Lietuvoje

2014.08.24 12:57

Vidinis užtaisas, sudrebinęs blogio imperiją

Roberta Tracevičiūtė, Tomas Bašarovas, „Lietuvos žinios“2014.08.24 12:57

Prieš 25 me­tus nuo Vil­niaus per Ry­gą iki Ta­li­no nu­sid­rie­ku­si ran­ko­mis su­si­ki­bu­sių žmo­nių gran­di­nė su­for­ma­vo ko­vos už lais­vę ir ne­prik­lau­so­my­bę ke­lią. Bal­ti­jos ke­lias at­lie­pė mū­sų tau­tų vi­di­nę ra­my­bę, kai ne fi­zi­ne jė­ga, ag­re­si­ja, o di­džiu su­si­kau­pi­mu ir ti­kė­da­mi ga­li­me pert­var­ky­ti pa­sau­lį.

Prieš 25 me­tus nuo Vil­niaus per Ry­gą iki Ta­li­no nu­sid­rie­ku­si ran­ko­mis su­si­ki­bu­sių žmo­nių gran­di­nė su­for­ma­vo ko­vos už lais­vę ir ne­prik­lau­so­my­bę ke­lią. Bal­ti­jos ke­lias at­lie­pė mū­sų tau­tų vi­di­nę ra­my­bę, kai ne fi­zi­ne jė­ga, ag­re­si­ja, o di­džiu su­si­kau­pi­mu ir ti­kė­da­mi ga­li­me pert­var­ky­ti pa­sau­lį, rašo „Lietuvos žinios“.

1989 me­tų rup­jū­čio 23 die­ną, mi­nint 50-ąsias Mo­lo­to­vo–Ri­ben­tro­po pa­kto, lė­mu­sio Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos oku­pa­ci­ją, me­ti­nes, apie 2,5 mln. žmo­nių sto­jo į bro­liš­kos vie­ny­bės ke­lią. Jis pa­klo­jo pa­ma­tus Bal­ti­jos ša­lių lais­vei ir ne­prik­lau­so­my­bei.

Iš­si­pil­dę lūkesčiai

Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės tei­gi­mu, Bal­ti­jos ke­lio bend­ru­mo jaus­mas iš­lie­ka vi­są gy­ve­ni­mą. „Pri­si­me­nu jį iki šiol. Tą die­ną vi­si su­vo­kė­me, jog da­ro­me tai, kas drau­džia­ma, bet mums la­bai svar­bu. Aiš­kiai pa­sa­kė­me vi­sam pa­sau­liui – no­ri­me sa­va­ran­kiš­kai ir ne­prik­lau­so­mai kur­ti mū­sų vals­ty­bių at­ei­tį. Esa­me pa­si­ruo­šę pri­siim­ti šią at­sa­ko­my­bę. Vie­nas pa­grin­di­nių Bal­ti­jos ke­lio lū­kes­čių – lais­va, ne­prik­lau­so­ma, sa­va­ran­kiš­ka, sėk­min­ga Lie­tu­va – bu­vo įgy­ven­din­tas. Ir čia ga­li­me ma­ty­ti kiek­vie­no Lie­tu­vos žmo­gaus in­dė­lį“, – pa­brė­žė ša­lies va­do­vė.

Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė su šei­ma Bal­ti­jos ke­ly­je sto­vė­jo ne­to­li Uk­mer­gės, prie til­to per Šven­to­sios upę. Ji pri­si­mi­nė, kad į gy­vą gran­di­nę ran­ko­mis su­si­ka­bi­nę žmo­nės bu­vo ge­ros nuo­tai­kos, bend­ra­vo, klau­sė­si mu­zi­kos, plo­jo ir džiau­gė­si. „Man da­ly­va­vi­mas Bal­ti­jos ke­ly­je bu­vo aiš­kus su­vo­ki­mas, kad Lie­tu­vos ir mū­sų žmo­nių lau­kia di­de­li po­ky­čiai, – sa­kė par­la­men­to va­do­vė. – Ne­kil­da­vo klau­si­mų, ar da­ly­vau­ti ren­gi­niuo­se už ki­to­kią Lie­tu­vą. Su­vo­kė­me, kad tu­ri­me ak­ty­viai įsi­trauk­ti į ko­vos už lais­vę pro­ce­są.“

