Lietuvoje

2014.08.19 11:37

Apie dešimtadalis kultūros darbuotojų liko „už borto“

Daiva Baronienė, „Lietuvos žinios“2014.08.19 11:37

Iš­si­ko­vo­ję ga­li­my­bę gau­ti bent šiek tiek di­des­nius at­ly­gi­ni­mus, ša­lies kul­tū­ros dar­buo­to­jai pa­si­ju­to prieš­ina­mi. Nuo lie­pos 1-osios Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu pa­di­din­tų al­gų ne­gau­nan­tys apie de­šim­ta­da­lis Lie­tu­vos kul­tū­rai tar­nau­jan­čių žmo­nių tai va­di­na dis­kri­mi­na­ci­ja, rašo „Lietuvos žinios“.

Iš­si­ko­vo­ję ga­li­my­bę gau­ti bent šiek tiek di­des­nius at­ly­gi­ni­mus, ša­lies kul­tū­ros dar­buo­to­jai pa­si­ju­to prieš­ina­mi. Nuo lie­pos 1-osios Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu pa­di­din­tų al­gų ne­gau­nan­tys apie de­šim­ta­da­lis Lie­tu­vos kul­tū­rai tar­nau­jan­čių žmo­nių tai va­di­na dis­kri­mi­na­ci­ja, rašo „Lietuvos žinios“.

Vy­riau­sy­bei pa­kė­lus at­ly­gi­ni­mus kul­tū­ros įstai­gų dar­buo­to­jams, maž­daug 2 tūkst. kul­tū­rai tar­nau­jan­čių žmo­nių šis val­džios ges­tas ap­len­kė. Di­des­nių al­gų pa­si­ro­dė ne­ver­ti mu­zie­juo­se, bib­lio­te­ko­se, kul­tū­ros cen­truo­se ir ki­to­se kul­tū­ros įstai­go­se dir­ban­tys fi­nan­sų, ūkio, tu­riz­mo bei in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tai. Kul­tū­ros įstai­gų va­do­vai įsi­ti­ki­nę, kad Vy­riau­sy­bės įtei­sin­ta tvar­ka yra dis­kri­mi­na­ci­nė.

Kul­tū­ros mi­nis­tras dis­kri­mi­na­ci­jos ne­įž­vel­gia, esą kul­tū­ros įstai­go­se dir­ban­tys mi­nė­ti spe­cia­lis­tai di­des­nių at­ly­gi­ni­mų ir ne­ga­lė­jo ti­kė­tis, mat jie „pa­gal dar­bų spe­ci­fi­ka­ci­ją pri­klau­so ki­tam sek­to­riui“. Ta­čiau Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė kri­ti­kuo­ja prieš dau­giau kaip 20 me­tų Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos par­eng­tą par­ei­gy­bių nu­sta­ty­mo tvar­ką ir pa­brė­žia, kad me­tas pa­ga­liau ją pa­keis­ti.

Ku­ria priešpriešą

Nuo šių me­tų vi­du­rio Vy­riau­sy­bė sky­rė 25 mln. li­tų kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jų al­goms kel­ti. Tei­gia­ma, kad di­des­nius at­ly­gi­ni­mus už lie­pą jau ga­vo 12 tūkst. kul­tū­ros ir me­no sri­ties dar­buo­to­jų. Kiek­vie­no jų at­ly­gi­ni­mas pa­di­dė­jo 244 li­tais po­pie­riu­je, t. y. į ran­kas rugp­jū­tį jie ga­vo maž­daug 170 li­tų dau­giau nei lie­pą. Nors to­kį al­gų pa­di­di­ni­mą kul­tū­ros dar­buo­to­jai va­di­na sim­bo­li­niu, žmo­nės džiau­gia­si įro­dę esan­tys ver­ti di­des­nės nei anks­čiau gau­tos mi­ni­ma­lios al­gos. Ta­čiau val­džios įver­ti­ni­mu džiau­gia­si ne vi­si. Kiek­vie­no­je kul­tū­ros įstai­go­je li­ko dirb­ti nuo ke­lių iki ke­lio­li­kos dar­buo­to­jų, ku­rių šis al­gų di­di­ni­mas ne­pa­lie­tė.

Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas, Plun­gės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rius Ro­mas Ma­tu­lis sa­kė, kad Vy­riau­sy­bės va­lia ne vi­siems kul­tū­ros dar­buo­to­jams pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mai ko­lek­ty­vuo­se ska­ti­na pie­šiš­ku­mą ir ver­čia ne­pa­to­giai jaus­tis kul­tū­ros įstai­gų va­do­vus.

„Ap­mau­du, kad at­ly­gi­ni­mai Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu bu­vo pa­di­din­ti tik tiems, kas do­ku­men­tuo­se įvar­dy­tas kaip dir­ban­tis kul­tū­ri­nį dar­bą. Juk rea­ly­bė­je kul­tū­ros įstai­gų dar­buo­to­jai už­duo­čių ne­sis­kirs­to, dir­ba­ma ko­man­do­mis, bend­rai, dir­ba­ma vi­sų, kam rei­ka­lin­ga kul­tū­ra, la­bui“, – LŽ tvir­ti­no Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas. Jis sa­kė su­si­krim­tęs, kad va­do­vau­da­ma­sis Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu, ku­riuo lei­džia­ma kel­ti at­ly­gi­ni­mus kul­tū­ros dar­buo­to­jams, ne­ga­li pa­di­din­ti al­gos itin aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tams, tarp ku­rių – in­ži­nie­riai, vy­riau­sio­ji bu­hal­te­rė, rek­la­mos spe­cia­lis­tė.

„E­sa­me su­skai­čia­vę, kad to­kių kaip iš­var­dy­ti spe­cia­lis­tų kul­tū­ros įstai­go­se – de­šim­ta­da­lis. Va­di­na­si, kad jiems, kaip ir vi­siems ki­tiems, bū­tų pa­kel­ti at­ly­gi­ni­mai, vals­ty­bei te­rei­kė­tų su­ras­ti dar apie 2,5 mln. li­tų. Ma­nau, bū­tų ga­li­ma at­si­sa­ky­ti ko­kio nors ne­vy­ku­sio, iš­lie­ka­mo­sios ver­tės ne­tu­rin­čio, bet pi­ni­gus ry­jan­čio kul­tū­ros pro­jek­to, ir tų pi­ni­gų at­si­ras­tų. Taip bent ne­be­bū­tų dis­kri­mi­nuo­ja­mi žmo­nės“, – pa­brė­žė R. Ma­tu­lis.

Žei­džia diskriminacija

Plun­gės kul­tū­ros cen­tro va­do­vo min­tims pri­ta­rė dau­ge­lis LŽ kal­bin­tų ša­lies kul­tū­ros įstai­gų va­do­vų. Lie­tu­vos jū­rų mu­zie­jui va­do­vau­jan­ti Ol­ga Ža­lie­nė ti­ki­no, kad jai itin skau­du, jog Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­ta tvar­ka taip, kaip ir vi­siems ki­tiems, at­ly­gi­ni­mų ne­ga­li­ma kel­ti jos va­do­vau­ja­ma­me mu­zie­ju­je dir­ban­tiems itin aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos in­ži­nie­riams, ku­rių ran­ko­se – re­tų mu­zie­jaus gy­vū­nų gy­vy­bė.

„Be šių spe­cia­lis­tų mu­zie­jus nie­kaip ne­iš­si­vers­tų, tad jiems at­ly­gi­ni­mus di­di­na­me iš sa­vų re­sur­sų. Lai­mė, kad pi­ni­gų už­si­dir­ba­me ir ga­li­me pa­tys kel­ti at­ly­gi­ni­mus. Ta­čiau Vy­riau­sy­bės įtei­sin­ta dis­kri­mi­na­ci­ja žei­džia ir mus“, – pa­brė­žė O. Ža­lie­nė.

