Lietuvoje

2014.09.10 14:59

Slėptuvės – valdžiai, visiems kitiems – rūsiai

Tomas Bašarovas, lzinios.lt2014.09.10 14:59

Ka­ro ar ki­tų eks­tre­ma­lių­jų si­tua­ci­jų at­ve­ju vals­ty­bės par­ei­gū­nai sau­gio­se slėp­tu­vė­se spręs, kaip gel­bė­ti ša­lį, o pa­pras­ti Lie­tu­vos žmo­nės bus pri­vers­ti slėp­tis dau­gia­bu­čių rū­siuo­se ir lai­ki­no prie­globs­čio pra­šy­tis ar­ti­miau­sio­se mo­kyk­lo­se, gy­dy­mo įstai­go­se, pre­ky­bos cen­truo­se. Ne­ga­na to, sau­gus trum­pa­lai­kis ap­gy­ven­di­ni­mas nu­ma­ty­tas tik ket­vir­ta­da­liui ša­lies gy­ven­to­jų, rašo lzinios.lt.

Ka­ro ar ki­tų eks­tre­ma­lių­jų si­tua­ci­jų at­ve­ju vals­ty­bės par­ei­gū­nai sau­gio­se slėp­tu­vė­se spręs, kaip gel­bė­ti ša­lį, o pa­pras­ti Lie­tu­vos žmo­nės bus pri­vers­ti slėp­tis dau­gia­bu­čių rū­siuo­se ir lai­ki­no prie­globs­čio pra­šy­tis ar­ti­miau­sio­se mo­kyk­lo­se, gy­dy­mo įstai­go­se, pre­ky­bos cen­truo­se. Ne­ga­na to, sau­gus trum­pa­lai­kis ap­gy­ven­di­ni­mas nu­ma­ty­tas tik ket­vir­ta­da­liui ša­lies gy­ven­to­jų, rašo lzinios.lt.

2010 me­tais, kai įsi­ga­lio­jo nau­jos re­dak­ci­jos Ci­vi­li­nės sau­gos įsta­ty­mas, slėp­tu­vių gy­ven­to­jams ne­be­li­ko. Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to (PAGD) at­sto­vai pa­žy­mi, jog pa­si­kei­tė ne vien slėp­tu­vės są­vo­ka, bet ir pa­ti kon­cep­ci­ja.

Mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gais įreng­tos slėp­tu­vės skir­tos tik vals­ty­bės tar­nau­to­jams ir par­ei­gū­nams, kad įvy­kus ne­lai­mei jie ga­lė­tų sau­giai dirb­ti. Pa­pras­tiems Lie­tu­vos pi­lie­čiams vie­toj anks­čiau gy­ven­to­jų ap­sau­gai nu­ma­ty­tų so­vie­ti­nių slėp­tu­vių, bun­ke­rių bus siū­lo­ma pri­sig­laus­ti ša­lia esan­čių mo­kyk­lų spor­to sa­lė­se, li­go­ni­nių ir po­lik­li­ni­kų rū­siuo­se, po­že­mi­nė­se au­to­mo­bi­lių aikš­te­lė­se. Ten bū­tų tie­kia­mas van­duo ir mais­tas, su­tei­kia­mos me­di­ci­nos, psi­cho­lo­gų bei ki­tos so­cia­li­nės pa­slau­gos.

Slėp­tu­vė­se plu­šės valdininkai

PAGD Ci­vi­li­nės sau­gos val­dy­bos Pa­si­ren­gi­mo ne­lai­mėms ir pers­pė­ji­mo sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Gied­rius Grai­čiū­nas in­for­ma­vo, kad šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra maž­daug 85 slėp­tu­vės. „Jas tu­ri vi­sos mi­nis­te­ri­jos, vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jos, taip pat tie ūkio su­bjek­tai, ku­rie pri­va­lo tu­rė­ti eks­tre­ma­lių­jų si­tua­ci­jų ope­ra­ci­jų cen­trus“, – LŽ tei­gė G. Grai­čiū­nas.