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius pa­žy­mė­jo, kad Są­jū­džio pa­šauk­ta į Bal­ti­jos ke­lią pa­ki­lo vi­sa Lie­tu­va. Su­si­ka­bin­ti ran­ko­mis no­rin­čių žmo­nių bu­vo ke­lis kar­tus dau­giau, nei ga­lė­jo su­tilp­ti ke­liuo­se, ve­dan­čiuo­se Lat­vi­jos pa­sie­nio link, su­si­da­rė di­de­lės spūs­tys. „Su drau­gais iš­va­žia­vę iš Vil­ka­viš­kio įstri­go­me ties Kau­nu. Nors ne­pa­sie­kė­me sa­vo pa­skir­ties vie­tos ties Uk­mer­ge, di­džiu­lia­me bū­ry­je su­siė­mė­me ran­ko­mis ir jau­tė­mės esan­tys Bal­ti­jos ke­ly­je, kai per ra­di­ją iš­gir­do­me, kad žmo­nių gran­di­nė su­jun­gė Lie­tu­vą, Lat­vi­ją ir Es­ti­ją, – pri­si­mi­nė jis. – Man Bal­ti­jos ke­lias ta­po įspū­din­gu liu­di­ji­mu, kiek mū­sų daug, kad esa­me stip­rūs ir ga­li­me pa­siek­ti lais­vę. Ši ak­ci­ja ga­lu­ti­nai pa­kei­tė mū­sų gy­ve­ni­mo rit­mą. Su­pra­to­me – at­ėjo lai­kas per­mai­noms. Vei­kia­me da­bar, nes ryt – jau pa­vė­luo­si­me.“

Ne­ga­li­me iš­suk­ti iš vie­ny­bės kelio

Per šiuos me­tus Lie­tu­va pa­sie­kė la­bai daug. Ta­čiau D. Gry­baus­kai­tė pa­žy­mė­jo, kad at­ei­ty­je tu­ri­me dar dau­giau už­duo­čių. Kar­tu to­liau tu­ri­me kur­ti vals­ty­bę, ku­rio­je bū­tų ge­ra gy­ven­ti vi­siems. „Šian­dien, kai mū­sų kai­my­nys­tė­je žvan­gi­na­ma gink­lais ir sa­va­va­liš­kai perb­rai­žo­mos sie­nos, la­bai svar­bu ne­pa­mirš­ti, kad lais­vė nė­ra duo­ty­bė, ją rei­kia sau­go­ti ir puo­se­lė­ti. Tu­ri­me ir to­liau tęs­ti tai, ką pra­dė­jo­me Bal­ti­jos ke­liu, ne­leis­ti jam nu­trūk­ti ir per­duo­ti jo dva­sią at­ei­ties kar­toms“, – tei­gė D. Gry­baus­kai­tė.

Pa­sak L. Grau­ži­nie­nės, su Bal­ti­jos ke­liu at­ėjo su­vo­ki­mas, kad tu­ri­me bū­ti vie­nin­gi. „Bal­ti­jos ke­lias Lie­tu­vai bu­vo pa­grin­di­nis pos­tū­mis su­vok­ti, kad mes vie­nin­gi ir pri­bren­dę vie­ny­bei ko­vo­je už lais­vę. Ir šian­dien tu­ri­me at­gai­vin­ti tą vie­ny­bės jaus­mą, nes tai di­de­lė ver­ty­bė“, – įsi­ti­ki­nu­si ji.

A. But­ke­vi­čius ma­no, kad to­kia žmo­nių vie­ny­bės ir su­si­tel­ki­mo idė­ja Lie­tu­vai ir ki­toms Bal­ti­jos ša­lims iš­lie­ka la­bai svar­bi šian­dien ir at­ei­ty­je. „Y­pač tu­rint gal­vo­je grės­mes vi­sos Eu­ro­pos sau­gu­mui – tai, ko dar ne­se­niai ne­ga­lė­jo­me įsi­vaiz­duo­ti. To­dėl ir ne­ga­li­me pa­si­trauk­ti iš mū­sų vie­ny­bės – Bal­ti­jos ke­lio“, – pa­žy­mė­jo prem­je­ras.

Ir stai­ga pa­jun­ti: pa­ki­lo!

