Lietuvoje

2014.08.19 12:22

R. Cytacka klibina ir A. Butkevičiaus kėdę?

Jurga Tvaskienė, „Lietuvos žinios“2014.08.19 12:22

Jei pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ne­pa­lai­kys prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus tei­ki­mo at­leis­ti ener­ge­ti­kos mi­nis­trą Ja­ros­la­vą Ne­ve­ro­vi­čių, grą­ži­nu­sį į pos­tą Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos pro­te­guo­ja­mą vi­ce­mi­nis­trę Re­na­tą Cy­tac­ką, Vy­riau­sy­bės va­do­vui ga­li tek­ti at­sis­ta­ty­din­ti, įsi­ti­ki­nę da­lis so­cial­de­mo­kra­tų, rašo „Lietuvos žinios“.

Jei pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ne­pa­lai­kys prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus tei­ki­mo at­leis­ti ener­ge­ti­kos mi­nis­trą Ja­ros­la­vą Ne­ve­ro­vi­čių, grą­ži­nu­sį į pos­tą Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos pro­te­guo­ja­mą vi­ce­mi­nis­trę Re­na­tą Cy­tac­ką, Vy­riau­sy­bės va­do­vui ga­li tek­ti at­sis­ta­ty­din­ti, įsi­ti­ki­nę da­lis so­cial­de­mo­kra­tų, rašo „Lietuvos žinios“.

Antradienį prem­je­ras A. But­ke­vi­čius ža­da siū­ly­ti pre­zi­den­tei D. Gry­baus­kai­tei at­sta­ty­din­ti jo pa­si­ti­kė­ji­mą pra­ra­du­sį ener­ge­ti­kos mi­nis­trą J. Ne­ve­ro­vi­čių. Ne­par­ti­nis Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) de­le­guo­tas mi­nis­tras į prem­je­ro ne­ma­lo­nę pa­te­ko va­kar pa­skel­bus, kad į ener­ge­ti­kos vi­ce­mi­nis­trės par­ei­gas jis grą­ži­no LLRA ar­šiai pro­te­guo­ja­mą R. Cy­tac­ką, nors val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos po­li­ti­nė ta­ry­ba bu­vo su­ta­ru­si, jog vi­ce­mi­nis­trų pa­sky­ri­mai bus de­ri­na­mi su Vy­riau­sy­bės va­do­vu.

„Da­bar daug pri­klau­sys nuo pre­zi­den­tės. A. But­ke­vi­čiui pa­tei­kus siū­ly­mą at­šauk­ti J. Ne­ve­ro­vi­čių, pre­zi­den­tė ga­li jį at­šauk­ti, ga­li ne­at­šauk­ti. Ma­nau, kad at­šauks. Ki­tu at­ve­ju bus blo­gai A. But­ke­vi­čiui: ta­da jis tu­rės im­tis prie­mo­nių – net iki at­sis­ta­ty­di­ni­mo. Taip jis pa­si­ro­dy­tų kaip są­ži­nin­gas po­li­ti­kas, ku­riam svar­bus Vy­riau­sy­bės pres­ti­žas“, – pa­dė­tį LŽ api­bū­di­no Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) gar­bės pir­mi­nin­kas Aloy­zas Sa­ka­las.

In­for­ma­vo ir iš­ėjo atostogų

Ener­ge­ti­kos mi­nis­tras J. Ne­ve­ro­vi­čius sa­vo spren­di­mo dėl R. Cy­tac­kos ne­ko­men­tuo­ja: pa­si­ra­šęs skan­da­lu vir­tu­sį spren­di­mą, po­li­ti­kas iš­vy­ko at­os­to­gau­ti. Prem­je­ras A. But­ke­vi­čius va­kar žur­na­lis­tams sa­kė apie ga­li­mą R. Cy­tac­kos grį­ži­mą į Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ją iš J. Ne­ve­ro­vi­čiaus iš­gir­dęs dar pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį, prieš il­gą­jį Žo­li­nės sa­vait­ga­lį. J. Ne­ve­ro­vi­čius esą pra­ne­šė prem­je­rui, kad LLRA spau­džia jį pa­skir­ti R. Cy­tac­ką vi­ce­mi­nis­tre. LLRA vi­są lai­ką – nuo ta­da, kai R. Cy­tac­ka lie­pos 11-ąją pa­sku­ti­nė iš vi­ce­mi­nis­trų pa­klu­so ra­gi­ni­mui at­sis­ta­ty­din­ti – tvir­ti­no vėl de­le­guo­sian­ti tik šią vei­kė­ją, ne­pai­sy­da­ma vi­suo­me­nę pik­ti­nan­čių jos akib­rokš­tų: spren­di­mo ne­kel­ti Lie­tu­vos vė­lia­vos ant sa­vo na­mo per vals­ty­bės šven­tes, kri­ti­kos Lie­tu­vai dėl esą pa­žei­di­nė­ja­mų len­kų tei­sių ir net par­eiš­ki­mo, kad tai ne­igian­ti pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė esan­ti me­la­gė.