Prieš ket­ve­rius me­tus Vy­riau­sy­bė nu­ta­rė įreng­ti ir dvi iš­skir­ti­nes slėp­tu­ves vals­ty­bės eks­tre­ma­lių­jų si­tua­ci­jų ope­ra­ci­jų cen­tro veik­lai už­ti­krin­ti. „Pag­rin­di­nė bus PAGD pa­tal­po­se. Šiuo me­tu ten vyks­ta ka­pi­ta­li­niai sta­ty­bos ir slėp­tu­vės įren­gi­mo dar­bai. At­sar­gi­nė slėp­tu­vė – „Du­bin­gių“ poil­sia­vie­tė­je. Ji yra vei­kian­ti, ap­rū­pin­ta in­ži­ne­ri­niais įren­gi­niais, oro va­ly­mo fil­trais, ry­šiais. Šio­je slėp­tu­vė­je įreng­tos dar­bo vie­tos“, – tvir­ti­no PAGD spe­cia­lis­tas.

Ant As­ve­jos eže­ro kran­to įsi­kū­ru­si slėp­tu­vė iki Ig­na­li­nos at­omi­nės elek­tri­nės (AE) už­da­ry­mo vei­kė kaip Lie­tu­vos ener­ge­ti­nės sis­te­mos ava­ri­nis dis­pe­če­ri­nis val­dy­mo punk­tas, ku­ria­me bran­duo­li­nės ava­ri­jos at­ve­ju bu­vo nu­ma­ty­tos Ig­na­li­nos AE bu­din­čios pa­mai­nos ir ava­ri­jos lik­vi­da­vi­mo šta­bo na­rių dar­bo vie­tos. „Nors Ig­na­li­nos AE už­da­ry­ta, jos ke­lia­ma bran­duo­li­nės ir ra­dia­ci­nės ava­ri­jos grės­mė iš­lie­ka, o ži­nant, kad ne­to­lie­se pla­nuo­ja­ma sta­ty­ti tris nau­jas AE, bran­duo­li­nis ir ra­dia­ci­nis pa­vo­jus tam­pa dar di­des­nis, nei bu­vo anks­čiau, – pa­brė­žė G. Grai­čiū­nas. – Be to, jei kil­tų prob­le­mų or­ga­ni­zuo­jant vals­ty­bės eks­tre­ma­lių­jų si­tua­ci­jų ope­ra­ci­jų cen­tro dar­bą pa­grin­di­nė­je slėp­tu­vė­je (PAGD pa­tal­po­se – aut.), jo dar­bas bū­tų or­ga­ni­zuo­ja­mas at­sar­gi­nė­je slėp­tu­vė­je.“

G. Grai­čiū­nas pa­ti­ki­no, kad šios slėp­tu­vės ne­nu­ma­ty­tos žmo­nėms slėp­tis. „Jos skir­tos eks­tre­ma­lių­jų si­tua­ci­jų ope­ra­ci­jų cen­tro na­rių (at­sa­kin­gų par­ei­gū­nų ir tar­nau­to­jų) bei Vy­riau­sy­bės eks­tre­ma­lių­jų si­tua­ci­jų ko­mi­si­jos na­rių, taip pat pa­si­telk­tų eks­per­tų sau­giam dar­bui už­ti­krin­ti“, – pri­dū­rė jis.

Lai­ki­nas prie­globs­tis – ne visiems

Pa­pras­tų ša­lies gy­ven­to­jų ap­sau­gai, pa­sak PAGD at­sto­vo, skir­ti ko­lek­ty­vi­nės ap­sau­gos sta­ti­niai (KAS). „Tai ga­li bū­ti mo­kyk­lų spor­to sa­lės, deng­ti sta­dio­nai, ma­nie­žai, esa­mos ar sta­to­mos are­nos ir ki­ti sta­ti­niai, tin­ka­mi lai­ki­nai ap­gy­ven­din­ti di­de­lį skai­čių žmo­nių“, – aiš­ki­no G. Grai­čiū­nas.

Sau­gios lai­ki­no ap­gy­ven­di­ni­mo KAS pa­tal­pos gy­ven­to­jams bū­tų su­tei­kia­mos tol, kol truks eks­tre­ma­lio­ji si­tua­ci­ja ar­ba jie bus or­ga­ni­zuo­tai per­vež­ti į ki­to­se sau­gio­se te­ri­to­ri­jo­se esan­čius KAS ir pa­sto­ves­nes gy­ve­na­mą­sias vie­tas, jei­gu ne­įma­no­ma grįž­ti na­mo. „Kol žmo­nės glaus­tų­si KAS, jiems bū­tų tie­kia­mas van­duo, mais­tas, tei­kia­mos me­di­ci­nos, psi­cho­lo­gi­nės ir ki­tos so­cia­li­nės pa­slau­gos“, – tvir­ti­no G. Grai­čiū­nas.