Vie­nai Bal­ti­jos ke­lio ak­ci­jos koor­di­na­to­rių An­go­ni­tai Rup­šy­tei at­si­mi­ni­mai apie die­ną prieš 25 me­tus užg­niau­žia kva­pą. Tą rugp­jū­čio 23–ią­ją ją ka­ma­vo klau­si­mas, ar su­si­rinks pa­kan­ka­mai žmo­nių? „Ir šį mo­men­tą, kai žmo­nės pra­de­da skam­bin­ti, kad ne­pri­va­žiuo­ja, su­si­da­rė spūs­tys, stai­ga pa­jun­ti: pa­ki­lo! Pa­ma­čiau žmo­nes, ne­šan­čius gė­les, jų vis dau­gė­jo. Su­sto­ju­sios mo­te­rys šluos­tė aša­ras, glo­bė tas gė­les, at­ėjo šei­mos su ma­žais vai­kais – tai li­kę vi­du­je“, – kal­bė­jo A. Rup­šy­tė.

Bal­ti­jos ke­lias, anot jos, bu­vo ko­vos už lais­vę ir ne­prik­lau­so­my­bę ke­lias. Ja­me sto­vė­jo žmo­nės iš vi­sos Lie­tu­vos, įvai­rių so­cia­li­nių sluoks­nių, am­žiaus. „Tai bu­vo bro­ly­bės, vie­ny­bės jaus­mas. Šis mo­men­tas bus Bal­ti­jos ke­lio są­šau­ka. Su­si­šauk­si­me. Gal mū­sų ne tiek ir daug, lais­vė, ne­prik­lau­so­my­bė jau pa­siek­tos, bet mes su­si­šau­kia­me tam, kad pa­si­sem­tu­me tvir­ty­bės, jė­gų, kad tie iš­gy­ve­ni­mai – vie­ny­bės, so­li­da­ru­mo, bend­ru­mo jaus­mas, ga­lin­tis su­griau­ti im­pe­ri­jas, –bū­tų per­duo­ti jau­ni­mui“, – tei­gė ji.

Ty­lios lai­mės pojūtis

Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ras ra­šy­to­jas Sau­lius Šal­te­nis pri­si­me­na, kad su šei­ma vie­tos įsi­lie­ti į gy­vą žmo­nių gran­di­nę ra­do tik už mies­to, ke­ly­je Uk­mer­gės link. „Bu­vo ty­lios lai­mės po­jū­tis, – LŽ pa­sa­ko­jo jis. – Jau­tė­me di­džiu­lį džiaugs­mą, kad ga­lė­jo­me pa­sa­ky­ti, jog mes no­ri­me bū­ti lais­vi. Tai bu­vo vi­suo­ti­nis so­li­da­ru­mo, bro­ly­bės ir mei­lės jaus­mas.“

Pa­sak S. Šal­te­nio, su Bal­ti­jos ke­liu bu­vo pa­klo­tas dva­si­nis pa­ma­tas, lei­dęs žmo­nėms iš­drą­sė­ti, nu­si­mes­ti so­vie­tų jun­gą. Jo tei­gi­mu, Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je esa­ma daug pra­smin­gų da­tų, dau­ge­lis jų – ka­ri­nės, pa­vyz­džiui, Žal­gi­rio mū­šis, o Bal­ti­jos ke­lias, pa­sak ra­šy­to­jo, ar­ti­mas knyg­ne­šys­tei. Su­griu­vus ge­le­ži­nei už­dan­gai, ke­liau­da­mas po pa­sau­lį S. Šal­te­nis pa­ste­bė­jo, kad ki­tos tau­tos su pa­vy­du žiū­ri, jog iš­si­va­duo­ti su­ge­bė­jo­me be krau­jo pra­lie­ji­mo. „Bal­ti­jos ke­lias at­lie­pia mū­sų tau­tos vi­di­nę ra­my­bę, ku­rią ma­to­me pa­ke­lės rū­pin­to­jė­liuo­se, liau­dies dai­no­se, kai ne fi­zi­ne jė­ga, ag­re­si­ja, o sa­vo pa­ties di­džiu su­si­kau­pi­mu, įti­kė­ję ga­li­me pert­var­ky­ti pa­sau­lį“, – pa­brė­žė jis.

