Lietuvoje

2015.09.08 13:45

Kremliaus lakštingaloms Lietuva durų neužveria

Tomas Bašarovas, „Lietuvos žinios“2015.09.08 13:45

Lat­vi­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro Ed­ga­ro Rin­ke­vi­čiaus spren­di­mas ne­įleis­ti į ša­lį ag­re­so­riš­ka Krem­liaus re­to­ri­ka pra­bi­lu­sius Ru­si­jos dai­ni­nin­kus Lie­tu­vai nė­ra sek­ti­nas pa­vyz­dys. Mū­sų vals­ty­bės dip­lo­ma­ti­nė ži­ny­ba kol kas ne­si­ren­gia už­trenk­ti du­rų Vla­di­mi­rą Pu­ti­ną šlo­vi­nan­čioms ir po Bal­ti­jos ša­lis gas­tro­liuo­jan­čioms ru­sų es­tra­dos žvaigž­dėms, rašo „Lietuvos žinios“.

Lat­vi­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro Ed­ga­ro Rin­ke­vi­čiaus spren­di­mas ne­įleis­ti į ša­lį ag­re­so­riš­ka Krem­liaus re­to­ri­ka pra­bi­lu­sius Ru­si­jos dai­ni­nin­kus Lie­tu­vai nė­ra sek­ti­nas pa­vyz­dys. Mū­sų vals­ty­bės dip­lo­ma­ti­nė ži­ny­ba kol kas ne­si­ren­gia už­trenk­ti du­rų Vla­di­mi­rą Pu­ti­ną šlo­vi­nan­čioms ir po Bal­ti­jos ša­lis gas­tro­liuo­jan­čioms ru­sų es­tra­dos žvaigž­dėms, rašo „Lietuvos žinios“.

Į va­di­na­mą­jį juo­dą­jį są­ra­šą ne­ri­bo­tam lai­kui Lat­vi­ja įtrau­kė Ru­si­jos dai­ni­nin­kus Ole­gą Gaz­ma­no­vą, Jo­si­fą Kob­zo­ną ir Alą Per­fi­lo­vą, ku­ri sce­no­je pri­sis­ta­to Va­le­ri­jos var­du. Lat­vi­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM) pa­skel­bė, kad šie as­me­nys sa­vo žo­džiais ir veiks­mais pri­si­dė­jo pa­žei­džiant Ukrai­nos te­ri­to­ri­nį vien­ti­su­mą ir su­ve­re­nu­mą. Apie bū­ti­ny­bę į Lie­tu­vą ne­įsi­leis­ti Ru­si­jos pre­zi­den­to re­ži­mą pa­lai­kan­čių dai­ni­nin­kų pra­kal­bo ir mū­sų po­li­ti­kai, bet Lie­tu­vos URM lai­ko­si nuo­mo­nės, jog da­bar tam ne­tin­ka­mas me­tas.

„Draus­da­mi mi­nė­tiems at­li­kė­jams at­vyk­ti į Lie­tu­vą šiuo me­tu tik dar la­biau pri­si­dė­tu­me prie jų vie­ši­ni­mo. Ta­čiau ne­at­me­ta­me ga­li­my­bės svars­ty­ti pa­na­šių prie­mo­nių tai­ky­mą at­ei­ty­je“, – to­kį at­sa­ky­mą LŽ pa­tei­kė URM at­sto­vai.

Lai­ko­ma­si stru­čio politikos

Bu­vu­si kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trė kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė svei­ki­na Lat­vi­jos URM va­do­vą, kad ry­žo­si drą­siam žings­niui. „Tai tei­sin­gas spren­di­mas! Ver­ti­nu jį kaip kon­kre­tų bū­dą ban­dant at­rem­ti in­for­ma­ci­nes pro­pa­gan­di­nes Krem­liaus ka­ro at­akas Bal­ti­jos vals­ty­bė­se“, – LŽ par­eiš­kė kon­ser­va­to­rė.

Anot R. Juk­ne­vi­čie­nės, ofi­cia­li Lie­tu­vos URM po­zi­ci­ja, kad draus­da­mi prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­miems at­li­kė­jams at­vyk­ti į Lie­tu­vą esą tik dar la­biau juos rek­la­muo­tu­me, yra at­gy­ve­nu­si. „Toks po­žiū­ris vi­siš­kai ne­ati­tin­ka rea­li­jų. Kaip tik vie­nas svar­biau­sių bū­dų at­rem­ti Ru­si­jos pro­pa­gan­di­nes at­akas, ku­rio­mis sie­kia­ma už­val­dy­ti mū­sų in­for­ma­ci­nę ir kul­tū­ri­nę erd­ves, yra vie­šu­mas par­odant, jog tai – są­mo­nin­ga Krem­liaus po­li­ti­ka“, – pa­brė­žė ji.