„J. Ne­ve­ro­vi­čiui bu­vo aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kad jei­gu jis su­grą­žins ją į vi­ce­mi­nis­trės par­ei­gas, aš Res­pub­li­kos pre­zi­den­tei teik­siu jo at­sta­ty­di­ni­mą iš Vy­riau­sy­bės ka­bi­ne­to“, – va­kar tvir­ti­no A.But­ke­vi­čius. Pa­sak jo, mi­nis­tras į šį įspė­ji­mą su­rea­ga­vo ra­miai. Apie tai, kad, pa­sky­rus R. Cy­tac­ką, LLRA teks ieš­ko­ti ki­to kan­di­da­to į ener­ge­ti­kos mi­nis­trus, A. But­ke­vi­čius tei­gė pra­ne­šęs ir šios po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos ly­de­riui Val­de­ma­rui To­ma­ševs­kiui. „Aš to­kių po­li­ti­nių žai­di­mų ne­pri­pa­žįs­tu. To­kio ne­at­sa­kin­go poel­gio vals­ty­bė­je, ski­riant žmo­nes į par­ei­gas, ne­ga­li bū­ti. Tie žmo­nės da­ly­vau­ja vals­ty­bės val­dy­me, čia nė­ra tos par­ei­gos, ku­rios tu­rė­tų bū­ti ten­ki­na­mos, at­siž­vel­giant į tam ti­krų po­li­ti­nių par­ti­jų po­lin­kius, ne­ver­ti­nant žmo­nių kom­pe­ten­ci­jos“, – ti­ki­no A. But­ke­vi­čius.

Pa­si­trau­ki­mą iš koa­li­ci­jos neigia

Pre­zi­den­tės at­sto­vo spau­dai Mo­des­to Nau­džiaus tei­gi­mu, ša­lies va­do­vė dėl ener­ge­ti­kos mi­nis­tro J. Ne­ve­ro­vi­čiaus at­lei­di­mo spręs su­lau­ku­si ati­tin­ka­mo Mi­nis­tro Pir­mi­nin­ko tei­ki­mo.

„Ar pre­zi­den­tė da­bar pri­tars prem­je­ro tei­ki­mui – įdo­mus klau­si­mas. Iš tie­sų ji ga­li ir ne­pri­tar­ti. To­kiu at­ve­ju pa­tek­tu­me į pa­ti­nę si­tua­ci­ją“, – LŽ sa­kė LSDP vi­ce­pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las. Vis dėl­to pa­ty­ręs po­li­ti­kas ti­ki­no ne­ma­nąs, kad prem­je­ras dėl to tu­rė­tų trauk­tis iš pos­to. Pa­sak G. Kir­ki­lo, prem­je­ro krei­pi­ma­sis į pre­zi­den­tą grei­čiau grės­tų san­ty­kių su LLRA po­ky­čiais. „Neaiš­ku, kaip jie rea­guo­tų į J. Ne­ve­ro­vi­čiaus at­sta­ty­di­ni­mą – gal pa­si­trauk­tų iš koa­li­ci­jos, kas čia ži­no? Bal­sų spren­di­mams Sei­me pri­im­ti koa­li­ci­jai už­tek­tų ir po to, bet rei­kia pri­pa­žin­ti, kad val­dan­čių­jų vis dėl­to su­ma­žė­tų, o opo­zi­ci­ja – pa­di­dė­tų“, – kal­bė­jo jis.

