Lietuvoje

2014.07.17 12:39

Vyriausybės naujokai rikiuoja darbus

Jurga Tvaskienė, „Lietuvos žinios“2014.07.17 12:39

Vy­riau­sy­bės gre­tas pa­pil­džiu­si svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė ža­da ku­rį lai­ką dirb­ti su anks­tes­ne vi­ce­mi­nis­trų ko­man­da, o Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai va­do­vau­sian­ti Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ne­sle­pia kol kas sa­vo pa­va­duo­to­ja pa­si­ren­gu­si tvir­tin­ti tik Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vę Leo­ka­di­ją Po­či­kovs­ką, praneša „Lietuvos žinios“.

Vy­riau­sy­bės gre­tas pa­pil­džiu­si svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė ža­da ku­rį lai­ką dirb­ti su anks­tes­ne vi­ce­mi­nis­trų ko­man­da, o Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai va­do­vau­sian­ti Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ne­sle­pia kol kas sa­vo pa­va­duo­to­ja pa­si­ren­gu­si tvir­tin­ti tik Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vę Leo­ka­di­ją Po­či­kovs­ką, praneša „Lietuvos žinios“.

Po ketvirtadienį Sei­me nu­skam­bė­sian­čios XVI Vy­riau­sy­bės na­rių prie­sai­kos tri­jų iš 14 mi­nis­te­ri­jų slenks­tį per­žengs nau­ji mi­nis­trai: Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­terijos (SAM) – so­cial­de­mo­kra­tų ne­ti­kė­tai pa­siū­ly­ta Sei­mo na­rė, bu­vu­si Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos va­do­vė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė, kei­čian­ti eu­ro­ko­mi­sa­ru tap­ti pre­ten­duo­jan­tį Vy­te­nį And­riu­kai­tį, Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos (ŽŪM) – Dar­bo par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė, dirb­sian­ti vie­toj at­sis­ta­ty­di­nu­sio Vi­gi­li­jaus Juk­nos, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos – iki šiol ūkio vi­ce­mi­nis­tro par­ei­gas ėjęs Kęs­tu­tis Tre­čio­kas, de­le­guo­tas par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ vie­toj eu­ro­par­la­men­ta­ru iš­rink­to Va­len­ti­no Ma­zu­ro­nio.

Pir­ma­sis dar­bas – vaistai

„Su par­ti­ja esa­me nu­spren­dę, kad rei­kia už­ti­krin­ti mi­nis­tro V. And­riu­kai­čio dar­bų tęs­ti­nu­mą. Tam, kad kal­bė­čiau pla­čiau, tu­rė­čiau iš­sa­miau su­si­pa­žin­ti su tuo, kas bu­vo pa­da­ry­ta, kas da­ro­ma ir su tuo, kas gal ir ne vi­sai tei­sin­gai bu­vo da­ro­ma“, – apie pla­nuo­ja­mus dar­bus LŽ sa­kė R. Ša­la­še­vi­čiū­tė.

Nau­jo­sios svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trės tei­gi­mu, svar­biau­sias šia­me pos­te dir­ban­čio po­li­ti­ko už­da­vi­nys – už­ti­krin­ti pa­cien­to tei­ses, pir­miau­sia – vais­tų prie­ina­mu­mo sri­ty­je. „Pir­mo­ji už­duo­tis, ir tai su­si­ti­ki­muo­se mums nuo­lat kar­to­ja žmo­nės, yra įtvir­tin­ti ga­li­my­bę bū­ti­niau­sius vais­tus įsi­gy­ti be prie­mo­kos ar su mi­ni­ma­lia prie­mo­ka. Rei­kia gal­vo­ti apie tai, kad mo­der­niau­si me­di­ka­men­tai li­go­niams bū­tų prie­ina­mi kuo grei­čiau, nes esa­me su­si­dū­rę ne su vie­nu at­ve­ju, kai nau­jau­si vais­tai ga­lė­tų iš­gel­bė­ti gy­vy­bę, bet svars­ty­mai dėl jų sky­ri­mo trun­ka il­gą lai­ką“, – kal­bė­jo mi­nis­trė.