Par­la­men­ta­rė įsi­ti­ki­nu­si, kad rei­kė­tų de­mas­kuo­ti vi­sus, ku­rie pa­lai­ko ir re­mia ag­re­so­riš­ką Ru­si­jos pre­zi­den­to V. Pu­ti­no po­li­ti­ką. „Juk pa­ga­liau tu­ri­me par­ody­ti ir sa­vo mo­ra­li­nę po­zi­ci­ją – mums ne­priim­ti­ni tie žmo­nės, o jų są­ra­šas da­bar la­bai aiš­kus. Lie­tu­vai de­rė­tų aiš­kiai pa­sa­ky­ti, kad tie, ku­rie par­ėmė V. Pu­ti­ną po Kry­mo oku­pa­ci­jos, ne­tu­rė­tų lan­ky­tis mū­sų kraš­te“, – tvir­ti­no R. Juk­ne­vi­čie­nė.

Ji svars­tė, jog Lie­tu­va ga­lė­jo bū­ti pir­ma iš Bal­ti­jos vals­ty­bių, užd­rau­du­sių at­vyk­ti į ša­lį pro­pa­gan­di­nę Ru­si­jos po­li­ti­ką vyk­dan­tiems dai­ni­nin­kams. „Gai­la, bet mū­sų URM lai­ko­si stru­čio po­li­ti­kos ir ma­no, kad jei įki­ši­me gal­vas į smė­lį, tuo­met ne­bus tų pro­pa­gan­di­nių įran­kių“, – kal­bė­jo R. Juk­ne­vi­čie­nė.

Nuo­mo­nės skiriasi

Va­kar į vals­ty­bės va­do­vus krei­pė­si Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų Jau­ni­mo bend­ruo­me­nė, ra­gin­da­ma juos im­tis ati­tin­ka­mų veiks­mų įtrau­kiant pro­pa­gan­da už­sii­man­čius at­li­kė­jus iš Ru­si­jos į Lie­tu­vo­je ne­pa­gei­dau­ja­mų as­me­nų są­ra­šus.

Sei­mo Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas bei Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rys „tvar­kie­tis“ And­rius Ma­zu­ro­nis pa­lai­ky­tų spren­di­mą tris į Lat­vi­ją at­vyk­ti ne­be­ga­lin­čius Ru­si­jos dai­ni­nin­kus pa­skelb­ti ne­pa­gei­dau­ja­mais ir Lie­tu­vo­je. „Mes ne­kal­ba­me apie jų at­lie­ka­mų dai­nų žo­džius. Kal­ba­me apie par­amą re­ži­mui, ku­ris da­ro nu­si­kal­ti­mus žmo­ni­jai“, – įsi­ti­ki­nęs po­li­ti­kas.

Tuo me­tu Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Be­ne­dik­tas Juo­dka lin­kęs pa­lai­ky­ti URM po­zi­ci­ją. Jis tei­gė, jog da­bar ne­tin­ka­mas me­tas svars­ty­ti, ar draus­ti į ša­lį at­vyk­ti Ru­si­jos dai­ni­nin­kams. „Lat­vi­jo­je tai spe­ci­fi­nis at­ve­jis, juk ten vyks­ta tarp­tau­ti­nis „Nau­jo­sios ban­gos“ fes­ti­va­lis. O Lie­tu­vo­je, kol nė­ra ru­sų dai­ni­nin­kų kon­cer­tų antp­lū­džio, nė­ra rei­ka­lo šio klau­si­mo ir svars­ty­ti“, – LŽ sa­kė B. Juo­dka.

Lat­vi­jos pa­vyz­dys ne­tin­ka?

Po­li­to­lo­gas Ne­ri­jus Ma­liu­ke­vi­čius, pri­mi­nęs O. Gaz­ma­no­vo at­lie­ka­mą dai­ną „Pa­ga­min­ta So­vie­tų Są­jun­go­je“, pa­žy­mė­jo, kad da­bar­ti­nis „Ru­si­jos pa­sau­lis“ iš kul­tū­ri­nio pro­jek­to vir­to la­bai ag­re­sy­viu. Ta­čiau ga­li­mą kul­tū­ri­nin­kų pa­skel­bi­mą ne­pa­gei­dau­ja­mais as­me­ni­mis Lie­tu­vo­je jis ver­ti­na dve­jo­pai. „Ba­na­lu draus­ti at­li­kė­jams at­vyk­ti į ša­lį. Ki­ta ver­tus, rei­kia su­pras­ti, ko­kioms ver­ty­bėms jie at­sto­vau­ja“, – kal­bė­jo po­li­to­lo­gas.

Vis dėl­to N. Ma­liu­ke­vi­čius pri­pa­ži­no, kad Lat­vi­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro E. Rin­ke­vi­čiaus reak­ci­ja la­bai adek­va­ti. „Me­tai iš me­tų „Nau­jo­sios ban­gos“ kon­cer­tai rep­re­zen­ta­vo Ru­si­jos die­gia­mas ver­ty­bes. Lat­vi­ja, skir­tin­gai nei Lie­tu­va, ypa­tin­gai rea­guo­ja į vi­są „Ru­si­jos pa­sau­lio“ ideo­lo­gi­ją, at­siž­velg­da­ma į tau­ti­nių ma­žu­mų si­tua­ci­ją ša­ly­je. To­dėl, man re­gis, ir jos reak­ci­ja pa­aiš­ki­na­ma“, – pa­žy­mė­jo po­li­to­lo­gas.