S. Šal­te­nis įsi­ti­ki­nęs, kad į Bal­ti­jos ke­lią sto­ju­sių žmo­nių lū­kes­čiai pa­sit­vir­ti­no šim­te­rio­pai, nors kar­tais vis dar ir pa­si­girs­ta­ma „inkš­ti­mų“, kad esą an­trą­kart to ne­kar­to­tų. „Žmo­nės yra ne­kan­trūs, nes tarp sva­jo­nės ir rea­ly­bės – žiau­rios šir­dį dras­kan­čios žirk­lės, bet jei­gu mes pla­čiau at­merk­tu­me akis, pa­ma­ty­tu­me stul­bi­na­mus pa­si­kei­ti­mus“, – pa­brė­žė jis.

Nu­sid­rieks iki Londono

Eu­ro­par­la­men­ta­ras Gab­rie­lius Lands­ber­gis Bal­ti­jos ke­lią šian­dien vis dar pri­si­me­na sep­tyn­me­čio aki­mis, kai su ma­ma ir jos bend­ra­dar­biais iš „Vy­tu­rio“ lei­dyk­los į gy­vų žmo­nių gran­di­nę įsi­lie­jo Vil­niu­je, prie Edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to žie­do. „Sim­bo­liš­ka, kad šian­dien ten ga­li­me iš­vys­ti Bal­ti­jos ke­lio skulp­tū­rą, ku­rio­je esu įsiam­ži­nęs jau su sa­vo vai­kais“, – LŽ tei­gė po­li­ti­kas.

Iš 1989 me­tų rugp­jū­čio 23–io­sios įvy­kių G. Lands­ber­gis sa­ko pri­si­me­nan­tis jau­du­lį, kal­bas apie Lie­tu­vą, Lat­vi­ją, Es­ti­ją, drau­gys­tę. „Ka­dan­gi bu­vau dar vai­kas, bū­tent ta emo­ci­ja, kad vyks­ta kaž­kas la­bai svar­baus, ir yra la­biau­siai įstri­gu­si pri­si­mi­ni­muo­se“, – ti­ki­no eu­ro­par­la­men­ta­ras.

G. Lands­ber­gis džiau­gia­si, kad jam te­ko ga­li­my­bė da­ly­vau­ti Bal­ti­jos ke­ly­je, ta­čiau pa­žy­mi, jog svar­bu ne­pa­mirš­ti ir tų, ku­rie or­ga­ni­za­vo Bal­ti­jos ke­lią ir pri­siė­mė di­džiau­sią ri­zi­ką. „Vie­na ver­tus, Bal­ti­jos ke­lias yra pa­sau­lio is­to­ri­jos da­lis ir pri­ly­gi­na­mas gal­būt ar­ba­tos iš­py­li­mui į van­de­ny­ną Bos­to­ne prieš pra­si­de­dant JAV re­vo­liu­ci­jai ar­ba In­di­jos ne­gink­luo­tam pa­sip­rie­ši­ni­mui Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos va­liai. Ki­ta ver­tus, da­bar daž­nai gir­di­me, kad žmo­nės, ku­rie da­ly­va­vo tų die­nų įvy­kiuo­se, tar­si su­grio­vė SSRS sa­vo ran­ko­mis“, – tvir­ti­no eu­ro­par­la­men­ta­ras.

Šian­dien Bal­ti­jos ke­lio 25-ąsias me­ti­nes G. Lands­ber­gis mi­nės drau­ge su Lon­do­no lie­tu­viais. „Man džiu­gu, kad tam ti­kra pra­sme Bal­ti­jos ke­lias tę­sia­si iki Lon­do­no ir šian­dien tam­pa Lais­vės bei De­mo­kra­ti­jos sim­bo­liu – to, kad mes ga­li­me lais­vai da­ry­ti tai, ko ne­ga­lė­jo­me“, – pa­žy­mė­jo jis.