Į jai pa­ti­kė­tos sri­ties prob­le­mas per va­sa­rą įsi­gi­lin­ti ža­dan­ti tei­si­nin­kė tvir­ti­no kol kas ne­ke­ti­nan­ti keis­ti sa­vo pirm­ta­ko V. And­riu­kai­čio su­bur­tos ko­man­dos. „Man bū­tų ne­ko­rek­tiš­ka, ne­su­si­pa­ži­nus su vi­ce­mi­nis­trų dar­bu, pa­sa­ky­ti, kad vie­nas ar ki­tas as­muo ma­nęs ne­ten­ki­na. Rei­kia pa­dir­bė­ti kar­tu. Esu reik­li, no­riu, kad žmo­nės dirb­tų kom­pe­ten­tin­gai, grei­tai ir pri­siim­tų at­sa­ko­my­bę. Jei šiuos kri­te­ri­jus vi­ce­mi­nis­trai ati­tiks – dirbs to­liau. Jei, lai­kui bė­gant, pa­si­ro­dys, kad mū­sų po­žiū­riai į dar­bą ski­ria­si, teks gal­vo­ti apie pa­kei­ti­mus“, – už­ti­kri­no R. Ša­la­še­vi­čiū­tė.

Kri­to per pe­do­fi­li­jos skandalą

Nau­jo­sios svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trės pa­var­dė, nu­skam­bė­ju­si an­tra­die­nio va­ka­rą, dau­ge­liui po­li­ti­kų ta­po ne­ti­kė­tu­mu. Iki tol dar bu­vo svars­to­ma, kad par­ei­gas ke­lias sa­vai­tes, kol pa­aiš­kės, ar ti­krai gaus eu­ro­ko­mi­sa­ro port­fe­lį, ga­lė­tų ei­ti V. And­riu­kai­tis. Kaip tei­gia­ma, to­kiam su­ma­ny­mui pa­sip­rie­ši­no prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius, no­rė­jęs, kad nau­jo­ji Vy­riau­sy­bė dar­bą pra­dė­tų vi­sos su­dė­ties.

Il­gą lai­ką rea­liau­siu pre­ten­den­tu į svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro pos­tą bu­vo mi­ni­ma so­cial­de­mo­kra­to Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Al­gir­do Sy­so pa­var­dė. Pats po­li­ti­kas ne­atsk­lei­džia, ko­dėl at­si­sa­kė siū­ly­mo, bet ne­ofi­cia­liai tei­gia­ma, esą A. Sy­sas ne­no­rė­jo dirb­ti su kai ku­riais bu­vu­sios V. And­riu­kai­čio ko­man­dos na­riais, ku­riuos sie­kia­ma iš­sau­go­ti pos­tuo­se.

R. Ša­la­še­vi­čiū­tė LŽ tei­gė, kad jos kan­di­da­tū­ra bu­vo at­rink­ta bal­suo­jant Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) pre­zi­diu­mo ir Sei­mo frak­ci­jos na­riams. Nau­ją­ją mi­nis­trę par­ėmė dau­giau so­cial­de­mo­kra­tų nei į šį pos­tą taip pat siū­ly­tą Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rę Al­mą Mon­kaus­kai­tę.

R. Ša­la­še­vi­čiū­tė į ak­ty­vią po­li­ti­ką pa­su­ko vos prieš ke­le­rius me­tus – 2012 me­tų ru­de­nį ji bu­vo iš­rink­ta Sei­mo na­re. LSDP rin­ki­mų są­ra­še įra­šy­ta vos 47 nu­me­riu, R. Ša­la­še­vi­čiū­tė rin­kė­jų va­lia pa­ki­lo į 16 vie­tą, už­ti­kri­nu­sią jai par­la­men­ta­rės man­da­tą.

Anks­čiau il­gus me­tus R. Ša­la­še­vi­čiū­tė dir­bo žmo­gaus ir vai­ko tei­sių gy­ni­mo sri­ty­je, nuo 2005 me­tų va­do­va­vo Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­riaus įstai­gai. Pa­sta­rų­jų par­ei­gų ji ne­te­ko va­di­na­mo­jo Kau­no pe­do­fi­li­jos skan­da­lo įkarš­ty­je 2010 me­tų ko­vą, ak­ty­viai to rei­ka­lau­jant va­di­na­mie­siems Ke­džių šei­mos rė­mė­jams. Tuo­me­ti­nė Sei­mo Pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­nė ne­pa­tei­kė R. Ša­la­še­vi­čiū­tės kan­di­da­tū­ros an­trai ka­den­ci­jai, nes kon­tro­lie­rės dar­bui skan­da­lo kon­teks­te esą tu­rė­ta prie­kaiš­tų. Nuo ta­da iki Sei­mo rin­ki­mų da­bar­ti­nė po­li­ti­kė dir­bo Vil­niaus pe­da­go­gi­nio uni­ver­si­te­to lek­to­re.