Lie­tu­vos mu­zie­jų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas, Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus va­do­vas Rai­mun­das Bal­za pa­žy­mė­jo, kad jam ypač skau­du dėl mu­zie­ju­je dir­ban­čių aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos fi­nan­si­nin­kių, ko­le­goms skai­čiuo­jan­čių pa­di­dė­ju­sius at­ly­gi­ni­mus. Jos, dirb­da­mos to­je pa­čio­je ins­ti­tu­ci­jo­je, pri­vers­tos jaus­tis dis­kri­mi­nuo­ja­mos, ne­va ne­ver­tos di­des­nių al­gų.

Pa­sva­lio kraš­to mu­zie­jaus di­rek­to­rė Vi­tu­tė Po­vi­lio­nie­nė LŽ tvir­ti­no, kad vie­niems kul­tū­ros įstai­gų dar­buo­to­jams pa­di­di­nu­si at­ly­gi­ni­mus, o ki­tiems – ne, Vy­riau­sy­bė pa­ver­tė juos lyg ir an­tra­rū­šiais.

„Ne­jau­ku ir mums, ku­riems bu­vo pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mai, ir jiems, gau­nan­tiems ma­žiau pi­ni­gų“, – sa­kė di­rek­to­rė. Ji pri­si­pa­ži­no, kad ypač pik­ta dėl tu­riz­mo va­dy­bi­nin­kės bei sa­vo pa­va­duo­to­jos bend­rie­siems rei­ka­lams, ku­rioms at­ly­gi­ni­mai ne­bu­vo pa­di­din­ti. Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus va­do­vė Aud­ro­nė Ja­kuns­kie­nė ir­gi ti­ki­no be­si­jau­čian­ti su­tri­ku­si prieš pa­val­di­nius, ku­riems ne­bu­vo pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mai.

Tvar­ka – ydinga

Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių vie­šų­jų bib­lio­te­kų aso­cia­ci­jos vi­cep­re­zi­den­tė, Pa­ne­vė­žio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Rū­ta Bag­do­nie­nė pa­brė­žė, kad šis at­ly­gi­ni­mų pa­di­di­ni­mas kul­tū­ros dar­buo­to­jams – pir­mas nuo 2008 me­tų.

„I­ki tol, tau­py­da­ma biu­dže­to lė­šas, vals­ty­bė ma­ži­no vi­sų mū­sų, va­di­na­mų­jų biu­dže­ti­nin­kų, ba­zi­nės al­gos dy­dį, ne­te­ko­me įvai­rių prie­dų. Vė­liau at­ly­gi­ni­mai at­kur­ti vals­ty­bės tar­ny­bo­je dir­ban­tiems spe­cia­lis­tams, al­gos di­dė­jo mo­ky­to­jams, so­cia­li­niams dar­buo­to­jams, o mes li­ko­me pa­mirš­ti“, – sa­kė vi­cep­re­zi­den­tė. R. Bag­do­nie­nė pri­si­pa­ži­no, kad bu­vo la­bai nu­ste­bu­si, kai ga­vo par­ei­gy­bių, ku­rioms lei­džia­ma di­din­ti at­ly­gi­ni­mus, są­ra­šą, ir iš­siaiš­ki­no, jog al­gos di­di­na­mos ne vi­siems dar­buo­to­jams. Juk ma­ži­nant al­gas jos ma­žė­jo vi­siems to­ly­giai!

