Lietuvoje

2014.09.17 07:35

R. Cytacka jau nusitaikė į kitą vietą

Tomas Bašarovas, „Lietuvos žinios“2014.09.17 07:35

Į Briu­se­lį dirb­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­jo­je iš­vyks­tan­čio so­cial­de­mo­kra­to Vy­te­nio Po­vi­lo And­riu­kai­čio vie­tą par­la­men­te sieks užim­ti skan­da­lin­gai pa­gar­sė­ju­si bu­vu­si ener­ge­ti­kos vi­ce­mi­nis­trė Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vė Re­na­ta Cy­tac­ka. Ki­tos par­ti­jos kan­di­da­tų dar ieš­ko ir pri­pa­žįs­ta, kad ko­va dėl Sei­mo na­rio man­da­to sos­ti­nės Žir­mū­nų vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je bus itin ar­ši, rašo „Lietuvos žinios“.

Į Briu­se­lį dirb­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­jo­je iš­vyks­tan­čio so­cial­de­mo­kra­to Vy­te­nio Po­vi­lo And­riu­kai­čio vie­tą par­la­men­te sieks užim­ti skan­da­lin­gai pa­gar­sė­ju­si bu­vu­si ener­ge­ti­kos vi­ce­mi­nis­trė Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vė Re­na­ta Cy­tac­ka. Ki­tos par­ti­jos kan­di­da­tų dar ieš­ko ir pri­pa­žįs­ta, kad ko­va dėl Sei­mo na­rio man­da­to sos­ti­nės Žir­mū­nų vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je bus itin ar­ši, rašo „Lietuvos žinios“.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­ko Ze­no­no Vai­gaus­ko tei­gi­mu, nau­jo­jo par­la­men­ta­ro rin­ki­mai sos­ti­nės Žir­mū­nų vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je vyks ki­tą­met kar­tu su sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mais. Juos siū­lo­ma reng­ti 2015-ųjų ko­vo 1 die­ną.

Par­la­men­ti­nės par­ti­jos jau su­ka gal­vą, kaip pa­pil­dy­ti sa­vo at­sto­vų gre­tas tau­tos at­sto­vy­bė­je, ir dai­ro­si kan­di­da­tų į vie­tą, ku­ri li­ko lais­va nu­trū­kus V. P. And­riu­kai­čio, kaip Sei­mo na­rio, įga­lio­ji­mams. Tuo me­tu Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja (LLRA) dėl sa­vo kan­di­da­to iš es­mės jau ap­sisp­ren­dė. Šios da­bar jau opo­zi­ci­nės par­ti­jos ly­de­ris Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis LŽ va­kar pa­tvir­ti­no, kad sos­ti­nės Žir­mū­nų vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je bus ke­lia­ma R. Cy­tac­kos kan­di­da­tū­ra.

Pa­tei­si­no lūkesčius

Sos­ti­nės Žir­mū­nų vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je R. Cy­tac­ka dėl Sei­mo na­rio man­da­to jau var­žė­si prieš dve­jus me­tus. Tuo­met ji li­ko ket­vir­ta, su­rin­ko 2220 rin­kė­jų bal­sų (rin­ki­mus tuo­met lai­mė­jęs V. P. And­riu­kai­tis ga­vo 5024 bal­sus).

„Ji pa­sie­kė la­bai ge­rą re­zul­ta­tą, to­dėl, be jo­kios abe­jo­nės, šio­je rin­ki­mų apy­gar­do­je kel­si­me R. Cy­tac­kos kan­di­da­tū­rą“, – LŽ pa­ti­ki­no LLRA ved­lys V. To­ma­ševs­kis.

Jis aiš­ki­no, kad LLRA po­pu­lia­ru­mas sos­ti­nė­je au­ga, to­dėl R. Cy­tac­ka tu­ri rea­lių ga­li­my­bių pa­tek­ti į Sei­mą. „Pa­sie­kė­me la­bai ge­rą re­zul­ta­tą per šių­me­čius rin­ki­mus į Eu­ro­pos Par­la­men­tą ir pre­zi­den­to rin­ki­mus, ku­riuo­se da­ly­va­vau aš, kaip LLRA va­do­vas. Be to, jos ge­ras re­zul­ta­tas bu­vo ir per 2012 me­tų Sei­mo rin­ki­mus, to­dėl ten­den­ci­jos yra ge­ros“, – pa­brė­žė V. To­ma­ševs­kis.

An­tras šū­vis bus taik­lus?

Iš­kel­ti tą pa­tį kan­di­da­tą, kaip ir prieš dve­jus me­tus vy­ku­siuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se, svars­to ir Li­be­ra­lų są­jū­dis. Šios par­ti­jos rin­ki­mų šta­bo va­do­vas Rai­mun­das Im­bra­sas LŽ sa­kė, kad kol kas pre­li­mi­na­riai sos­ti­nės Žir­mū­nų vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je yra iš­kel­ta 2012 me­tais Sei­mo rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­sio vers­li­nin­ko Ša­rū­no Gus­tai­nio kan­di­da­tū­ra. Jis tą­syk užė­mė tre­čią vie­tą.

Iš vi­so prieš dve­jus me­tus šio­je vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je var­žė­si 16 par­ti­jų iš­kel­tų kan­di­da­tų. Kar­je­rą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jo­je ne­tru­kus pra­dė­sian­čiam so­cial­de­mo­kra­tui V. P. And­riu­kai­čiui tą­syk 600 rin­kė­jų bal­sų nu­si­lei­do kon­ser­va­to­rė Vi­li­ja Alek­nai­tė-Amb­ra­mi­kie­nė, bet ji į Sei­mą pa­te­ko pa­gal par­ti­jos są­ra­šą.