Po­ky­čiai komandoje

ŽŪM vai­rą pe­ri­man­ti že­mės ūkio eko­no­mis­to iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­ti V. Bal­trai­tie­nė sa­kė, kad pir­ma­sis jos dar­bas, pa­tvir­ti­nus Vy­riau­sy­bę, bus pa­skir­ti se­kre­to­rę-re­fe­ren­tę: anks­tes­niam mi­nis­trui V. Juk­nai at­si­sa­kius par­ei­gų, iš dar­bo mi­nis­te­ri­jo­je tu­rė­jo pa­si­trauk­ti ne tik vi­ce­mi­nis­trai, bet ir ki­ti po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo par­ei­gū­nai.

Nuo ryt­die­nos ŽŪM lau­kia ir dau­giau per­mai­nų. V. Bal­trai­tie­nė ne­slė­pė, kad iš tri­jų iki šiol dir­bu­sių vi­ce­mi­nis­trų – L. Po­či­kovs­kos, Dar­bo par­ti­jos at­sto­vės Ži­vi­lės Pins­ku­vie­nės bei Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos na­rio (su­spen­duo­to dėl ei­na­mų par­ei­gų) Min­dau­go Kuk­lie­riaus – ji kol kas nu­si­tei­ku­si tvir­tin­ti tik Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos tei­kia­mą kan­di­da­tę.

„Dėl vi­ce­mi­nis­trų dar pla­nuo­ju su­si­tik­ti su Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) va­do­vu. Kol kas į par­ei­gas pla­nuo­ju pri­im­ti tik L. Po­či­kovs­ką, o to­liau žiū­rė­si­me. So­cial­de­mo­kra­tai, ku­rie iki šiol ne­tu­rė­jo ga­li­my­bės de­le­guo­ti at­sto­vo į že­mės ūkio vi­ce­mi­nis­tro pos­tą, siū­lys sa­vo žmo­gų. Dar du rink­siuo­si pa­ti, kaip Dar­bo par­ti­jos at­sto­vė“, – sa­kė V. Bal­trai­tie­nė. Ji lei­do su­pras­ti, kad M. Kuk­lie­riui vi­ce­mi­nis­tro par­ei­gos grei­čiau­siai ne­bus pa­siū­ly­tos.

Per li­ku­sius va­sa­ros mė­ne­sius nau­jo­ji že­mės ūkio mi­nis­trė pla­nuo­ja su­si­tik­ti su ŽŪM ir pa­val­džių ins­ti­tu­ci­jų va­do­vais bei aso­ci­juo­to­mis struk­tū­ro­mis. „Jau nuo ru­dens rei­kės im­tis tei­sės ak­tų ren­gi­mo, taip pat dė­ti pa­stan­gas, kad Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja grei­čiau per­duo­tų su­de­rin­tas tai­syk­les dėl fi­nan­si­nės par­amos, kad mū­sų ūki­nin­kai ga­lė­tų pra­dė­ti teik­ti par­aiš­kas par­amai gau­ti“, – kal­bė­jo V. Bal­trai­tie­nė.

2012-ai­siais V. Bal­trai­tie­nė bu­vo siū­ly­ta į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro pos­tą, ta­čiau tuo me­tu pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė jos kan­di­da­tū­rą at­me­tė. Prieš ke­lias die­nas ša­lies va­do­vė pa­ti­ki­no, jog Dar­bo par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kė ati­tin­ka rei­ka­la­vi­mus, kad už že­mės ūkį at­sa­ko­my­bę pri­siim­tų skaid­res­nis po­li­ti­kas.

