captcha

Jūsų klausimas priimtas

Lietuviai dažniau atostogauja kelis kartus per metus

Tu­riz­mo or­ga­ni­za­to­riai pa­ste­bi kas­met stip­rė­jan­tį Lie­tu­vos gy­ven­to­jų įpro­tį poil­siau­ti už­sie­ny­je ne­be vie­ną, o du kar­tus per me­tus – va­sa­rą ir žie­mą ar­ba anks­ty­vą pa­va­sa­rį.
T. Urbelionio (BFL) nuotr.
T. Urbelionio (BFL) nuotr.

Tu­riz­mo or­ga­ni­za­to­riai pa­ste­bi kas­met stip­rė­jan­tį Lie­tu­vos gy­ven­to­jų įpro­tį poil­siau­ti už­sie­ny­je ne­be vie­ną, o du kar­tus per me­tus – va­sa­rą ir žie­mą ar­ba anks­ty­vą pa­va­sa­rį, rašo lžinios.lt.

Šių at­os­to­gų kryp­tys iš­sis­ki­ria pa­gal po­rei­kius – vie­ni ieš­ko va­sa­ros žie­mą ir vyks­ta, pa­vyz­džiui, į Egip­tą ar Tai­lan­dą, o ki­ti skren­da sli­di­nė­ti į Aus­tri­ją, Ita­li­ją ar ki­tas kal­nų ku­ror­tų tu­rin­čias ša­lis. Vis dau­giau lie­tu­vių žie­mą sli­di­nė­ja ir tai – taip pat la­bai stip­ri ten­den­ci­ja.

Be to, lie­tu­viai vis daž­niau vyks­ta at­os­to­gų į už­sie­nį šei­mo­mis. „Šie­met apie 30 proc. mū­sų poil­siau­to­jų į už­sie­nio ku­ror­tus vyks­ta su ma­žais vai­kais. Dau­giau­sia ke­liau­ja­ma su kū­di­kiais iki dve­jų me­tų bei 8–12 me­tų vai­kais. Ma­nau, ši ten­den­ci­ja la­bai su­si­ju­si su Lie­tu­vo­je vis la­biau stip­rė­jan­čio­mis šei­mos ver­ty­bė­mis“, – por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „Tez Tour“ Vie­šų­jų ry­šių ir rin­ko­da­ros sky­riaus va­do­vė In­ga Aukš­tuo­ly­tė.

Tuo me­tu bend­ro­vės „No­va­tu­ras“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Li­nas Al­do­nis pa­ste­bi, kad šei­mos at­os­to­goms daž­niau­siai ren­ka­si Tur­ki­ją, Bul­ga­ri­ją, Grai­ki­jos sa­las, Egip­tą ir Is­pa­ni­ją. Tuo me­tu jau­ni­mui ar­ti­mes­nės iš­vy­kos į Bar­se­lo­ną. „Čia yra vis­ko, ko rei­kia jau­nam žmo­gui – mies­to pul­sas, links­my­bės ir pa­plū­di­mio pra­mo­gos“, – tei­gė jis.

„Spin­ter ty­ri­mų“ duo­me­ni­mis, dau­giau­sia į už­sie­nį ke­liau­ja šei­mas su­kū­rę, aukš­tes­nio­jo, vi­du­ri­nio­jo ir spe­cia­li­zuo­to vi­du­ri­nio­jo iš­si­la­vi­ni­mo as­me­nys. An­tro­je vie­to­je – šei­mų ne­tu­rin­tys aukš­to­jo iš­si­la­vi­ni­mo žmo­nės. Dau­giau­siai ke­liau­ja 26–56 me­tų ir kiek vy­res­ni žmo­nės. Po­pu­lia­riau­sios kryp­tys – Tur­ki­ja, Bul­ga­ri­ja, Is­pa­ni­ja, Grai­ki­ja. Po­pu­lia­riau­sia ke­lio­nės truk­mė – 7 nak­vy­nės. Ta­čiau va­sa­rą po­pu­lia­rė­ja il­ges­nės truk­mės – 9–11 nak­vy­nių – ke­lio­nės.

Šaltinis www.lzinios.lt

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Lietuvoje

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...