Ta­čiau lai­ki­ną prie­globs­tį KAS gau­tų vi­so la­bo ket­vir­ta­da­lis Lie­tu­vos gy­ven­to­jų. „KAS bū­tų ap­sau­go­ti tie, ku­rie ne­ga­li eva­kuo­tis pa­tys. Mi­ni­ma­lus juo­se sau­go­mų žmo­nių skai­čius aps­kai­čiuo­ja­mas, kad KAS ga­lė­tų glaus­tis ne ma­žiau kaip 10 proc. sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų ir vai­kai bei ne­įga­lie­ji“, – tei­gė PAGD spe­cia­lis­tas.

KAS po­rei­kį nu­sta­to ati­tin­ka­mos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rius. G. Grai­čiū­nas ra­mi­no, kad dau­gu­ma sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nis­tra­ci­jų yra nu­ma­čiu­sios KAS dau­giau, ne­gu nu­sta­ty­ta, to­dėl ga­lė­tų ir gy­ven­to­jų pri­glaus­ti dau­giau, nei rei­ka­lau­ja­ma. Val­di­nin­kas nu­ro­dė, jog KAS yra pa­žy­mė­ti spe­cia­liais ci­vi­li­nės sau­gos ženk­lais, ta­čiau LŽ žur­na­lis­tams sos­ti­nė­je su­nkiai se­kė­si juos ras­ti. Ap­si­lan­kius vie­no­je Vil­niaus gim­na­zi­jo­je, pri­skir­to­je KAS, jos di­rek­to­rė tei­si­no­si dar ne­spė­ju­si (per ket­ve­rius me­tus!) pri­kli­juo­ti rei­ka­lau­ja­mo ci­vi­li­nės sau­gos ženk­lo.

Po­ka­ri­niai bun­ke­riai – be­na­miams ir smalsuoliams

Mies­tuo­se ga­li­ma ap­tik­ti ir po An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro sta­ty­tų po­že­mi­nių slėp­tu­vių. Dar prieš ket­ve­rius me­tus, prieš įsi­ga­lio­jant nau­jos re­dak­ci­jos Ci­vi­li­nės sau­gos įsta­ty­mui, jos bu­vo nu­ma­ty­tos gy­ven­to­jų ap­sau­gai. 2009-ai­siais at­lik­tos aps­kai­tos duo­me­ni­mis, iš vi­so ša­ly­je bu­vo 924 slėp­tu­vės, ta­čiau jų vie­tas ži­no­jo tik at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos. „Slėp­tu­vės net ne­bu­vo žy­mi­mos spe­cia­liais ci­vi­li­nės sau­gos ženk­lais, kad ša­lia gy­ve­nan­tys žmo­nės ži­no­tų, kur jie ga­li pa­sis­lėp­ti ne­lai­mės at­ve­ju“, – kal­bė­jo G. Grai­čiū­nas.

Šian­dien dau­ge­lis po­že­mi­nių slėp­tu­vių ap­gai­lė­ti­nai ap­leis­tos ir apš­nerkš­tos. Vie­no­se jų šei­mi­nin­kau­ja be­na­miai, ki­tos ta­po mėgs­ta­mais smal­suo­lių eks­kur­si­jų marš­ru­tais. Da­lis bu­vu­sių slėp­tu­vių, bun­ke­rių pa­te­ko į pri­va­čių sa­vi­nin­kų ran­kas.

„Šiuo me­tu apie 30 proc. Lie­tu­vo­je esan­čių slėp­tu­vių vi­siš­kai ap­leis­tos, pri­šiukš­lin­tos ir ne­ati­tin­ka sta­ty­bos tech­ni­nių bei hi­gie­nos nor­mų rei­ka­la­vi­mų, o 60 proc. slėp­tu­vių eks­tre­ma­lių­jų si­tua­ci­jų at­ve­jais bū­tų ne­ga­li­ma nau­do­ti pa­gal pa­skir­tį“, – pa­žy­mė­jo PAGD at­sto­vas. Pa­sak jo, at­sta­ty­ti, re­kons­truo­ti ir įreng­ti ap­leis­tas, ne­eksp­loa­tuo­ja­mas slėp­tu­ves mo­kes­čių mo­kė­to­jams kai­nuo­tų mil­ži­niš­kas lė­šas, ver­ti­na­mas ne vie­na de­šim­ti­mi mi­li­jo­nų li­tų, o ir jų to­les­nio pa­nau­do­ji­mo pers­pek­ty­va – vi­siš­kai ne­ra­cio­na­li.