Į Sei­mą V. Bal­trai­tie­nė pir­mą kar­tą bu­vo iš­rink­ta 2005 me­tais. Iki tol sep­ty­nio­li­ka me­tų Kė­dai­nių ra­jo­ne kar­je­ros laip­tais ko­pu­si ir me­ro par­ei­gas ku­rį lai­ką ėju­si že­mai­tė, ki­lu­si iš Tel­šių apy­lin­kių, ne­slė­pė, kad į di­džią­ją po­li­ti­ką ją pa­stū­mė­jo vie­nas iš Dar­bo par­ti­jos kū­rė­jų Vik­to­ras Mun­tia­nas, vė­liau pa­si­trau­kęs iš šios or­ga­ni­za­ci­jos.

Ty­ri­mas nutrauktas

Dar vie­nas nau­jas mi­nis­tras – Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai pra­de­dan­tis va­do­vau­ti „tvar­kie­tis“ K. Tre­čio­kas. Pos­tą jam pa­lie­kan­tis V. Ma­zu­ro­nis anks­čiau ne­slė­pė sa­vo įpė­di­niu lin­kęs ma­ty­ti ar­ba ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­tro par­ei­gas ei­nan­tį „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos at­sto­vą Al­man­tą Pet­kų, ar­ba to­je pa­čio­je po­zi­ci­jo­je dir­ban­čią „tvar­kie­tę“ Dai­vą Ma­to­nie­nę. Kaip tei­gia­ma, A. Pet­kui ko­ją pa­kiš­ko va­di­na­ma­sis juo­da­sis vi­ce­mi­nis­trų, ne­pe­rei­nan­čių STT fil­tro, są­ra­šas, tuo me­tu D. Ma­to­nie­nė esą ne­ti­ko „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ ly­de­riui Ro­lan­dui Pa­ksui – ji pri­ski­ria­ma par­ti­jo­je su­si­for­ma­vu­siam „V. Ma­zu­ro­nio spar­nui“. K. Tre­čio­kas – ar­ti­mas R. Pa­kso bi­čiu­lis. „Su Ro­lan­du vie­no­je smė­lio dė­žė­je esa­me užau­gę“, – dar 2003 me­tais at­vi­ra­vo šis po­li­ti­kas.

K. Tre­čio­kas, kal­bė­da­mas apie mi­nis­tro par­ei­gas, pri­pa­ži­no, kad jam ap­lin­ko­sau­gos sri­tis bus nau­jas iš­šū­kis, bet ne­slė­pė tu­rin­tis pa­tir­ties sta­ty­bų bei pro­jek­tų ren­gi­mo sri­ty­se. Kaip ži­no­ma, in­ži­nie­riaus elek­tro­me­cha­ni­ko bei tarp­tau­ti­nių eko­no­mi­nių san­ty­kių eko­no­mis­to dip­lo­mus tu­rin­tis K. Tre­čio­kas, į na­cio­na­li­nę po­li­ti­ką įsi­trau­kęs vos prieš pu­san­trų me­tų, kai bu­vo pa­skir­tas į „tvar­kie­čiams“ pa­ti­kė­tą ūkio vi­ce­mi­nis­tro pos­tą, iki tol dir­bo Tel­šių li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju eko­no­mi­kai, o prieš tai ne vie­nus me­tus ėjęs aukš­tas par­ei­gas ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, taip pat – ir Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos va­do­vo.

Dėl veik­los pa­sta­ra­ja­me pos­te K. Tre­čio­kui ne vie­nus me­tus te­ko aiš­kin­tis tei­sė­sau­gai: 2012-ųjų rug­sė­jį, prieš pat Sei­mo rin­ki­mus, bu­vo pa­skelb­ta, kad STT Šiau­lių val­dy­ba, rem­da­ma­si anks­čiau Vals­ty­bės kon­tro­lės at­lik­to pa­ti­kri­ni­mo me­džia­ga, pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo vyk­dant vie­šuo­sius pir­ki­mus Tel­šiuo­se už dau­giau kaip 2,2 mln. li­tų. Vals­ty­bės kon­tro­lė bu­vo nu­ro­džiu­si, kad mi­ni­mi pa­žei­di­mai at­si­ra­do, kai Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jai va­do­va­vo K.Tre­čio­kas, o me­ro par­ei­gas ėjo da­bar­ti­nis ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­tras A. Pet­kus.

Kaip LŽ in­for­ma­vo STT Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus va­do­vas Rus­la­nas Go­lu­bo­vas, iki­tei­si­mi­nis ty­ri­mas bu­vo nu­trauk­tas šių me­tų ge­gu­žės pra­džio­je, įta­ria­ma­jam ne­pa­da­rius vei­kos, tu­rin­čios nu­si­kal­ti­mo po­žy­mių.