Tris­pal­vė er­zi­no SSRS dip­lo­ma­tus

Žur­na­lis­tas Ro­mas Sa­ka­dols­kis 1989 me­tais dir­bo „A­me­ri­kos bal­so“ lie­tu­vių reak­ci­jo­je Va­šing­to­ne. Jis pri­si­mi­nė, kad JAV, Eu­ro­po­je ir ki­tur bu­vo jau­čia­mas su­si­do­mė­ji­mas pla­nuo­ja­ma Bal­ti­jos ke­lio ak­ci­ja, nes ji bu­vo di­džiu­lė, api­man­ti tris ša­lis. Apie ją in­for­ma­vo lai­kraš­čiai, taip pat ir įta­kin­ga­sis „The New York Ti­mes“, ra­di­jo lai­dos. „Kai ak­ci­ja įvy­ko, pa­si­ro­dė pir­mie­ji vaiz­dai, fil­muo­ti iš lėk­tu­vo Vil­niu­je, pa­ke­liui į Ry­gą, iš jos – į Ta­li­ną. Jie su­kė­lė di­džiu­lę reak­ci­ją. Rei­kia tu­rė­ti min­ty­je, kad tuo me­tu Lie­tu­va, Lat­vi­ja ir Es­ti­ja ko­vo­jo už sa­vo bū­vį, jų ne­prik­lau­so­my­bė ne­bu­vo at­kur­ta. Drįs­čiau sa­ky­ti, kad Bal­ti­jos ke­lias bu­vo įro­dy­mas pa­sau­liui, kad liau­dies fron­tai Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je bei Są­jū­dis Lie­tu­vo­je tu­ri pla­tų gy­ven­to­jų pa­lai­ky­mą. An­tra, vi­sa tai bu­vo tei­sin­ga. Tu­rint ome­ny­je, kad klau­si­mai pa­sau­ly­je daž­nai spren­džia­mi smur­tu, ši tai­kin­ga re­vo­liu­ci­ja pa­da­rė ne­pap­ras­tai di­džiu­lį įspū­dį ir pa­dė­jo Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos įvaiz­džiui, ypač Va­ka­ruo­se“, – aiš­ki­no R. Sa­ka­dols­kis.

Bal­ti­jos ke­lias su­lau­kė pla­taus mū­sų ša­lių bend­ruo­me­nių už­sie­ny­je pa­lai­ky­mo. Pa­vyz­džiui, lie­tu­vių, lat­vių ir es­tų bend­ruo­me­nės JAV daž­nai ren­gė de­mons­tra­ci­jas. Kaip pa­sa­ko­jo R. Sa­ka­dols­kis, maž­daug prieš 25 me­tus par­amą Bal­ti­jos ša­lims iš­reiš­kė ir Ame­ri­kos pro­fe­si­nės są­jun­gos. „Man re­gis, maž­daug ši­tuo me­tu vie­nas iš Ame­ri­kos prof­są­jun­gų cen­trų Va­šing­to­ne bu­vo ki­ta­pus se­no­sios SSRS am­ba­sa­dos. Jie iš­si­kė­lė ant stie­bo Lie­tu­vos tris­pal­vę. Ji la­bai er­zi­no žmo­nes ki­to­je gat­vės pu­sė­je. Tai įvy­ko lie­tu­vių bend­ruo­me­nės ir ki­tų vei­kė­jų dė­ka“, – sa­kė žur­na­lis­tas.

R. Sa­ka­dols­kio nuo­mo­ne, Bal­ti­jos ke­lio idea­lai, sie­kiai yra svar­būs ir šian­dien. Tai bu­vo re­vo­liu­ci­nė, pi­lie­tiš­ka, tai­ki ak­ci­ja, par­odžiu­si, kaip lie­tu­vių, lat­vių, es­tų tau­tos ga­li spręs­ti es­mi­nius klau­si­mus. „Tai dva­si­nis pe­nas, pri­mi­ni­mas mums. Ta­da, kai bu­vo rim­ta kri­zė, ki­lo klau­si­mas: bū­ti ar ne­bū­ti, at­sa­ky­mas, kad mes bū­si­me, bu­vo par­ody­tas tai­kiu bū­du“, – pa­brė­žė jis.