„Nu­ti­kus ne­lai­mei, KAS bū­tų ap­sau­go­ta kur kas dau­giau sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je gy­ve­nan­čių žmo­nių ne­gu šal­to­jo ka­ro me­tais sta­ty­to­se po­že­mi­nė­se slėp­tu­vė­se. Be to, KAS daug leng­viau rū­pin­tis gy­ven­to­jų ap­sau­ga, jų re­gis­tra­ci­ja, or­ga­ni­zuo­ti mai­ti­ni­mą, me­di­ci­ni­nį ap­tar­na­vi­mą bei ap­rū­pin­ti bū­ti­niau­sio­mis gy­ve­ni­mo są­ly­go­mis“, – dės­tė G. Grai­čiū­nas. Vis dėl­to da­lis bu­vu­sių slėp­tu­vių, ku­rias da­bar jų sa­vi­nin­kai nau­do­ja sa­vo ūki­nei veik­lai, PAGD at­sto­vo tei­gi­mu, esant rei­ka­lui ga­lė­tų bū­ti pri­tai­ky­tos ir ci­vi­li­nės sau­gos reik­mėms.

Pra­vers ir Kau­no fortai

Vil­niu­je yra 129 KAS, ku­riuo­se lai­ki­nai nu­ma­ty­ta ap­sau­go­ti mi­ni­ma­lų – per 100 tūkst. – skai­čių gy­ven­to­jų. Jei kil­tų ka­ras, vil­nie­čiai ku­rį lai­ką ga­lė­tų glaus­tis li­go­ni­nių ir po­lik­li­ni­kų, mo­kyk­lų rū­siuo­se, ves­ti­biu­liuo­se, ko­ri­do­riuo­se, spor­to ir ak­tų sa­lė­se, val­gyk­lo­se.

Sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai LŽ nu­ro­dė, kad, 2013 me­tų duo­me­ni­mis, mies­tui pri­klau­sė 14 slėp­tu­vių. Da­bar­ti­nės jų būk­lės Vil­niaus val­di­nin­kai ne­ko­men­ta­vo.

Dar prieš Pir­mą­jį pa­sau­li­nį ka­rą ap­link Kau­ną pa­sta­ty­ti gy­ny­bi­niai įtvir­ti­ni­mai ir da­bar ga­lė­tų tap­ti vie­nais svar­biau­sių žmo­nių sau­gos ob­jek­tų. Iš­li­kę II, IV, V, VI, VII, IX for­tai, kaip ir ke­lios de­šim­tys mo­kyk­lų, dar­že­lių, pre­ky­bos cen­trų, kul­tū­ros įstai­gų, li­go­nių, yra nu­ma­ty­ti lai­ki­nai žmo­nių ap­sau­gai. Slėp­tis siū­lo­ma ir po­že­mi­nė­je pe­rė­jo­je prie Kau­no ge­le­žin­ke­lio sto­ties, taip pat po S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no spor­to cen­tro sta­dio­no tri­bū­no­mis.

Kaip LŽ in­for­ma­vo Kau­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Ci­vi­li­nės sau­gos sky­riaus at­sto­vai, ka­ro at­ve­ju nuo ga­li­mų veiks­nių gy­vy­bei ar svei­ka­tai (ra­dia­ci­jos, che­mi­nės tar­šos) gy­ven­to­jai bus ap­sau­go­ti 275 ūkio su­bjek­tuo­se ir įstai­go­se. „KAS iš vi­so pla­nuo­ja­ma pa­slėp­ti 74,8 tūkst. mies­to gy­ven­to­jų, t. y. 24,5 proc. bend­ro sa­vi­val­dy­bės žmo­nių skai­čiaus ir 100 proc. tei­sės ak­tu gy­ven­to­jams pa­slėp­ti nu­sta­ty­to po­rei­kio“, – tvir­ti­no Kau­no me­ri­jos val­di­nin­kai.