Po­li­to­lo­gas Lau­ras Bie­li­nis:

Kal­bant apie nau­jo­kus Vy­riau­sy­bė­je, tar­ki­me, apie siū­ly­mą ap­lin­kos mi­nis­tro pos­tą užim­ti K. Tre­čio­kui, ra­gin­čiau pa­žiū­rė­ti, ko­kia jam bu­vo al­ter­na­ty­va. Ta­da pa­ma­ty­si­me, kad dis­ku­si­jos, rei­ka­la­vi­mai ir nuo­lai­dos dėl kan­di­da­to vy­ko Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos va­do­vą tu­rin­čios pa­siū­ly­ti par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ vi­du­je.

R. Ša­la­še­vi­čiū­tė, ma­no gal­va, yra pri­im­ti­niau­sia prem­je­rui. Šiuo at­ve­ju So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos ly­de­riai, su­vok­da­mi prem­je­ro pre­ro­ga­ty­vas, pri­ėmė šį spren­di­mą. Kiek at­si­me­nu R. Ša­la­še­vi­čiū­tę ki­to­je veik­lo­je, ji – da­ly­kiš­ka spe­cia­lis­tė ir ne­ma­nau, kad pa­da­ry­tų to­kių klai­dų, dėl ku­rių bū­tų ne­pa­to­gu prem­je­rui ar val­dan­čia­jai dau­gu­mai.

Dėl V. Bal­trai­tie­nės – ne­no­rė­čiau teig­ti, kad tai, jog pre­zi­den­tė ka­dai­se su­kri­ti­ka­vo vie­ną ar ki­tą po­li­ti­ką, reiš­kia nuo­spren­dį vi­sam gy­ve­ni­mui. Sa­ky­čiau, pre­zi­den­tė ir­gi yra įgi­ju­si pa­tir­ties – tai nė­ra pir­mo­sios ka­den­ci­jos pir­mo­jo pus­me­čio ša­lies va­do­vė. Tai – an­tros ka­den­ci­jos pre­zi­den­tė, aiš­kiai su­vo­kian­ti sa­vo po­li­ti­nę pa­skir­tį ir at­sa­ko­my­bę, to­dėl ji tu­rė­jo ga­na lanks­čiai įver­tin­ti ir įver­ti­no V. Bal­trai­tie­nės kan­di­da­tū­rą. Ne­su šios mi­nis­trės at­sa­ko­my­bės sri­ties spe­cia­lis­tas, bet, spren­džiant pa­gal lig­šio­li­nę V. Bal­trai­tie­nės po­li­ti­nę veik­lą, jos cha­rak­te­ris­ti­kos yra ga­na ge­ros, ly­gi­nant su kai ku­riais ki­tais po­li­ti­kais.

Siū­lo­ma XVI Vyriausybė

Ap­lin­kos mi­nis­tras – Kęs­tu­tis Trečiokas

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė – Ri­man­tė Šalaševičiūtė

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras – Dai­lis Al­fon­sas Barakauskas

Tei­sin­gu­mo mi­nis­tras – Juo­zas Bernatonis

Kul­tū­ros mi­nis­tras – Ša­rū­nas Birutis

Ūkio mi­nis­tras – Eval­das Gustas

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras – Li­nas Linkevičius

Ener­ge­ti­kos mi­nis­tras – Ja­ros­la­vas Neverovičius

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras – Juo­zas Olekas

So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo mi­nis­trė – Al­gi­man­ta Pabedinskienė

Švie­ti­mo mi­nis­tras – Dai­nius Pavalkis

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras – Ri­man­tas Sinkevičius

Fi­nan­sų mi­nis­tras – Ri­man­tas Šadžius

Že­mės ūkio mi­nis­trė – Vir­gi­ni­ja Baltraitienė

Populiariausi

Alytaus Stasio Kudirkos ligoninė

Lietuvoje

2020.12.04 09:33

Per praėjusią parą Lietuvoje patvirtinta 2514 naujų koronaviruso atvejų, mirė 26 žmonės vis daugiau naujų užsikrėtimų fiksuojama regionuose; atnaujinta 10.09

11