Jis abe­jo­jo, ar Lie­tu­va tu­rė­tų ak­lai sek­ti Lat­vi­jos pa­vyz­džiu, kol mū­sų kraš­te ne­ren­gia­mi to­kie fes­ti­va­liai kaip „Nau­jo­ji ban­ga“. „Ma­nau, Lat­vi­jos reak­ci­ja jau siun­čia tam ti­krą ži­nią tiek pa­čiai Ru­si­jai, tiek at­li­kė­jams ir aps­kri­tai vi­sai Eu­ro­pai nuo vi­sų Bal­ti­jos vals­ty­bių“, – pa­brė­žė N. Ma­liu­ke­vi­čius.

Dvie­jo­se stovyklose

Dar pa­va­sa­rį Ru­si­jos kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, kad kul­tū­ros vei­kė­jai pa­lai­ko pre­zi­den­to V. Pu­ti­no „po­zi­ci­ją dėl Ukrai­nos ir Kry­mo“. Pa­skelb­tas dau­giau kaip 500 kul­tū­ri­nin­kų, re­mian­čių Krem­liaus po­li­ti­ką, są­ra­šas. Tarp jų – O. Gaz­ma­no­vas, J. Kob­zo­nas ir Va­le­ri­ja, Mask­vos Di­džio­jo tea­tro pri­ma­ri­jus Ni­ko­la­jus Cis­ka­ri­dzė, hu­mo­ris­tas Ge­na­di­jus Cha­za­no­vas, ak­to­riai Ser­ge­jus Bez­ru­ko­vas, Ole­gas Ta­ba­ko­vas, Mi­chai­las Bo­jars­kis, Alek­se­jus Ba­ta­lo­vas, Va­si­li­jus La­na­vo­jus, re­ži­sie­riai Fio­do­ras Bon­dar­čiu­kas, Ser­ge­jus Par­adža­no­vas, ra­šy­to­jas Mi­chai­las Za­dor­no­vas, prieš dve­jus me­tus „Eu­ro­vi­zi­jo­je“ pa­si­ro­dęs folk­lo­ro ko­lek­ty­vas „Bu­ra­novs­ki­je ba­buš­ki“ ir ki­ti.

Tuo me­tu ki­to­je Ru­si­jos kul­tū­ros eli­to sto­vyk­lo­je pa­lai­ko­ma Ukrai­na. Prieš eks­pan­si­nę pre­zi­den­to V. Pu­ti­no po­li­ti­ką vie­šai pa­si­sa­kė ak­to­riai Li­ja Ache­dža­ko­va, Ole­gas Ba­si­laš­vi­lis, Ar­me­nas Dži­gar­cha­nia­nas, Mi­chai­las Jef­re­mo­vas, Ser­ge­jus Jurs­kis, And­re­jus Miag­ko­vas, re­ži­sie­riai And­re­jus Kon­ča­lovs­kis ir El­da­ras Ria­za­no­vas, mu­zi­kan­tai And­re­jus Ma­ka­re­vi­čius, Bo­ri­sas Gre­benš­či­ko­vas ir Ju­ri­jus Šev­čiu­kas, žur­na­lo „Teatr“ vy­riau­sio­ji re­dak­to­rė Ma­ri­na Da­vy­do­va, ra­šy­to­jai Liud­mi­la Ulic­ka­ja, Vik­to­ras Pe­le­vi­nas, Bo­ri­sas Aku­ni­nas ir ki­ti.

Pa­gra­si­no „adek­va­čia“ reakcija

Vi­si trys ne­pa­gei­dau­ja­mais as­me­ni­mis Lat­vi­jo­je pa­skelb­ti Ru­si­jos dai­ni­nin­kai tu­rė­jo pa­si­ro­dy­ti šią sa­vai­tę pra­si­dė­ju­sia­me kas­me­ti­nia­me pop­mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je „Nau­jo­ji ban­ga“, ku­ris or­ga­ni­zuo­ja­mas Jūr­ma­los ku­ror­te. Ru­si­jos URM iš­sik­vie­tė Lat­vi­jos am­ba­sa­do­rę Mask­vo­je As­trą Kur­mę ir jai par­eiš­kė pa­si­pik­ti­ni­mą bei pro­tes­tą dėl Lat­vi­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro spren­di­mo.

„Pa­siun­ti­nei bu­vo nu­ro­dy­ta, kad šis ne­drau­giš­kas žings­nis, ženg­tas pa­gal an­ti­ru­siš­ką ofi­cia­lio­sios Ry­gos li­ni­ją vyks­tant įvy­kiams Ukrai­no­je, ne­ga­li ne­tu­rė­ti ne­igia­mo po­vei­kio dvi­ša­liams san­ty­kiams. Vi­sa at­sa­ko­my­bė už tai ten­ka Lat­vi­jai. Pa­si­lie­ka­me tei­sę į adek­va­čias at­sa­ko­mą­sias prie­mo­nes“, – pa­brė­žia­ma Ru­si­jos URM par­eiš­ki­me.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.