Dau­gu­ma iš pa­si­rink­tų KAS, pa­sak Kau­no aps­kri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos Ci­vi­li­nės sau­gos sky­riaus ve­dė­jo Al­ber­to Zi­mins­ko, yra „vei­kian­čios inf­ras­truk­tū­ros ele­men­tai“, to­dėl juo­se už­ti­krin­tas elek­tros ir van­dens tie­ki­mas. A. Zi­mins­kas pa­ti­ki­no, kad mies­te yra vie­na slėp­tu­vė, skir­ta sa­vi­val­dy­bės eks­tre­ma­lių­jų si­tua­ci­jų ope­ra­ci­jų cen­tro na­riams dirb­ti.

Pa­sis­lėp­ti tin­ka ir dau­gia­bu­čių rūsiai

Klai­pė­do­je nu­sta­ty­tas mi­ni­ma­lus ko­lek­ty­vi­nės ap­sau­gos pa­tal­pų po­rei­kis – eks­tre­ma­lių­jų si­tua­ci­jų ar ka­ro at­ve­ju bū­ti­na ap­sau­go­ti 52,4 tūkst. Klai­pė­dos mies­to gy­ven­to­jų.

Šiau­liuo­se prieš tre­jus me­tus gy­ven­to­jų ap­sau­gai bu­vo skir­ti 34 KAS. „Cen­tri­nė­je mies­to da­ly­je KAS la­biau ati­tin­ka nor­mi­niuo­se ak­tuo­se nu­sta­tytus rei­ka­la­vi­mus, ta­čiau gy­ven­to­jų tan­ku­mas di­des­nis mi­kro­ra­jo­nuo­se, o ten sta­ti­niai nė­ra sau­gūs“, – LŽ pri­pa­ži­no Šiau­lių sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos ci­vi­li­nės sau­gos spe­cia­lis­tai. Ta­čiau me­ri­jos val­di­nin­kai pa­brė­žė, kad Šiau­liuo­se sau­gų prie­globs­tį KAS ga­lė­tų ras­ti di­des­nis, nei nu­sta­ty­ta, skai­čius gy­ven­to­jų: eks­tre­ma­lių­jų si­tua­ci­jų at­ve­ju – 48,4 tūks­tan­čio, ki­lus ka­rui – 68,1 tūks­tan­čio.

Pa­ne­vė­žy­je trum­pa­lai­kei žmo­nių ap­sau­gai nu­ma­ty­ti 105 KAS. Taip pat nu­ro­do­ma, kad iš 758 mies­te esan­čių dau­gia­bu­čių rū­siuo­se ga­li­ma pa­slėp­ti apie 40 tūkst. pa­ne­vė­žie­čių.

Ci­vi­li­nė sau­ga eks­tre­ma­lio­sios si­tua­ci­jos atveju

Gy­ven­to­jai, iš­gir­dę pers­pė­ji­mo si­re­nų sig­na­lą ir iš­klau­sę in­for­ma­ci­ją per ra­di­ją ir te­le­vi­zi­ją, ko­kių pir­mi­nių ap­sau­gos prie­mo­nių rei­kia im­tis, pir­miau­sia bū­tų eva­kuo­ja­mi iš ne­lai­mės zo­nos į KAS, esan­čius sau­gio­se te­ri­to­ri­jo­je, ar­ba pa­tys eva­kuo­tų­si nu­ro­dy­ta kryp­ti­mi.

Ki­lus ka­ri­niams veiks­mams bū­tų re­ko­men­duo­ja­ma, įver­ti­nus kon­kre­čias ap­lin­ky­bes, kuo sku­biau pa­si­trauk­ti iš ap­šau­do­mos te­ri­to­ri­jos ar­ba, kol vyks­ta ap­šau­dy­mas, slėp­tis rū­siuo­se, po­že­mi­nė­se au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­se ir pan., taip pat be svar­bios prie­žas­ties ne­išei­ti iš sau­gios vie­tos, ne­vaikš­čio­ti gat­vė­mis ir at­vi­ro­mis te­ri­to­ri­jo­mis. Klau­sy­ti ko­men­dan­to ar­ba sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų pra­ne­ši­mų ir nu­ro­dy­mų apie gy­ven­to­jų eva­ka­vi­mą – kur su­si­rink­ti, ko­kiu trans­por­tu gy­ven­to­jai bus eva­kuo­ja­mi, ko­kiais ke­liais eva­kuo­tis, pa­isy­ti pa­ta­ri­mų, ką pa­siim­ti, ir ki­ta.