ty­kių at­ši­li­mo. Ži­no­ma, tai pri­klau­sys ir nuo Lie­tu­vos val­džios po­zi­ci­jos“, – tei­gė J. Ko­ma­ras.

Po­li­to­lo­go Kęs­tu­čio Gir­niaus nuo­mo­ne, bet ku­ris Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras yra ge­res­nis už R. Si­kors­kį, ku­rio pri­nci­pi­nė po­zi­ci­ja bu­vo la­bai griež­tai lai­ky­tis Lie­tu­vos at­žvil­giu. „Ir nors ofi­cia­liai tai ne­bu­vo pa­tvir­tin­ta, rei­kia pri­si­min­ti jo žo­džius, kad į Vil­nių jis ne­va­žiuos, kol Lie­tu­va ne­pa­ten­kins len­kų tau­ti­nės ma­žu­mos rei­ka­la­vi­mų“, – LŽ sa­kė pa­šne­ko­vas. Anot jo, kai mū­sų Vy­riau­sy­bės at­sto­vai at­sip­ra­ši­nė­jo len­kų dėl ne­pa­tai­sy­tų tei­sės ak­tų, o pa­skui bu­vo pa­ko­re­guo­tas Švie­ti­mo įsta­ty­mas, R. Si­kors­kis pra­lei­do pui­kią pro­gą „iš­ju­din­ti pro­ce­są“ at­ši­li­mo link. „Sa­vo nu­sis­ta­ty­mu ne­vyk­ti į Vil­nių jis už­kir­to ke­lią dvi­ša­liams san­ty­kiams ge­rin­ti“, – pa­brė­žė K. Gir­nius.

Ne­sle­pia nu­si­vy­li­mo

Tuo me­tu Sei­mo na­rė, bu­vu­si kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trė kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ apie nau­ją­jį mi­nis­trą par­ašė: „Len­kai ne­vy­nio­ja žo­džių į va­tą, ver­tin­da­mi nau­jos vy­riau­sy­bės pa­sky­ri­mus. Ypač daug nu­si­vy­li­mo dėl nau­jo­jo už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro – jis ne­mo­ka ang­liš­kai. Na, Lie­tu­vo­je to­kio pa­sky­ri­mo jau ne­beį­si­vaiz­duo­čiau.“

„Dip­lo­ma­tai bi­jo, kad val­dant G. Sche­ty­nai Len­ki­jos bal­sas bus silp­nes­nis. Tai ne­iš­ven­gia­ma, nes R. Si­kors­kis už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro pos­te bu­vo sep­ty­ne­rius me­tus. Jis pa­ži­no­jo dip­lo­ma­tus Eu­ro­po­je ir pa­lai­kė ry­šius su vi­su pa­sau­liu. G. Sche­ty­na nie­ko ne­pa­žįs­ta, o vis­ką iš­mok­ti tu­ri tik per vie­nus me­tus“, – pa­dė­tį ko­men­ta­vo Len­ki­jos ana­li­ti­kas Woj­cie­chas Szac­kis.

G. Sche­ty­na iki šiol va­do­va­vo Len­ki­jos Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tui, anks­čiau yra bu­vęs par­la­men­to pir­mi­nin­ku ir vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tru. Kar­tu su Do­nal­du Tus­ku, prem­je­ro kė­dę iš­kei­tu­siu į Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos pir­mi­nin­ko pos­tą, jis kū­rė šiuo me­tu val­dan­čią­ją par­ti­ją „Pi­lie­čių plat­for­ma“. Vė­liau G. Sche­ty­na ta­po di­džiau­siu D. Tus­ko var­žo­vu.

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Lietuvoje

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...