Ne­ofi­cia­liai LSDP at­sto­vai jau se­no­kai svars­to, kad LLRA val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je vei­kia grei­čiau kaip opo­zi­ci­ja, to­dėl jų da­ly­va­vi­mas bend­ro­je veik­lo­je, už ką šie gau­na ga­li­my­bę de­le­guo­ti sa­vo at­sto­vus į vals­ty­bei svar­bius pos­tus, yra vi­sai ne­rei­ka­lin­gas. Apie pa­si­trau­ki­mą iš koa­li­ci­jos kol kas ne­kal­ba ir LLRA. Va­kar ši par­ti­ja iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą spau­dai, ja­me tei­gia­ma, kad grės­mė griū­ti koa­li­ci­jai ne­ky­la.

Šiuo me­tu su LLRA par­la­men­ti­ne frak­ci­ja, jun­gian­čia aš­tuo­nis na­rius, val­dan­čio­ji dau­gu­ma Sei­me tu­ri 89 bal­sus. Net len­kams pa­si­trau­kus, li­ku­sios trys koa­li­ci­jos par­tne­rės iš­lai­kys kur kas di­des­nį nei mi­ni­ma­lus 71 spren­di­mams pri­im­ti rei­ka­lin­gą bal­sų skai­čių.

Įžvel­gia pa­si­ren­gi­mą rinkimams

Opo­zi­ci­nei Tė­vy­nės są­jun­gai-Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­mo­kra­tams (TS-LKD) at­sto­vau­jan­tis Sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma įsi­ti­ki­nęs, kad pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė su­sik­los­čiu­sio­je si­tua­ci­jo­je tu­rė­tų par­em­ti prem­je­rą A. But­ke­vi­čių. „J. Ne­ve­ro­vi­čiaus spren­di­mas yra pro­tu ne­su­vo­kia­mas. Mi­nis­tras, ei­da­mas to­kias par­ei­gas, tu­rė­tų su­vok­ti, kad abe­jo­ti­no lo­ja­lu­mo vals­ty­bei as­me­nų vi­ce­mi­nis­trais ne­rei­kė­tų skir­ti. Jei­gu jis el­gia­si prieš­in­gai, tai ar­ba jis yra ne­mąs­tan­tis, ar­ba ak­las sa­vo par­ti­jos nu­ro­dy­mų vyk­dy­to­jas. To­kiu at­ve­ju ti­krai ky­la daug abe­jo­nių, ar jis ga­li ei­ti mi­nis­tro par­ei­gas. Ma­nau, pre­zi­den­tei ti­krai ge­ro­kai dau­giau ar­gu­men­tų yra už tai, kad prem­je­ro tei­ki­mą pa­tvir­tin­tų“, – aiš­ki­no J. Raz­ma.

Po­li­to­lo­gas Al­gis Kru­pa­vi­čius, kal­bė­da­mas su LŽ, svars­tė, kad prem­je­ro A. But­ke­vi­čiaus reak­ci­ja – tuč­tuo­jau siū­ly­ti at­sta­ty­din­ti J. Ne­ve­ro­vi­čių – yra kiek per griež­ta ir per­ne­lyg grei­ta. „Vie­na ver­tus, aki­vaiz­du, kad R. Cy­tac­ka ke­lis kar­tus da­rė po­li­ti­nius akib­rokš­tus, bet, ki­ta ver­tus, jai, kaip vi­ce­mi­nis­trei, kon­kre­čių prie­kaiš­tų dėl kom­pe­ten­ci­jos ne­bu­vo. Si­tua­ci­ja dvip­ras­miš­ka, bet jei spren­di­mai bus griež­ti ir ka­te­go­riš­ki, val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja ga­li ne­ti­kė­tai pa­tek­ti į kri­zę“, – sa­kė jis. Po­li­to­lo­go ma­ny­mu, sku­bo­tai pri­im­tu spren­di­mu vėl skir­ti R. Cy­tac­ką vi­ce­mi­nis­tre LLRA ga­lė­jo siek­ti di­din­ti įtam­pą val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je. „Ar­tė­ja sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mai. LLRA po ga­na sėk­min­go pa­si­ro­dy­mo Eu­ro­pos Par­la­men­to bei pre­zi­den­to rin­ki­muo­se, bent jau Vil­niaus kraš­te, yra ga­nė­ti­nai po­pu­lia­ri. Nau­jai ki­lęs triukš­mas, ma­tyt, jiems pa­dė­tų dar la­biau mo­bi­li­zuo­ti sa­vo rin­kė­jus“, – svars­tė A. Kru­pa­vi­čius.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.