To­je pa­čio­je apy­gar­do­je dėl Sei­mo na­rio kė­dės taip pat kon­ku­ra­vo bu­vęs li­be­ral­cen­tris­tų ved­lys Al­gis Čap­li­kas, tau­ti­nin­kų ly­de­ris Ju­lius Pa­nka bei ki­tų ma­žes­nių par­ti­jų at­sto­vai.

Yra iš ko rinktis

Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos rin­ki­mų šta­bui per sa­vi­val­dos rin­ki­mus va­do­vau­sian­tis Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas tei­gė, kad kan­di­da­tų, ku­rie ga­lė­tų užim­ti V. P. And­riu­kai­čio vie­tą Sei­me, dar ne­iš­kel­ta. „Tu­ri­me ke­le­tą mi­nis­trų, ku­rie nė­ra Sei­mo na­riai, yra par­ti­jos bi­čiu­lių, ku­rie – nei mi­nis­trai, nei Sei­mo na­riai, ta­čiau tu­ri ge­rą var­dą Vil­niu­je. Rink­tis yra iš ko, tik da­bar rei­kia pa­da­ry­ti tin­ka­mą spren­di­mą“, – LŽ sa­kė jis.

Kaip LŽ in­for­ma­vo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) at­sa­kin­go­ji se­kre­to­rė Mo­ni­ka Na­vic­kie­nė, dar šią sa­vai­tę lau­kia­ma, kol sa­vo kan­di­da­tą į Sei­mą pa­teiks par­ti­jos Žir­mū­nų sky­rius. „Mū­sų par­ti­jo­je de­mo­kra­ti­nės pro­ce­dū­ros yra la­bai pla­čios, to­dėl pats sky­rius tu­ri pa­teik­ti sa­vo po­žiū­rį, kas tu­rė­tų jam at­sto­vau­ti“, – ti­ki­no ji.

Ne­ofi­cia­lio­mis ži­nio­mis, tarp rea­liau­sių kan­di­da­tų yra mi­ni­ma bu­vu­si eu­ro­par­la­men­ta­rė Rad­vi­lė Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė. „Šian­dien te­ga­liu pa­sa­ky­ti, kad kan­di­da­tas bus ti­krai stip­rus, ti­ki­mės šio­je apy­gar­do­je lai­mė­ti“, – at­skleis­ti ga­li­mų kan­di­da­tų pa­var­džių ne­pa­no­ro TS-LKD at­sa­kin­go­ji se­kre­to­rė.

Sva­jo­ja apie R. Paksą

Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ rin­ki­mų šta­bo va­do­vas Kęs­tas Koms­kis ti­ki­no, kad kan­di­da­to į Sei­mą „tvar­kie­čiai“ ir­gi dar ne­tu­ri par­in­kę. Jis ne­slė­pė, kad yra kal­bų apie bu­vu­sio Vil­niaus me­ro ir bu­vu­sio eu­ro­par­la­men­ta­ro Juo­zo Im­bra­so kan­di­da­tū­rą, ta­čiau šis esą at­si­sa­ko da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se.

Tarp ga­li­mų par­ti­jos kan­di­da­tų – ir prieš dve­jus me­tus šio­je apy­gar­do­je ba­lo­ti­ra­vę­sis „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ Žir­mū­nų sky­riaus pir­mi­nin­kas Ra­mo­jus Gi­rins­kas. „Nė­ra jo­kios pa­slap­ties, jog no­rė­tu­me, kad Ro­lan­das Pa­ksas bū­tų iš­rink­tas į Sei­mą. Bet kad taip bū­tų, ma­tyt, vis vien rei­kės keis­ti Kons­ti­tu­ci­ją. Fi­ziš­kai nė­ra šan­sų, kad ji bū­tų pa­keis­ta iki šių rin­ki­mų“, – kal­bė­jo K. Koms­kis.

Dar­bo par­ti­jos rin­ki­mų šta­bui va­do­vau­sian­tis Vy­tau­tas Gap­šys pa­ti­ki­no, kad yra par­ink­ti du ga­li­mi kan­di­da­tai į Sei­mą, ta­čiau jų pa­var­džių ne­atsk­lei­dė. Jis tik už­si­mi­nė, kad nau­ji rin­ki­mai į Sei­mą sos­ti­nės Žir­mū­nų vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je yra pui­ki pro­ga pa­si­ro­dy­ti jau­niems, po­li­ti­ko­je dar ne­ma­ty­tiems vei­dams. „Tai ga­li bū­ti ga­li­my­bė jau­niems, ak­ty­viems žmo­nėms įsi­trauk­ti į na­cio­na­li­nę po­li­ti­ką“, – sa­kė „dar­bie­tis“.

Bran­giai nekainuos

Vy­riau­sia­sis rin­ki­mų prie­vaiz­das Z. Vai­gaus­kas va­kar LŽ ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, kiek at­sieis Sei­mo na­rio rin­ki­mai Žir­mū­nų vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je. „Dar ne­sa­me su­skai­čia­vę, bet jie daug ne­kai­nuos, nes vyks kar­tu su sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mais“, – tei­gė VRK va­do­vas.

Rin­ki­mų į Sei­mą tvar­ka, pa­sak Z. Vai­gaus­ko, bus įpras­ta. „Y­ra ruo­šia­mas Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas, bet vi­sos ja­me at­si­ra­sian­čios nau­jo­vės tik pa­ge­rins as­mens kan­di­da­ta­vi­mo są­ly­gas. Taip pat ga­li at­si­ras­ti ir Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sa, lei­sian­ti kan­di­da­tuo­ti R. Pa­ksui, bet iš es­mės vi­si ki­ti da­ly­kai iš­liks tie pa­tys“, – pa­žy­mė­jo jis.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.