Lais­vės idė­jos viešinimas

Il­gus me­tus Vil­niu­je gy­ve­nan­tis do­ku­men­ti­nių fil­mų kū­rė­jas šve­das Jo­nas Oh­ma­nas tei­gė, kad Bal­ti­jos ke­lias, gy­va žmo­nių gran­di­ne su­jun­gęs Lie­tu­vą, Lat­vi­ją ir Es­ti­ją, nu­skam­bė­jo Va­ka­ruo­se ga­na ty­liai. „Ne­bu­vo taip, kad vi­si apie šį įvy­kį ži­no­jo, – LŽ tei­gė jis. – Sa­ky­čiau, kad tai bu­vo ak­ci­ja, ro­do­ma dau­giau Krem­liui nei Va­ka­rams.“ Jis Bal­ti­jos ke­lią api­bū­di­na kaip „už­tai­są, ku­ris dau­giau skir­tas vi­di­niam nau­do­ji­mui“. „Bu­vo vi­di­nis rei­ka­las Bal­ti­jos ša­lių tau­toms par­ody­ti sa­vo ryž­tą“, – įsi­ti­ki­nęs šve­das.

Šian­dien J. Oh­ma­nas įžvel­gia pa­na­šu­mų tarp Bal­ti­jos ke­lio ir dar vi­sai ne­se­niai pra­ūžu­sios Mai­da­no re­vo­liu­ci­jos. „Tai – žmo­nių są­mo­nin­gu­mo pa­bu­di­mas, nes ko­va už lais­vę dar tik prieš­aky“, – pa­brė­žė jis. Ta­čiau Bal­ti­jos ša­lių gy­ven­to­jai, pa­sak J. Oh­ma­no, par­odė, kad į lais­vę bus ei­na­ma tai­kiu ke­liu, be ka­ro. „Šis sig­na­las bu­vo duo­tas Krem­liui, to­dėl Bal­ti­jos ke­lias – ir sa­vo­tiš­ka lais­vės idė­jos vie­ši­ni­mo pra­džia“, – sa­kė J.Oh­ma­nas.

Is­to­ri­ja tu­ri lik­ti gyva

Jau­ni­mo po­pu­lia­rios mu­zi­kos gru­pės „G&G Sin­di­ka­tas” ly­de­ris, įvai­rių pi­lie­ti­nių ini­cia­ty­vų or­ga­ni­za­to­rius ir da­ly­vis Gab­rie­lius Liau­dans­kas–Sva­ras sa­ko, kad pra­si­dė­jęs At­gi­mi­mas jį, dar pa­aug­lį, ak­ty­viai įtrau­kė į ap­lin­kui vyks­tan­čių įvy­kių sū­ku­rį. „Y­ra iš­li­ku­si di­džiu­lė emo­ci­ja, nes to­kios vie­nin­gos tau­tos aš nie­ka­da dau­giau ne­be­ma­čiau“, – LŽ tvir­ti­no mu­zi­kan­tas, pri­si­mi­nęs Są­jū­džio ren­gi­nius ir Bal­ti­jos ke­lią.

Tris Bal­ti­jos ša­lis su­jun­gu­si gy­va žmo­nių gran­di­nė, pa­sak G. Liau­dans­ko–Sva­ro, ne­tu­ri bū­ti už­mirš­ta. „Ly­giai taip pat, kaip pa­ger­bia­me par­ti­za­nus, tu­ri­me pa­gerb­ti ir Bal­ti­jos ke­lią, žmo­nių in­dė­lį, kad šian­dien tu­ri­me sa­vo ne­prik­lau­so­mą vals­ty­bę“, – pa­brė­žė jis. Pa­sak mu­zi­kan­to, at­ei­ties kar­tos sa­vo is­to­ri­ją ver­tins tik tuo­met, kol ji bus gy­va žmo­nių pri­si­mi­ni­muo­se, pa­sa­ko­ji­muo­se.

Skep­ti­kai tei­gia, kad šian­dien į Bal­ti­jos ke­lią ne­be­su­si­rink­tų tiek žmo­nių. Pa­sak G. Liau­dans­ko–Sva­ro, an­tra­sis Bal­ti­jos ke­lias da­bar ir nė­ra rei­ka­lin­gas. „Da­bar yra ki­to­kia si­tua­ci­ja, ir Bal­ti­jos ke­lias, jei­gu da­bar vyk­tų, bū­tų tik pra­mo­ga – far­sas. Ne­duok Die­ve, bet jei pa­si­kar­to­tų tie pa­tys įvy­kiai, žmo­nės vėl rink­tų­si“, – įsi­ti­ki­nęs jis.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.