Bib­lio­te­kos va­do­vė ste­bė­jo­si, kad, pa­vyz­džiui, kul­tū­ros įstai­go­se dir­ban­tys au­to­ma­ti­za­vi­mo pro­ce­sų in­ži­nie­riai yra pri­skir­ti prie ver­tų pa­di­din­tų at­ly­gi­ni­mų, o kom­piu­te­rių spe­cia­lis­tai į šį są­ra­šą ne­pa­te­ko. Kaip ir jos ko­le­gos, Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­tą at­ly­gi­ni­mų kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jams kė­li­mo tvar­ką R. Bag­do­nie­nė įvar­di­jo kaip prieš­inan­čią žmo­nes, dis­kri­mi­na­ci­nę ir iš­reiš­kė vil­tį, kad ji bus iš­tai­sy­ta bent jau ki­tą­met.

Pa­gal 1993-ių­jų tvarką

Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis pri­si­pa­ži­no tik iš „Lie­tu­vos ži­nių“ žur­na­lis­tės su­ži­no­jęs, kad pa­di­din­tais at­ly­gi­ni­mais džau­gia­si ne vi­si kul­tū­ros sri­ty­je dir­ban­tys žmo­nės. Mi­nis­tras aiš­ki­no, kad Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu nuo lie­pos at­ly­gi­ni­mai bu­vo ke­lia­mi kon­kre­tų kul­tū­ri­nį dar­bą dir­ban­tiems spe­cia­lis­tams. Anot jo, kul­tū­ros įstai­go­se dir­ban­tys fi­nan­si­nin­kai, kom­piu­te­ri­nin­kai, ūkio da­lies dar­buo­to­jai „pa­gal dar­bų spe­ci­fi­ka­ci­ją pri­klau­so ki­tam sek­to­riui, tad di­des­nių at­ly­gi­ni­mų ir ne­ga­lė­jo ti­kė­tis“. Į fak­tą, kad maž­daug de­šim­ta­da­lis kul­tū­ros sri­ty­je dir­ban­čių žmo­nių jau­čia­si dis­kri­mi­nuo­ja­mi, mi­nis­tras rep­li­ka­vo: „Ieš­kant prob­le­mų, jų ga­li­ma ras­ti vi­sur.“

Ta­čiau Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė LŽ tei­gė, kad po su­nkiai iš­ko­vo­to at­ly­gi­ni­mų pa­kė­li­mo kul­tū­ros dar­buo­to­jams ne iš vie­no jų as­me­niš­kai iš­gir­do apie ne­tei­sy­bę.

„Ma­nau, vi­siems aiš­ku, jog kul­tū­ros įstai­gų va­ly­to­jų, vai­ruo­to­jų ar kiem­sar­gių, nors jie ir­gi dir­ba kul­tū­ros sri­ty­je, pri­skir­ti prie kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jų ne­bu­vo pri­va­lu. Ta­čiau su­ži­no­jau, kad at­ly­gi­ni­mai ne­pa­kel­ti, pa­vyz­džiui, sce­nos apš­vie­tė­jams, įgar­sin­to­jams, ku­riems bū­ti­na aukš­ta kva­li­fi­ka­ci­ja ir ku­rie tie­sio­giai ku­ria kul­tū­rą!“ – ste­bė­jo­si par­la­men­ta­rė. Ji tvir­ti­no šį klau­si­mą kė­lu­si sa­vo va­do­vau­ja­ma­me ko­mi­te­te. Ne vie­nas ko­le­ga jai pri­ta­rė, kad ne vi­siems pa­kė­lus at­ly­gi­ni­mus bu­vo įtvir­tin­ta ne­tei­sy­bė.

Prob­le­ma esą ap­tar­ta ir su Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos at­sto­vais, gau­tas jų pa­aiš­ki­ni­mas, kad kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jų par­ei­gy­bes nu­sta­to dar 1993-iai­siais šios mi­nis­te­ri­jos par­eng­tas do­ku­men­tas. „Nea­be­jo­ju, kad šią par­ei­gy­bių nu­sta­ty­mo tvar­ką rei­kia keis­ti, nes per po­rą de­šimt­me­čių ge­ro­kai pa­si­kei­tė ir pats gy­ve­ni­mas“, – įsi­ti­ki­nu­si A. Pi­trė­nie­nė.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.